Par nekustamā īpašuma nomas tiesību izsolēm

Covid-19 ārkārtējās situācijas izsludināšanas dēļ ir sabremzēti daudzi ierastie procesi un mainījusies ierastā lietu kārtība, to skaitā arī izsoļu dalībnieku tikšanās pašvaldības telpās izsoles dienā, tāpēc, ievērojot visus valstī noteiktos drošības pasākumus, pašvaldība izsolēm piemēros metodi – rakstiska izsole. 


Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70130040104 daļas 7100 m² platībā nomas tiesību pirmo izsoli

29.04.2021.

Lubānas novada pašvaldība nodod rakstiskā pirmajā izsolē ar augšupejošu soli rezerves zemes fondā ieskaitītās neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70130040104 daļas 7100 m² platībā Lubānā, Lubānas novadā nomas tiesības (saskaņā ar pievienoto shēmu). Zemes vienība tiek nodota nomai ar lietošanas mērķi – lauksaimnieciskās darbības veikšana. Nomas līguma darbības termiņš – 12 gadi. Sākotnējā nomas gada maksa, kas ir izsoles sākumcena, ir EUR 77,53. Zemes gabals ir apgrūtināts ar 10% applūšanas varbūtību visā platībā.

Rakstisks pieteikums jāiesniedz Lubānas novada pašvaldībā Tilta ielā 11, Lubānā līdz 2021. gada 13. maijam plkst. 14.00 pa pastu vai personīgi klientu apkalpošanas centrā. Pieteikums iesniedzams slēgtā aploksnēs ar atzīmi “Rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70130040104 daļas 7100 m² platībā Lubānā, Lubānas novadā nomas tiesību izsolei, neatvērt līdz 2021. gada 13. maijam plkst. 16.00”,  kā arī norādīt nomas pretendenta nosaukumu.

 Pieteikumā norāda:

- fiziska persona – vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, un citu adresi, kurā persona ir sasniedzama (ja ir), juridiska persona un personālsabiedrība – nosaukumu (firmu), reģistrācijas numuru un juridisko adresi;

- pretendenta pārstāvi, norādot personu identificējošus datus (ja ir);

- oficiālo elektronisko adresi (ja ir aktivizēts tās konts) vai elektroniskā pasta adresi (ja ir);

- nomas objektu – neapbūvētā zemesgabala nosaukumu, atrašanās vietu, kadastra apzīmējumu;

- nomas laikā plānotās darbības neapbūvētajā zemesgabalā;

- piedāvāto nomas maksu;

- pretendenta piekrišanu, ka iznomātājs kā kredītinformācijas lietotājs ir tiesīgs pieprasīt un saņemt kredītinformāciju, tai skaitā ziņas par pretendenta kavētajiem maksājumiem un tā kredītreitingu, no iznomātājam pieejamām datu bāzēm.

Pieteikumi tiks atvērti 2021. gada 13. maijā plkst. 16.00 Lubānas novada pašvaldībā, Tilta ielā 11, 14. kabinetā, Lubānā, Lubānas novadā. Dalībnieku reģistrācija – līdz 2021. gada 13. maijam plkst. 14.00. Lubānas novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties http://www.lubana.lv.

Objektu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku ar kontaktpersonu Gunti Stalbovu, tālr. 26110463. 

Zemes vienības Skice
Izsoles noteikumi

Izsoles rezultāti: Nekustamais īpašums iznomāts fiziskai personai
Līgums noslēgts: 2021.gada 11.jūnijā uz divpadsmit gadiem
Nomas maksa: 150 EUR (simts piecdesmit) gadā


Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli

19.04.2021.

Lubānas novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu Peldu ielā 4, Lubānā, Lubānas novadā, kadastra Nr. 70130010115, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70130010113, 2627 m² platībā.

Izsoles pretendentu reģistrācija notiek no 22.04.2021. plkst.13.00 līdz 12.05.2021. plkst. 23.59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv uzturētā Izsoļu dalībnieku reģistrā. Izsole sākas 22.04.2021. plkst. 13.00, noslēdzas – 24.05.2021. plkst. 13.00.

Izsoles sākumcena – 2500 EUR. Izsoles solis – 100 EUR. Drošības nauda 250 EUR jāiemaksā Lubānas novada pašvaldības kontā AS “Swedbank”, konts: LV64HABA0551033331460, AS “SEB banka”, konts: LV43UNLA0050019786428, vai AS “Citadele banka”, konts: LV90PARX0012454500001 ar atzīmi “Nekustamā īpašuma Peldu ielā 4, Lubānā, Lubānas novadā izsoles drošības nauda”.

Izsoles reģistrācijas maksa 20,00 EUR jāiemaksā atbilstoši elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv norādītajiem nosacījumiem.

Izsoles objekts ir brīvi apskatāms dabā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties www.lubana.lv sadaļā Pašvaldība-Izsoles.
Izsoles noteikumi.

Tālr. uzziņām 64894941, 26482016.


Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli  

19.04.2021.

Lubānas novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu Stirnas Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra Nr. 70580050053, kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70580050053, 5,69 ha platībā. Uz Nekustamo īpašumu pastāv pirmpirkuma tiesības saskaņā ar likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30². pantā (Pirmpirkuma tiesības uz lauksaimniecības zemi) noteikto.

Izsoles pretendentu reģistrācija notiek no 22.04.2021. plkst.13.00 līdz 12.05.2021. plkst. 23.59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv uzturētā Izsoļu dalībnieku reģistrā. Izsole sākas 22.04.2021. plkst. 13.00, noslēdzas – 24.05.2021. plkst. 13.00.

Izsoles sākumcena – 12700 EUR. Izsoles solis – 200 EUR. Drošības nauda 1270 EUR jāiemaksā Lubānas novada pašvaldības kontā AS “Swedbank”, konts: LV64HABA0551033331460, AS “SEB banka”, konts: LV43UNLA0050019786428, vai AS “Citadele banka”, konts: LV90PARX0012454500001 ar atzīmi “Nekustamā īpašuma Stirnas, Indrānu pagastā, Lubānas novadā izsoles drošības nauda”.

Izsoles reģistrācijas maksa 20,00 EUR jāiemaksā atbilstoši elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv norādītajiem nosacījumiem.

Izsoles objekts ir brīvi apskatāms dabā.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties www.lubana.lv sadaļā Pašvaldība-Izsoles.
Izsoles noteikumi.

Tālr. uzziņām 64894941, 26482016.


Paziņojums par nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoli

14.04.2021.

Lubānas novada pašvaldība nodod iznomāšanai bijušās bibliotēkas Lubānas novada Indrānu pagasta “Baložos”  telpas 118,8 m² platībā, rīkojot nomas tiesību rakstisku izsoli. Nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7058 004 0128, ēkas kadastra apzīmējums 70580040128001.

Nomas nosacījumi:

• nosacītā nomas maksa mēnesī: 37,50 euro;

• lietošanas mērķis – saimnieciskās darbības veikšana;

• nomas termiņš: līdz 12 gadiem.

Rakstisks pieteikums jāiesniedz Lubānas novada pašvaldībā Tilta ielā 11, Lubānā līdz 2021.gada 23. aprīlim plkst. 14.00.

Izsoles noteikumi 

Tālr. informācijai 64894941

Izsoles rezultāti: Nekustamais īpašums iznomāts fiziskai personai
Līgums noslēgts: 2021.gada 13.maijā uz divpadsmit gadiem
Nomas maksa: 38 EUR (trīsdesmit astoņi) mēnesī


Paziņojums par telpu nomu

14.04.2021.

Lubānas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz neapgūtu un neremontētu telpu Lubānas novada Indrānu pagasta “Baložos” 326,9 m2 platībā nomu. Nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7058 004 0128, ēkas kadastra apzīmējums 70580040128001, lietošanas mērķis – saimnieciskās darbības veikšana. Pieteikums jāiesniedz pa pastu vai klientu apkalpošanas centrā Tilta ielā 11, Lubānā līdz 2021. gada 26. aprīlim plkst. 10.00,

Nomas nosacījumi:

 • nomas maksa mēnesī: 0,09 euro/m2;

 • nomas termiņš: līdz 12 gadiem.

Pieteikumā jāizsaka piekrišana nomas nosacījumiem un paredzamā darbība nomas telpās.
Ja uz nedzīvojamo telpu nomu piesakās divi vai vairāk pretendentu, to starpā tiek rīkota nomas tiesību izsole, kur izsoles sākumcena – izsludinātā nomas maksa mēnesī. 

Tālr. informācijai 64894941


Par nedzīvojamas telpas nomas tiesību izsoli

16.03.2021.

Lubānas novada pašvaldības iestāde “Lubānas novada sociālais dienests” rakstiskā izsolē iznomā nedzīvojamo telpu Nr. 112  ar kopējo plātību 17.3 m2, (būve ar kadastra apzīmējumu Nr. 70130020098001) Oskara Kalpaka ielā 12, Lubānā, Lubānas novads no 2021. gada 16. marta.

Nomas līgumā paredzētais nekustamā īpašuma daļas izmantošanas veids – sadzīves pakalpojumu telpa vai cits izmantošanas veids, kas nav pretrunā ar būves lietošanas veidiem.
Telpu nomas termiņš - 5 gadi.
Pieteikumus nekustamā īpašuma telpu nomai var iesniegt līdz 2021. gada 22. marta plkst. 15:00 ar norādi “Nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.  70130020098001 telpu nomas tiesību izsolei, neatvērt līdz 2021. gada 22. martam plkst. 15.00”.
Telpu nomnieks tiek noteikts šādā kārtībā: 
Tiek publicēts informatīvais paziņojums par telpas iznomāšanu Lubānas novada pašvaldības interneta vietnē: www.lubana.lv sadaļā Pašvaldība – Izsoles.

Nedzīvojamo telpu nomas līguma projekts
Pieteikums izsolei
Nolikums
Telpu plāns


Par zemes nomas tiesību izsoli

11.03.2021.

Lubānas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz zemes gabalu nomu:

1. Par nomas tiesību piešķiršanu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70130020062 sešām daļām Latgales ielā Lubānā, Lubānas novadā. 
Izsoles OBJEKTS – tiesības slēgt zemes nomas līgumu par vienu vai vairākām no sešām Lubānas novada pašvaldība valdījumā esošu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70130020062 daļām Latgales ielā Lubānā, Lubānas novadā:

- 1. daļa 3800 m², nomas maksa 99,00 EUR;
- 2. daļa 2100 m², nomas maksa 55,00 EUR;
- 3. daļa 2200 m², nomas maksa 58,00 EUR;
- 4. daļa 2400 m², nomas maksa 63,00 EUR;
- 5. daļa 2300 m², nomas maksa 60,00 EUR;
- 6. daļa 1900 m², nomas maksa 50,00 EUR.

Izsoles noteikumi.
Pieteikums izsolei.
Latgales ielas shēma

2. Par nomas tiesību piešķiršanu zemes vienības Jaunā iela 17A ar kadastra apzīmējumu 70130020180 Lubānā, Lubānas novadā.
OBJEKTS izmantojams lauksaimniecības vajadzībām bez apbūves tiesībām. Iznomājamā OBJEKTA platība 0,2126 ha, nosacītās nomas maksas apmērs ir 63,95 EUR.

Izsoles noteikumi.
Pieteikums izsolei.
Shēma.

3. Par nomas tiesību piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 70580110028  Indrānu pagastā, Lubānas novadā. 
OBJEKTS izmantojams lauksaimniecības vajadzībām bez apbūves tiesībām. Iznomājamā OBJEKTA nosacītās nomas maksas apmērs 41,55 EUR gadā.

Izsoles noteikumi.
Pieteikums izsolei.
Skice.

4. Par nomas tiesību piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 70580160107 Meirānu ciems, Indrānu pagastā, Lubānas novadā.
OBJEKTS izmantojams lauksaimniecības vajadzībām bez apbūves tiesībām. Iznomājamā OBJEKTA nosacītās nomas maksas apmērs 76,00 EUR gadā.

Izsoles noteikumi.
Pieteikums izsolei.
Skice.

Pieteikumus izsolēm iesniegt līdz 2021. gada 23. marta plkst. 15.00.
Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas situāciju, piedāvājumi tiks atvērti bez pretendentu klātbūtnes. Izsoles veids – rakstiska izsole ar augšupejošu solījumu, kas nav zemāks par Izsoles objekta sākumcenu.


Par zemes nomas tiesību izsoli  

11.03.2021.

Lubānas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz zemes gabalu īstermiņa nomu:   

Lubānas novada pašvaldība nodod iznomāšanai zemes vienību 0,7693 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 70580130061. Zemes nomas maksa noteikta 28 EUR gadā. Zemes izmantošanas mērķis – ekoloģiskais tūrisms, lauksaimniecība. Zeme nomas termiņš 6 gadi. Iesniegums par zemes nomu jāiesniedz līdz 2021. gada 19. martam klientu apkalpošanas centrā Tilta ielā 11, Lubānā, vai elektroniski e-pastā pasts@lubana.lv.

Nomnieks tiek noteikts šādā kārtībā:
Tiek publicēts informatīvais paziņojums par šīs zemes vienības iznomāšanu pašvaldības interneta vietnē www.lubana.lv, nosakot pieteikšanos līdz 19.03.2021. Ja līdz 19.03.2021. iesniegumu par šīs zemes vienības nomu iesniedz viena persona, tad ar šo personu tiek slēgts nomas līgums, nosakot nomas maksu 280.00 EUR gadā. Ja iesniegumu par šīs zemes vienības nomu iesniedz vairākas personas, tad starp šīm personām rīkojama atklāta izsole ar augšup ejošu soli.

Iznomājamās zemes vienības grafiskais attēls apskatāms interneta vietnē https://www.kadastrs.lv, ievadot meklētājā zemes vienības kadastra apzīmējumu un pieprasot telpiskos datus.

Tālr. uzziņām 64894941, 26482016.


Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli

11.03.2021.

Lubānas novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu Mazbrodiņi Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra Nr. 70580050006, kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70580050032, 2,99 ha platībā.

 Uz Nekustamo īpašumu pastāv pirmpirkuma tiesības saskaņā ar likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30². pantā (Pirmpirkuma tiesības uz lauksaimniecības zemi) noteikto.

Izsoles pretendentu reģistrācija notiek no 12.03.2021. plkst. 13.00 līdz 01.04.2021. plkst. 23.59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv uzturētā Izsoļu dalībnieku reģistrā. 

Izsole sākas 12.03.2021. plkst. 13.00, noslēdzas – 12.04.2021. plkst. 13.00.

Izsoles sākumcena – 6400 EUR. Izsoles solis – 200 EUR.

Drošības nauda 640 EUR jāiemaksā Lubānas novada pašvaldības kontā AS “Swedbank”, konts: LV64HABA0551033331460, AS “SEB banka”, konts: LV43UNLA0050019786428, vai AS “Citadele banka”, konts: LV90PARX0012454500001 ar atzīmi “Nekustamā īpašuma Mazbrodiņi, Indrānu pagastā, Lubānas novadā izsoles drošības nauda”.

Izsoles reģistrācijas maksa 20,00 EUR jāiemaksā atbilstoši elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv norādītajiem nosacījumiem.

Izsoles objekts ir brīvi apskatāms dabā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties www.lubana.lv sadaļā Pašvaldība-Izsoles.  

Tālr. uzziņām 64894941, 26482016.

Izsoles rezultāti: Nekustamais īpašums pārdots fiziskai personai
Līgums noslēgts: 2021.gada 10.maijā
Pirkuma maksa: 6600 EUR (seši tūkstoši seši simti)


Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli

11.03.2021.

Lubānas novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu Neaizmirstules Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra Nr. 70580130001, kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70580130062, 7,92 ha platībā.

Uz Nekustamo īpašumu pastāv pirmpirkuma tiesības saskaņā ar likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30². pantā (Pirmpirkuma tiesības uz lauksaimniecības zemi) noteikto.

Izsoles pretendentu reģistrācija notiek no 12.03.2021. plkst. 13.00 līdz 01.04.2021. plkst. 23.59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv uzturētā Izsoļu dalībnieku reģistrā. 

Izsole sākas 12.03.2021. plkst. 13.00, noslēdzas – 12.04.2021. plkst. 13.00.

Izsoles sākumcena – 17400 EUR. Izsoles solis – 200 EUR.

Drošības nauda 1740,00 EUR jāiemaksā Lubānas novada pašvaldības kontā AS “Swedbank”, konts: LV64HABA0551033331460, AS “SEB banka”, konts: LV43UNLA0050019786428, vai AS “Citadele banka”, konts: LV90PARX0012454500001 ar atzīmi “Nekustamā īpašuma Neaizmirstules, Indrānu pagastā, Lubānas novadā izsoles drošības nauda”.

Izsoles reģistrācijas maksa 20,00 EUR jāiemaksā atbilstoši elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv norādītajiem nosacījumiem.

Izsoles objekts ir brīvi apskatāms dabā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties www.lubana.lv sadaļā Pašvaldība-Izsoles.  

Tālr. uzziņām 64894941, 26482016.

Izsoles rezultāti: Nekustamais īpašums pārdots SIA "RKS plus"
Līgums noslēgts: 2021.gada 10.maijā
Pirkuma maksa: 17600 EUR (septiņpadsmit tūkstoši seši simti)


Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli

12.02.2021.

Lubānas novada pašvaldība otrajā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu Magones Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra Nr. 70580010127, kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70580010141, 6,78 ha platībā.

Uz Nekustamo īpašumu pastāv pirmpirkuma tiesības saskaņā ar likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30². pantā (Pirmpirkuma tiesības uz lauksaimniecības zemi) noteikto.
Izsoles pretendentu reģistrācija notiek no 15.02.2021. plkst.13.00 līdz 07.03.2021. plkst. 23.59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv uzturētā Izsoļu dalībnieku reģistrā.
Izsole sākas 15.02.2021. plkst. 13.00, noslēdzas – 17.03.2021. plkst. 13.00.
Izsoles sākumcena – 11070,00. Izsoles solis – 200 EUR. 

Drošības nauda 1107,00 EUR jāiemaksā Lubānas     novada pašvaldības kontā AS “Swedbank”, konts: LV64HABA0551033331460, AS “SEB banka”, konts: LV43UNLA0050019786428, vai AS “Citadele banka”, konts: LV90PARX0012454500001 ar atzīmi “Nekustamā īpašuma Magones, Indrānu pagastā, Lubānas novadā izsoles drošības nauda”.

Izsoles reģistrācijas maksa 20,00 EUR jāiemaksā atbilstoši elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv norādītajiem nosacījumiem.
Izsoles objekts ir brīvi apskatāms dabā.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties www.lubana.lv sadaļā Pašvaldība-Izsoles.
Tālr. uzziņām 64894941, 26482016. 

Izsoles rezultāti: Nekustamais īpašums Magones, kadastra Nr. 70580010127, kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70580010141, 6,78 ha platībā, pārdots SIA "RKS plus". Pirkuma maksa - 11270,00 EUR. 
Līgums noslēgts: 2020.g. 21. aprīlī.


Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli

28.12.2020.

Lubānas novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu Magones, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra Nr. 70580010127, kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70580010141, 6,78 ha platībā.

Uz Nekustamo īpašumu pastāv pirmpirkuma tiesības saskaņā ar likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 30². pantā (Pirmpirkuma tiesības uz lauksaimniecības zemi) noteikto.

Izsoles pretendentu reģistrācija notiek no 04.01.2021. plkst. 13.00 līdz 24.01.2021. plkst. 23.59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv uzturētā Izsoļu dalībnieku reģistrā.

Izsole sākas 04.01.2021. plkst. 13.00, noslēdzas - 03.02.2021. plkst. 13.00.
Izsoles sākumcena - 12 300 EUR.
Izsoles solis - 200 EUR.

Drošības nauda 1230,00 EUR jāiemaksā Lubānas novada pašvaldības kontā AS "Swedbank", konts: LV64HABA0551033331460, AS "SEB banka", konts: LV43UNLA0050019786428, vai AS "Citadele banka", konts: LV90PARX0012454500001 ar atzīmi "Nekustamā īpašuma Magones, Indrānu pagastā, Lubānas novadā izsoles drošības nauda".

Izsoles reģistrācijas maksa 20,00 EUR jāiemaksā atbilstoši elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv norādītajiem nosacījumiem. Izsoles objekts ir brīvi apskatāms dabā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties www.lubana.lv sadaļā Pašvaldība - Izsoles.
Tālr. uzziņām 64894941, 26482016. 

Izsoles noteikumi.


Paziņojums par zemes nomu

03.12.2020.

Lubānas novada pašvaldība nodod iznomāšanai no 2021. gada 1. janvāra zemes vienību ar kadastra Nr.: 70580040073, 0,6166 ha platībā.

Zemes gada nomas maksa noteikta 5% apmērā no iznomātās zemes vienības kadastrālas vērtības. Zemes izmantošanas mērķis – lauksaimniecība. Zemes nomas termiņš - 6 gadi.

Pieteikumu zemes vienības nomai var iesniegt līdz 2020. gada 22. decembrim.

Nomnieks tiek noteikts šādā kārtībā: 
Tiek publicēts informatīvais paziņojums par zemes vienības iznomāšanu pašvaldības interneta vietnē www.lubana.lv, nosakot pieteikšanos līdz 2020. gada 22. decembrim. 
Ja šajā paziņojumā noteiktajā laikā pieteikumu zemes vienības nomai iesniedz viena persona, tad ar šo personu tiek slēgts nomas līgums, nosakot nomas maksu 5% apmērā no zemes vienības kadastrālās vērtības gadā. 
Ja pieteikumu zemes vienības nomai iesniedz vairākas personas, tad par šīs zemes vienības nomas tiesībām tiek rīkota atklāta mutiska izsole. 

Iznomājamās zemes vienības grafiskais attēls apskatāms interneta vietnē https://www.kadastrs.lv, ievadot meklētājā zemes vienības kadastra apzīmējumu un pieprasot telpiskos datus.


Izsole atcelta. Par zemes nomas tiesību izsoli. Līdz 10. novembrim pagarināts pieteikšanās termiņš 6 zemes vienību nomai Latgales ielā

27.10.2020.

Lubānas novada pašvaldība pagarina pieteikšanos uz zemes gabalu īstermiņa nomu:

Sešas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70130020062 daļas Latgales ielā, Lubānā, Lubānas novadā pēc pievienotās skices “Latgales iela”
- 2.1. 3800 m², nosacītā maksa 99.00 EUR; 
- 2.2. 2100 m², nosacītā maksa 55.00 EUR;
- 2.3. 2200 m², nosacītā maksa 58.00 EUR;
- 2.4. 2400 m², nosacītā maksa 63.00 EUR;
- 2.5. 2300 m², nosacītā maksa 60.00 EUR;
- 2.6. 1900 m², nosacītā maksa 50.00 EUR. 
Atļautais izmantošanas veids – lauksaimniecības zeme. Nomas līguma termiņš – 12 gadi, vai līdz brīdim, kad uz ārējo normatīvo aktu pamata tiek mainīts zemesgabala statuss.
Zemes nomas tiesību izsole notiks 2020. gada 10. novembrī plkst. 15.00 Lubānas novada pašvaldībā, Tilta ielā 11, Lubānā, 2. stāva 14. kabinetā.
Nomas izsoles noteikumi.


Par zemes nomu 

12.10.2020.

Lubānas novada pašvaldība paziņo:

Lubānas novada pašvaldība nodod iznomāšanai zemes vienības ar kadastra Nr.:

     70580020030 – 5,1 ha platībā;

     70580050108 – 0,903 ha platībā;

     70580050120 – 1,85 ha platībā;

     70580110028 – 1,1875 ha platībā;

     70580160107 – 2,1 ha platībā.

Zemes nomas maksa noteikta 5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālas vērtības gadā. Zemes izmantošanas mērķis – lauksaimniecība. Zemes nomas termiņš – 6 gadi.

Nomnieks tiek noteikts šādā kārtībā:

Tiek publicēts informatīvais paziņojums par šo zemes vienību iznomāšanu pašvaldības interneta vietnē www.lubana.lv, nosakot pieteikšanos līdz 21.10.2020. (ieskaitot).

Ja līdz 21.10.2020. iesniegumus par šo zemes vienību nomu iesniedz viena persona, tad ar šo personu tiek slēgti nomas līgumi, nosakot nomas maksu 5% apmērā no zemes vienības kadastrālās vērtības gadā.

Ja iesniegumus par kādas no zemes vienībām nomu iesniedz vairākas personas, tad par šo zemes vienību nomas tiesībām tiek rīkota atklāta mutiska izsole. 

Iznomājamo zemes vienību grafiskais attēls apskatāms interneta vietnē https://www.kadastrs.lv, ievadot meklētājā zemes vienības kadastra apzīmējumu un pieprasot telpiskos datus.

Izsoles rezultāti: Zemes vienība 0,903 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 70580050108  (nomas maksa 5 % no īpašuma kadastrālās vērtības) un zemes gabala daļa 1,26 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 70580050120  (5 % no iznomātās īpašuma daļas kadastrālās vērtības) - iznomāts fiziskai personai. 
Līgums noslēgts: 2020.g. 20. novembrī uz 5 gadiem.


Par zemes nomas tiesību izsoli

08.10.2020.

Lubānas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz zemes gabalu īstermiņa nomu:

1. Pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7058 004 0089, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, 3,0419 ha platībā.  Zemesgabala kadastrālā vērtība 2451 EUR, atļautais izmantošanas veids – lauksaimniecības zeme. Nosacītā nomas maksa – 122,55 EUR/gadā. Nomas līguma termiņš – 12 gadi, vai līdz brīdim, kad uz ārējo normatīvo aktu pamata tiek mainīts zemesgabala statuss. 
Nomas izsoles noteikumi. 
Kartes skata izdruka.

2. Sešas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70130020062 daļas Latgales ielā, Lubānā, Lubānas novadā pēc pievienotās skices “Latgales iela”
- 2.1. 3800 m², nosacītā maksa 99.00 EUR; 
- 2.2. 2100 m², nosacītā maksa 55.00 EUR;
- 2.3. 2200 m², nosacītā maksa 58.00 EUR;
- 2.4. 2400 m², nosacītā maksa 63.00 EUR;
- 2.5. 2300 m², nosacītā maksa 60.00 EUR;
- 2.6. 1900 m², nosacītā maksa 50.00 EUR. 
Atļautais izmantošanas veids – lauksaimniecības zeme. Nomas līguma termiņš – 12 gadi, vai līdz brīdim, kad uz ārējo normatīvo aktu pamata tiek mainīts zemesgabala statuss.
Nomas izsoles noteikumi.

3. Trīs zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70130050117 daļas Dzelzceļa ielā, Lubānā, Lubānas novadā pēc pievienotās skices “Dzelzceļa iela”
- 3.1. 2200 m², nosacītā maksa 43.00 EUR;
- 3.2. 1000 m², nosacītā maksa 28.00 EUR;
- 3.3. 1300 m², nosacītā maksa 28.00 EUR.
Atļautais izmantošanas veids – lauksaimniecības zeme. Nomas līguma termiņš – 12 gadi, vai līdz brīdim, kad uz ārējo normatīvo aktu pamata tiek mainīts zemesgabala statuss.
Nomas izsoles noteikumi.

Pretendentiem pieteikties līdz 2020. gada 15. oktobrim (ieskaitot), iesniedzot pieteikumu Lubānas novada pašvaldībā Tilta ielā 11, Lubānā, Lubānas novadā, LV-4830 vai elektroniski e-pasts: pasts@lubana.lv.
Izsole notiks 2020. gada 16. oktobrī plkst.15.00 Lubānas novada pašvaldības ēkā, Tilta ielā 11, Lubānā.

Skice Latgales iela
Skice Dzelzceļa iela

Izsoles rezultāti: Zemes vienības daļa ar kadastra apzīmējumu 70130050117 Dzelzceļa ielā, Lubānā ar Nr.3 (platība 1300 m2) iznomāta fiziskai personai.
Līgums noslēgts: 2020.g. 20. novembrī uz divpadsmit gadiem.
Nomas maksa: 28 EUR (divdesmit astoņi) gadā.


Par zemes nomas tiesību izsoli

25.09.2020.

Lubānas novada pašvaldība paziņo:
Lubānas novada pašvaldība nodod iznomāšanai zemes vienību 3,0419 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7058 004 0089. Zemes nomas maksa noteikta 5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālas vērtības gadā. Zemes izmantošanas mērķis – lauksaimniecība. Zemes nomas termiņš 6 gadi.
Nomnieks tiek noteikts šādā kārtībā:
T
iek publicēts informatīvais paziņojums par šīs zemes vienības iznomāšanu pašvaldības interneta vietnē www.lubana.lv, nosakot pieteikšanos līdz 6.10.2020.
Ja līdz 6.10.2020. iesniegumu par šīs zemes vienības nomu iesniedz viena persona, tad ar šo personu tiek slēgts nomas līgums, nosakot nomas maksu 5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā.
Ja iesniegumu par šīs zemes vienības nomu iesniedz vairākas personas, tad starp šīm personās rīkojama atklāta mutiska izsole. 
Iznomājamās zemes vienības grafiskais attēls apskatāms interneta vietnē https://www.kadastrs.lv, ievadot meklētājā zemes vienības kadastra apzīmējumu un pieprasot telpiskos datus.

Izsoles rezultāti: Nekustamais īpašums iznomāts uz 12 gadiem z.s. "Ceriņi"
Līgums noslēgts: 2020.g. 25. novembrī
Nomas maksa: 402,55 EUR (četri simti divi, komats piecdesmit pieci) gadā.


Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli

14.09.2020.

Lubānas novada pašvaldība 2020. gada 26. oktobrī plkst. 15.30 Lubānas novada pašvaldībā Tilta ielā 11, Lubānā, Lubānas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli dzīvokļa īpašumam Nr. 1 Oskara Kalpaka ielā 25, Lubānā, Lubānas novadā, ar kadastra Nr. 70139000293, kas sastāv no 3-istabu dzīvokļa ar kopējo platību 58 m², kopīpašuma 597/6610 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 70130020044001 un kopīpašuma 597/6610 domājamām daļām no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 70130020044, nostiprinātas Lubānas novada pašvaldībai Lubānas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 66 1.

Izsoles sākumcena - 5500 EUR, izsoles solis - 100 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 550 EUR. Nodrošinājums iemaksājams Lubānas novada pašvaldības (reģ. Nr. 90000054159) kontā AS “Swedbank”, Konts: LV64HABA0551033331460, AS “SEB banka”, Konts: LV43UNLA0050019786428, vai AS “Citadele banka”, Konts: LV90PARX0012454500001.

Pieteikums par dalību izsolei jāiesniedz Lubānas novada pašvaldībā ne vēlāk kā līdz 2020. gada 26. oktobrim plkst. 10.00. Izsoles noteikumi publicēti tīmekļvietnē www.lubana.lv. Izsoles objekts ir brīvi apskatāms dabā, tālrunis uzziņām 26110463.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties ŠEIT

Izsoles rezultāti: Dzīvokļa īpašums pārdots fiziskai personai
Līgums noslēgts: 2020.g. 10. novembrī
Pirkuma maksa: 5600 EUR (pieci tūkstoši seši simti)


Par zemes nomas tiesību izsoli

3.09.2020.

Lubānas novada pašvaldība paziņo:

Lubānas novada pašvaldība nodod iznomāšanai zemes vienību 1,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7058 016 0274. Zemes nomas maksa noteikta 5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās vērtības gadā. Zemes izmantošanas mērķis – lauksaimniecība. Zeme nomas termiņš 6 gadi. Iesniegums par zemes nomu jāiesniedz līdz 2020. gada 17. septembrim klientu apkalpošanas centrā Tilta ielā 11, Lubānā, vai elektroniski e-pastā pasts@lubana.lv.

Nomnieks tiek noteikts šādā kārtībā:

Tiek publicēts informatīvais paziņojums par šīs zemes vienības iznomāšanu pašvaldības interneta vietnē www.lubana.lv, nosakot pieteikšanos līdz 17.09.2020. 
Ja līdz 17.09.2020. iesniegumu par šīs zemes vienības nomu iesniedz viena persona, tad ar šo personu tiek slēgts nomas līgums, nosakot nomas maksu 24,30 EUR, jeb 5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā.
Ja iesniegumu par šīs zemes vienības nomu iesniedz vairākas personas, tad starp šīm personām rīkojama atklāta mutiska izsole ar augšup ejošu soli. 

Iznomājamās zemes vienības grafiskais attēls apskatāms interneta vietnē https://www.kadastrs.lv, ievadot meklētājā zemes vienības kadastra apzīmējumu un pieprasot telpiskos datus.

Izsoles rezultāti: Neapbūvētais zemes gabals iznomāts fiziskai personai.
Līgums noslēgts: 2020.g. 4. novembrī uz 6 gadiem.
Nomas maksa: 5% no īpašuma kadastrālās vērtības.


Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli

24.08.2020.

Lubānas novada pašvaldība 2020. gada 22. septembrī plkst. 15.30 Lubānas novada pašvaldībā Tilta ielā 11, Lubānā, Lubānas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam "Zīlītes 2", Indrānu pagastā, Lubānas novadā, ar kadastra Nr. 70580040176, kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70580040176, 7,03 ha platībā.

Izsoles sākumcena - 14300 EUR, izsoles solis - 100 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 1430 EUR. Nodrošinājums iemaksājams Lubānas novada pašvaldības (reģ. Nr. 90000054159) kontā AS “Swedbank”, Konts: LV64HABA0551033331460, AS “SEB banka”, Konts: LV43UNLA0050019786428, vai AS “Citadele banka”, Konts: LV90PARX0012454500001. Pieteikums par dalību izsolei jāiesniedz Lubānas novada pašvaldībā ne vēlāk kā līdz 2020. gada 22. septembra plkst. 10.00.

Izsoles noteikumi publicēti tīmekļvietnē www.lubana.lv. Izsoles objekts ir brīvi apskatāms dabā, tālrunis uzziņām 26482016. Uz Nekustamo īpašumu pastāv pirmpirkuma tiesības saskaņā ar likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30². pantā (Pirmpirkuma tiesības uz lauksaimniecības zemi) noteikto.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties ŠEIT

Izsoles rezultāti: Nekustamais īpašums pārdots z.s. "Ceriņi"
Līgums noslēgts: 2020.g. 10. novembrī
Pirkuma maksa: 14400 EUR (četrpadsmit tūkstoši četri simti)


Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli

24.08.2020.

Lubānas novada pašvaldība 2020. gada 22. septembrī plkst. 15.00 Lubānas novada pašvaldībā Tilta ielā 11, Lubānā, Lubānas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam "Pūpoli", Indrānu pagastā, Lubānas novadā, ar kadastra Nr. 70580160189, kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70580160189, 3,54 ha platībā.

Izsoles sākumcena - 5500 EUR, izsoles solis - 100 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 550 EUR. Nodrošinājums iemaksājams Lubānas novada pašvaldības (reģ. Nr. 90000054159) kontā AS “Swedbank”, Konts: LV64HABA0551033331460, AS “SEB banka”, Konts: LV43UNLA0050019786428, vai AS “Citadele banka”, Konts: LV90PARX0012454500001.

Pieteikums par dalību izsolei jāiesniedz Lubānas novada pašvaldībā ne vēlāk kā līdz 2020. gada 22. septembra plkst. 10.00. Izsoles noteikumi publicēti tīmekļvietnē www.lubana.lv. Izsoles objekts ir brīvi apskatāms dabā, tālrunis uzziņām 26482016. Uz Nekustamo īpašumu pastāv pirmpirkuma tiesības saskaņā ar likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30². pantā (Pirmpirkuma tiesības uz lauksaimniecības zemi) noteikto.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties ŠEIT

Izsoles rezultāti: Nekustamais īpašums pārdots fiziskai personai
Līgums noslēgts: 2020.g. 15. oktobrī.
Pirkuma maksa: 5600 EUR (pieci tūkstoši seši simti)


Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli

24.08.2020.

Lubānas novada pašvaldība 2020. gada 22. septembrī plkst. 14.30 Lubānas novada pašvaldībā Tilta ielā 11, Lubānā, Lubānas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam "Līdumnieki 1", Indrānu pagastā, Lubānas novadā, ar kadastra Nr. 70580170014, kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70580170014, 3,5 ha platībā.

Izsoles sākumcena - 5200 EUR, izsoles solis - 100 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 520 EUR. Nodrošinājums iemaksājams Lubānas novada pašvaldības (reģ. Nr. 90000054159) kontā AS “Swedbank”, Konts: LV64HABA0551033331460, AS “SEB banka”, Konts: LV43UNLA0050019786428, vai AS “Citadele banka”, Konts: LV90PARX0012454500001.

Pieteikums par dalību izsolei jāiesniedz Lubānas novada pašvaldībā ne vēlāk kā līdz 2020. gada 22. septembra plkst. 10.00. Izsoles noteikumi publicēti tīmekļvietnē www.lubana.lv. Izsoles objekts ir brīvi apskatāms dabā, tālrunis uzziņām 26482016. Uz Nekustamo īpašumu pastāv pirmpirkuma tiesības saskaņā ar likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30². pantā (Pirmpirkuma tiesības uz lauksaimniecības zemi) noteikto.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties ŠEIT

Izsoles rezultāti: Nekustamais īpašums pārdots fiziskai personai
Līgums noslēgts: 2020.g. 25. novembrī
Pirkuma maksa: 5300 EUR (pieci tūkstoši trīs simti)


Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli

24.08.2020.

Lubānas novada pašvaldība 2020. gada 22. septembrī plkst. 14.00 Lubānas novada pašvaldībā Tilta ielā 11, Lubānā, Lubānas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam "Kreimenes", Indrānu pagastā, Lubānas novadā, ar kadastra Nr. 70580040017, kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70580040093, 3,13 ha platībā.

Izsoles sākumcena - 5900 EUR, izsoles solis - 100 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 590 EUR. Nodrošinājums iemaksājams Lubānas novada pašvaldības (reģ. Nr. 90000054159) kontā AS “Swedbank”, Konts: LV64HABA0551033331460, AS “SEB banka”, Konts: LV43UNLA0050019786428, vai AS “Citadele banka”, Konts: LV90PARX0012454500001.

Pieteikums par dalību izsolei jāiesniedz Lubānas novada pašvaldībā ne vēlāk kā līdz 2020. gada 22. septembra plkst. 10.00. Izsoles noteikumi publicēti tīmekļvietnē www.lubana.lv. Izsoles objekts ir brīvi apskatāms dabā, tālrunis uzziņām 26482016. Uz Nekustamo īpašumu pastāv pirmpirkuma tiesības saskaņā ar likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30². pantā (Pirmpirkuma tiesības uz lauksaimniecības zemi) noteikto.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties ŠEIT

Izsoles rezultāti: Nekustamais īpašums pārdots z./s. "Ceriņi"
Līgums noslēgts: 2020.g. 15. oktobrī.
Pirkuma maksa: 6000 EUR (seši tūkstoši)


Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoli

02.07.2020.

Lubānas novada pašvaldība paziņo: Lubānas novada pašvaldība nodod iznomāšanai zemes vienību 1,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7058 016 0233. Zemes nomas maksa noteikta 5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās vērtības gadā. Zemes izmantošanas mērķis – lauksaimniecība. Zemes nomas termiņš - 6 gadi.

Nomnieks tiek noteikts šādā kārtībā: Tiek publicēts informatīvais paziņojums par šīs zemes vienības iznomāšanu pašvaldības interneta vietnē www.lubana.lv, nosakot pieteikšanos līdz 10.07.2020. Ja līdz 10.07.2020. iesniegumu par šīs zemes vienības nomu iesniedz viena persona, tad ar šo personu tiek slēgts nomas līgums, nosakot nomas maksu 5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā. Ja iesniegumu par šīs zemes vienības nomu iesniedz vairākas personas, tad starp šīm personām rīkojama atklāta mutiska izsole.

Iznomājamās zemes vienības grafiskais attēls apskatāms interneta vietnē https://www.kadastrs.lv, ievadot meklētājā zemes vienības kadastra apzīmējumu un pieprasot telpiskos datus.


Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli  

Lubānas novada pašvaldība trešajā atklātā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod apbūvētu nekustamo īpašumu „Grantiņi”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra numurs 70580040127, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 2729 m², uz kuras atrodas dzīvojamā māja ar trīs palīgceltnēm. 

Izsoles objekta nosacītā cena (izsoles sākumcena) – 1000,00 euro (viens tūkstotis  euro). Izsoles nodrošinājuma apmērs – 100,00 euro (viens simts euro). 

Nodrošinājums iemaksājams Lubānas novada pašvaldības (reģ. Nr. 90000054159) kontā AS “Swedbank”, konts: LV64HABA0551033331460, AS “SEB banka”, konts: LV43UNLA0050019786428, vai AS “Citadele banka”, konts: LV90PARX0012454500001.

Rakstiski piedāvājumi iesniedzami Lubānas novada pašvaldībā, Tilta ielā 11, Lubānā, Lubānas nov., LV-4830 pa pastu vai personīgi ievietojot pie ēkas esošajā pastkastē  līdz 2020. gada 11. maijam plkst. 14.00. Piedāvājumi tiks atvērti 2020. gada 11. maijā plkst. 14.00. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Lubānas novada pašvaldības mājaslapā www.lubana.lv sadaļā „Pašvaldība/Izsoles”. Izsoles objekts ir brīvi apskatāms dabā, tālrunis uzziņām 26482016. 

Ar izsoles noteikumiem aicinām iepazīties ŠEIT

Izsoles rezultāti: Nekustamais īpašums pārdots fiziskai personai.
Līgums noslēgts 19.05.2020.
Pirkuma maksa 1000 EUR (viens tūkstotis euro).  


Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoli 

Lubānas novada pašvaldība nodod rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamā īpašuma Sporta 17 zemes vienības ar apzīmējumu 7013 001 0067 daļas 500 m² platībā nomas tiesības. Iznomājamais objekts 500 m² platībā tiek nodots nomai ar lietošanas mērķi – sporta pasākumu bāzes izveide ar tiesībām izvietot īslaicīgas lietošanas būvi. Nomas līguma darbības termiņš – 2032. gada 1. marts. Nosacītā nomas maksa – 25.60 EUR/gadā.

Rakstiski piedāvājumi iesniedzami Lubānas novada pašvaldībā, Tilta ielā 11, Lubānā, Lubānas nov., LV-4830 pa pastu vai personīgi ievietojot pie ēkas esošajā pastkastē  līdz 2020. gada 24. aprīlim plkst. 10.00. Piedāvājumi tiks atvērti 2020. gada 24. aprīlī plkst. 10.00. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Lubānas novada pašvaldības mājaslapā www.lubana.lv sadaļā „Pašvaldība/Izsoles”. Izsoles objekts ir brīvi apskatāms dabā, tālrunis uzziņām 26165144.

Ar izsoles noteikumiem aicinām iepazīties ŠEIT
Nomas objekta shēma ŠEIT

Pašvaldības nekustamā īpašuma Sporta 17 zemes vienības ar apzīmējumu 7013 001 0067 daļas 500 m² platībā nomas tiesību izsoles rezultāti: 
2020.g. 12. maijā noslēgts zemes nomas līgums ar biedrību “Aborieši” (reģ. Nr. 50008189951);
Līgums noslēgts līdz 2032. gada 1. martam;
Nomas maksa - 30 EUR gadā.


Paziņojums par kustamās mantas (koksnes) izsoli  

Lubānas novada pašvaldība pirmā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldībai piederošu kustamo mantu (koksni) nekustamajā īpašumā „Dzelzceļš” zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 70580170024 un 70580160182, cērtamais apjoms 1142 m³ (turpmāk – izsoles objekts). 

Izsoles objekta nosacītā cena (izsoles sākumcena) – 24 400,00 euro (divdesmit četri tūkstoši četri simti euro). Izsoles nodrošinājuma apmērs – 2440,00 euro (divi tūkstoši četri simti četrdesmit euro).

Nodrošinājums iemaksājams Lubānas novada pašvaldības (reģ. Nr. 90000054159) kontā AS “Swedbank”, Konts: LV64HABA0551033331460, AS “SEB banka”, Konts: LV43UNLA0050019786428, vai AS “Citadele banka”, konts: LV90PARX0012454500001. Rakstiski piedāvājumi iesniedzami Lubānas novada pašvaldībā, Tilta ielā 11, Lubānā, Lubānas nov., LV-4830 pa pastu vai personīgi ievietojot pie ēkas esošajā pastkastē līdz 2020. gada 24. aprīlim. plkst. 14.00. Piedāvājumi tiks atvērti 2020. gada 24. aprīlī plkst. 14.00. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Lubānas novada pašvaldības mājaslapā www.lubana.lv sadaļā „Pašvaldība/Izsoles”. Tālrunis uzziņām 26165144.

Ar izsoles noteikumiem aicinām iepazīties ŠEIT 
Cirsmas vērtējums 1 ŠEIT
Cirsmas vērtējums 2 ŠEIT

Kustamās mantas (koksnes) nekustamajā īpašumā "Dzelzceļš" izsoles rezultāti: 
2020.g. 8.maijā noslēgts pirkuma līgums ar SIA “WOLF”, reģistrācijas numurs 45403017743, par pašvaldības kustamās mantas – koksnes 1142,65 m3 pārdošanu īpašumā "Dzelzceļš", Indrānu pagasts, Lubānas novads, zemes vienību kadastra apzīmējumi 7058 017 0024 un 7058 016 0182.
Pircējs apņemas sešu mēnešu laikā no pirkuma parakstīšanas brīža veikt izstrādi objektā. 
Līguma summa - 25005 EUR.


Paziņojums par saimniecības ēkas īpašumā "Roznieki 3" Indrānu pagastā, Lubānas novadā nomas tiesību izsoli

Lubānas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamā īpašuma-saimniecības ēkas īpašumā “Roznieki 3”, kadastra apzīmējums Nr. 70580020051001, nomas tiesības. Iznomājamā objekta platība 124,4 m², atrodas adresē “Roznieki 3”, Indrānu pagasts, Lubānas novads, tiek nodots nomai ar lietošanas mērķi – saimnieciskās darbības veikšana. Nomas līguma darbības termiņš – 5 gadi. Telpu sākotnējā nomas maksa, kas ir izsoles sākumcena, ir EUR 3,00 mēnesī. Izsoles solis EUR 0,50.

Izsole notiks 2019. gada 20. decembrī plkst. 14.00 Lubānas novada pašvaldībā, Tilta ielā 11, 14. kabinetā, Lubānā, Lubānas novadā. Dalībnieku reģistrācija – līdz 2019. gada 20. decembrim plkst. 12.00 Lubānas novada pašvaldības administrācijas kancelejā 13. kab. Tilta ielā 11, Lubānā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties http://www.lubana.lv. Objektu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku ar kontaktpersonu Gunti Stalbovu, tālr. 26110463.

Ar izsoles noteikumiem aicinām iepazīties ŠEIT
Pieteikuma veidlapa ŠEIT 

Saimniecības ēkas īpašumā "Roznieki 3" Indrānu pagastā, Lubānas novadā nomas tiesību izsoles rezultāti: 
Noslēgts telpu nomas līgums ar biedrību “Madonas mednieku un makšķernieku biedrība” (reģ. Nr. 40008039430).
Līgums parakstīts 2020.g. 9. janvārī.
Līgums stājas spēkā ar 2020.g. 1. februāri, spēkā līdz 2025.g. 31. janvārim.
Nomas maksa - 3 EUR/mēnesī.


Paziņojums par telpu "Meirānu stacija" Meirānos, Indrānu pagastā nomas tiesību izsoli

Lubānas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamā īpašuma “Meirānu Stacija”, kadastra apzīmējums 7058 016 0165 001, telpu (telpu grupas Nr. 604 pēc būves kadastrālās uzmērīšanas lietas) nomas tiesības. Telpas atrodas Meirānos, Indrānu pagastā, Lubānas novadā 63,7 m² platībā, telpas tiek nodotas nomai ar lietošanas mērķi – saimnieciskās darbības veikšana. Nomas līguma darbības termiņš – 5 gadi. Telpu sākotnējā nomas maksa, kas ir izsoles sākumcena, ir EUR 25,00 mēnesī. Izsoles solis EUR 1,00.

Izsole notiks 2019. gada 27. novembrī plkst. 16.00 Lubānas novada pašvaldībā, Tilta ielā 11, 14. kabinetā, Lubānā, Lubānas novadā. Dalībnieku reģistrācija – līdz 2019. gada 27. novembrim plkst. 12.00 Lubānas novada pašvaldības administrācijas kancelejā 13. kab. Tilta ielā 11, Lubānā. Objektu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku ar kontaktpersonu Gunti Stalbovu, tālr. 26110463.

Ar izsoles noteikumiem aicinām iepazīties ŠEIT.

Telpu "Meirānu Stacija", Meirānos, Indrānu pagastā, Lubānas novadā nomas tiesību izsoles rezultāti: 
Noslēgts telpu nomas līgums ar Pēteri Čaikovski.
Līgums parakstīts 2019.g. 17. decembrī.
Līgums stājas spēkā ar 2020.g. 1. janvāri, spēkā līdz 2025.g. 31.decembrim.
Nomas maksa – 100 EUR/mēnesī. 


Lubānas novada pašvaldība paziņo par iespēju izteikt vēlmi iegādāties savā īpašumā zemi

Atbilstoši grozījumiem Zemes pārvaldības likumā, kas stājās spēkā 2018.gada 25.oktobrī, 17.panta sestajā daļā noteikts, ka “šā panta pirmajā daļā minētie zemes gabali, par kuriem šā panta piektajā daļā noteiktajā termiņā pašvaldības un ministrijas Valsts zemes dienesta publicētajos rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās zemes izvērtēšanas sarakstos nav izdarījušas atzīmi par zemes gabala piederību vai piekritību pašvaldībai vai valstij, piekrīt vietējai pašvaldībai tās administratīvajā teritorijā.

Pašvaldība, veicot izvērtējumu, sagatavoja divus sarakstus ar zemes vienībām, kuras nav nepieciešamas pašvaldības funkciju nodrošināšanai un ir iespējams atsavināt Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā, tas ir izsolē.

Lai pieņemtu lēmumu par šo zemes gabalu kadastrālo uzmērīšanu, ierakstīšanu zemesgrāmatās un tālāko atsavināšanas procedūru, vēlams saprast, vai vispār ir interese par šo zemes vienību iegādi.

Tāpēc lūdzu interesentus sūtīt paziņojumu uz e-pastu pasts@lubana.lv vai zvanot uz t.64894941 par interesi iegādāties to vai citu zemes vienību, norādot zemes vienības kadastra apzīmējumu. Noskaidrot zemes vienības atrašanās vietu un citas ziņas var iegūt portālā www.kadastrs.lv.

Zemju saraksts:

Atsavināmās zemes vienības skatīt šeit

Starpgabali skatīt šeit


Lubānas novada pašvaldība paziņo par pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu atkārtotā izsolē:

Lubānas novada pašvaldība atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu automašīnu ŠKODA:

 • reģistrācijas Nr. FZ-1463, 1. reģistrācijas datums 19.05.2006.,
 • nosacītā cena – EUR 1300.00, nodrošinājums EUR 130.00,
 • izsoles solis – EUR 50,00.

Nodrošinājums jāiemaksā kredītiestādē Lubānas novada pašvaldības kontā: A/S SWEDBANK, bankas kods HABALV22, konts LV64HABA0551033331460, ar norādi par konkrētā objekta izsoli. Izsole notiks 2019. gada 31.maijā plkst. 14.00 Lubānas novada pašvaldības 14. kabinetā, Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads. Informācija pa tālr. 26165144 vai 26482016.

Automašīnu var apskatīt, iepriekš sazvanoties. Pieteikumus pieņems Lubānas novada pašvaldības kancelejā vai Klientu apkalpošanas centrā Tilta ielā 11, Lubānā līdz 2019.gada 30.maijam plkst.17.00. Piedāvātā augstākā summa jāsamaksā piecu darba dienu laikā no izsoles dienas. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā.

Ar izsoles noteikumiem aicinām iepazīties ŠEIT.

Kustamā manta - automašīna Škoda 04.06.2019. pārdota par 2000 EUR fiziskai personai.


Lubānas novada pašvaldība paziņo:

Lubānas novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu automašīnu ŠKODA:

 • reģistrācijas Nr. FZ-1463, 1. reģistrācijas datums 19.05.2006.,
 • nosacītā cena – EUR 1500.00, nodrošinājums EUR 150.00,
 • izsoles solis – EUR 50,00.

Nodrošinājums jāiemaksā kredītiestādē Lubānas novada pašvaldības kontā: A/S SWEDBANK, bankas kods HABALV22, konts LV64HABA0551033331460, ar norādi par konkrētā objekta izsoli. Izsole notiks 2019. gada 24. aprīlī plkst. 14.00 Lubānas novada pašvaldības 14. kabinetā, Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads. Informācija pa tālr. 26165144 vai 26482016.

Automašīnu var apskatīt, iepriekš sazvanoties. Pieteikumus pieņems Lubānas novada pašvaldības kancelejā vai Klientu apkalpošanas centrā Tilta ielā 11, Lubānā līdz 2019.gada 23.aprīlim plkst.17.00. Piedāvātā augstākā summa jāsamaksā piecu darba dienu laikā no izsoles dienas. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā.

Ar izsoles noteikumiem aicinām iepazīties ŠEIT.


VAS „Privatizācijas aģentūra” paziņo:

13.02.2019. noslēgts nekustamā īpašuma “Cepurīšu ferma” Indrānu pag., Lubānas nov., kad. Nr.70580050104, pirkuma līgums. Pircējs A.Prikuls, pirkuma cena 3675 EUR.


Lubānas novada pašvaldība paziņo:

Lubānas novada pašvaldība nodod iznomāšanai zemes vienību 3,04 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7058 004 0089. Zemes nomas maksa noteikta 5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālas vērtības gadā. Zemes izmantošanas mērķis – lauksaimniecība. Zeme nomas termiņš līdz 2025.gada 31.decembrim. 

Nomnieks tiek noteikts šādā kārtībā:

 • Tiek publicēts informatīvais paziņojums par šīs zemes vienības iznomāšanu pašvaldības interneta vietnē www.lubana.lv, nosakot pieteikšanos līdz 23.01.2019.
 • Ja līdz 23.01.2019. iesniegumu par šīs zemes vienības nomu iesniedz viena persona, tad ar šo personu tiek slēgts nomas līgums, nosakot nomas maksu 5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā.
 • Ja iesniegumu par šīs zemes vienības nomu iesniedz vairākas personas, tad starp šīm personās rīkojama atklāta mutiska izsole.

Iznomājamās zemes vienības grafiskais attēls apskatāms interneta vietnē https://www.kadastrs.lv, ievadot meklētājā zemes vienības kadastra apzīmējumu un pieprasot telpiskos datus.


Lubānas novada pašvaldība paziņo:

Lubānas novada pašvaldība nodod iznomāšanai zemes vienību 3,1ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7058 004 0093. Zemes nomas maksa noteikta 5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālas vērtības gadā. Zemes izmantošanas mērķis – lauksaimniecība. Zeme nomas termiņš līdz 2025.gada 31.decembrim. 

Nomnieks tiek noteikts šādā kārtībā:

 • Tiek publicēts informatīvais paziņojums par šīs zemes vienības iznomāšanu pašvaldības interneta vietnē www.lubana.lv, nosakot pieteikšanos līdz 15.01.2019.
 • Ja līdz 15.01.2019. iesniegumu par šīs zemes vienības nomu iesniedz viena persona, tad ar šo personu tiek slēgts nomas līgums, nosakot nomas maksu 5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā.
 • Ja iesniegumu par šīs zemes vienības nomu iesniedz vairākas personas, tad starp šīm personās rīkojama atklāta mutiska izsole.

Iznomājamās zemes vienības grafiskais attēls apskatāms interneta vietnē https://www.kadastrs.lv , ievadot meklētājā zemes vienības kadastra apzīmējumu un pieprasot telpiskos datus.


Lubānas novada pašvaldība izsludina:

Lubānas novada pašvaldība pārdod otrajā atklātajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli apbūvētu nekustamo īpašumu „Grantiņi”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra numurs 70580040127, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 2729 m², uz kuras atrodas dzīvojamā māja ar trīs palīgceltnēm. Izsoles sākumcena ir 1760.00 euro. Nodrošinājums 176,00 euro apmērā iesniedzams līdz pieteikuma iesniegšanas brīdim ar pārskaitījumu uz Lubānas novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000054159, bankas kontu Nr. LV64HABA0551033331460, AS “Swedbank”, kods HABALV22.

Augstākās nosolītās nekustamā īpašuma cenas samaksa pilnā apmērā jāveic divu nedēļu laikā no izsoles dienas. Pieteikumi jāiesniedz Lubānas novada pašvaldības kancelejā vai klientu apkalpošanas centrā personīgi vai pa pastu: Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads LV-4830, vai elektroniski adresē pasts@lubana.lv līdz 2019. gada 16. janvārim plkst. 17.30. Izsole notiks 2019. gada 17. janvārī plkst. 14.00 Lubānas novada pašvaldības administrācijas ēkā, 14. kabinetā, Tilta ielā 11, Lubānā, Lubānas novadā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pieteikumu iesniegšanas vietā, kā arī pašvaldības mājaslapā www.lubana.lv. Tālrunis uzziņām par nekustamo īpašumu 64894941. Izsoles objekts ir brīvi apskatāms dabā.


Valsts akciju sabiedrība “Privatizācijas aģentūra” paziņo:

Apstiprināti izsoles noteikumi (05.11.2018): Apstiprināti valsts īpašuma objekta "Cepurīšu ferma" Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra Nr.70580050104, privatizācijas noteikumi. Nosacītā cena – EUR 2475.

Apliecinājumi iesniedzami Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, līdz 06.12.2018., plkst.17:00. Vairāku pretendentu pieteikšanās gadījumā izsole notiks 20.12.2018., plkst.10:00, Privatizācijas aģentūrā.

Papildu informācija: http://www.pa.gov.lv sadaļā “Izsoles”, tālrunis uzziņām 67021419, 67021358.

Uzsākta nekustamā īpašuma “Cepurīšu ferma” Indrānu pag., Lubānas nov., kadastra Nr. 70580050104, privatizācija (28.08.2018.): Valsts īpašuma objekta sastāvs – zemes vienība 1,86 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 70580050104) un viena būve (būves kadastra apzīmējums 70580050104001).

Saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 21.pantu viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”:

 1. personām, kuras pretendē uz pirmpirkuma tiesībām, jāiesniedz rakstisks pieteikums Privatizācijas aģentūrā K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, LV–1887;
 2. personas, kuras vēlas privatizēt šo objektu, var iesniegt savus priekšlikumus Privatizācijas aģentūrā.

Ar informāciju par šo objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, tālrunis uzziņām - 67021419, 67021358, kā arī Privatizācijas aģentūras mājaslapā: www.pa.gov.lv sadaļā Zemesgabali un nekustamā īpašuma objekti / Paziņo

Nekustamais īpašums "Cepurīšu ferma", Indrānu pagasts, Lubānas novads nodots privatizācijai (13.12.2017.): ar Ministru kabineta 2017.gada 13.decembra rīkojumu Nr.743 privatizācijai nodots valsts īpašuma objekts – nekustamais īpašums “Cepurīšu ferma” (kadastra Nr.7058 005 0104) – zemes vienība (kadastra apzīmējums 7058 005 0104) 1,9000 ha platībā un būve (kadastra apzīmējums 7058 005 0104 001) Indrānu pagastā, Lubānas novadā.

Kreditoru prasības un citas pretenzijas, kas attiecas uz minēto objektu, piesakāmas divu mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

Ar informāciju par privatizējamo objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūras interneta vietnē www.pa.gov.lv sadaļā Zemesgabali un nekustamā īpašuma objekti/Paziņojumi.

Prasījumus apliecinošie dokumenti jāiesniedz Privatizācijas aģentūrā K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, LV-1887. Tālrunis uzziņām 67021419.


Lubānas novada pašvaldība izsludina:

Lubānas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz zemes gabalu īstermiņa nomu:

1. Rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes vienība, kadastra apzīmējums: 7058-004-0024, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, 1,1 ha platībā.  Zemesgabala kadastrālā vērtība 1034 EUR, atļautais izmantošanas veids – lauksaimniecības zeme. Nosacītā nomas maksa – 51,70 eur/gadā. Nomas līguma termiņš – 12 gadi, vai līdz brīdim, kad uz ārējo normatīvo aktu pamata tiek mainīts zemesgabala statuss

2. Rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes vienība, kadastra apzīmējums: 7058-004-0157, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, 2,1 ha platībā.  Zemesgabala kadastrālā vērtība 1974 EUR, atļautais izmantošanas veids – lauksaimniecības zeme. Nosacītā nomas maksa – 98,70 eur/gadā. Nomas līguma termiņš – 12 gadi, vai līdz brīdim, kad uz ārējo normatīvo aktu pamata tiek mainīts zemesgabala statuss.

Pretendentiem pieteikties līdz 2018. gada 15. novembrim, iesniedzot pieteikumu Lubānas novada pašvaldībā Tilta ielā 11, Lubānā, Lubānas novadā, LV-4830 vai elektroniski e-pasts: pasts@lubana.lv.


Lubānas novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma izsoli:

Lubānas novada pašvaldība pārdod pirmajā atklātajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli apbūvētu nekustamo īpašumu „Grantiņi”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra numurs 70580040127, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 2729 m², uz kuras atrodas dzīvojamā māja ar trīs palīgceltnēm.

Izsoles sākumcena ir 2200.00 euro. Nodrošinājums 220,00 euro apmērā iesniedzams līdz pieteikuma iesniegšanas brīdim ar pārskaitījumu uz Lubānas novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000054159, bankas kontu Nr. LV64HABA0551033331460, AS “Swedbank”, kods HABALV22. Augstākās nosolītās nekustamā īpašuma cenas samaksa pilnā apmērā jāveic divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Pieteikumi jāiesniedz Lubānas novada pašvaldības kancelejā vai klientu apkalpošanas centrā personīgi vai pa pastu: Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads LV-4830, vai elektroniski adresē pasts@lubana.lv līdz 2018.gada 19.novembrim plkst.17.30. Izsole notiks 2018.gada 20.novembrī plkst.14:00 Lubānas novada pašvaldības administrācijas ēkā, 14. kabinetā, Tilta ielā 11, Lubānā, Lubānas novadā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pieteikumu iesniegšanas vietā, kā arī ŠEIT.

Tālrunis uzziņām par nekustamo īpašumu 64894941. Izsoles objekts ir brīvi apskatāms dabā. 


 Lubānas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz zemes gabalu īstermiņa nomu:

 • Rezerves zemes fondā ieskaitītais zemes gabals “Dzidrumi”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra apzīmējums: 7058-019-0073, 0,09 ha platībā. Zemesgabala kadastrālā vērtība 387,- EUR, atļautais izmantošanas veids – lauksaimniecības zeme. Nosacītā nomas maksa – 19,35 eur/gadā. Nomas līguma termiņš – 12 gadi, vai līdz brīdim, kad uz ārējo normatīvo aktu pamata tiek mainīts zemesgabala statuss. Izsoles noteikumi ŠEIT;
 • Rezerves zemes fondā ieskaitītais zemes gabals “Alīdas”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra apzīmējums: 7058-016-0227, 0,8661 ha platībā.  Zemesgabala kadastrālā vērtība 281,- EUR, atļautais izmantošanas veids – lauksaimniecības zeme. Nosacītā nomas maksa – 14,05 eur/gadā. Nomas līguma termiņš – 12 gadi, vai līdz brīdim, kad uz ārējo normatīvo aktu pamata tiek mainīts zemesgabala statuss. Izsoles noteikumi ŠEIT;
 • Rezerves zemes fondā ieskaitītais zemes gabals “Zīlītes-2”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra apzīmējums: 7058-004-0176, 6,95 ha platībā.  Zemesgabala kadastrālā vērtība 5769,- EUR, atļautais izmantošanas veids – lauksaimniecības zeme. Nosacītā nomas maksa – 288,45 eur/gadā. Nomas līguma termiņš – 12 gadi, vai līdz brīdim, kad uz ārējo normatīvo aktu pamata tiek mainīts zemesgabala statuss. Izsoles noteikumi ŠEIT.

Pretendentiem pieteikties līdz 2018.gada 12.jūlijam, iesniedzot pieteikumu Lubānas novada pašvaldībā: Tilta ielā 11, Lubānā, Lubānas novadā, LV-4830 vai elektroniski e-pasts: pasts@lubana.lv.


 Telpu "Meirānu Stacija", Meirānos, Indrānu pagastā, Lubānas novadā nomas izsoles rezultāti

Lubānas novada pašvaldības domes sēdē 28.02.2018. tika nolemts:

 1. Apstiprināt pašvaldības nomas objekta – nedzīvojamās telpas ar kopējo platību 18,8m2 nekustamā īpašumā “Meirānu Stacija”, Meirānos, Indrānu pagastā, Lubānas novadā (telpu grupas Nr.603 pēc būves kadastrālās uzmērīšanas lietas, ēkas kadastra apzīmējums 7058 016 0165 001), mutiskās izsoles rezultātus.
 2. Slēgt nomas līgumu par nomas objektu ar Pēteri Čaikovski, personas kods:xxx, par nomas maksu 8,00 euro mēnesī.

 

 Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes nomas tiesību izsoli

Lubānas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes gabala Lubānā, Lubānas novadā, kadastra apzīmējums: 7013-004-0121, 6741 m² platībā īstermiņa nomu. Zemesgabala kadastrālā vērtība 472 EUR, atļautais izmantošanas veids – lauksaimniecības zeme. Nosacītā nomas maksa – 23,60 eur/gadā. Nomas līguma termiņš – 5 gadi, vai līdz brīdim, kad uz ārējo normatīvo aktu pamata tiek mainīts zemesgabala statuss.

Pretendentiem pieteikties līdz 2018. gada 25. janvārim plkst. 12.00, iesniedzot pieteikumu Lubānas novada pašvaldībā Tilta ielā 11, Lubānā, Lubānas novadā, LV-4830, e-pasts: pasts@lubana.lv.

Izsoles noteikumi


Neapbūvētas zemes vienības “Palienas”, Meirānos, Indrānu pagastā, Lubānas novadā pirmā mutiskā izsole

Lubānas novada pašvaldība pārdod pirmajā atklātajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu - neapbūvētu zemes vienību “Palienas”, Meirānos, Indrānu pagastā, Lubānas novadā (kadastra apzīmējums 78580160229) ar platību 0,65 ha. Izsoles sākumcena ir 860,52 euro. Nodrošinājums 86 euro apmērā iesniedzams līdz pieteikuma iesniegšanas brīdim ar pārskaitījumu uz Lubānas novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000054159, bankas kontu Nr. LV64HABA0551033331460, AS “Swedbank”, kods HABALV22. Augstākās nosolītās nekustamā īpašuma cenas samaksa pilnā apmērā jāveic divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Pieteikumi jāiesniedz Lubānas novada pašvaldības kancelejā vai klientu apkalpošanas centrā personīgi vai pa pastu Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads LV-4830 līdz 2017. gada 20. decembrim plkst. 17.30. Izsole notiks 2017. gada 22. decembrī plkst. 14.00 Lubānas novada pašvaldības administrācijas ēkā, 14. kabinetā, Tilta ielā 11, Lubānā, Lubānas novadā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pieteikumu iesniegšanas vietā, kā arī pašvaldības mājaslapā www.lubana.lv. Tālrunis uzziņām par nekustamo īpašumu 64894941.

 Noteikumi


 Telpu “Meirānu stacija” Meirānos, Indrānu pagastā nomas mutiskās izsoles rezultātu apstiprināšana

Lubānas novada pašvaldības domes sēdē 30.11.2017 tika nolemts

1.     Apstiprināt pašvaldības nomas objekta – pašvaldības nekustamā īpašuma – nedzīvojamās telpas pašvaldības nekustamajā īpašumā “Meirānu Stacija”, Meirānos, Indrānu pagastā, Lubānas novadā (telpu grupas Nr. 604 pēc būves kadastrālās uzmērīšanas lietas, kadastra apzīmējums 7058 016 0165 001), mutiskās izsoles rezultātus.

2.     Slēgt nomas līgumu ar SIA “Velga”, reģ. Nr. 47102001547, par nomas maksu 26,-  EUR mēnesī


 

Nedzīvojamo telpu pašvaldības nekustamajā īpašumā “Meirānu Stacija”, Meirānos, Indrānu pagastā, nomas tiesību izsole

Lubānas novada pašvaldība, saskaņā ar 2010.gada 8. jūnija LR MK noteikumiem Nr.515 “Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem’’, paziņo par nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoli.

Nomas objekts - pašvaldības nekustamā īpašuma “Meirānu Stacija”, Meirānos, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra apzīmējums 7058 016 0165 001, telpas (telpu grupas Nr.604 pēc būves kadastrālās uzmērīšanas lietas) ar kopējo platību 63,7 m².

Telpu lietošanas mērķis – tirdzniecība, pakalpojumu sniegšana.

Nomas objekta nosacītā nomas mēneša maksa 26,00 EUR.

Maksimālais iznomāšanas termiņš – 12 (divpadsmit) gadi.

Izsoles veids – pirmā mutiskā izsole ar augšupejošu soli.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš – līdz 2017. gada 21. novembrim plkst. 12.00.

Izsole notiks 2017. gada 21. novembrī plkst. 14.00 Lubānas novada pašvaldībā, Tilta ielā 11, 10. kabinetā, Lubānā, Lubānas novadā, izsoles solis 5,00 EUR.

Izsolāmais objekts apskatāms tā atrašanās vietā, apskati iepriekš saskaņojot ar pašvaldības pārstāvi pa telefonu 64894491.

Izsoles noteikumi

Nomas līguma projekts.