Lubānas novada pašvaldības rekvizīti nodevas nomaksai 

Reģ nr. 90000054159

AS Swedbank, kods: HABALV22

Konts: LV64HABA0551033331460

AS SEB banka, kods: UNLALV2X 

Konts: LV43UNLA0050019786428

AS Citadele banka, kods: PARXLV22

Konts: LV90PARX0012454500001

No 2014.gada 1.oktobra spēkā stājas jaunais būvniecības regulējums, kurš nosaka būvju iedalījumu grupās (1.pielikums Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi"), no kurām ir atkarīgs būves projektēšanas un būvniecības process.

Būvju iedalījums grupās atbilstoši būvniecības procesam (Pielikums MK 22.12.2015. noteikumu Nr. 804 redakcijā)

1. Ēku iedalījums grupās

Iedalījuma kritērijs I grupa1 II grupa III grupa1
1. Stāvu skaits   Ēkas, kuras neietilpst
1. vai 3. grupā
1) Ēka, kurai ir vairāk nekā pieci virszemes stāvi

2) Ēka, kurai ir vairāk nekā viens apakšzemes stāvs

2. Cilvēku skaits   Publiska ēka, kurā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem
3. Platība, apbūves laukums 1) Mazēka (vienstāva ēka, t. sk. nojume un palīgēka, kuras apbūves laukums nav lielāks par 25 m2)

2) Ārpus pilsētu un ciemu teritorijām vienstāva lauku saimniecību nedzīvojamā ēka, kura nav paredzēta dzīvnieku turēšanai, un palīgēka (piemēram, saimniecības ēka, noliktava, šķūnis, pagrabs, nojume, garāža) ar apbūves laukumu līdz 60 m2

3) Atsevišķa rūpnieciski izgatavota vienstāva ēka ar apbūves laukumu līdz 60 m2, tai skaitā konteinertipa ēka vai būvizstrādājums, izņemot ēku, kurā tiek izvietota bīstamā iekārta

1) Rūpnieciskās ražošanas ēka, kuras kopējā platība ir lielāka par 1000 m2

2) Noliktavas ēka, kurā paredzēta ugunsslodze virs 600 MJ/m2 vai kuras kopējā platība ir lielāka par 2000 m2

4. Būvtilpums Ūdens rezervuārs (pazemes un virszemes) līdz 50 m3 ārpus pilsētu un ciemu teritorijām

 

  1) Ēka vai rezervuārs šķidru, gāzveida vielu vai beramu materiālu uzglabāšanai, pārkraušanai vai pārstrādei ar būvtilpumu virs 5000 m3

2) Ūdens rezervuārs (pazemes un virszemes) virs 1000 m3

5. Jauda 1) Kompaktā (konteinertipa) transformatoru apakšstacija un sadales ietaise ar nominālo spriegumu līdz 20 kV ārpus pilsētām, ja tā atrodas ārpus esošās spēkstacijas un apakšstacijas teritorijas

2) Elektroietaišu ēka ar pamatiem, mazāka par 60 m2, ārpus pilsētām un ciemiem

1) Katlumāja un elektroenerģijas apgādes ēka ar siltuma jaudu, lielāku par 2 MW, un/vai elektrisko jaudu, lielāku par 2 MW

2) Slēgtā transformatoru apakšstaciju ēka ar 110 kV un augstāku spriegumu

Piezīme.

1 Lai noteiktu, vai ēka pieder pie konkrētās grupas ēkām, jābūt spēkā vienai no minētajām klasifikācijas pazīmēm.

2. Inženierbūvju iedalījums grupās2,3

Speciālie būvnoteikumi I grupa II grupa III grupa
1. Autoceļi un ielas4 1) Māju ceļš, kā arī pieslēgums esošajam ielu tīklam (piebrauktuve vai iebrauktuve), izņemot valsts autoceļu

2) Satiksmes organizācijas un kontroles (uzraudzības) tehniskie līdzekļi

Inženierbūves, kuras neietilpst 1. vai 3. grupā 1) Automaģistrāles un ātrsatiksmes autoceļi

2) Tilts ar laidumu 2 m un vairāk

3) Autoceļa caurteka ar ailas platumu 2 m un vairāk

4) Tunelis

2. Dzelzceļa būves (valsts, pašvaldību un privātās) Dzelzceļa gājēju pāreja un dzelzceļa tehnoloģiskā pārbrauktuve 1) Publiskās lietošanas dzelzceļš

2) Tilts (arī viadukts un ceļu pārvads)

3) Tunelis

3. Elektronisko sakaru būves Inženiertīklu pievads 1) Tornis, augstāks par 100 m

2) Masts, augstāks par 100 m

4. Enerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves 1) Elektrotīkls ar nominālo spriegumu līdz 20 kV, tai skaitā elektroapgādes sadalnes (piemēram, uzskaites, relejaizsardzības, kabeļu komutācijas), komutācijas un aizsardzības iekārtas

2) Inženiertīklu pievads

1) Elektropārvades līnija ar nominālo spriegumu 110 kV un augstāku

2) Apakšstacija (izņemot slēgtās transformatoru apakšstaciju ēkas) ar 110 kV spriegumu un augstāku

3) Hidroelektrostacija ar jaudu virs 2 MW

4) Spēkstaciju būve ar jaudu virs 20 kW, tai skaitā vēja elektrostacija (vēja parks)

5) Dūmenis virs 60 m

5. Hidrotehniskās un meliorācijas būves 1) Viena īpašuma meliorācijas sistēma vai atsevišķa būve, ierīce

2) Rakts dīķis ar virsmas laukumu līdz 0,5 ha platībā

1) Ūdens noteces un līmeņu regulēšanas hidrotehniskā būve, ja aizsprosta augstums pārsniedz 15 m vai novadbūves caurplūde pārsniedz 500 m3/s

2) Ūdens resursu izmantošanas hidrotehniskā būve, ja hidroelektrostacijas projektētā jauda ir no 1 MW līdz 2 MW vai sūkņu stacijas ražīgums ir lielāks par 5 m3/s

6. Ar radiācijas drošību saistītās būves   Ar radiācijas drošību saistītās būves (kodoliekārtas un radioaktīvo atkritumu pārvaldības objekti (valsts nozīmes jonizējošā starojuma objekti))
7. Būves Latvijas Republikas teritoriālajos ūdeņos un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā   Visas būves Latvijas Republikas teritoriālajos ūdeņos un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā
8. Ostu hidrotehniskās, siltumenerģijas, gāzes un citas atsevišķi neklasificētas inženierbūves 1) Atsevišķs labiekārtojuma elements, kas atrodas publiskajā ārtelpā5, – soliņš, bērnu rotaļu ierīce, sporta aprīkojums, atsevišķa laterna un apgaismes ķermenis, laipa, gājēju tiltiņš, karogu masts, ielu norādes stabs, velosipēdu statīvs u. tml.6

2) Sporta laukums ar segumu5

3) Stacionārs (ar zemē izbūvētiem pamatiem vai pamatni) līdz 6 m augsts reklāmas un informācijas stends ar vai bez inženiertīkla pievada6,7,8,9

4) Žogs un mūris

5) Gājēju ceļš

6) Veloceļš

7) Vieglas konstrukcijas gājēju vai velo tilts ar laidumu līdz 10 m

8) Inženiertīklu pievads

9) Labiekārtots laukums ar segumu (betona, šķembu u. c.) bez inženiertīkliem

10) Avotu kaptāža, grodu aka un ūdens ieguves urbums dziļumā līdz 20 m

11) Tornis vai masts līdz 10 m

1) Pasažieru kuģu piestātne, osta vai piestātne, kas paredzēta kravu pārkraušanai, ja tā var apkalpot kuģus, kuru bruto tilpība ir 1000  un lielāka

2) Gāzes pārvades un uzglabāšanas sistēma ar darba spiedienu virs 1,6 MPa

3) Rūpnieciskās ražošanas būve (ieguves rūpniecības vai iežieguves būve, ķīmiskās ražošanas būve, smagās rūpniecības uzņēmumu būve)

4) Estrāde, atklātais sporta laukums un baseins ar tribīnēm, paredzēts vairāk nekā 100 cilvēkiem

5) Maģistrālie naftas produktu cauruļvadi (izņemot gāzes cauruļvadus)

6) Notekūdeņu attīrīšanas ietaise ar jaudu virs 100 m3/diennaktī

7) Kanalizācijas notekūdeņu pārsūknēšanas stacija ar jaudu virs 100 m3/diennaktī

8) Ūdens un kanalizācijas tīkli ar diametru no 500 mm

9) Ūdens attīrīšanas ietaise ar jaudu virs 100 m3/diennaktī

10) Lidlauka skrejceļš

11) Tornis, augstāks par 100 m

12) Masts, augstāks par 100 m

Piezīmes.

Tabulā ir dots inženierbūvju uzskaitījums atbilstoši būvju grupām, kas jāņem vērā, piemērojot speciālajos būvnoteikumos noteikto būvniecības procesu.

Iekšējo inženiertīklu būvniecībai piemēro attiecīgajos speciālajos būvnoteikumos noteikto būvniecības procesu.

Termini "autoceļš", "ceļš" un "iela" šajos noteikumos tiek lietoti atbilstoši likumā "Par autoceļiem" unCeļu satiksmes likumā noteiktajai definīcijai.

Būvniecības ieceres dokumentācija nav nepieciešama to atsevišķo labiekārtojuma elementu un sporta laukumu novietošanai vai būvniecībai, kas neatrodas publiskajā ārtelpā.

Atsevišķie labiekārtojuma elementi, kā arī stacionārie reklāmas un informācijas stendi nav uzskatāmi par kadastra objektiem Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma izpratnē.

Reklāmas un informācijas stends bez zemē izbūvētiem pamatiem vai pamatnes un ar augstumu līdz 6 m nav uzskatāms par būvi, un to novietošanu veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē reklāmas objektu izvietošanu ar piesaisti zemei.

Vispārīgajos un speciālajos būvnoteikumos noteiktais būvniecības process nav piemērojams gaisvada elektrības pieslēgumam līdz 5 m pie stacionārā reklāmas un informācijas stenda.

     Vispārīgajos un speciālajos būvnoteikumos noteiktais būvniecības process nav piemērojams stacionāro  reklāmas un informācijas stendu novietošanai ar gaisvada elektrības pieslēgumu līdz 5 m vai bez tā, kur telpisko reklāmas objektu (apaļi vai trīsplakņu piloni, citi figurāli objekti) izmēri nepārsniedz 2 m šķērsgriezumā un 4,5 m augstumā, bet vienpusējo un divpusējo reklāmas objektu izmēri – 5 m platumā un 6 m augstumā, un to veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē reklāmas objekta izvietošanu ar piesaisti zemei. Vispārīgajos un speciālajos būvnoteikumos noteiktais būvniecības process nav piemērojams šādu objektu nojaukšanai.

 

Atkarībā no plānotās būvniecības ieceres, vispārīgajos būvnoteikumos noteiktās ēku grupas un būvniecības veida ir šādi būvniecības ieceres iesnieguma veidi (MK noteikumi Nr.529 ĒBN 6.punkts):

6.1. paskaidrojuma raksts (1. pielikums), kuru aizpilda šo noteikumu 22., 23., 24., 29.1 punktā un 35.2. un 36.2. apakšpunktā minētajos gadījumos;

6.2. paskaidrojuma raksts ēkas nojaukšanai (2. pielikums), kuru aizpilda šo noteikumu 27. un 32. punktā minētajos gadījumos;

6.3. paskaidrojuma raksts ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņai bez pārbūves (3. pielikums), kuru aizpilda šo noteikumu 34. punktā minētajos gadījumos;

6.4. būvniecības iesniegums (4. pielikums), kuru aizpilda šo noteikumu 25.26.28.29.30.31. un 33. punktā minētajos gadījumos;

6.5. apliecinājuma karte (5. pielikums), kuru aizpilda šo noteikumu 35.1. apakšpunktā, 37. un 38. punktā minētajos gadījumos;

6.6. ēkas fasādes apliecinājuma karte (6. pielikums), kuru aizpilda šo noteikumu 36.1. apakšpunktā, 37. un 38. punktā minētajos gadījumos.

(Grozīts ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 50)

Sabiedrības informēšana

Prasības sabiedrības informēšanai ir noteiktas Būvniecības likuma 14.pantā ((BL) www.likumi.lv) un MK noteikumi Nr.500 ‘’Vispārīgie būvnoteikumi’’ 5.nodaļā.

Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu apvienotā Būvvalde informē, ka informācija par būvniecības procesiem Cesvaines novada, Lubānas novada un Varakļānu novada administratīvajās teritorijās ir pieejama Būvniecības informācijas sistēmas ( BIS ) https://bis.gov.lv/bisp/lv/construction_merchants publiskajā portālā daļas “E-pakalpojumi” sadaļā “Sabiedrības informēšana par būvniecības procesiem” šādos veidos:

  • Tekstuālā informācija – informācija tiek atspoguļota saraksta veidā, kuru iespējams arī sagrupēt, piem., pēc būvniecības kontroles institūcijas nosaukuma vai būvobjekta adreses
  • Ģeotelpiskā informācija – informācija par būvniecības iecerēm tiek atspoguļota Latvijas Republikas kartē, izmantojot Google map esošo ģeotelpisko informāciju.

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.529 ‘’Ēku būvnoteikumi’’ 7.punktu būvniecības ieceres dokumenti nav nepieciešami:

7.1. ja ēkā vai telpu grupā tiek īstenots interjera projekts, kas neskar trešās personas, nesošās būvkonstrukcijas, slodzi nenesošās sienas, starpsienas un koplietošanas inženiertīklus;

7.2. pirmās grupas ēkas vai tās daļas (izņemot publiskas ēkas pilsētās un ciemos) atjaunošanai, nemainot ēkas nolietojušos nesošos elementus vai konstrukcijas, neskarot ēkas fasādi un koplietošanas inženiertīklus, veicot funkcionālus vai tehniskus uzlabojumus;

7.3. pirmās grupas ēkas fasādes apdares atjaunošanai, visu logu nomaiņai, fasādes siltināšanai, jumta siltināšanai, jumta ieseguma nomaiņai, pagraba siltināšanai, ja ēka nav valsts aizsargājamais kultūras piemineklis un atrodas ārpus pilsētām un ciemiem;

7.4. pirmās, otrās vai trešās grupas ēkas logu atjaunošanai un nomaiņai, ja tiek ievēroti šo noteikumu 39.40. vai 41. punktā minētie nosacījumi;

7.5. otrās vai trešās grupas dzīvojamās ēkas lodžiju aizstiklošanai (izņemot valsts aizsargājamos kultūras pieminekļus), nemainot ārsienu izvietojumu, ja tiek ievēroti šo noteikumu 42. punktā minētie nosacījumi;

7.6. pirmās vai otrās grupas vienstāva ēkas bez pamatiem (piemēram, siltumnīca, nojume, lapene, paviljons) jaunai būvniecībai vai novietošanai ārpus publiskās ārtelpas, kā arī nojaukšanai, ja tās ekspluatācijas laiks nav ilgāks par vienu gadu un to nojauc līdz minētā termiņa beigām (ietverot nojaukšanas laiku);

7.7. pirmās, otrās vai trešās grupas ēkas fasādes un (vai) jumta ieseguma krāsošanai, ja krāsu pase saskaņota pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā;

7.8. pirmās, otrās vai trešās grupas ēkas lieveņa, ārējo kāpņu un ārējo jumtūdeņu novadsistēmu atjaunošanai, neveicot citus ēkas fasādes būvdarbus un nodrošinot to atbilstību ēkas fasādes koptēlam (izņemot valsts aizsargājamos kultūras pieminekļus);

7.9. pirmās, otrās vai trešās grupas ēkas ārdurvju atjaunošanai un nomaiņai, neveicot citus ēkas fasādes būvdarbus, ja tiek nodrošināta atbilstība ēkas fasādes koptēlam (ievērots apjoms, durvju proporcijas un dalījums, tā krāsojums) un izvēlētie būvizstrādājumi nodrošina vismaz līdzvērtīgas iepriekšējā būvizstrādājuma tehniskās ekspluatācijas īpašības (izņemot valsts aizsargājamos kultūras pieminekļus);

7.10. pirmās grupas ēkas vai otrās grupas viena vai divu dzīvokļu dzīvojamās ēkas, tās palīgēkas vai lauku saimniecības nedzīvojamās ēkas jumta ieseguma atjaunošanai (izņemot valsts aizsargājamajiem kultūras pieminekļiem un ēkām pilsētās un ciemos), neveicot citus ēkas fasādes būvdarbus, ja tiek nodrošināta atbilstība ēkas fasādes koptēlam, netiek mainīta jumta konfigurācija un krāsa un izvēlētie būvizstrādājumi nodrošina vismaz līdzvērtīgas iepriekšējā būvizstrādājuma tehniskās ekspluatācijas īpašības, ja pašvaldības apbūves noteikumos nav noteiktas citas prasības;

7.11. šo noteikumu 29.1 punktā minēto ēku nojaukšanai.

(MK 24.01.2017. noteikumu Nr.50 redakcijā)

MK noteikumu Nr.529 ‘’Ēku būvnoteikumi’’ 107.punkts nosaka būvētājam būvdarbu veikšanai nav nepieciešamas pastāvīgas prakses tiesības arhitektūras vai būvniecības jomā, ja:

107.1. būvētājs* savām vajadzībām būvē, novieto, pārbūvē, atjauno, konservē vai nojauc pirmās grupas ēku vai tās daļu vai otrās grupas viena dzīvokļa dzīvojamo ēku vai tās daļu un palīgēkas, kā arī lauku saimniecības nedzīvojamās ēkas, kas nav augstāks par diviem stāviem un kuru apbūves laukums nav lielāks par 400 m2 un būvtilpums – par 2000 m3;

107.2. būvētājs savām vajadzībām veic vienkāršoto atjaunošanu, izņemot atjaunošanu publiskā ēkā vai publiskās ēkas daļā (telpu grupā);

107.3. būvētājs savai pirmās grupas ēkai vai tās daļai vai otrās grupas viena dzīvokļa dzīvojamai ēkai vai tās daļai un palīgēkām, kā arī lauku saimniecības nedzīvojamai ēkai veic vienkāršotu fasādes atjaunošanu.

*Būvētājs – fiziska persona – zemes vai būves īpašnieks Būvniecības likuma izpratnē, kas speciālajos būvnoteikumos noteiktajos gadījumos savām vajadzībām pats organizē būvdarbus, piedalās tajos un uzņemas būvdarbu vadītāja pienākumus.

(Grozīts ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr.50.)

Adrese: Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV 4801

Tālrunis/fakss: 648 22374 

Vadītāja: Iveta Meļehova

Tālrunis: +371 29422298

Arhitekte: Silvija Šīre

Tālrunis:  +371 28371721

Būvinspektors: Andris Garančs

Tālrunis: +371 29244474