Lubānas novada Indrānu pagastā esošā Seldžu ozolu audze kā īpaši aizsargājama dabas teritorija ietilpst Natura 2000 teritorijā un starptautiskas nozīmes dabas liegumā "Lubāna mitrājs". Kā aizsargājama dabas teritorija izveidota 1971.gadā, bet kopš 1997.gada dēvējama par dabas liegumu.

Audzes kopējā platība ir 17 ha - izmēra ilustrēšanai var minēt, ka šī teritorija atbilst gandrīz 24 futbola laukumu kopplatībai. Šeit atrodamas tādas dabas vērtības kā izcila ozolu mežaudze, kā arī jaukti ozolu, gobu un ošu meži, kas Latvijā ir reti sastopami biotopi.