Pamatojoties uz Veselības ministrijas 06.06.2016. Rīkojums Nr. 67, lai veicinātu Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla attīstību Latvijā un sekmētu "Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam" izvirzīto mērķu īstenošanai, pamatojoties uz Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla koordinācijas komisijas 2016.gada 2.maija sanāksmes un saskaņā ar Veselības ministrijas 2016.gada 11.marta normatīvā akta Nr. Ie/NA/2 "Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla koordinācijas komisijas nolikuma" 4.3.punktu, piešķirt Veselīgas pašvaldības statusu un uzņemt Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBU.

Par veselības veicināšanas pasākumu organizēšanu un koordinēšanu Lubānas novadā atbildīgā persona ir Lubānas novada pašvaldības sporta pasākumu organizators.

Informācija: sabiedrības veselība (angļu val. - public health) ir zinātne un māksla par to, kā ar organizētiem sabiedrības pasākumiem veicināt veselību, novērst slimības un paildzināt dzīvi.

Veselības veicināšana (angļu val. - health promotion) ir process, kas rada iespēju katram cilvēkam paaugstināt kontroli pār savu veselību un uzlabot to. Veselības veicināšanā ietilpst virkne darbību, kuru mērķis ir atbalstīt veselīgu dzīvesveidu, samazināt veselības stāvokļa nevienlīdzības starp dažādām sabiedrības grupām un ļaut indivīdiem un sabiedrībai kopumā balstīt savas izvēles uz veselīgiem principiem3. Veselības veicināšana – tie ir pasākumi, kas ietver konsultācijas, informācijas izplatīšanu, izglītošanu, personisko iemaņu attīstīšanu, dzīvesveida un paradumu maiņas veicināšanu, lai uzlabotu sabiedrības veselības stāvokli.

Sabiedrības izglītotība veselības jautājumos (angļu val. - health literacy) ir izziņas (kognitīvās) un sociālās prasmes, kas nosaka indivīdu motivāciju un spēju piekļūt, saprast un lietot informāciju tādā veidā, kas saglabā un veicina labu veselību.


Lubānas novads ir iesaistīts Eiropas Sociālā fonda projektā “Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei pašvaldībās” (Identifikācijas Nr.9.2.4.2./16/I/106). Projektu īsteno Slimību profilakses un kontroles centrs 14 pašvaldībās: Babītes novada, Durbes novada, Ērgļu novada, Garkalnes novada, Ikšķiles novada, Inčukalna novada, Līgatnes novada, Lubānas novada, Mērsraga novada, Pārgaujas novada, Priekuļu novada, Tērvetes novada, Vaiņodes novada un Viļānu novada pašvaldībās.

Projekta mērķis ir:

1. Nodrošināt veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu pieejamību pašvaldību iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālas atstumtības riskam pakļautajiem;

2. Organizējot un īstenojot pasākumus veselīga uztura, fizisko aktivitāšu, atkarību mazināšanas, garīgās veselības, seksuālas un reproduktīvās veselības jomā, sekmēt iedzīvotāju veselības saglabāšanu un uzlabošanu.

Pašvaldībās, iespējami tuvu iedzīvotāju dzīves vietai, projekta ietvaros paredzēts īstenot izglītojošus sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumus katrā no prioritārajām jomām, kuri vērsti uz zināšanu par savu veselību un to ietekmējošiem faktoriem uzlabošanu, kā arī skaidrotu iespējas novērst veselības riskus. Lai sekmētu sociāli – ekonomisko atšķirību izlīdzināšanu, projekta ietvaros īpaši tiks uzrunāti novadu iedzīvotāji, kuri dzīvo teritorijā ārpus pilsētām ar iedzīvotāju blīvumu zem 50 iedzīvotājiem uz kv.km., trūcīgie un maznodrošinātie, bezdarbnieki, personas ar invaliditāti, iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem, kā arī bērni.

Projekta īstenošanas laiks: 2017.gada aprīlis – 2019.gada decembris. Projekta kopējais finansējums: 429 757,00 EUR, t.sk.:

 • Eiropas Sociālā fonda finansējums: 365 293,45 EUR;
 • valsts budžeta finansējums: 64 463,55 EUR.

Plašāka informācija par projekta saturu un aktualitātēm pieejama: Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā – https://www.spkc.gov.lv/lv/rightmenu/projekti/esf-9242pasakuma-projekts.


Lubānas novadā, iespēju robežās, tiek rīkoti tematiski iedzīvotāju veselību veicinoši pasākumi atbilstoši pasaules veselības dienu kalendāram: 

 • 4.februāris - Pasaules pretvēža diena
 • 28.februāris - Starptautiskā reto slimību diena
 • 3.marts - Dzirdes diena
 • 9.marts - Pasaules nieru diena
 • 24.marts - Pasaules tuberkulozes diena
 • 7.aprīlis - Pasaules veselības diena
 • 22. - 28.aprīlis - Eiropas imunizācijas nedēļa
 • 5.maijs - Pasaules sporta diena
 • 12.maijs - Starptautiskā zīdīšanas veicināšanas diena
 • 15.maijs - Starptautiskā ģimenes diena
 • 17.maijs - Pasaules hipertensijas diena
 • 31.maijs - Pasaules diena bez tabakas
 • 1.jūnijs - Pasaules bērnu diena
 • 14.jūnijs - Pasaules asins donoru diena
 • 26.jūnijs - Starptautiskā diena pret narkotisko vielu lietošanu un nelegālu izplatīšanu
 • 28.jūlijs - Pasaules hepatīta diena
 • 1.-7.augusts - Pasaules zīdīšanas veicināšanas nedēļa
 • 12.augusts - Starptautiskā jaunatnes diena
 • 10.septembris - Starptautiskā pašnāvību novēršanas diena
 • 16.-22.septembris - Eiropas mobilitātes nedēļa
 • 28.septembris - Pasaules trakumsērgas diena
 • 29.septembris - Pasaules sirds diena
 • Oktobris - Krūts veselības mēnesis
 • 1.oktobris - Starptautiskā veco ļaužu diena
 • 2.oktobris - Starptautiskā pret vardarbības diena
 • 10.oktobris - Pasaules garīgās veselības diena
 • 12.oktobris - Pasaules redzes diena
 • 15.oktobris - Vispasaules roku mazgāšanas diena
 • 16.oktobris - Pasaules uztura diena
 • 20.oktobris - Pasaules osteoporozes diena
 • 29.oktobris - Vispasaules insulta diena
 • 10.novembris - Pasaules imunizācijas diena
 • 14.novembris - Pasaules diabēta diena
 • 16.-20.novembris - Pasaules antibiotiku nedēļa un Eiropas antibiotiku diena
 • 22.-29.novembris - Eiropas HIV testēšanas nedēļa
 • 1.decembris - Pasaules AIDS diena

 Lubānas Sociālās aprūpes centrs

Adrese:  Oskara Kalpaka iela 12, Lubāna, Madonas novads, LV-4830

Tālrunis: 64894381

Ģimenes ārstu konsultatīvais dienests: 66016001

Neatliekamā medicīniskā palīdzība: 113

Nacionālā veselības dienesta bezmaksas informatīvais tel.: 80001234

 

Lubānas apvienības pārvaldes vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”) papildus informāciju skat. šeit.