Dienas centra "Eglāji" pakalpojums

Dienas aprūpes centra “Eglāji” (turpmāk-Dienas centrs)  pakalpojumu piešķir pieaugušām personām ar garīga traucējumiem  I vai II  grupas invalīdiem, kuru individuālās spējas izvērtētas Deinstitualizācijas  projekta ietvaros.

Lai saņemtu Dienas centra pakalpojumu, persona vai viņa likumiskais pārstāvis vēršas Lubānas novada Sociālajā dienestā un iesniedz:

· iesniegumu, kas adresēts Sociālajam dienestam;

· ģimenes ārsta izziņa (veidlapa Nr. 027/u) par personas veselības stāvokli;

· psihiatra atzinums par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesamību;

· invaliditāti apliecinoša dokumenta kopija;

· pilnvara (bāriņtiesas vai notariāli apstiprināta), ja persona pati nespēj parakstīties;

· Covid-19 testēšanas pārskats (72 h ietvaros).

Sociālais dienests izvērtē pieejamo informāciju, izvērtē klienta funkcionālās spējas pēc Ministru kabineta 02.04.2019. Nr. 138 noteikumiem un, ja nepieciešams, aktualizē Individuālo Atbalsta plānu, un piešķir Dienas centra pakalpojumu. 

Lubānas novada Sociālā dienesta struktūrvienība “Dienas aprūpes centrs “Eglāji”

Adrese: "Eglāji-1", Indrānu pag., Lubānas novads, LV-4830

Tālrunis: 28080582

Vadītāja: Dace Valaine

E-pasts: dace.valaine@lubana.lv

Sociālā darbiniece: Iveta Pērkone