Domes sēdes protokols Nr. 13 – 30.12.2019.

 

Sēdi atklāj plkst. 09.00

Sēdi vada: Tālis Salenieks – domes priekšsēdētājs

Sēdē piedalās deputāti:  Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine

Sēdē nepiedalās deputāti: Laila Ozoliņa, Guntis Klikučs, Ainārs Spridzēns, Lana Kunce

Uzaicināti administrācijas darbinieki: Ivars Bodžs – izpilddirektors; Dace Almane – nekustamā īpašuma speciāliste; Ingrīda Logina – galvenā grāmatvede

Sēdi protokolē: Sandra Līcīte – kancelejas vadītāja

 

Darba kārtībā:

Informācija par aktualitātēm pašvaldības darbā, par deputātu komiteju darbu, par 2019.gada novembra domes sēdes lēmumu izpildi.

1. Par atļauju savienot valsts amatpersonu amatus. 

2. Par būves izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva.

3. Par zemes īpašuma "Veckrieviņi", Indrānu pagasts, Lubānas novads atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu.

4. Par nekustamo īpašumu „Vecumi”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā.

5. Par Lubānas novada pašvaldības siltumenerģijas apgādes maksas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu.

6. Par grozījumiem Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un amatalgu likmju sarakstā.

7. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma „Pērles”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalei.

8. Par saimniecības ēkas “Roznieki 3” , Indrānu pagastā, Lubānas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.

9. Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.

10. Par rezerves zemes fonda un pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7058 001 0120 un 7058 001 0127 apvienošanu.

11. Par rezerves zemes fonda un pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7058 016 0235 un 7058 016 0258 apvienošanu.

12. Par saistošo noteikumu Nr. 16 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par pašvaldības 2019. gada budžetu”” apstiprināšanu.

Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks informē deputātus par domes sēžu starplaikā notikušajām aktivitātēm un komandējumiem: 6. decembrī Cesvainē bija jau otrā tikšanās ar Saeimas deputātiem, kurā galvenais diskusiju jautājums bija gaidāmā novadu reforma. 11. decembrī kopā ar pašvaldības izglītības darba speciālisti Daci Mežsargu un Lubānas vidusskolas direktori Ivetu Peilāni bijām uz tikšanos ar Izglītības un zinātnes ministri Ilgu Šuplinsku un ministrijas pārstāvjiem pārrunāt jautājumus par skolu tīkla sakārtošanu un novada izglītības perspektīvām. 19. decembrī piedalījos Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu apvienotās būvvaldes gada noslēguma sanāksmē. Šodien dosimies pavadīt pēdējā gaitā ilggadējo Lubānas pilsētas un novada domes priekšsēdētāju Miķeli Gruzīti.

Izpilddirektors Ivars Bodžs informē par 2019. gada novembra domes sēdes lēmumu izpildi.

1.PIELIKUMS Pārskats par 2019. gada novembra domes sēdes lēmumu izpildi.

 

1.§ Par atļauju savienot valsts amatpersonu amatus 

Ziņo: Ivars Bodžs

Lubānas novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) saņemts Andra Kļaviņa (turpmāk tekstā arī Persona) 2019.gada 12.decembra  iesniegums (reģistrēts pašvaldībā 2019.gada 13.decembrī ar Nr. LUB/2.10/19/399) (turpmāk – Iesniegums), kurā Persona lūdz sniegt rakstveida atļauju valsts amatpersonu amatu savienošanai, lai realizētu likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk – Likums) noteikumus, un tieši, sniegt atļauju un saskaņojumu Personai savienot Lubānas novada pašvaldības Administratīvās komisijas priekšsēdētāja, Lubānas novada pašvaldības Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieka amatus ar citu amatu – Lubānas novada pašvaldības juriskonsulta amatu.

Likuma 8.1 panta piektās daļas 1. un 2.punkts nosaka, ka Likumā noteiktajos gadījumos valsts amatpersonai (institūcijai), saņemot šā panta pirmajā, otrajā vai trešajā daļā minēto lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar citu amatu, ir pienākums izvērtēt, vai amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai un mēneša laikā pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikšanos izsniegt atļauju amatu savienošanai, savukārt Likuma 8.1 panta septītā daļa nosaka, ka šā panta piektās daļas 2.punktā un sestajā daļā minēto lēmumu pieņem un noformē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, norādot lēmuma pamatojumu saskaņā ar šā panta piektās daļas 1.punktu un citu normatīvo aktu prasībām.

Likuma 6.panta pirmā daļa nosaka, ka valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, vai saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā, vai reģistrējoties Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, ja šajā likumā vai citā normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi.

Saskaņā ar Likuma 7.panta sesto daļu, Likuma 4.panta otrajā daļā minētās amatpersonas, kurām nav noteikti īpaši amata savienošanas nosacījumi, var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar amatu arodbiedrībā, citu amatu, uzņēmuma līguma, pilnvarojuma izpildi vai saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā vai reģistrējoties Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam, saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, ja šī savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās publiskas personas iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja.

Lai Pašvaldības dome varētu pieņemt pamatotu lēmumu atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar citu amatu, ir jāizvērtē vai savienošana neradīs interešu konfliktu, amatu savienošana nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām, nekaitēs valsts amatpersonas tiešo amata pienākumu pildīšanai.

Saskaņā ar Likumu interešu konflikts ir situācija, kurā valsts amatpersonai, pildot valsts amatpersonas amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai jāveic citas ar valsts amatpersonas amatu saistītas darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt šīs valsts amatpersonas, tās radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses.

Ar 2013. gada 26. septembra Pašvaldības lēmumu (protokols Nr. 14, 8.§), Andris Kļaviņš ir apstiprināts par Lubānas novada pašvaldības Administratīvās komisijas priekšsēdētāju. Administratīvā komisija darbojas saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu, spēkā esošajiem Lubānas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem, Administratīvās komisijas nolikumā noteiktajā kārtībā. Pienākumos ietilpst administratīvo lietu izskatīšana, lēmuma projektu sagatavošana, piedalīšanās koleģiāla lēmuma administratīvajā lietā pieņemšanā.

Ar 2014. gada 30. decembra Pašvaldības lēmumu (protokols Nr. 13, 7.§) Andris Kļaviņš ir apstiprināts par Lubānas novada pašvaldības darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieku. Pašvaldības komisija izskata iesniegumus par darījumiem ar lauksaimniecības zemi un pieņem lēmumu par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā vai atteikumu iegūt īpašumā lauksaimniecības zemi. Pienākumos ietilpst administratīvo lietu izskatīšana, piedalīšanās koleģiāla lēmuma administratīvajā lietā pieņemšanā.

2010. gada 28. decembrī Lubānas novada pašvaldība un Persona noslēdza darba līgumu, ar kuru Persona apņēmās veikt  juriskonsulta pienākumus. Juriskonsulta pienākumos ietilpst konsultēšana juridiskajos jautājumos par pašvaldības darba specifiku, atzinumu sniegšana par pašvaldības kompetencē esošajiem vispārīgā juridiskā nodrošinājuma jautājumiem, nodrošinot normatīvo aktu prasību ievērošanu, lēmumu projektu sagatavošana, pašvaldības saistošo noteikumu, iekšējo dokumentu, līgumu, administratīvo aktu projektu sagatavošana, atzinumu sniegšana, pašvaldības pārstāvība juridisko jautājumu, strīdu risināšanā. Andra Kļaviņa kā juriskonsulta pienākumos neietilpst valsts amatpersonas pienākumi likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” izpratnē.

Izvērtējot Personas amata pienākumus Pašvaldībā, kopsakarā ar Personas juriskonsulta amata pienākumiem Lubānas novada pašvaldībā, var secināt, ka amatu savienošana interešu konfliktu nerada, kā arī nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.

Saskaņā ar Likuma 8.1 panta sesto daļu, ja pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par atļaujas izsniegšanu amatu savienošanai, ir mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas minēti šā panta piektās daļas 1.punktā un bija par pamatu attiecīga lēmuma pieņemšanai, un šāda apstākļu maiņa nepieļauj turpmāku amatu savienošanu, attiecīgā amatpersona (institūcija) atceļ lēmumu par atļaujas izsniegšanu amatu savienošanai. Šī tiesību norma lēmuma darbības laikā jāsaskata kopsakarā ar Administratīvā procesa likuma 68.panta pirmo daļu, 85.panta otrās daļas 1.punktu (atcelšanas atruna).

Ņemot vērā šī lēmuma sagatavošanas laikā konstatētos faktiskos apstākļus un apzināto informāciju, nav konstatēti fakti, kas neļautu Personai savienot amatus.

Noklausījusies Ivara Bodža sniegto informāciju, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”  2.pantu,  4.panta otro daļu, 6.panta pirmo, otro un trešo daļu, 7.panta sesto daļu, Administratīvā procesa likuma 67.pantu, Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (23.12.2019., protokols Nr.12, 1.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 5 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1. Atļaut Andrim Kļaviņam [..] savienot valsts amatpersonas amatu Pašvaldībā – Administratīvās komisijas priekšsēdētājs ar Lubānas novada pašvaldības juriskonsulta amatu.

2. Atļaut Andrim Kļaviņam [..] savienot valsts amatpersonas amatu Pašvaldībā –Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieka amatu ar Lubānas novada pašvaldības juriskonsulta amatu.

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā pēc pieteicēja adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas.

 

2.§ Par būves izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva

Ziņo: Ivars Bodžs

Pašvaldības grāmatvedības uzskaitē no 07.04.1997. aktīvu sastāvā uzskaitīta no paju sabiedrības “Lubāna” bezatlīdzības veidā saņemtā nepabeigtā jaunbūve Lubānā, Ozolu ielā 14B, ar kadastra apzīmējumu 7013 005 0004 001. Būves sākotnējā vērtība: 9 834,26 euro, uzkrātais nolietojums 5 124,53 euro un atlikusī vērtība 4 709,73 euro.

13.02.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr. 87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 22.punkts nosaka, ka: “Par aktīviem atzīst resursus, ko pagātnes notikumu rezultātā kontrolē budžeta iestāde un kuru vērtību var ticami novērtēt, un no kuriem nākotnē var sagaidīt saimnieciskos labumus vai ar kuriem var nodrošināt budžeta iestādes (valsts, nozares vai pašvaldības) funkciju vai deleģēto uzdevumu (turpmāk – funkcija) izpildi:

22.1. izmantojot preču ražošanai vai pakalpojumu sniegšanai;

22.2. iznomājot citām personām;

22.3. izmantojot administratīvām vajadzībām;

22.4. īstenojot valsts un pašvaldību politiku un nodrošinot valsts un pašvaldību budžeta vajadzības.”

Minētā būve neatbilst aktīvu atzīšanas kritērijiem, tādēļ būtu izslēdzama no pamatlīdzekļu sastāva, līdz nojaukšanai uzskaiti nodrošinot zembilances postenī.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (23.12.2019., protokols Nr. 12, 2.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 5 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Izslēgt no pamatlīdzekļu sastāva nepabeigtās jaunbūves Ozolu ielā 14 B, Lubānā, Lubānas novadā (kadastra apzīmējums 70130050004 001) sākotnējo vērtību 9 834,26 euro, uzkrāto nolietojumu 5 124,53 euro un atlikušo vērtību 4 709,73 euro.

 

3.§ Par zemes īpašuma "Veckrieviņi", Indrānu pagasts, Lubānas novads atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

2018. gada 31. maija domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par zemes īpašuma “Veckrieviņi”, Indrānu pagastā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr. 5, 14.§). Īpašuma tiesības nostiprinātas Lubānas novada pašvaldībai 2019. gada 20. decembrī Indrānu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 300005031288, īpašuma kadastra numurs 70580080011, sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70580080011, platība 8,0 ha.  Zemes īpašums ir iznomāts [..], kuram Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība 2011. gada 26. maijā noslēgusi zemes nomas līgumu Nr. 14 ar termiņu līdz 31.12.2020.

Ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma, turpmāk – Atsavināšanas likums, 8.panta sestajā daļā noteikto, pašvaldība saņēmusi nekustamā īpašuma vērtētāja – SIA “Eiroeksperts” novērtējumu Nr. 2018/L6432/1067, saskaņā ar kuru zemes nekustamā īpašuma iespējamā tirgus vērtība ir 11 000 EUR. Saskaņā ar pašvaldības grāmatvedības uzskaites datiem, īpašuma atlikusī bilances vērtība uz lēmuma pieņemšanas brīdi sastāda 2413,19 EUR, īpašuma kadastrālā vērtība 6097 EUR, atsavināšanas izdevumi – 242 EUR.

Atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu. Pārdošana par brīvu cenu, saskaņā ar Atsavināšanas likuma, 1.panta 7.punktu, ir mantas pārdošana par atsavinātāja noteiktu cenu, kas nav zemāka par nosacīto cenu, savukārt,  nosacītā cena, saskaņā ar tā paša likuma 1.panta 6.punktu, ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem.  Atsavināšanas likuma Pārejas noteikumu 11.punkts nosaka, ka līdz brīdim, kad spēku zaudē Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums, atsavināmā apbūvētā zemes gabala nosacītā cena nedrīkst būt zemāka par zemāko no šādām vērtībām: attiecīgā zemesgabala kadastrālo vērtību vai attiecīgā zemesgabala kadastrālo vērtību 2007. gada 31. decembrī.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 6.un 7.punktu, 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 5.panta pirmo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu un piekto daļu, un Pārejas noteikumu 11.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (23.12.2019., protokols Nr. 12, 3.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 5 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1. Atsavināt Lubānas novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Veckrieviņi”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra numurs 70580080011 (turpmāk- īpašums), pārdodot par brīvu cenu.

2. Apstiprināt īpašuma nosacīto (brīvo) cenu 11000 EUR.

3. Nosūtīt īpašuma pirmpirkuma tiesīgai personai [..], [..],  atsavināšanas paziņojumu.

  

4.§ Par nekustamo īpašumu „Vecumi”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā

Ziņo: Tālis Salenieks

 Lubānas novada pašvaldībā saņemta Labklājības ministrijas 17.12.2019. vēstule Nr. 28-2-01/2140 (reģistrēta pašvaldībā ar Nr. LUB/2.08/19/1154 17.12.2019.), kurā ministrija informē, ka plāno atsavināt tās valdījumā esošo valsts nekustamo īpašumu „Vecumi”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā (kadastra Nr. 70580120016) (turpmāk – nekustamais īpašums), kā normatīvajos aktos noteikto funkciju izpildei nevajadzīgu īpašumu, kā arī par to, ka, atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam, valsts iestāžu funkciju veikšanai nevajadzīgo nekustamo īpašumu var nodot bez atlīdzības attiecīgās pašvaldības īpašumā likuma „Par pašvaldībām” noteikto autonomo funkciju veikšanai. Līdz ar to ministrija lūdz Lubānas novada pašvaldības viedokli, vai pašvaldība piekristu pārņemt tās īpašumā nekustamo īpašumu, lai to izmantotu likuma „Par pašvaldībām” noteikto pašvaldības autonomo funkciju veikšanai.

Izvērtējot iepriekš minētā nekustamā īpašuma nepieciešamību pašvaldības funkciju nodrošināšanai, dome secina, ka nekustamais īpašums „Vecumi”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nav nepieciešams.

 Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (23.12.2019., prot. Nr. 12, 4.§) un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas (23.12.2019., prot. Nr. 12, 2.§) atzinumus,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 5 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Atteikties no Labklājības ministrijas piedāvājuma pārņemt pašvaldības īpašumā īpašumu „Vecumi”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā (kadastra Nr. 70580120016).

 

5.§ Par Lubānas novada pašvaldības siltumenerģijas apgādes maksas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

 Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka viena no pašvaldību autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde, sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds. Lubānas novada pašvaldība nodrošina siltumapgādes pakalpojumu pašvaldības īpašumā “Meirānu Stacija”, Meirānu ciemā, Indrānu pagastā. Lokālā siltumapgādes sistēma ierīkota daļā ēkas un nodrošina pakalpojumu internāta un Meirānu bibliotēkas telpās, vienā dzīvoklī un nedzīvojamās telpās, kuras tiek iznomātas.

Lubānas novada pašvaldības siltumenerģijas apgādes maksas projekts ir aprēķināts saskaņā ar Ministru Kabineta 2011. gada 3. maija noteikumiem Nr. 333 „Kārtība, kādā plānojami un uzskaitāmi ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītie izdevumi, kā arī maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība”.

Noklausoties izpilddirektora Ivara Bodža ziņojumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta d)apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības piegādāto siltumenerģiju, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (23.12.2019., protokols Nr. 12, 5.§), 

 Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 5 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1. Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības siltumenerģijas apgādes maksas pakalpojuma cenrādi ēkā “Meirānu Stacija”, Meirāni, Indrānu pagasts, Lubānas novads - par 1 m2 apsildīšanu mēnesī  1,50 EUR.

2. Noteikt, ka lēmuma 1.punktā apstiprinātais maksas pakalpojumu cenrādis stājas spēkā 2020. gada 1. februārī.

 

6.§ Par grozījumiem Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un amatalgu likmju sarakstā

Ziņo: Ivars Bodžs

2019. gada 17. decembrī pašvaldībā saņemts Lubānas novada Sociālā dienesta iesniegums (reģ. pašvaldībā ar Nr. LUB/2.08/19/1159) par izmaiņu izdarīšanu Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un amatalgu likmju sarakstā, sakarā ar klientu skaita pieaugumu (no 38 uz 45) sociālās aprūpes nodaļā un, lai nodrošinātu kvalitatīvu klientu sociālo aprūpi, atbilstoši 13.06.2017. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”. Direktore lūdz arī izmainīt mājas pārvaldnieka amatu uz nekustamā īpašuma pārvaldnieka amatu, palielināt amatalgu, pamatojoties uz to, ka mājas pārvaldnieks veic saimniecības materiālu iepirkumu, uzskaiti, izdali un norakstīšanu, kā arī veic visus iestādes remonta darbus, lifta pārraudzību, piegulošās teritorijas apsaimniekošanu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu un 27.punktu,  ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (23.12.2019., prot. Nr. 12, 8.§) un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas (23.12.2019., prot. Nr. 12, 1.§) atzinumus,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 5 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Izdarīt grozījumus Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un amatalgu likmju sarakstā (apstiprināts 30.01.2018., prot. Nr. 1, 13.§) :

1. Sadaļā Lubānas novada sociālais dienests:

1.1.  91. punktā amata nosaukumu mājas pārvaldnieks aizstāt ar nekustamā īpašuma pārvaldnieks, profesijas kods 3334 11, amata alga 765 euro mēnesī, amata likme-1;

1.2.  Papildināt sarakstu ar sociālais aprūpētājs, profesijas kods 3412 01, amata alga 586 EUR mēnesī, amata likme- 0,5;

1.3.  95.punktā skaitli “0,5”aizstāt ar skaitli “1”;

1.4. 99.punktā skaitli “1,5”aizstāt ar skaitli “2”;

2. Sadaļā Speciālisti:

23.punktā skaitli “650”aizstāt ar skaitli “729”.

 

7.§ Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma „Pērles”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalei

Ziņo: Dace Almane

Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Dace Almane ziņo par personas [..], [..]), 2019.gada 12.decembra iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 13.12.2019. ar Nr. LUB/2.09/19/48) par nekustamā īpašuma „Pērles”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos.

Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka Vidzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Indrānu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 291, 2000. gada 12. aprīlī nostiprināts nekustamais īpašums „Pērles”, Indrānu pag., Lubānas nov., kadastra numurs 7058 016 0112, kas sastāv no vienas zemes vienības 7,5 ha platībā. Saskaņā ar īpašnieka iesniegumu, nekustamo īpašumu vēlas dalīt divos atsevišķos īpašumos, atdalot zemes vienības daļu ar aptuveno platību 4 ha, piešķirot nosaukumu “Mežrozes”.

Īpašuma sadalei nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu, jo tiek sadalīta zemes vienība.

Pamatojoties uz 02.08.2016. MK noteikumu Nr. 505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.2. punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (23.12.2019., protokols Nr. 12, 9.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 5 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Izsniegt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus nekustamā īpašuma „Pērles”, Indrānu pag., Lubānas nov., īpašuma kadastra numurs: 7058 016 0112, platība – 7,5 ha, sadalei.

2. PIELIKUMS Lēmums- administratīvais akts, projekta izstrādes nosacījumi un sadalījuma shēma - kopā uz 5 lapām.

 

8.§ Par saimniecības ēkas “Roznieki 3” , Indrānu pagastā, Lubānas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

Saskaņā ar Lubānas novada pašvaldības domes lēmumu “Par saimniecības ēkas iznomāšanu īpašumā “Roznieki 3”, Indrānu pagasts, Lubānas novads” (28.11.2019. protokols Nr. 12, 8.§) 2019. gada 20. decembrī tika rīkota nomas objekta mutiska izsole. Tiesības slēgt nomas līgumu par nomas objektu ieguva izsoles vienīgais dalībnieks – biedrība “Madonas mednieku un makšķernieku biedrība”, telpas paredzēts izmantot medījumu pirmapstrādes punkta ierīkošanai.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (23.12.2019., protokols Nr. 12, 10.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 5 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Apstiprināt saimniecības ēkas “Roznieki 3”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra apzīmējums 70580020051001, nomas tiesību izsoles rezultātus – 3 EUR/mēnesī un noslēgt telpu nomas līgumu ar biedrību “Madonas mednieku un makšķernieku biedrība” (reģ. Nr. 40008039430).

 

9.§ Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā

Ziņo: Ivars Bodžs

2019. gada 19. decembrī Lubānas novada pašvaldība (turpmāk tekstā – pašvaldība) saņēma [..], deklarētā dzīvesvieta [..], iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā ar Nr. LUB/2.10/19/404), kurā lūdz piešķirt viņam dzīvojamo platību, sakarā ar to, ka iepriekšējā dzīves vietā [..], apstākļi sadzīvei nav pieņemami. Māja ir bīstamā stāvoklī un viņam, kā II grupas invalīdam ar veselības problēmām, tur atrasties ir neiespējami. Iesniegumā norāda, ka viņa iztikas līdzekļi mēnesī ir zem iztikas minimuma, un sakarā ar to viņam ir piešķirts trūcīgas personas statuss.

Palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā nosaka 2012. gada 28. jūnija Lubānas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 7 „Par Lubānas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”.

Noklausījusies un izvērtējusi izpilddirektora Ivara Bodža sniegto informāciju, pamatojoties uz 28.06.2012. Lubānas novada saistošo noteikumu Nr. 7 „Par Lubānas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 18.punktu, 23.punktu, ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas (23.12.2019., prot. Nr. 12, 3.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 5 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Atzīt, ka [..], personas kods [..], deklarētā dzīvesvieta – [..],  nav tiesīgs saņemt Lubānas novada pašvaldības palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšana.

3. PIELIKUMS Lēmums- administratīvais akts - uz 2 lapām.

 

10.§ Par rezerves zemes fonda un pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7058 001 0120 un 7058 001 0127 apvienošanu

Ziņo: Ivars Bodžs

Saskaņā ar kadastra informācijas sistēmas datiem zemes vienība 5,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 70580010127 piekrīt Lubānas novada pašvaldībai, īpašuma nosaukums “Magones”, savukārt zemes vienība 0,97 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 70580010120 reģistrēta kā rezerves fonda zeme. Dabā zemes vienības savstarpēji robežojas, tās nav kadastrāli uzmērītas. Racionālai zemes izmantošanai būtu vēlams zemes vienības apvienot.   

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, „Zemes pārvaldības likuma” 17.panta 6.daļu, MK 20.06.2006. noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 5 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1. Apvienot zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7058 001 0120 un 7058 001 0127 saskaņā ar grafisko pielikumu un saglabāt īpašuma nosaukumu “Magones”.

2. Noteikt īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101), platība – 6,47 ha.

4. PIELIKUMS Grafiskais pielikums - uz 1 lapas.

 

11.§ Par rezerves zemes fonda un pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7058 016 0235 un 7058 016 0258 apvienošanu

Ziņo: Ivars Bodžs

Saskaņā ar kadastra informācijas sistēmas datiem zemes vienība 3,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 70580160258 piekrīt Lubānas novada pašvaldībai, īpašuma nosaukums “Pūpoli”, īpašuma kadastra numurs 7058 016 0013, savukārt zemes vienība 0,22 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 70580160235 reģistrēta kā rezerves fonda zeme. Dabā zemes vienības savstarpēji robežojas, tās nav kadastrāli uzmērītas. Racionālai zemes izmantošanai būtu vēlams zemes vienības apvienot.

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, „Zemes pārvaldības likuma” 17.panta 6.daļu, MK 20.06.2006. noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 5 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1. Apvienot zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7058 016 0258 un 7058 016 0235 saskaņā ar grafisko pielikumu un saglabāt īpašuma nosaukumu “Pūpoli”.

2. Noteikt īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101), platība – 4,42 ha.

5. PIELIKUMS Grafiskais pielikums - uz 1 lapas.

 

12.§ Par saistošo noteikumu Nr. 16 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par pašvaldības 2019. gada budžetu”” apstiprināšanu

Ziņo: Ingrīda Logina

Sakarā ar saņemto finansējumu pašvaldības īstenotajiem deinstitucionalizācijas pasākumiem, atbalstu audžuģimenēm, personu ar invaliditāti asistentiem, transporta kompensācijām invalīdiem, plānoto ieņēmumu un izdevumu pārsniegumu pašvaldību savstarpējos norēķinos par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, papildus ieņēmumiem un izdevumiem Lubānas Veselības un sociālās aprūpes centrā, kā arī veicamajiem grozījumiem iestāžu un pasākumu ieņēmumu/izdevumu tāmēs, atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas un valdības funkciju kodiem un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu, likuma  „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta 1.punktu un pašvaldībā noteikto Budžeta sagatavošanas, izskatīšanas, apstiprināšanas un izpildes kārtību, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (23.12.2019., protokols Nr. 12, 11.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 5 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1. Veikt grozījumus pašvaldības 2019. gada budžetā un apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 16 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par pašvaldības 2019. gada budžetu””  saskaņā ar pielikumu.

2. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 46.pantam:

2.1. Saistošos noteikumus Nr. 16 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par pašvaldības 2019. gada budžetu” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai;

2.2.Saistošie noteikumi Nr. 16 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par pašvaldības 2019. gada budžetu” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie publicējami pašvaldības mājaslapā internetā.

6.PIELIKUMS Saistošie noteikumi Nr. 16, 31.01.2019. saistošo noteikumu Nr. 1 “Par pašvaldības 2019. gada budžetu” 1., 2., 3., 4. pielikums 30.12.2019. Saistošo noteikumu Nr. 16 redakcijā, kopā uz 25 lapām.

 

Sēde slēgta: plkst. 10.30

Sēdes vadītājs,

Pašvaldības domes priekšsēdētājs: Tālis Salenieks

Protokols parakstīts 2020. gada 6. janvārī

Protokolēja: Sandra Līcīte

 

Lubānas apvienības pārvaldes vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”) papildus informāciju skat. šeit.