Projekts Nr. 9.3.1.1/18/I/011

“Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem izveide Lubānas novadā”

1.11.2020.

Dienas aprūpes centrā “Eglāji -1” tuvojas nobeigumam Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem izveide Lubānas novadā” (projekta Nr. 9.3.1.1/18/I/011) ietvaros ieplānotie darbi.

Vēl tiek gaidīts pēdējais pasūtītais aprīkojums un tiks iepirkts iztrūkstošais aprīkojums par summu 1500 EUR. Kad nepieciešamās preces tiks saņemtas un telpas aprīkotas, vēl būs jāsagaida atzinums no VUGD, PVD un Veselības inspekcijas, ka iestāde ir piemērota darba uzsākšanai. Pēc šo instanču pozitīva atzinuma dienas aprūpes centrs “Eglāji – 1” tiks reģistrēts Sociālo pakalpojumu reģistrā kā Lubānas novada Sociālā dienesta struktūrvienība.

Tiek plānots, ka pirmos klientus dienas aprūpes centrā varētu uzņemt jau šī gada novembrī – decembrī.

Dienas aprūpes centrā “Eglāji – 1” paredzētas 13 vietas cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem. Dienas centra mērķis ir rast optimālu risinājumu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstībai un izvietojumam Vidzemes reģiona pašvaldībās. Lubānas novadā personām ar garīgās attīstības traucējumiem, kurām nav nepieciešama atrašanās ilgstošas sociālās rehabilitācijas institūcijā un kuras nav nodarbinātas, nav pieejami sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi dzīvesvietā, Eglāji – 1 būs vieta, kur tiks nodrošināta pakalpojumu pieejamība. Akcents tiks likts uz dzīves prasmju līmeņa paaugstināšanu, sociālo prasmju saglabāšanu, attīstīšanu vai atjaunošanu, izglītošanu, psihosociāla atbalsta sniegšanu, personu iekļaušanas sabiedrībā veicināšanu, izolētības un sociālās atstumtības mazināšanu, kā arī saturīga brīvā laika pavadīšanas iespēju veicināšanu.

 

 

14.07.2020.

Būvdarbi objektā “Eglāji – 1” pilnībā pabeigti, tāpēc var teikt, ka ir veikts projekta pirmais posms - renovētas telpas. Ēka pieņemta ekspluatācijā 28.04.2020. Darbi tika veikti Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem izveide Lubānas novadā” (projekta Nr. 9.3.1.1/18/I/011) ietvaros.

Nākamais etaps - tiek veikta cenu aptauja telpu aprīkojuma iegādei. Šajās telpās dienas aprūpes centra pakalpojumus varēs saņemt DI projekta ietvaros izvēlētās 13 personas.

 

28.04.2020.

Būvdarbi objektā “Eglāji – 1” pilnībā pabeigti. Tiek veikta projekta dokumentācijas sakārtošana un dokumenti iesniegti ēkas nodošanai ekspluatācijā.

Līgumā paredzētās projekta kopējās izmaksas: 91298 EUR, no tām ERAF finansējums 72 436,15 EUR. Veikti līguma grozījumi, palielinot ERAF finansējumu līdz 77 603,30 EUR. Ietaupoties būvdarbu izmaksām, vairāk līdzekļu tiks atvēlēts aprīkojuma, iekārtu iegādei. Aprīkojuma iegāde ir uzsākta.

Darbi tiek veikti Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem izveide Lubānas novadā” (projekta Nr. 9.3.1.1/18/I/011) ietvaros.

 

 

20.01.2020.

Tuvojas noslēgumam projekts “Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem izveide Lubānas novadā". Būvdarbus objektā “Eglāji – 1” veic SIA “Rēzeknes būvnieks". Par projekta virzību stāsta SIA “Rēzeknes būvnieks” būvdarbu vadītāja palīgs Agris Matisons: “Ēkā "Eglāji -1" būs dienas aprūpes centrs cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, īpašām vajadzībām. Šeit veicam renovācijas darbus, vecās mežniecības ēkas pilnu pārbūvi. Darbu sarakstā - jaunas grīdas, apkure, ventilācija u.c. darbi, kas saistīti ar renovāciju. Šobrīd 95% darbu jau paveikti. Provizoriski – janvāra 20-tados datumos varētu ēku nodot ekspluatācijā. Bija plānots darbus pabeigt šā gada martā, bet visi darbi ritēja raiti, tāpēc pabeigsim visu ātrāk. Ēkas apkārtnes teritoriju arī jau esam sakārtojuši. Ierīkota arī bioattīrīšanas iekārta, kas risinās kanalizācijas problēmu. Nekādi papilddarbi vai papildizdevumi, kas nav paredzēti projekta tāmē, netika veikti – iekļāvāmies plānotajā budžetā.”

Darbi tiek veikti Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem izveide Lubānas novadā” (projekta Nr. 9.3.1.1/18/I/011)

 

 

09.10.2019.

Noslēgts būvdarbu līgums ar SIA “Rēzeknes būvnieks” par telpu pārbūvi dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem izveidei Eglāji -1. Būvdarbu izmaksas – 63345,98  EUR (bez PVN). Tāpat noslēgts arī būvuzraudzības līgums ar SIA “BUVKON” par 1200 EUR. Realizējot projektu, tiks veikta iekštelpu renovācija “Eglāji 1” ēkā un izveidota uzbrauktuve iekļūšanai ēkā cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem.

Darbi tiek veikti Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem izveide Lubānas novadā” (projekta Nr. 9.3.1.1/18/I/011) ietvaros.

 

 

03.07.2019.

Iekļaujoties projekta “Vidzeme iekļauj” (ID Nr. 9.2.2.1/15/I/003) īstenošanā, viens no projekta uzdevumiem - izstrādāt Vidzemes reģiona Deinstitucionalizācijas plānu (DI plāns). Pamatojoties uz esošās situācijas izpēti un analīzi, DI plāna mērķis - rast optimālu risinājumu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstībai un izvietojumam Vidzemes reģiona pašvaldībās. Lubānas novadā rekomendētais pakalpojumu izvietojums un sasniedzamie rezultāti: izveidot pašvaldības nekustamajā īpašumā “Eglāji 1”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā dienas aprūpes centru personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Lubānas novadā personām ar garīgās attīstības traucējumiem, kuram nav nepieciešama atrašanās ilgstošas sociālās rehabilitācijas institūcijā un kuras nav nodarbinātas, nav pieejami sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi dzīvesvietā. Lai šādām personām nodrošinātu pakalpojumu pieejamību, paaugstinātu dzīves prasmju līmeni, sociālo prasmju (iemaņu) saglabāšanu, attīstīšanu vai atjaunošanu, izglītošanu, sniegtu psihosociālu atbalstu, veicinātu personu iekļaušanos sabiedrībā, mazinātu izolētību un sociālo atstumtību, nodrošinātu sociālo funkcionēšanas spēju uzlabošanu, sekmētu saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas, Lubānas novadā nepieciešams izveidot dienas aprūpes centru. Deinstitucionalizācijas process pats par sevi paredz veidot tādu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sistēmu, kas nodrošinās personām ar garīga rakstura traucējumiem dzīvesvietā nepieciešamo atbalstu, viņu iekļaušanu sabiedrībā, kā arī iesaisti darba tirgū, tādējādi veicinot viņu neatkarību un patstāvību.

Īstenojot projektu, tiks izveidots dienas aprūpes centrs Indrānu pagastā, “Eglāji 1” 13 pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Dienas aprūpes centra izveide un jaunu pakalpojumu sniegšana nodrošinās pakalpojumu saņemšanu vienai no vismazāk aizsargātajām cilvēku grupām – personām ar garīga rakstura traucējumiem. Tas būs arī ievērojams ieguldījums Lubānas novada sociālajā infrastruktūrā, kā rezultātā Lubānas novadā tiks izveidots jauns pakalpojums, lai nodrošinātu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu.

Šis pakalpojums nodrošinās arī no Valsts sociālās aprūpes centriem iznākošajām personām iespēju integrēties sabiedrībā, saturīgi pavadīt brīvo laiku, apgūt dzīvei noderīgas prasmes. Projekts “Dienas aprūpes centra izveide personām ar garīga rakstura traucējumiem Lubānas novadā” un tajā plānotās darbības atbilst Specifiskā Atbalsta Pasākuma 9.3.1.1. mērķim, kurš nosaka pakalpojumu infrastruktūras attīstību deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai pašvaldībās.

Šī gada 12. jūnijā pašvaldība izsludināja būvniecības iepirkumu projektam “Telpu pārbūve dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem izveidei ES līdzfinansēta projekta ietvaros”. Pieteikumu iesniegšanas termiņš - 05.07.2019. plkst.14:00. Realizējot projektu tiks veikta iekštelpu renovācija “Eglāji 1” ēkā, izveidota uzbrauktuve iekļūšanai ēka cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem un iegādāts aprīkojums dienas centra darbības nodrošināšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem.

 

 

23.04.2019.

Projekts Nr. 9.3.1.1/18/I/011

9. aprīlī pašvaldība noslēdza Vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem izveide Lubānas novadā” īstenošanu.

Projekta nosaukums: “Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem izveide Lubānas novadā”

Projekta mērķis - sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Lubānas novadā. Projekta gaitā pašvaldības ēka adresē Indrānu pagasts, “Eglāji 1” tiks veikti būvdarbi – telpu atjaunošana un iegādāts aprīkojums. Projekta rezultātā tiks izveidots dienas aprūpes centrs 13 personām ar garīga rakstura traucējumiem sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai. Projekta darbību īstenošanas laiks ir 21 mēnesis. 

Projekta kopējās izmaksas: 91298 EUR, no tām ERAF finansējums 72 436,15 EUR.