Lubānas novada dome (saskaņā ar domes lēmumu 27.09.2018. protokols Nr.10; 3.§.), izveidojusi Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupu. Sadarbības darba grupa ir konsultatīva koleģiāla institūcija, un tās darbības teritorija ir Lubānas novada administratīvā teritorija.

Sadarbības grupas izveidošanas mērķis ir institūciju saskaņota darbība bērnu tiesību aizsardzībā Lubānas novada administratīvajā teritorijā, bet uzdevumi:

  • izskatīt individuālus gadījumus saistībā ar iespējamiem bērna tiesību pārkāpumiem, ja ir nepieciešama ātra rīcība un vairāku institūciju sadarbība, kā arī ja radušos situāciju nav iespējams atrisināt vienas institūcijas ietvaros vai nav to izdevies atrisināt ilgstošā laikposmā;
  • analizēt situāciju bērnu tiesību aizsardzības jomā un sniegt pašvaldībai priekšlikumus novada bērnu tiesību aizsardzības programmas izstrādei, kā arī par nepieciešamajiem pasākumiem institūciju sadarbības sistēmas pilnveidošanai un saskaņotai un koordinētai institūciju sadarbībai;
  • sniegt Labklājības ministrijai priekšlikumus normatīvo aktu pilnveidei un sadarbības uzlabošanai bērnu tiesību aizsardzības jomā;
  • informēt sabiedrību par aktuāliem bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem, pildīt citus uzdevumus, atbilstoši kompetencei. 

Lubānas novada bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas nolikums

Sadarbības grupas aktuālais sastāvs ir šāds:

1. Dace Mežsarga - sadarbības grupas vadītāja

2. Astrīda Soma - sadarbības grupas vadītājas vietniece

3. Vēsma Masa - sadarbības grupas locekle

4. Inese Lībere - sadarbības grupas locekle

5. Lana Kunce - sadarbības grupas locekle

6. Anda Vaska - sadarbības grupas locekle

7. Iveta Peilāne - sadarbības grupas locekle

Madonas novada bāriņtiesa

Pieņem Lubānas apvienības pārvaldē
Tilta iela 11- 1. stāvs, Lubāna, Madonas novads, LV – 4830

Bāriņtiesas locekle: Anda Vaska

Tālrunis: +371 25442415

E-pasts: anda.vaska@lubana.lv