Jaunākais un aktuālākais Lubānas Mākslas skolā 2020. gadā 

Mākslas skolai iegādāta jauna grafikas spiede

Attēlā: skolotāja Sandra Valaine veic grafikas novilkumu uz jaunās grafikas spiedes.


Audzēkņi apgūst portreta zīmēšanu

Portreta studijas, kurās audzēkņi apgūst portreta zīmēšanu (audzēkņi zīmē reāla cilvēka portretu. Modelis - Andrejs Valainis, skolotāja - Sandra Valaine);
Grafika ir tēlotājmākslas veids, kas aptver zīmējumu un uz zīmējuma balstītus iespieddarbus - novilkumus. Mākslas tēli tiek atveidoti plaknē ar līnijām un melnbalto laukumu attiecībām. Ja gleznojumos visa kompozīcijas plakne (papīrs, audums vai kāds cits materiāls) tiek noklāta ar krāsu, grafikā dominē kontrastējošas attēla laukumu un tumšo līniju attiecības pret materiāla gaišo virsmu. Ar krāsu nosegtā plakne grafikā var palīdzēt radīt gan attēla šķietamo telpiskumu, gan izcelt plakanumu. Bez melnbaltās grafikas pastāv arī krāsainās grafikas veids.

  


Audzēkņu sasniegumi 2018./2019. mācību gadā

2018./2019. mācību gada I semestrī 5.B kursa audzēkne Jete Kļaviņa piedalījās Latvijas nacionālā kultūras centra rīkotajā konkursā “Ko stāsta tautastērps” un kļuva par laureāti savā vecuma grupā. Kā balva Jetei un viņas skolotājai Sandrai Valainei bija ekskursija 2018.gada decembrī uz Igaunijas Nacionālo muzeju Tartu, Igaunijā.  


Lubānas Mākslas skolas akreditācija 2018.gadā

2018.gada 18. un 19. septembrī skolā strādāja speciālistu komisija, lai izvērtētu skolas darbību un izteiktu viedokli par skolas akreditāciju. Tika akreditēta iestāde, Vizuāli plastiskās mākslas programmas, un pēc jaunās metodikas vērtēta skolas direktora darbība daudzās jomās, kompetencēs un aspektos. Komisiju vadīja Ogres Mākslas skolas direktore Astra Rubene. Līdz ar viņu strādāja Kristīne Rone, Izglītības kvalitātes valsts dienesta Kvalitātes novērtēšanas departamenta pārvaldes vecākā referente un Dricānu vidusskolas direktore Skaidrīte Strode.

Komisija īpašu uzmanību pievērsa drošības pasākumiem skolā, mācīšanas procesam un materiāli tehniskās bāzes nodrošinājumam mācību procesā. Liela uzmanība tika veltīta skolas vadības darba organizācijai, caurskatīti iekšējie normatīvie dokumenti. Ekspertes vēroja mācību stundas, sarunājās ar audzēkņiem un to vecākiem, un ikkatru no daudzajām iestādes darbības jomām  pārbaudīja ar dokumentāliem pierādījumiem.

Patīkami, ka ekspertu komisijas ziņojumā lasāmi atzinīgi vārdi par skolas sasniegumiem un pedagogu darbu. Tika uzsvērtas skolas stiprās puses:

▪Panākumi Latvijas un starptautiska mēroga konkursos;

▪Skolā ir radīti visi priekšnoteikumi, lai audzēkņi mācītos patstāvību, atbildību un veidotu sevi kā unikālu, radošu personību;

▪Cieša sadarbība ar audzēkņu vecākiem;

▪Audzēkņu ļoti pozitīvā attieksme pret skolu un pedagogiem;

▪Leļļu veidošanas māksla, kurā tiek integrētas visas mākslas skolas mācību priekšmetos apgūtās prasmes;

▪Radošs, pozitīvs pedagogu kolektīvs;

▪Konstruktīva, laba sadarbība ar novada domi un pašvaldības finansiālais atbalsts.

2018.gada oktobra beigās tika saņemts Izglītības kvalitātes valsts dienesta lēmums par Lubānas Mākslas skolas akreditāciju uz sešiem gadiem izglītības programmas “Vizuāli plastiskā māksla”( kods 20V 211 001) realizēšanai.        


Mākslas skolā tiek apgūti grafiskā dizaina pamati.

Šogad (2016./2017.) Lubānas Mākslas skolā mācās 55 audzēkņi, no tiem 16 ir zēni, par ko liels prieks, jo "konkurējam" ar deju un sporta nodarbībām. 5. kursā pašlaik mācās 14 audzēknes, kuras gatavojas noslēguma eksāmeniem martā. Gala eksāmeni jau tradicionāli būs zīmēšanā un gleznošanā. Taču šogad ir vairāki jaunumi arī citos mācību priekšmetos: "darbs materiālā" visas audzēknes gatavo lelles, savukārt "mākslas valodas pamatos" jāizveido un attiecīgi jānoformē apjomīgs darbs par kādu mākslinieku (pēc pašu izvēles).

Par noslēguma darbiem 5. kursa audzēkņi domā jau visu mācību gadu. Tiek izvēlētas tehnikas, kādās tiks veidoti darbi, un apspriestas radošās idejas ar skolas pedagogiem, tomēr galvenais darbs sāksies pēc gala eksāmenu nokārtošanas. Labā ziņa ir tā, ka būs daudz darbu, ar kuriem varbūt izdaiļosim kādu interjeru mūsu pilsētā. Kā piemēru varu minēt pagājušā gada absolventes Ineses Krēsliņas brīnišķīgo gleznojumu, kas rotā bibliotēkas ēkas bēniņu stāva loga ailu.

Mākslas skolas galvenais uzdevums ir nodrošināt iespēju iegūt profesionālās ievirzes izglītības pamatzināšanas un prasmes mākslā un sagatavot audzēkņus mākslas profesionālās vidējās izglītības programmu apguvei. Kad bērni ierodas mākslas skolā, reti kurš ir aizdomājies par savu nākotni. Bieži vien viņus uz skolu atved vecāki ar mērķi, lai bērni sevi pilnveidotu, attīstītu prasmes un iemaņas zīmēšanā, gleznošanā, veidošanā un citās radošās, ar mākslu saistītās darbībās. Daudzi pabeidz Mākslas skolu un pielieto iegūtās zināšanas savā dzīvē, taču dažiem jauniešiem tas pārvēršas par mērķi un iespēju piepildīt savu sapni, apgūstot mākslas zinības vidējās un augstākās mācību iestādēs. Gandrīz katru gadu kāds no Lubānas Mākslas skolas beidzējiem turpina mācības tālāk mākslas jomā. Skolotāju kolektīvs ir ļoti priecīgs par bijušo audzēkni Vitu Landrāti, kura šajā mācību gadā sākusi darba gaitas Lubānas vidusskolā par vizuālās mākslas skolotāju. Mūsu audzēkņi turpina mācības ne tikai Latvijas mācību iestādēs, bet arī Anglijas mākslas augstskolās (Dārta Losāne un Elīna Rudzīte). Daudz kas atkarīgs no paša vēlmes darboties un kaut ko jaunu iemācīties. Gadās, ka kāds tā arī "nostaigā" uz Mākslas skolu visus 5 gadus, tā pa īstam neko neiemācījies, jo darbus veic ļoti pavirši, bez radošā gara un patiesas vēlmes kaut ko apgūt.

Kā jau katru mācību gadu, mākslas skolas galvenais pasākums ir Valsts konkurss, kurā piedalās visas republikas mākslas skolas. Pagājušajā gadā tā tēma bija "Putni". Tos zīmējām, līmējām, veidojām un radoši izpaudāmies dažādos putnu veidolos. Rezultātu varēja skatīt audzēkņu darbu izstādē "Putni" Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrā. Panākums ir tas, ka pēc II kārtas audzēkņu darbu izvērtēšanas, skola tika izvirzīta arī uz Valsts konkursa III kārtu. Lai arī godalgotas vietas neieguvām, audzēkņu veikums tika atzinīgi novērtēts.

Šajā mācību gadā Valsts konkursa tēma ir "Grafiskais dizains". Tā mērķis ir attīstīt audzēkņu izpratni par grafikas dizainu, izprotot burtveidola, teksta, izteiksmes līdzekļu un kompozīcijas nozīmi dizainā. Audzēkņu uzdevums ir grafikas dizaina izstrāde konkrētam produktam. Jaunākajā grupā ir iesaiņojuma dizaina izstrāde izdomātai vai reālai konfektei, vidējā grupā – iepakojuma dizaina izstrāde izdomātam smūtijam, bet vecākie audzēkņi veidos iepakojuma dizainu veselīgam našķim (žāvētiem augļiem, sukādēm u.c.). Ar šāda veida uzdevumiem audzēkņi līdz šim praktiski nav saskārušies, tāpēc tas ir izaicinājums gan viņiem pašiem, gan arī skolotājiem. Lai labāk sagatavotos Valsts konkursam, skolotājas Dace Rudzīte un Sandra Valaine apmeklēja praktisku semināru "Universālā dizaina principi grafiskajā un iepakojuma dizainā" zviedru dizaineru A. Sederboma un S. Laurinas vadībā. Pēc konkursa II kārtas gaidīsim rezultātus, jo tikai pēc tiem būs skaidrs, vai skola tiks virzīta uz III noslēguma kārtu.

Grafiskais dizains šobrīd ir viena no modernajām mākslas tendencēm, tālab arī kultūrizglītības vadības norādes tiek virzītas, lai profesionālās ievirzes skolas apgūtu dizaina pamatus, un  kopumā tiktu veicināta audzēkņu izpratne par dizainu kā procesu, par secīgu dizaina idejas attīstību, tās atbilstību funkcijai un mērķauditorijai.

Šajā mācību gadā novembrī Mākslas skolas audzēkņi un pedagogi apmeklēja atjaunoto un restaurēto Latvijas Nacionālo mākslas muzeju un Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeju Rīgā. Ļoti patīkami, ka mums piebiedrojās arī audzēkņu vecāki, un visi kopīgi varējām baudīt skaisti atjaunotās ēkas interjeru, jaunās piebūves un patstāvīgo ekspozīciju "Latvijas māksla. 19. – 20. gadsimts", kas aptver Latvijas mākslas vēstures kopainu visa 19. un 20. gadsimta garumā. Tā veidota pēc hronoloģiski stilistiskā principa, secīgi atspoguļojot Latvijas mākslas vēstures vispārējo attīstību, ar unikāliem meistardarbiem, izceļot katra perioda nozīmīgākās, izcilākās parādības un autorus, kā arī inovācijas.

Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā iepazināmies ar patstāvīgo ekspozīciju un Rūdolfam Heimrātam veltīto gobelēnu izstādi "Septiņdesmitie. Darbs un atpūta". Abos muzejos skolas audzēkni darbojās arī praktiski, pildot dažādus uzdevumus gan darba lapās, muzeja "detektīvu" kartes un zīmējot dekoratīvus šķīvjus. Tā kā uz muzejiem neaizbrauca 1. kursa audzēkņi, ar viņiem mēs dosimies uz Madonas muzeju, lai apskatītu kādu interesantu izstādi un radoši padarbotos.

Šajā mācību gadā iecerētas arī audzēkņu un vecāku kopīgās radošās darbnīcas, kas notiks martā, savukārt maijā organizēsim Mākslas dienas, kas kādu laiku Lubānā nav notikušas. Par to norisi informēsim sīkāk, kad tuvosies pasākumi. Septembrī plānota audzēkņu vasaras plenēra darbu izstāde Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrā.

Mākslas skolas direktore Rudīte Kolāte


 

2015. gada nogalē tapusi izstāde "Putni"

Svētku laikā savām ģimenēm, draugiem, novada iedzīvotājiem un viesiem dāvanu ir sarūpējuši Lubānas Mākslas skolasaudzēkņi un skolotāji. Tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrā no šī gada 18. decembra līdz 2016. gada 20. februārim apskatāma Mākslas skolas darbu izstāde “PUTNI”.

Kopš mācību gada sākuma visu mācību uzdevumu pamattēma mākslas skolā bija “Putni”, kā rezultātā pusgada laikā radīti ļoti daudz veiksmīgi mākslas darbi, kurus vērts parādīt arī tiem, kuri ikdienā mākslas skolas iekšienē neiekļūst. Laipni aicināti visi interesenti svētku laikā priecāties par bērnu radošumu un talantu un iespējams atrast arī sevī bērnišķīgu prieku un iedvesmu radošām izpausmēm.

Informēja:

Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centra speciālists

Aigars Noviks


3. septembrī notika Zinību dienas atzīmēšana Lubānas Mākslas skolā. Šajā gadā skolā mācās 55 skolēni, strādā - 4 pedagogi.

Lubānas Mākslas skola

Adrese: Tilta iela 5, Lubānas novads, LV-4830

Reģ.Nr.40900015183

Direktore: Rudīte Kolāte

Telefons: 26633770 

E-pasts: makslasskola@lubana.lv

Jaunākie notikumi

21
Jūn
Sēde notiks videokonferences veidā Zoom platformā

21
Jūn
Upes mala estrādes rajonā

23
Jūn
Radīsim svētku sajūtu sev un citiem! Krāšņāk izrotātās automašīnas īpašnieku gaida Līgo un Jāņu dienai atbilstoša balva! Lai zaļām un jautrām domām pildītas svētku dienas!