Domes sēde 27.05.2021.

 Registration Closed
 
0
Kategorija
Jaunumi
Datums
2021-05-27 14:00

Sēde notiks videokonferences veidā Zoom platformā.

Darba kārtībā jautājumi:

1. Par 2020.gada konsolidētā finanšu pārskata apstiprināšanu
2. Par medību tiesību nomu biedrībai “MK Meirāni”.
3. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70130040104 daļas 7100 m² platībā Lubānā, Lubānas novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
4. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu I.S.
5. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu I.E.
6. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu R.Dz.
7. Par nekustamā īpašuma „Ozoli 5”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu
8. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma „Vēverājs”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalei
9. Par telpu nomas maksas pārskatīšanu
10. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Lubānas vidusskolas pagalma labiekārtošanai
11. Par finansējuma piešķiršanu Lubānas evaņģēliski luteriskajai draudzei ērģeļu restaurācijai
12. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu stomatoloģijas kabineta izveidošanai un telpu remontam
13. Par finansējuma piešķiršanu nodibinājumam “Broņislavas Martuževas fonds RAKSTĪTĀJA”
14. Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā
15. Par biedrības "Aborieši" iniciatīvas projektu konkursa "Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai 2021" pieteikuma "Materiālu iegāde biedrības tehniskā inventāra novietnes izveidošanai" apstiprināšanu
16. Par Sandras Valaines iniciatīvas projektu konkursa "Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai 2021" pieteikuma "Gleznošanas plenērs, Lubānā veltīts Rūdolfa Pinņa 120 gadu jubilejas ieskaņai" apstiprināšanu
17. Par nodibinājuma "Broņislavas Martuževas fonds Rakstītāja" iniciatīvas projektu konkursa "Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai 2021" pieteikuma "Godināsim goda ļaudis Lubānas Vecajos kapos!" apstiprināšanu
18. Par Brīvības 9 iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursa "Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai 2021" pieteikuma "Brīvības 9 iekšpagalma autostāvvietas sakārtošana" apstiprināšanu
19. Par biedrības "Disku golfs Lettes" iniciatīvas projektu konkursa "Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai 2021" pieteikuma "Tualetes iegāde" apstiprināšanu
20. Par biedrības "Motoklubs Lubāna" iniciatīvas projektu konkursa "Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai 2021" pieteikuma "Metāla konteineris - noliktava sporta aktivitāšu inventāra novietošanai, uzglabāšanai" apstiprināšanu
21. Par saistošo noteikumu Nr. 7 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2021. gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2021. gadam”” apstiprināšanu
 
 

Visi datumi

  • 2021-05-27 14:00