SOCIĀLĀ DIENESTA SNIEGTIE MAKSAS PAKALPOJUMI (2020.G.)


SOCIĀLIE PAKALPOJUMI

1. Pašvaldības apmaksātie Sociālie pakalpojumi Lubānas novadā:

1.1. “Aprūpe mājās” pakalpojums, skatīt;

1.2. Ilgstošās (īslaicīgās) sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojums iestādē, skatīt;

1.3. Smilšu spēles terapijas pakalpojums bērniem, skatīt;

1.4. Psihologa pakalpojums bērniem un pieaugušajiem, skatīt;

1.5. Transporta pakalpojumi, skatīt;

1.6. Tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšana, skatīt.

2. Valsts apmaksātie Sociālie pakalpojumi Lubānas novadā:

2.1. Asistenta pakalpojums;

2.2. Psihologa pakalpojums vardarbībā cietušajiem bērniem dzīvesvietā;

2.3. Psihologa pakalpojums vardarbībā cietušajām pieaugušajām personām dzīvesvietā;

2.4.  Psihologa pakalpojums vardarbības veicējam (varmākām) dzīvesvietā.

3. Valsts apmaksāto Sociālo rehabilitācijas pakalpojumu piešķiršana institūcijās:

3.1. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums Sociālās Integrācijas valsts aģentūrā (SIVA), šeit;

3.2. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums vardarbība cietušajiem bērniem krīzes centrā;

3.3. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums vardarbībā cietušajām pieaugušajām personām krīzes centrā;

3.4. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums vardarbības veicējam (varmākām) krīzes centros;

3.5. Ilgstošā sociālās aprūpes un  rehabilitācijas pakalpojums Valsts sociālās aprūpes centros personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem. 


 SOCIĀLIE PABALSTI

4. Lubānas novada pašvaldības finansētie pabalsti tiek piešķirti, pamatojoties uz “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzība likuma” un Lubānas novada pašvaldības saistošajiem Noteikumiem Nr.19 “Par Lubānas novada pašvaldības pabalstiem” - trūcīgām mājsaimniecībām (ienākumi pirmajai un vienīgajai personai nepārsniedz EUR 272,00, bet katrai nākošajai personai EUR 190,00) un maznodrošinātajām mājsaimniecībām (ienākumu slieksnis pirmajai vai vienīgajai personai ir EUR 327 un katrai nākošajai personai - EUR 229,00). Eiropas atbalsta pakas var saņemt trūcīgās, maznodrošinātās un krīzē nonākušās mājsaimniecības. 

4.1.  Pabalstu garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai (GMI) – piešķir, aprēķina un izmaksā  EUR 109,00 mēnesī pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un EUR 76,00 pārējām personām mājsaimniecībā, slēdzot vienošanos par līdzdarbību.

4.2. Dzīvokļa pabalstu piešķir:

   4.2.1. cietā vai šķidrā kurināmā iegādei EUR 130 gadā;

   4.2.2. EUR 4,70 par dzīvokļa 1m2 maksa par siltumenerģiju, bet ne vairāk kā EUR 300 gadā pēc iesnieguma un dzīvojamās telpas īres vai patapinājuma līguma un/vai dzīvojamās telpas īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta saņemšanas Sociālajā dienestā.

4.3. Pabalstu ēdināšanas izdevumu segšanai – piešķir bērniem, arī aizbildniecībā esošiem bērniem, kuri apmeklē Lubānas novada izglītības un pirmsskolas  izglītības iestādi vai mācās profesionālajās vidusskolās (arodvidusskolās, tehnikumos) ar nākamā mēneša pirmo mācību dienu pēc iesnieguma iesniegšanas uz vienu semestri. Jauniešiem, kuri mācās arodvidusskolās, nepieciešams iesniegt izziņu par mācīšanos profesionālajā vidusskolā un 2 x gadā iesniegt sekmju un kavējumu izrakstu.

4.4. Pabalstu pacientu iemaksai par uzturēšanos stacionārā, maksu par izmitināšanu un ēdināšanas pakalpojumu dienas stacionārā:

   4.4.1. 100% apmērā trūcīgām personām nepārsniedzot 100 EUR kalendārajā gadā;

   4.4.2. 50% apmērā maznodrošinātām personām, nepārsniedzot 80 EUR kalendārajā gadā tiek piešķirts katram ģimenes loceklim, ja pieprasītājs sociālajā dienestā iesniedz ārstniecības iestādes izsniegtu izdevumus apliecinošu dokumentu – čeku vai kvīti, izrakstu no stacionāra.

4.5. Pabalstu medikamentu un medicīnas preču iegādei – EUR 60 gadā uz vienu personu var saņemt trūcīgās personas un maznodrošinātām personām EUR 45 gadā, iesniedzot medicīnas darbinieka parakstītu receptes kopiju un medikamentu iegādes čeku.

4.6. Apbedīšanas pabalstu EUR 550,00 – piešķir personām, kuras līdz miršanas brīdim deklarētas Lubānas novada administratīvajā teritorijā, kurām nav Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) vai darba devēja piešķirtā apbedīšanas pabalsta (Izziņa no darba vietas).Ja tiek saņemts VSAA vai darba devēja apbedīšanas pabalsts, tad pašvaldības pabalsts tiek aprēķināts kā  starpība līdz EUR 550.

            Pabalstu nepiešķir, ja mirušai personai bija noslēgts uztura vai dāvinājuma līgums ar uzlikumu apdāvinātajam apbedīt dāvinātāju.

4.7.  Pabalsts krīzes situācijā tiek piešķirts mājsaimniecībai,  kura katastrofas vai citu no mājsaimniecības gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati nespēj apmierināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība, neizvērtējot mājsaimniecības ienākumus, bet ņemot vērā krīzes situācijas radīto zaudējumu sekas.

   4.7.1. materiālā palīdzība: 

            4.7.1.1. mājsaimniecībai radītu zaudējumu novēršanai līdz EUR 100;

            4.7.1.2. krīzes situācijā mājokļa radītajiem zaudējumiem - nepārsniedzot EUR 1000, ievērojot:

  •  izskata, ja mājoklim radītie zaudējumi ir lielāki par EUR 100;
  •  ja mājoklis ir apdrošināts, pašvaldības pabalsts ietver objekta  apdrošināšanas prēmijas izdevumu segšanai - 50% apmērā;
  •  pašvaldība sedz 70% no radīto zaudējumu apmēra.   

4.8. Pabalsts mācību uzsākšanai 1. un 10.klasē - EUR 40.

4.9. Pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu piešķir – EUR 150 par katru bērnu vienam no jaundzimušā vecākiem vai personai, kura ar bāriņtiesas lēmumu iecelta par aizbildni vai bērns ievietots audžuģimenē, ja šis pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem. Pabalsts tiek piešķirts par bērnu, kura pamata dzīvesvieta pirmreizēji deklarēta Lubānas novadā.

Adrese: Oskara Kalpaka iela 12, Lubāna, Madonas novads, LV-4830

Nod. maksātāja reģistra kods: 90001823596

Direktore: Inese Lībere

Tālrunis/fakss: 64894581; mob.t.: +371 28374760

E-pasts: soc.dienests@lubana.lv 

Sociālo darbinieku pieņemšanas laiki:

Pirmdiena 8:30-12:30/13:00-17:00

Otrdiena 8:30-12:30/13:00-16:00

Trešdiena 8:30-12:30

Piektdiena 8:30-12:30