Par Lubānas veselības un sociālās aprūpes centra klientu var kļūt:

 • personas pensijas vecumā;
 • pilngadīgās personas ar īslaicīgiem funkcionāliem traucējumiem
 • personas ar 1. un 2. grupas invaliditāti. 

Sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtību nosaka "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums" un 2019. gada 2. aprīlī (prot. Nr. 17 14. §) MK noteikumi Nr. 138 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu saņemšanu”

Iesniedzamie dokumenti, slēdzot pastāvīgās aprūpes līgumu:

 • jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase);
 • personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karte (Sociālā dienesta izvērtējums – 2. vai 3.pielikums).
 • personas rakstisks iesniegums par uzņemšanu centrā;
 • Sociālā dienesta lēmums par sociālo pakalpojumu nepieciešamību;
 • invaliditāti apliecinošs dokuments;
 • ģimenes ārsta nosūtījums - izraksts no ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u);
 • psihiatra atzinums par personas psihisko veselību un speciālajām (psihiatriskajām) kontrindikāciju neesamību sociālo pakalpojumu saņemšanai personām ar GRT;
 • Covid-19 analīžu tests - ne vecāks par 48 stundām.
 • līgums par pakalpojuma sniegšanu (tiek noslēgts uz vietas).

Lubānas novada Sociālā dienesta struktūrvienība "Lubānas veselības un sociālās aprūpes centrs"

Adrese: Oskara Kalpaka iela 12, Lubāna

Tālrunis: 64894181

E-pasts: lubanasvsac@lubana.lv 

Direktore: Inese Lībere

Tālrunis/fakss: 64894581; mob.t. +371 28374760

Direktores vietniece: Vija Bandere

Tālrunis: 64894381

Sociālā darbiniece sociālās aprūpes nodaļā: Alīna Jelagina

Tālrunis: 64894181

E-pasts: soc.darbinieks@lubana.lv