Projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros (Nr. 9.2.2.1/15/I/003) laika periodā no 01.01.2019 – 31.12.2020 pašvaldībā veiktie deinstitucionalizācijas pasākumi (un izlietotie līdzekļi) personām ar garīgās attīstības un funkcionāliem traucējumiem:

- Darbinieku apmācības – 6515,96 euro; 

- Rehabilitācijas pasākumi personām ar GRT – psihologa, mūzikas terapijas, smilšu terapijas, fizioterapeita pakalpojumi

Noslēdzies projekts “Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem izveide Lubānas novadā” (Nr. 9.3.1.1/18/I/011) Eglāji 1. Telpu pārbūvei izlietoti 81401,27 euro, iegādāts aprīkojums par 9890,33 euro. Dienas centrs ir gatavs klientu uzņemšanai. To izdarīt kavē valstī noteiktie ierobežojumi sakarā ar ārkārtas situāciju.

Adrese: Oskara Kalpaka iela 12, Lubāna, Lubānas novads, LV-4830

Nod. maksātāja reģistra kods: 90001823596

Direktore: Inese Lībere

Tālrunis/fakss: 64894581; mob.t.: +371 28374760

E-pasts: soc.dienests@lubana.lv 

Sociālo darbinieku pieņemšanas laiki:

Pirmdiena 8:30-12:30/13:00-17:00

Otrdiena 8:30-12:30/13:00-16:00

Trešdiena 8:30-12:30

Piektdiena 8:30-12:30