Lubānas pirmsskolas izglītības iestādes "Rūķīši" iekšējie dokumenti

Lubānas pirmsskolas izglītības iestādes "Rūķīši" nolikums

          Lubānas pirmsskolas izglītības iestādes "Rūķīši" vadītāja amata konkursa nolikums

Lubānas pirmsskolas izglītības iestādes "Rūķīši" pašnovērtējuma ziņojums

Iekšējās kārtības noteikumi

Lubānas pirmsskolas izglītības iestādes "Rūķīši’’ izglītojamo personas datu apstrādes un aizsardzības kārtība

Bērnu profilaktiskās veselības un aprūpes un pirmās palīdzības sniegšanas kārtība Iestādē

Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas izglītojamo vecāki un citas personas 

Bērnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

Lubānas pirmsskolas izglītības iestādes "Rūķīši" iekšējie personu datu apstrādes aizsardzības noteikumi

Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība


Dokumenti audzēkņa uzņemšanai Lubānas pirmsskolas izglītības iestādē "Rūķīši", vienošanās ar vecākiem 

Reģistrācijas pieteikums uzņemšanai pirmsskolas izglītības programmas apguvei


Madonas novada pašvaldības izglītības jomu regulējošie normatīvie akti

 Madonas novada pašvaldības noteikumi Nr. 18 "Kārtība, kādā piešķir un izlieto pašvaldības budžetā paredzētos līdzekļus Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai

Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas, pedagoģisko darbinieku amatu vienību skaita noteikšanas kārtība

Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.6 “Par atbalstu ēdināšanas izdevumu segšanai attālinātā mācību procesa vai karantīnas laikā”

Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 14 “Grozījumi Madonas novada pašvaldības 21.09.2021. saistošajos noteikumos Nr. 6 “Par atbalstu ēdināšanas izdevumu segšanai attālinātā mācību procesa vai karantīnas laikā”” Paskaidrojuma raksts

 

 

 

 

 

 

Lubānas pirmsskolas izglītības iestāde "Rūķīši"
Reģ.Nr.: 40900015164
Adrese: Brīvības ielā 17, Lubāna, Madonas novads, LV – 4830
E-pasts: 
lubanasrukisi@madona.edu.lv
Vadītāja: Ina Gutāne
Telefons:  25620289
E-pasts: ina.gutane@madona.edu.lv

Jaunākie notikumi

23
Jūn
Lubānas pilsētas estrādē
Rūdolfs Blaumanis "Skroderdienas Silmačos" Lomās: Antonija – Tija Žvagina Dūdars – Oskars Žvagins Tonija – Alīda Ārende Aleksis – Mārtiņš

23
Jūn
Lubānas pilsētas estrādē

Lubānas apvienības pārvaldes vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”) papildus informāciju skat. šeit.