Domes sēde 29.04.2021.

 Registration Closed
 
0
Kategorija
Jaunumi
Datums
2021-04-29 14:00

Kārtējā domes sēde notiks 29.04.2021. plkst.14.00. Sēde notiks Zoom platformā videokonferences veidā.

Darba kārtībā jautājumi:  

1. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu morga ēkas un veļas žāvēšanas nojumes jumtu remontiem

2.  Par zemes īpašuma Celtnieku ielā 2, Lubānā, Lubānas novadā ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas ierosinājumu

3. Par biznesa ideju konkursa “SĀC Lubānā 2021” rezultātu apstiprināšanu

4. Par grozījumiem zemes nomas līgumā ar biedrību “Motoklubs “Lubāna”” un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu

5. Par Lubānas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.4 „ Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.19 “Par Lubānas novada pašvaldības pabalstiem”” precizēšanu

6. Par nomas maksas atbrīvojuma piemērošanu P.Č. 2021. gada martā

7. Par nekustamā īpašuma Mazbrodiņi, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

8.  Par nekustamā īpašuma Neaizmirstules, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

9. Par telpu Lubānas novada  Indrānu pagasta “Baložos”  118,8 m² platībā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu

10. Par prasības izslēgšanu no pašvaldības bilances

11. Par Saistošo noteikumu Nr.6 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2021.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2021.gadam” apstiprināšanu

12. Par Lubānas novada Attīstības programma 2019. – 2025. gadam Investīciju plāna aktualizēšanu

13. Par D.P. atbrīvošanu no vēlēšanu komisijas locekļa pienākumu pildīšanas

14.  Par daļēja ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Lubānas novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Tālim Saleniekam

 
 

Visi datumi

  • 2021-04-29 14:00