Domes sēdes protokols Nr. 12 – 28.11.2019.

 

Sēdi atklāj plkst. 14.00

Sēdi vada: Tālis Salenieks – domes priekšsēdētājs

Sēdē piedalās deputāti: Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa

Sēdē nepiedalās deputāti:  Sandra Valaine, Lana Kunce  aizņemtas pamatdarbā; Ainārs Spridzēns slimības dēļ

Uzaicināti administrācijas darbinieki:  Ivars Bodžs – izpilddirektors; Dace Almane – nekustamā īpašuma speciāliste; Ingrīda Logina – galvenā grāmatvede

Sēdi protokolē: Lita Žeiere  – sekretāre

 

Darba kārtībā:

 Informācija par aktualitātēm pašvaldības darbā, par deputātu komiteju darbu, par 2019. gada oktobra domes sēdes lēmumu izpildi.

1. Par likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”

2. Par Lubānas novada Jauniešu domes sastāvu

3. Par piekrišanu zemesgabala “Vecā skola”, Meirāni, Indrānu pag., Lubānas nov. domājamo daļu iegūšanai īpašumā

4. Par saistošo noteikumu Nr. 15 “Par izglītojamo pārvadājumiem un braukšanas izdevumu kompensēšanas kārtību” apstiprināšanu

5. Par saistošo noteikumu Nr. 13 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2013. gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 19 „Par Lubānas novada pašvaldības pabalstiem" apstiprināšanu

6. Par grozījumiem Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un amatalgu likmju sarakstā

7. Par telpu “Meirānu Stacija” Meirāni, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu

8. Par saimniecības ēkas iznomāšanu īpašumā “Roznieki 3”, Indrānu pagasts, Lubānas nov.

9. Par zemes vienību piekritību pašvaldībai un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Lubānas novada pašvaldības vārda

10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Akmentiņi 1”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalei

11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Lielzemnieki”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalei

12. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu piedziņu no personas bezstrīda kārtībā

13. Par saistošo noteikumu Nr. 14 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019. gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par pašvaldības 2019. gada budžetu”” apstiprināšanu

Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks informē deputātus par domes sēžu starplaikā notikušajām aktivitātēm un komandējumiem.

Izpilddirektors Ivars Bodžs informē par 2019. gada oktobra domes sēdes lēmumu izpildi.

1.PIELIKUMS Pārskats par 2019. gada oktobra domes sēdes lēmumu izpildi.

 

1.§ Par likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”

Ziņo: Tālis Salenieks

Saeima 2019. gada 21. martā pieņēma paziņojumu “Par administratīvi teritoriālās reformas turpināšanu”, tādējādi informējot Latvijas sabiedrību, ka Saeima ir “nolēmusi turpināt 1998.gadā iesākto teritoriālo reformu”. No šā Saeimas paziņojuma arī izriet uzdevums Ministru kabinetam pēc konceptuālā ziņojuma par administratīvi teritoriālā iedalījuma sagatavošanas un saskaņā ar Eiropas vietējo pašvaldību hartas 5. pantu, par to konsultēties ar pašvaldībām.

Ministru kabinets 2019. gada 14. maija sēdē pieņēma zināšanai informatīvo ziņojumu “Par sabiedriskai apspriešanai izvirzāmo administratīvi teritoriālā iedalījuma modeli” (Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 24, 23.§) un uzdeva Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai organizēt un nodrošināt konsultācijas ar pašvaldībām un sabiedrību par šajā informatīvajā ziņojumā noteikto administratīvi teritoriālā iedalījuma modeli.

Saeima 1996. gada 22. februārī pieņēma likumu “Par 1985. gada 15. oktobra Eiropas vietējo pašvaldību hartu”, ar kuru apstiprināta un pieņemta 1985. gada 15. oktobrī Strasbūrā parakstītā Eiropas vietējo pašvaldību harta (turpmāk – Harta), kuras preambulā noteikts, ka “Eiropas Padomes dalībvalstis, kas parakstījušas šo Hartu, [..] uzskatot, ka pilsoņu tiesības piedalīties valsts lietu pārvaldīšanā pieder pie demokrātijas principiem, kas kopīgi visām Eiropas Padomes dalībvalstīm; [..]”. Hartas 5.pantā noteikts, ka “Vietējās varas teritoriju robežu izmaiņas nav atļauts izdarīt bez iepriekšējas konsultēšanās ar attiecīgo vietējo varu, pēc iespējas ar referenduma palīdzību, kur tas ir likumīgi atļauts.”

2019. gada 21. marta Saeimas paziņojumā norādīts, ka Ministru kabinets pēc konceptuālā ziņojuma par administratīvi teritoriālo iedalījumu sagatavošanas un konsultācijām ar pašvaldībām saskaņā ar Eiropas vietējo pašvaldību hartas 5.pantu izstrādā un līdz 2019. gada 1. decembrim iesniedz Saeimai, atbilstoši Saeimas lēmumā norādītajiem punktiem, sagatavotu likumprojektu. Arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce savās intervijās vairākkārt ir norādījis, ka, veicot ATR, tiks ņemts vērā ATR skarto novadu iedzīvotāju viedoklis un attieksme pret gaidāmo reformu.

2019. gada 21. jūnijā Madonā notika Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra J.Pūces tikšanās ar Madonas novada, Lubānas novada, Ērgļu novada, Varakļānu novada un Cesvaines novada domes deputātiem. Sarunās piedalījās valsts sekretāra vietnieks reģionālās attīstības jautājumos Aivars Draudiņš, ministrijas pieaicināts eksperts Jānis Turlajs. Tikšanās vērtējama kā formāla, netika sniegtas skaidrību ieviesošas, pamatotas atbildes uz interesējošiem jautājumiem. Pašvaldību vadītāju un deputātu paustie viedokļi netika fiksēti un, kā rāda reformas tālākie procesi, arī ņemti vērā.

Pašvaldības ieskatā, plānojot reformu, ir skaidri jāredz ilgtspējīgu reformas  iznākumu un tikai tad reformas sasniedz savu mērķi, ja rezultāts dod ieguvumu. Administratīvi teritoriālās reformas galvenie mērķi ir valsts attīstības un iedzīvotāju labklājības nodrošināšana. Par reālu, skaidru un pamatotu ieguvumu, kas pēc reformas realizēšanas tiks sasniegts, pārliecības nav. Mehāniska pašvaldību robežu maiņa nesekmēs valsts attīstību un iedzīvotāju labklājības celšanu. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavotie dati nepierāda, ka lielajos novados attīstība notiek straujāk, kas ir iecerētās reformas arguments visas valsts attīstībai. Kā piemērs ir kaimiņu Gulbenes novada pašvaldība, kur novada struktūra ir būvēta līdzīgi kā plānotā struktūra novados pēc reformas realizēšanas. Nav skaidri uzskatāms Gulbenes iedzīvotāju ieguvums saņemto pakalpojumu ziņā, tieši pretēji, ir pasliktinājies, piemēram, vitāli svarīgajā medicīnas jomā – slēgta Gulbenes reģionālā slimnīca, izveidojot Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienību ar ierobežotu pakalpojumu klāstu pacientiem. Iedzīvotāju apātiju pret notiekošajiem procesiem lielā pašvaldībā parāda arī zemā vēlētāju aktivitāte 2017.gada vēlēšanās, Gulbenes novadā tā bija 38,02%, turpretī Lubānas novadā 48,73%.

No augstāk minētā izriet, ka reformas priekšlikumu ietvaros nav ievērotas Eiropas Padomes Ministru Komitejas rekomendācijas dalībvalstīm par vietējo un reģionālo iestāžu robežu un/vai struktūras reformu procesiem, kā arī samērīguma princips, kas nosaka, ka, lai pieņemtu vairākuma gribai atbilstošu lēmumu, saprātīgi jāizsver un samērīgi jāievēro visu iesaistīto pušu intereses. Tāpat nav vērtēta subsidiaritātes principa prasību ievērošana, jo netiek analizētas Lubānas novada pašvaldības iedzīvotāju pakalpojumu pieejamības esošā kārtība, nedz sagaidāmās izmaiņas, ko radīs piecu novadu apvienošana.

Administratīvi teritoriālās reformas kontekstā ir skatāms jautājums par Lubānas pašvaldības iedzīvotāju pārstāvniecību lēmējinstitūcijā, t.i. pašvaldības iedzīvotāju iespēju ietekmēt lēmumus attiecībā uz viņu nodokļu maksājumos izdotās naudas ieguldīšanu Lubānas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Lubānas novada pašvaldība autonomi ir darbojusies kopš 2007.gada novembra, Lubānas novada pašvaldības domes sastāvā ir 9 deputāti, kuri pārstāv pašvaldības iedzīvotāju, vēlētāju intereses, šādi sava budžeta ietvaros pašvaldības finanšu līdzekļi tiek apsaimniekoti un izmantoti racionāli, zinot pašvaldības problemātiskos jautājumus un ieguldot līdzekļus nepieciešamajās nozarēs. Apvienojot piecus novadus, Lubānas novada pašvaldības pārstāvniecība lēmējinstitūcijā būs niecīga, ņemot vērā pašvaldības iedzīvotāju skaitu uz kopējā vēlētāju skaita, kas ir noteicošais pārstāvniecības (deputātu) skaitliskajam sastāvam domē. Šādi reformas rezultātā cietīs Lubānas administratīvās teritorijas attīstība, ņemot vērā, ka domes deputāti, atbilstoši pamatprincipam pārstāvēt savu vēlētāju intereses, lielāku finanšu ieguldījumu attīstībā ieguldīs novada centros un teritorijās, kuru iedzīvotāju intereses pārstāv. Šādi tiks grauta pašvaldības, kā institūta pamatideja – pašu vara. Ņemot vērā augstāk minēto, tiks ietekmēta vēlme maksāt nodokļus savas teritorijas attīstībai un lauku novados pastiprināsies nomales efekts un sāksies jauns iedzīvotāju migrācijas vilnis no laukiem. Samazinoties iedzīvotāju skaitam, pasliktināsies uz vietas saņemamo pakalpojumu skaits (tiks likvidētas izglītības iestādes utml.), tiks apdraudēta uzņēmējdarbības attīstība.

2019. gada 21..oktobrī Saeimā tika iesniegts likumprojekts “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” (Nr. 462/Lp13), kurš tika atbalstīts Ministru kabineta 2019. gada 15. oktobra sēdē (turpmāk – likumprojekts). Likumprojekts 2019. gada 24. oktobrī nodots komisijai – Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai kā atbildīgajai komisijai.

Ievērojot to, ka Lubānas novada pašvaldības dome neatbalsta administratīvi teritoriālo reformu augstāk minēto apsvērumu dēļ, netiek atbalstīts arī izstrādātais likumprojekts un tā pielikumi.

Ņemot vērā to, ka šobrīd Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas piedāvātā administratīvi teritoriālās reformas virzīšanas procesā netiek ievērotas Lubānas novada pašvaldības un tās iedzīvotāju intereses, pamatojoties uz Latvijas Republikas Satversmes 1. un 101.pantu, Eiropas Vietējo pašvaldību hartas 5.pantu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 4.punktu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Laila Ozoliņa, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine, Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1. Atzīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas konsultācijas ar Lubānas novada pašvaldības domi un šo konsultāciju laikā piedāvāto Ministru kabineta 2019. gada 14.maija informatīvajā ziņojumā “Par sabiedriskai apspriešanai izvirzāmo administratīvi teritoriālā iedalījuma modeli”, kas ietver priekšlikumu par jaunas administratīvas teritorijas ar jaunu administratīvo centru – “21.Madonas novads (Madonas pilsēta)”, kurā ietilpst teritoriālās vienības Lubānas pilsēta un Indrānu pagasts izveidošanu, par juridiski nekorektu, nepamatotu un netaisnīgu.

2. Atzīt Ministru kabineta konceptuālā ziņojuma “Par administratīvi teritoriālo iedalījumu” projektā paredzēto priekšlikumu par jaunas administratīvas teritorijas ar jaunu administratīvo centru – “21. Madonas novads (Madonas pilsēta)”, kurā ietilpst teritoriālās vienības Lubānas pilsēta un Indrānu pagasts izveidošanu par juridiski nekorektu un Lubānas pilsētas pašvaldības iedzīvotāju interesēm un labas un pienācīgas pārvaldības principiem neatbilstošu. 

3. Konstatēt, ka Ministru kabineta konceptuālā ziņojuma “Par administratīvi teritoriālo iedalījumu” projektā ietvertais priekšlikums, kas paredz jaunas administratīvas teritorijas ar jaunu administratīvo centru “21.Madonas novads (Madonas pilsēta)”, kurā ietilpst teritoriālās vienības Lubānas pilsēta un Indrānu pagasts rada tiesiskas sekas, kas pārkāpj Latvijas kā neatkarīgas un demokrātiskas valsts pamatā esošo pašvaldības principu, kā arī taisnīguma, samērīguma un tiesiskās paļāvības principus, un ir pretrunā ar Latvijas Republikas Satversmes 1. un 101.pantu, Eiropas Vietējo pašvaldības hartas 5.pantu, kā arī Eiropas Padomes Ministru Komitejas rekomendācijas dalībvalstīm par vietējo un reģionālo iestāžu robežu un/vai struktūras reformu procesiem ietverto labas pārvaldības principu.

4. Neatbalstīt 2019. gada 21. oktobrī Saeimā iesniegto likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” (Nr.462/Lp13).

5. Aicināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju apturēt teritoriālās reformas virzību pēc pašreiz izstrādātā modeļa un nodrošināt pārdomātu, pamatotu, nesasteigtu un demokrātisku pieeju teritoriālās reformas modeļa ieviešanā.

6. Par pieņemto lēmumu informēt Ministru kabinetu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Administratīvi teritoriālās reformas komisiju.

 

2.§ Par Lubānas novada Jauniešu domes sastāvu 

Ziņo: Ivars Bodžs

Lubānas novada Jauniešu domes nolikuma (apstiprināts ar Lubānas novada pašvaldības domes lēmumu 30.11.2017., protokols Nr.14, 4.§) 7.punktā noteikts, ka, lai nodrošinātu savu darbību, Jauniešu dome no visiem tās dalībniekiem katra kalendārā gada oktobrī ievēl pārstāvjus šādos amatos: vadītājs, vadītāja vietnieks, protokolists, sabiedrisko attiecību koordinators, kultūras jautājumu koordinators, sporta, vides un veselības jautājumu koordinators, izglītības un attīstības jautājumu koordinators. Nolikuma 9. punktā noteikts, ka Jauniešu domes sastāvu uz vienu gadu apstiprina Dome līdz katra kalendārā gada 25.oktobrim.

Saskaņā ar iepriekš minēto, atsaucoties uz Jaunatnes likuma 5.panta otrās daļas 5.punktu, kas nosaka, ka pašvaldība, izveidojot institucionālu sistēmu darbam ar jaunatni ir tiesīga izveidot jauniešu domi, kas sekmē pašvaldības jauniešu sadarbību, pieredzes apmaiņu un iniciatīvas darbā ar jaunatni, Ministru kabineta 14.04.2016. rīkojumu Nr. 256 „Par Jaunatnes politikas īstenošanas plānu 2016. – 2020.gadam”, ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu  komitejas (22.11.2019. protokols Nr.11, 3.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Laila Ozoliņa, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine, Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Apstiprināt Lubānas novada Jauniešu domes sastāvu –

Vadītājs – Loreta Māliņa;

Vadītāja vietnieks – Edijs Gutāns;

Protokolists – Samanta Zviedre;

Sabiedrisko attiecību koordinators – Dita Stērniniece;

Kultūras jautājumu koordinators – Uģis Mihelsons;

Sporta, vides un veselības jautājumu koordinators – Mārcis Mihelsons;

Izglītības un attīstības jautājumu koordinators – Elīna Stoļere;

Dalībnieks – Tīna Kraukle.

 

3.§ Par piekrišanu zemesgabala “Vecā skola”, Meirāni, Indrānu pag., Lubānas nov. domājamo daļu iegūšanai īpašumā 

Ziņo: Ivars Bodžs

Lubānas novada pašvaldībā 05.11.2019. saņemts Krievijas Federācijas pilsoņa XX iesniegums (reģ. pašvaldībā ar Nr. LUB/2.09/19/47) ar lūgumu atļaut iegūt īpašumā zemesgabala 549/3080 domājamo daļu no nekustamā īpašuma “Vecā skola” – 3, Meirāni, Indrānu pagasts, Lubānas novads (kadastra Nr. 7058 016 0162), kas iegūts pirkuma rezultātā. Lietai pievienoti dokumenti: 25.10.2019. Pirkuma līguma kopija, Uzturēšanās atļaujas kopija. No lietā esošiem materiāliem konstatēts:

25.10.2019. Rīgā  noslēgts pirkuma līgums starp XX un XX par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.3 un kopīpašuma 549/3080 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un  zemes, kā adrese ir “Vecā skola” – 3, Meirāni, Indrānu pag. Lubānas novads (kadastra numurs 7058 900 0005).

Dzīvokļa īpašums “Vecā skola” – 3, Meirāni, Indrānu pag. Lubānas novads (kadastra numurs 7058 900 0005) ir ierakstīts Indrānu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000045977 3 uz XX vārda. Nekustamā īpašuma sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.3 un kopīpašuma 549/3080 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes (kadastra Nr. 7058 016 0162).

Pašvaldībai adresētajā iesniegumā norādītais turpmākais zemes vienības lietošanas mērķis – daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas uzturēšana, atbilst Lubānas novada pašvaldības 25.04.2013. Saistošajos noteikumos Nr.5 "Lubānas novada teritorijas plānojuma 2013. – 2024.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” noteiktajam nekustamā īpašuma lietošanas mērķim – mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija.

XX kā Krievijas Federācijas pilsonis atbilst likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" (turpmāk- Likums) 28.panta 4.daļā minētajiem darījumu subjektiem, kuri zemi var iegūt īpašumā, Likuma 29.pantā minētie ierobežojumi darījumiem ar zemes īpašumiem neattiecas uz zemesgabalu un atbilstoši Likuma 30.panta nosacījumiem, zemesgabala 549/3080 domājamo daļu ir iespējams iegūt XX  īpašumā, ja tam piekrīt pašvaldības dome.

Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 28.panta ceturto daļu, 29.pantu, 30.panta pirmo daļu, otro daļu, Administratīvā procesa likuma 67.pantu, 70.panta pirmo, otro daļu, saskaņā ar Finanšu un attīstības komitejas (25.11.2019., protokols Nr.11, 2.§), pozitīvo atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Laila Ozoliņa, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine, Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1. Piekrist, ka Krievijas Federācijas pilsonis XX iegūst īpašuma tiesības uz zemesgabala “Vecā skola”, Meirāni, Indrānu pag., Lubānas novads (kadastra apzīmējums 7058 016 0162) 549/3080 domājamo daļu. Zemes lietošanas mērķis – mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija.

2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā brīdī, kad tas ir paziņots adresātam. Lēmumu adresāts var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā, kurā, atbilstoši Administratīvā procesa likuma 189.panta pirmajai daļai, iesniedzams pieteikums viena mēneša laikā, skaitot no tā spēkā stāšanās dienas.

 

4.§ Par saistošo noteikumu Nr. 15 “Par izglītojamo pārvadājumiem un braukšanas izdevumu kompensēšanas kārtību” apstiprināšanu 

Ziņo: Ivars Bodžs

Ņemot vērā sabiedriskā transporta un pašvaldības nodrošinātā izglītojamo pārvadājuma pakalpojuma pēc iespējas racionālāku plānošanu un atbalsta iespējas izglītojamajiem, nosakot kritērijus, kuros gadījumos pašvaldība savā izglītojamo pārvadājumu maršrutā iekļauj cita novada teritoriju, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu un trešo daļu, Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumu Nr.371 “Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi” 13.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (25.11.2019., prot. Nr.11, 3.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Laila Ozoliņa, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine, Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

 Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 15 “Par izglītojamo pārvadājumiem un braukšanas izdevumu kompensēšanas kārtību”.

2.PIELIKUMSaistošie noteikumi Nr. 15. Paskaidrojuma raksts.
1.Pielikums (Iesniegums sabiedriskā transporta talonu saņemšanai).
2. Pielikums (Iesniegums personīgā transporta izmaksu kompensācijas saņemšanai).
3.Pielikums (Iesniegums sabiedriskā transporta biļešu kompensācijas saņemšanai)

 

5.§ Par saistošo noteikumu Nr. 13 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2013. gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 19 „Par Lubānas novada pašvaldības pabalstiem" apstiprināšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

2019. gada 1. oktobrī  Ministru kabinets pieņēma noteikumus Nr. 454  “Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 913 “Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni””, ar kuriem tiek mainīts noteikumu 2.punktā ietvertais, Latvijas Republikā noteiktais minimālais garantētais ienākumu līmenis (turpmāk – GMI) no EUR 53 uz EUR 64. Ņemot vērā, ka ar 2020. gada 1. janvāri Lubānas novada pašvaldības 2013. gada 31. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 19 “Par Lubānas novada pašvaldības pabalstiem” 12.2.punktā noteiktais GMI pabalsts ir mazāks, kā tas ir noteikts Ministru kabineta noteikumos, nepieciešams palielināt šā pabalsta apmēru no  EUR 55 uz EUR 65, kā arī grozīt 12.1.punktā noteikto GMI pabalstu bērniem to paaugstinot no EUR 65 uz EUR 70, ievērojot iepriekšējo noteikumos ietverto principu bērniem noteikt lielāku GMI pabalstu. Minēto grozījumu mērķis ir sniegt labāku finansiālu atbalstu iedzīvotājiem ar viszemākajiem ienākumiem.

Pamatojoties uz 2019. gada 1. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 454 “Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 913 “Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni””, likumu ”Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu, 15.panta pirmās daļas 7.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (25.11.2019., protokols Nr.11, 9.§) pozitīvo atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Laila Ozoliņa, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine, Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1. Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 13 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2013. gada 31. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 19 „Par Lubānas novada pašvaldības pabalstiem””.

2. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas, elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

3. Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinuma saņemšanas un, ja tajā nav izteikti iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu vai pašvaldībai likumā noteiktajā termiņā atzinums nav nosūtīts, saistošos noteikumus publicēt informatīvajā izdevumā “Lubānas Ziņas”.

 3.PIELIKUMS Saistošie noteikumi Nr. 13. Paskaidrojuma raksts.

 

 6.§ Par grozījumiem Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un amatalgu likmju sarakstā

 Ziņo: Ivars Bodžs

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu un 27.punktu, 18.12.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.851 “Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem” un Finanšu un attīstības komitejas (25.11.2019., protokols Nr.11, 5.§) pozitīvo atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Laila Ozoliņa, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine, Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Izdarīt grozījumus Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un amatalgu likmju sarakstā (apstiprināts 30.01.2018., protokols Nr.1, 13.§):

Sadaļā Lubānas novada Sociālais  dienests – 96.punktā skaitli “698” aizstāt ar skaitli “714”. 

 

7.§ Par telpu “Meirānu Stacija” Meirāni, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu 

Ziņo: Ivars Bodžs

Saskaņā ar Lubānas novada pašvaldības domes lēmumu “Par telpu iznomāšanu īpašumā “Meirānu Stacija”, Meirāni, Indrānu pagasts” (31.10.2019. protokols Nr.11, 7.§) 2019. gada 27. novembrī tika rīkota nomas objekta mutiska izsole. Tiesības slēgt nomas līgumu par nomas objektu ieguva izsoles uzvarētājs XX, telpas paredzēts izmantot šūšanas darbnīcu izveidei (šūšana, mājas tekstila ražošana, mīksto mēbeļu un autosēdekļu atjaunošana).

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Laila Ozoliņa, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine, Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

 Apstiprināt telpu 63,7 m2 platībā “Meirānu Stacija” Meirāni, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra apzīmējums 7058 016 0165 telpas Nr. 604 nomas tiesību izsoles rezultātus – 100 EUR/mēnesī un noslēgt telpu nomas līgumu ar XX. 

 

8.§ Par saimniecības ēkas iznomāšanu īpašumā “Roznieki 3”, Indrānu pagasts 

Ziņo: Ivars Bodžs

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu "Roznieki 3", Indrānu pag., Lubānas nov., ar kadastra Nr.70580020032, nostiprinātas Lubānas novada pašvaldībai Indrānu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000058249. Īpašuma sastāvā ietilpst kūts 124,4 m2  platībā, šobrīd ēka netiek izmantota un tā nav nepieciešama pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Ņemot vērā "Madonas Mednieku un makšķernieku biedrība" mednieku kolektīva "Meirāni" iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 19.11.2019. ar Nr. LUB/2.08/19/1062)  ar ierosinājumu iznomāt ēku, to, ka šobrīd minētās telpas netiek izmantotas, un lai nodrošinātu ēkas racionālu apsaimniekošanu, tās būtu lietderīgi iznomāt. Atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumu Nr. 97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 81.pantam un pašvaldības grāmatvedības aprēķinātā ēkas nomas maksa ir nenozīmīga, jo pašvaldība neveic nekādus ieguldījumus šajā objektā. Iepriekš minētās ēkas uzturēšanai piesaistīta zemes vienības 0,0183 ha platībā ar kadastra apzīmējumu Nr. 70580020051 1244/1744 domājamā daļa, saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 17. punktu nomas maksa gadā ir 1,5% no zemesgabala kadastrālās vērtības (bet ne mazāka par šo noteikumu 5. punktā minēto, tas ir 28 EUR).

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumu Nr. 97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 12. un 23. punktu, Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 17. punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (25.11.2019., protokols Nr. 11, 1.§) pozitīvo atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Laila Ozoliņa, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine, Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1. Iznomāt nekustamā īpašuma "Roznieki 3", Indrānu pag., Lubānas nov., saimniecības ēku/kūti ar kadastra apzīmējumu Nr.70580020051001 124,4 m2  platībā  (turpmāk –Iznomājamais objekts), uz 5 gadiem saimnieciskās darbības veikšanai.

2. Noteikt Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas sākumcenu 3 EUR mēnesī.

3. Izsoli organizēt pašvaldības izpilddirektoram.

4. Iznomājamā objekta nomas tiesību izsoles rezultātus apstiprināt domes sēdē. 

 

9.§ Par zemes vienību piekritību pašvaldībai un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Lubānas novada pašvaldības vārda Ziņo: Ivars Bodžs

Atbilstoši grozījumiem Zemes pārvaldības likumā, kas stājās spēkā 2018. gada 25.oktobrī, 17. panta sestajā daļā noteikts, ka “šā panta pirmajā daļā minētie zemes gabali, par kuriem šā panta piektajā daļā noteiktajā termiņā pašvaldības un ministrijas Valsts zemes dienesta publicētajos rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās zemes izvērtēšanas sarakstos nav izdarījušas atzīmi par zemes gabala piederību vai piekritību pašvaldībai vai valstij, piekrīt vietējai pašvaldībai tās administratīvajā teritorijā. Lēmumu par šo zemes gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņem pašvaldība”.

Pirms pašvaldības lēmuma par rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību ierakstīšanu zemesgrāmatā (turpmāk – Lēmums) pieņemšanas, ir jākonstatē šādu nosacījumu iestāšanās:

1) ir pieņemts Ministru kabineta rīkojums par zemes reformas pabeigšanu visā attiecīgajā pašvaldības administratīvajā teritorijā;

2) pagājis valstij un pašvaldībām noteiktais divu gadu termiņš pēc zemes reformas pabeigšanas rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību izvērtēšanai;

3) pamatojoties uz Ministru kabineta 2016. gada 29. marta noteikumu Nr. 190 “Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 8.1. apakšpunktu Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē publicēts ministriju un pašvaldības izvērtētais rezerves zemju saraksts (turpmāk – izvērtētais saraksts).

4) izvērtētajā sarakstā pie attiecīgās zemes vienības nav izdarītas atzīmes par tās piekritību vai piederību valstij vai pašvaldībai.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17. panta sesto daļu, Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē publicēto ministriju un pašvaldības izvērtēto rezerves zemju sarakstu, Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (25.11.2019., protokols Nr.11, 4.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Laila Ozoliņa, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine, Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1. Noteikt, ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7058 005 0032; 7058 005 0053; 7058 013 0040; 7058 013 0062 piekrīt Lubānas novada pašvaldībai un ir ierakstāmas zemesgrāmatā uz Lubānas novada pašvaldības vārda.

2. Veikt lēmuma 1. punktā nosaukto zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu un sagatavot visus nepieciešamos dokumentus īpašumu nostiprināšanai zemesgrāmatā. 

 

10.§ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Akmentiņi 1”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalei

 Ziņo: Dace Almane 

Lubānas novada pašvaldības dome (turpmāk – dome) izskata SIA “Ametrs” 2019. gada 8. novembra iesniegumu Nr. 1-1/188 (reģistrēts pašvaldībā 2019. gada 11. novembrī ar Nr. LUB/2.07/19/29) par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Akmentiņi 1“, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7058 009 0003 sadalei un konstatē, ka nav nepieciešama nekustamā īpašuma zemes ierīcības projekta pilnveidošana vai noraidīšana.

Pamatojoties uz:

1) Ministru Kabineta 02.08.2016. noteikumu Nr. 505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26. punktu, kas nosaka, ka pēc projekta saņemšanas apstiprināšanai vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu, norādot, vai pielikumā pievienojot informāciju par tās zemes vienības kadastra apzīmējumu, kurai izstrādāts projekts, un projekta grafiskās daļas rekvizītus (attiecīgā zemes ierīkotāja vārdu, uzvārdu, datumu un laiku, kad tas minēto dokumentu ir parakstījis) vai projekta grafiskās daļas kopiju;

2) Ministru Kabineta 02.08.2016. noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 28. punktu, kas nosaka, ka, ja projektu apstiprina, vietējā pašvaldība pieņem uz projektētajām zemes vienībām attiecināmus lēmumus, tostarp lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu vai maiņu; 

3) Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. panta trešo daļu, kas nosaka, ka vietējā pašvaldība koordinē un uzrauga vietējās pašvaldības attīstības stratēģijas, attīstības programmas, teritorijas plānojuma, lokālplānojumu, detālplānojumu un tematisko plānojumu īstenošanu;

4) Lubānas novada pašvaldības domes sēdes 2019. gada 28. marta lēmumu “Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma „Akmentiņi 1”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalei” (protokols Nr. 3, 7.§);

5) Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, kas nosaka, ka lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa,

6) kā arī ņemot vērā, ka jautājums tika izskatīts un atbalstīts Finanšu un attīstības komitejā 25.11.2019. (protokols Nr. 11, 6.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Laila Ozoliņa, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine, Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1. Apstiprināt zeme ierīcības projektu par īpašuma  “Akmentiņi 1”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7058 009 0003 sadalīšanu, izveidojot jaunu īpašumu.

2. No atdalītajām zemes vienības daļām ar plānoto kadastra apzīmējumu 7058 009 0034, platība 4,6 ha un 7058 009 0035, platība 2,4 ha izveidot jaunu īpašumu, piešķirot nosaukumu “Spulgotnes” un noteikt zemes lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība – kods: (0101), saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

3. Paliekošajām zemes vienības daļām ar plānoto kadastra apzīmējumu 7058 009 0036, platība 18,1 ha un 7058 009 0037 platība 35,0 ha saglabāt nosaukumu “Akmentiņi 1”, piešķirt zemes lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība – kods: (0201).

4.PIELIKUMS Grafiskais pielikums. 

 

11.§ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Lielzemnieki”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalei

 Ziņo: Dace Almane

Lubānas novada pašvaldības dome (turpmāk – dome) izskata SIA „Ametrs” 2019. gada 12.novembra iesniegumu Nr. 1-1/187 (reģistrēts pašvaldībā 2019. gada 13. novembrī ar Nr.LUB/2.07/19/31) par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Lielzemnieki“, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra Nr. 7058 005 0011 sadalei un konstatē, ka nav nepieciešama nekustamā īpašuma zemes ierīcības projekta pilnveidošana vai noraidīšana.

Pamatojoties uz:

1) Ministru Kabineta 02.08.2016. noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26. punktu, kas nosaka, ka pēc projekta saņemšanas apstiprināšanai vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu, norādot vai pielikumā pievienojot informāciju par tās zemes vienības kadastra apzīmējumu, kurai izstrādāts projekts, un projekta grafiskās daļas rekvizītus (attiecīgā zemes ierīkotāja vārdu, uzvārdu, datumu un laiku, kad tas minēto dokumentu ir parakstījis) vai projekta grafiskās daļas kopiju;

2) Ministru Kabineta 02.08.2016. noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 28. punktu, kas nosaka, ka, ja projektu apstiprina, vietējā pašvaldība pieņem uz projektētajām zemes vienībām attiecināmus lēmumus, tostarp lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu vai maiņu;

3) Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. panta trešo daļu, kas nosaka, ka vietējā pašvaldība koordinē un uzrauga vietējās pašvaldības attīstības stratēģijas, attīstības programmas, teritorijas plānojuma, lokālplānojumu, detālplānojumu un tematisko plānojumu īstenošanu;

4) Lubānas novada pašvaldības domes sēdes 2019. gada 28. marta lēmumu “Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma “Lielzemnieki”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalei” (protokols Nr. 3, 8.§);

5) Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, kas nosaka, ka lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa,

6) kā arī ņemot vērā, ka jautājums tika izskatīts un atbalstīts Finanšu un attīstības komitejā (25.11.2019. protokols Nr. 11, 7.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Laila Ozoliņa, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine, Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1. Apstiprināt zeme ierīcības projektu par īpašuma “Lielzemnieki”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7058 005 0011 sadalīšanu, izveidojot jaunu īpašumu.

2. No atdalītās zemes vienības daļas ar plānoto kadastra apzīmējumu 7058 005 0131, platība 24,8 ha, izveidot jaunu īpašumu, piešķirot nosaukumu “Lielzemnieki” un noteikt zemes lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība – kods: (0201) – saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

3. Paliekošajai zemes vienības daļai ar plānoto kadastra apzīmējumu 7058 005 0132, platība 31,9 ha, piešķirt nosaukumu un adresi “Liedītes”, Indrānu pag, Lubānas nov. un noteikt zemes lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība – kods: (0101).

5.PIELIKUMS Grafiskais pielikums.

 

12.§ Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu piedziņu no XX bezstrīda kārtībā

Ziņo: Dace Almane

Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēti nekustamie īpašumi

· “Āres Lukauši”, kadastra Nr. 7058 016 0064, 2003. gada 25. novembrī Vidzemes rajona tiesas Indrānu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000117740, nostiprināts uz XX vārda.

· “Atpūtas”, kadastra Nr. 7058 016 0011, 1995. gada 26. septembrī Vidzemes rajona tiesas Indrānu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 40, nostiprināts uz XX vārda.

Minētajai XX personai par šiem īpašumiem izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds  EUR 320,26 (trīs simti divdesmit euro, 26 centi) (pamatparāds – EUR 274,09 (divi simti septiņdesmit četri euro, 9 centi), nokavējuma nauda – EUR 46,17 (četrdesmit seši euro, 17 centi). Minētā nodokļa parāda maksāšanas pienākums izriet no zemāk minētajiem administratīvajiem aktiem:

22.01.2016. maksāšanas paziņojuma par nekustamā īpašuma nodokli 2016. gadam Nr.5.11.6/16-653, kas stājas spēkā 30.01.2016.,

23.01.2017. maksāšanas paziņojuma par nekustamā īpašuma nodokli 2017. gadam Nr.LUB/5.11.4/17/17-314, kas stājas spēkā 31.01.2017.,

17.01.2018. maksāšanas paziņojuma par nekustamā īpašuma nodokli 2018. gadam Nr.LUB/5.11.4/17/18-343, kas stājas spēkā 25.01.2018.,

05.02.2019. maksāšanas paziņojuma par nekustamā īpašuma nodokli 2019. gadam Nr.LUB/5.11.4/19/19-725, kas stājas spēkā 13.02.2019., kuru darbība apstrīdēšanas gadījumā netiek apturēta atbilstoši likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli”6.panta 1.2 daļai.

27.09.2018. tika izdots atgādinājums Nr. LUB/5.11.6/17/70, kas stājās spēkā 05.10.2018.

04.12.2018. tika izdots atgādinājums Nr. LUB/5.11.6/17/86, kas stājās spēkā 12.12.2018.

Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta otrā daļa paredz, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu un nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā. Administratīvā procesa likuma 65. panta pirmās daļas izpratnē lēmums par nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas parāda piedziņu uzskatāms par obligāto administratīvo aktu un tā izdošanai nav nepieciešams izvērtēt lietderības apsvērumus.

Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 4. punktu, kas dod pašvaldībām tiesības iekasēt nodokļus un nodevas, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26. pantu, kurš nosaka kārtību, kādā tiek piedzīti nokavētie nodokļi, un, ņemot vērā faktu, ka parāds un nokavējuma nauda nav labprātīgi samaksāta, Finanšu un attīstības komitejas (25.11.2019. protokols Nr.11, 8.§) pozitīvo atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Laila Ozoliņa, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine, Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1. Piedzīt no XX nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 320,26 (trīs simti divdesmit euro, 26 centi) (pamatparāds – EUR 274,09 (divi simti septiņdesmit četri euro, 9 centi), nokavējuma nauda – EUR 46,17 (četrdesmit seši euro, 17 centi) apmērā par nekustamajiem īpašumiem, “Āres Lukauši”, ar kadastra numuru 7058 016 0064, un “Atpūtas”, kadastra numuru 7058 016 0011, piedziņu vēršot uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.

2. Uzdot Lubānas novada pašvaldības izpilddirektoram izdot izpildrīkojumu par parāda (pamatparāda un nokavējuma naudas) piedziņu no XX.

3. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam un nav pārsūdzams.

 6.PIELIKUMS Lēmums – administratīvai akts. 

 

13.§ Par saistošo noteikumu Nr. 14 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019. gada  31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par pašvaldības 2019. gada budžetu”” apstiprināšanu

Ziņo: Ingrīda Logina

Sakarā ar saņemto Labklājības ministrijas finansējumu asistentu pakalpojumiem personām ar invaliditāti, papildus līdzekļu nepieciešamību dienas centra “Eglāji” otrā stāva centralizētās apkures sistēmas ierīkošanai, atsevišķu zemes īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai, meliorācijas sistēmu atjaunošanas gaitā bojātās caurtekas un divu ūdensvada posmu remontam, izglītības darba speciālista atalgojuma sistēmas izmaiņām, kā arī nepieciešamību veikt izdevumu plāna grozījumus atsevišķām iestādēm un pasākumiem ekonomiskās klasifikācijas kodu ietvaros un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 2. punktu, likuma  “Par pašvaldību budžetiem” 16. panta 1. punktu un pašvaldībā noteikto Budžeta sagatavošanas, izskatīšanas, apstiprināšanas un izpildes kārtību, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (25.11.2019. protokols Nr. 11, 10.§) pozitīvo atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Laila Ozoliņa, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine, Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1. Veikt grozījumus pašvaldības 2019. gada budžetā un apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 14 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par pašvaldības 2019. gada budžetu”” saskaņā ar pielikumu.

2. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 46. pantam:

   2.1 Saistošos noteikumus Nr. 14 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par pašvaldības 2019. gada budžetu” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai;

   2.2. Saistošie noteikumi Nr. 14 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par pašvaldības 2019. gada budžetu” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie publicējami pašvaldības mājaslapā internetā.

7.PIELIKUMS Saistošie noteikumi Nr. 14. 31.01.2019. saistošo noteikumu Nr. 1 “Par pašvaldības 2019. gada budžetu” 1., 2., 3. pielikums 28.11.2019. Saistošo noteikumu Nr. 14. redakcijā.

 

Sēde slēgta: plkst. 16.00 

Sēdes vadītājs,

Pašvaldības domes priekšsēdētājs: Tālis Salenieks 

Protokols parakstīts 2019.gada 5. decembrī 

Protokolēja: Lita Žeiere

 

 

Lubānas apvienības pārvaldes vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”) papildus informāciju skat. šeit.