Domes sēdes protokols Nr. 11 -  31.10.2019.                                                                                     

Sēdi atklāj plkst. 1400

Sēdi vada: Tālis Salenieks – domes priekšsēdētājs

Sēdē piedalās deputāti: Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Lana Kunce, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa

Sēdē nepiedalās deputāti: Sandra Valaine aizņemta pamatdarbā, Ainārs Spridzēns slimības dēļ                                        

Uzaicināti administrācijas darbinieki: Ivars Bodžs – izpilddirektors, Dace Almane – nekustamā īpašuma speciāliste, Ingrīda Logina – galvenā grāmatvede

Sēdi protokolē: Sandra Līcīte – kancelejas vadītāja

Darba kārtībā:

Informācija par aktualitātēm pašvaldības darbā, par deputātu komiteju darbu, par 2019.gada septembra domes sēdes lēmumu izpildi.

 1. Par nekustamā īpašuma „Palejas”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu
 2. Par nekustamā īpašuma “Aiviekste” zemes vienību robežu pārkārtošanu, lietošanas mērķa un tam piekritīgo platību noteikšanu
 3. Par zemes lietošanas mērķa piešķiršanu zemes vienības daļai īpašumā  „Dārziņi 1”,  Indrānu pag., Lubānas nov.
 4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Bērzkalni 1”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalei
 5. Par nekustamā īpašuma „Kodoli”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu
 6. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu  piedziņu bezstrīda kārtībā
 7. Par telpu iznomāšanu īpašumā “Meirānu Stacija”, Meirāni, Indrānu pagasts
 8. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu siltumsūkņa iekārtas nomaiņai pašvaldības ēkā Tilta ielā 5, Lubānā
 9. Par grozījumiem Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un amatalgu likmju sarakstā
 10. Par deleģējuma līgumu termiņa pagarināšanu
 11. Par prasības izslēgšanu no pašvaldības bilances
 12. Par saistošo noteikumu Nr.12 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu”” apstiprināšanu
 13. Par pašvaldības apbalvojuma "Lubānas novada Gada cilvēks" nomināciju piešķiršanu

Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks informē deputātus par domes sēžu starplaikā notikušajām aktivitātēm un komandējumiem. Mēneša sākumā priekšsēdētājs pašvaldības vārdā sveica novada skolu skolotājus Skolotāju dienā un veselības un sociālās aprūpes centra iemītniekus Senioru dienā. Svētku kūku un 100 eiro dāvanu karti saņēma arī PII “Rūķīši” darbinieki iestādes 40 gadu jubilejā. Kā zināms, līdz decembra sākumam tiks slēgta VSAC “Latgale” filiāle “Lubāna”. Iemītnieki tiks izvietoti citos pansionātos, bet 29 darbinieki zaudēs darbu. Šajā sakarā priekšsēdētājs apmeklēja Labklājības ministriju, tikās ar ministri Ramonu Petraviču un citiem ministrijas darbiniekiem, tika sagatavotas un nosūtītas vēstules Labklājības ministrijai, Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrībai un Saeimas deputātam Normundam Žunnam par izveidojušos situāciju. 18.oktobrī priekšsēdētājs piedalījās rododendru stādīšanas pasākumā kultūras un atpūtas parkā Mežaparks. Tika iestādīts rododendrs “Lana”. Mēneša beigās bija vairākas tikšanās ar Madonas novada domes priekšsēdētāju A.Lungeviču par biedrības “Rupsala” turpmāku darbību un pastāvēšanu.

Izpilddirektors Ivars Bodžs informē par 2019.gada septembra domes sēdes lēmumu izpildi.

1.PIELIKUMĀ Pārskats par 2019.gada septembra domes sēdes lēmumu izpildi.

 

1.§ Par nekustamā īpašuma „Palejas”, Indrānu pag., Lubānas nov.,  sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu

Ziņo Dace Almane

Lubānas novada pašvaldībā 2019.gada 11.oktobrī saņemts iesniegums LUB/2.09/19/45) par nekustamā īpašuma „Palejas”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos, nosaukumu piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu.

Saskaņā ar iesniegumu īpašnieks vēlas sadalīt nekustamo īpašumu divos atsevišķos īpašumos, atdalot vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7058 016 0090, platība 3,05 ha.

 

Ņemot vērā iesniegumu, izvērtējot Lubānas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un lietas materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu un Finanšu un attīstības komitejas (28.10.2019. protokols Nr.10, 1.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Laila Ozoliņa, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Rudīte Kolāte), PRET- nav, ATTURAS-  nav, nolemj:

Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Palejas”, Indrānu pag., Lubānas nov., kadastra numurs īpašumam: 7058 016 0089, divos atsevišķos īpašumos:

1.      Jauna nekustamā īpašuma veidošanai atdalīt zemes vienību, ar kadastra apzīmējumu: 7058 016 0090, platība - 3,05 ha, piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu: „Krēsliņi”, noteikt divus zemes lietošanas mērķus:

-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods:0201) - platība 1,25 ha;

-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods:0101) - platība 1,8 ha.

2.      Paliekošajam nekustamajam īpašumam, kurš sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7058 016 0089, platība - 1,37 ha, saglabāt nosaukumu un adresi “Palejas”, Indrānu pagasts, Lubānas novads  un noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101).

2.PIELIKUMĀ Grafiskā kartes skata izdruka

 

2.§ Par nekustamā īpašuma “Aiviekste” zemes vienību robežu pārkārtošanu, lietošanas mērķa un tam piekritīgo platību noteikšanu

Ziņo Dace Almane

Izvērtējot nekustamā īpašuma “Aiviekste”, kadastra numurs 7058 019 0052 sastāvu, tika konstatēts, ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7058 006 0062 dati kadastrā neatbilst Zemes pārvaldības likumā noteiktajam regulējumam. Lai izpildītu Zemes pārvaldības likuma 16.panta trešajā daļā noteikto, ka valdījuma tiesības uz jūras piekrastes joslu un iekšzemes publiskajiem ūdeņiem reģistrē Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā atbilstoši šā likuma 15.panta pirmajai un otrajai daļai, kurās savukārt teikts, ka par vides aizsardzību atbildīgā ministrija ir valdītājs iekšzemes publiskajiem ūdeņiem, kas atrodas dabas rezervātos, nacionālajos parkos un dabas liegumos un nav privātpersonu īpašumā vai citas ministrijas valdījumā, un jūras piekrastes sauszemes daļai, kas atrodas dabas liegumos un nacionālo parku dabas lieguma zonā un nav privātpersonu īpašumā vai citas ministrijas valdījumā un vietējā pašvaldība ir valdītājs tās administratīvajai teritorijai piegulošajiem jūras piekrastes ūdeņiem, kā arī tās administratīvajā teritorijā esošajai jūras piekrastes sauszemes daļai un iekšzemes publiskajiem ūdeņiem, kuru valdītājs nav par vides aizsardzību atbildīgā ministrija vai cita ministrija un kuri nav privātpersonu īpašumā, nepieciešams pārkārtot zemes vienības robežas, jo tikai daļa no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7058 006 0012, platība 6,4 ha, atrodas Lubāna mitrāja teritorijā, kura, pamatojoties uz iepriekš minēto, ir piekritīga Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM), bet zemes vienības daļa, kas atrodas ārpus dabas lieguma teritorijas ar platību 28,54 ha, ir piekritīga Lubānas novada pašvaldībai.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Finanšu un attīstības komitejas (28.10.2019. protokols Nr.10, 2.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Laila Ozoliņa, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Rudīte Kolāte), PRET- nav, ATTURAS-  nav, nolemj:

1.      Pārkārtot zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7058 006 0062 un 7058 007 0012 robežas, saskaņā ar grafisko pielikumu.

2.      Noteikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7058 007 0012 platību 41,34 ha, zemes lietošanas mērķi - Publiskie ūdeņi (kods 0301)

3.      Noteikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7058 006 0062 platību 28,54 ha, zemes lietošanas mērķi - Publiskie ūdeņi (kods 0301).

3.PIELIKUMĀ Grafiskā kartes skata izdruka

 

3.§ Par zemes lietošanas mērķa piešķiršanu zemes vienības daļai īpašumā  „Dārziņi 1”,  Indrānu pag., Lubānas nov.

Ziņo Dace Almane

Lubānas novada pašvaldībā saņemts iesniegums (reģistrēts ar Nr. LUB/2.08/19/983) par nekustamā īpašuma „Dārziņi 1”, Indrānu pag., Lubānas nov., zemes vienības daļas zemes lietošanas mērķa piešķiršanu, uz kuras paredzēts izbūvēt auto stāvlaukumu.

Pamatojoties uz 2006.gada 20.jūnija Ministru Kabineta  noteikumu Nr.49 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 7.punktu, 16.punktu, 18.punktu un 35.punktu, Finanšu un attīstības komitejas (28.10.2019. protokols Nr.10, 3.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Laila Ozoliņa, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Rudīte Kolāte), PRET- nav, ATTURAS-  nav, nolemj:

1.       Mainīt nekustamā īpašuma „Dārziņi 1”, Indrānu pagastā, Lubāns novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7058 011 0013 (platība 2,5 ha) esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, turpmāk nosakot šādus nekustamā īpašuma lietošanas mērķus un tiem piekrītošās platības:

1.1. zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101), platība - 2,4999 ha;

1.2. atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas (kods 1105), platība - 0,0784 ha.

2.      Noteikt nekustamā īpašuma „Dārziņi 1”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā zemes vienības daļai ar plānoto kadastra apzīmējumu 7058 011 0013 8001, platība 0,0784 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas (kods 1105).

4.PIELIKUMĀ Grafiskā kartes skata izdruka

 

4.§ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Bērzkalni 1”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalei

Ziņo Dace Almane

Lubānas novada pašvaldībā saņemts SIA „Ametrs” 2019.gada 7.oktobra iesniegums Nr.1-1/183 (reģistrēts ar Nr. LUB/2.07/19/27) par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Bērzkalni 1“, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra Nr. 7058 004 0109 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7058 004 0132 sadali. Konstatēts, ka nav nepieciešama nekustamā īpašuma zemes ierīcības projekta pilnveidošana vai noraidīšana.

Pamatojoties uz: Ministru Kabineta 02.08.2016. noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26.punktu un 28.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta trešo daļu, Lubānas novada pašvaldības domes sēdes 2019.gada 30.aprīļa lēmumu “Par zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumu izsniegšanu nekustamā īpašuma “Bērzkalni 1”, Indrānu pag., Lubānas nov. zemes vienības sadalei” (protokols Nr.4, 7.§), Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu un Finanšu un attīstības komitejas (28.10.2019. protokols Nr.10, 4.§) pozitīvo atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Laila Ozoliņa, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Rudīte Kolāte), PRET- nav, ATTURAS-  nav, nolemj:

1.        Apstiprināt zemes ierīcības projektu par īpašuma “Bērzkalni 1”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7058 004 0132 sadalīšanu, izveidojot jaunu īpašumu.

2.      No atdalītās zemes vienības daļas ar plānoto kadastra apzīmējumu 7058 004 0194, platība 6,4 ha, izveidot jaunu īpašumu, piešķirot nosaukumu “Pundurbērzi” un noteikt zemes lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība - kods: (0101), saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

3.   Paliekošajai zemes vienības daļai ar plānoto kadastra apzīmējumu 7058 004 0193, platība 2,1 ha, saglabāt nosaukumu “Bērzkalni 1”, piešķirt zemes lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība kods: (0201).

5.PIELIKUMĀ Grafiskais pielikums

  

5.§ Par nekustamā īpašuma „Kodoli”, Indrānu pag., Lubānas nov.,  sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu

Ziņo Dace Almane

Lubānas novada pašvaldībā 2019.gada 28.oktobrī saņemts iesniegums (reģistrēts ar Nr. LUB/2.09/19/46) par nekustamā īpašuma „Kodoli”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos, nosaukumu piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu. Saskaņā ar iesniegumu īpašnieks vēlas sadalīt nekustamo īpašumu divos atsevišķos īpašumos, atdalot vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7058 014 0009, platība 7,5 ha.

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Laila Ozoliņa, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Rudīte Kolāte), PRET- nav, ATTURAS-  nav, nolemj:

1.        Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Kodoli”, kadastra numurs 7082 001 0011, divos atsevišķos īpašumos.

2.       Noteikt jaunu patstāvīgu nekustamā īpašuma objektu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7058 014 0009 7,5 ha platībā, piešķirt tam nosaukumu “Kodoli” un noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods: 0201).

6.PIELIKUMĀ Grafiskā kartes skata izdruka

 

6.§ Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu  piedziņu bezstrīda kārtībā

Ziņo Dace Almane

Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēts nekustamais īpašums ar kadastra Nr. 7013 005 0034, nostiprināts uz personas XX vārda. Personai par šo nekustamo īpašumu izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds 149,36 EUR (pamatparāds –113,31 EUR, nokavējuma nauda –36,05 EUR).

Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otrā daļa paredz, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu un nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā. Administratīvā procesa likuma 65.panta pirmās daļas izpratnē lēmums par nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas parāda piedziņu uzskatāms par obligāto administratīvo aktu un tā izdošanai nav nepieciešams izvērtēt lietderības apsvērumus.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punktu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.pantu, ņemot vērā faktu, ka parāds un nokavējuma nauda nav labprātīgi samaksāta, Finanšu un attīstības komitejas (28.10.2019. protokols Nr.10, 5.§) pozitīvo atzinumu.  

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Laila Ozoliņa, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Rudīte Kolāte), PRET- nav, ATTURAS-  nav, nolemj:

1.    Piedzīt no īpašnieka nekustamā īpašuma nodokļa parādu 149,36 EUR (pamatparāds- 113,31 EUR, nokavējuma nauda- 36,05 EUR) apmērā par nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 7013 005 0034, piedziņu vēršot uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

2.    Uzdot pašvaldības izpilddirektoram izdot izpildrīkojumu par parāda (pamatparāda un nokavējuma naudas) piedziņu.

3.    Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam un nav pārsūdzams.

 

7.§ Par telpu iznomāšanu īpašumā “Meirānu Stacija”, Meirāni, Indrānu pagasts

Ziņo Ivars Bodžs

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu "Meirānu Stacija", Meirāni, Indrānu pag., Lubānas nov., ar kadastra Nr. 70580160165, nostiprinātas Lubānas novada pašvaldībai Indrānu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000125546. Saskaņā ar ēkas “Meirānu stacija” tehniskās inventarizācijas lietu Nr.70580160165001-02 telpa Nr.604  63,7 m2  platībā  šobrīd ir brīva un nav nepieciešama pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Ņemot vērā, ka šobrīd minētās telpas netiek izmantotas, un lai nodrošinātu ēkas racionālu apsaimniekošanu, tās būtu lietderīgi iznomāt. Atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 81.pantam un pašvaldības grāmatvedības aprēķinātā telpas nomas maksa – 24,87 EUR mēnesī. Iepriekš minēto telpu uzturēšanai piesaistīta zemes vienības 0,3002 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 70580160165 637/4768 domājamā daļa,  saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 17.punktu nomas maksa gadā ir 1,5% no zemesgabala kadastrālās vērtības (bet ne mazāka par šo noteikumu 5. punktā minēto, tas ir 28 EUR).

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 12. un 23.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 17.punktu un Finanšu un attīstības komitejas (28.10.2019. protokols Nr.10, 6.§) pozitīvo atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Laila Ozoliņa, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Rudīte Kolāte), PRET- nav, ATTURAS-  nav, nolemj: 

1.    Iznomāt nekustamā īpašuma "Meirānu Stacija", Meirāni, Indrānu pag., Lubānas nov., ar kadastra Nr. 70580160165 telpu Nr.604 63,7 m2  platībā  (turpmāk- Iznomājamais objekts), uz 5 gadiem saimnieciskās darbības veikšanai.

2.    Noteikt Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas sākumcenu, noapaļojot uz augšu līdz veselam skaitlim euro, tas ir 25 EUR mēnesī.

3.    Izsoli organizēt pašvaldības izpilddirektoram. 

4.    Iznomājamā objekta nomas tiesību izsoles rezultātus apstiprināt domes sēdē.

 

8.§ Par finanšu līdzekļu piešķiršanu siltumsūkņa iekārtas nomaiņai pašvaldības ēkā Tilta ielā 5, Lubānā

Ziņo Ivars Bodžs

Lai nodrošinātu siltumapgādi pašvaldības ēkā Tilta ielā 5, Lubānā, kurā izvietota Lubānas Mākslas skola, ģimenes ārsta prakse, tiek nodrošināti naktsmītņu pakalpojumi, atsaucoties uz SIA “Airwave” 2019.gada 17.oktobra iekārtas defektācijas aktu (reģistrēts pašvaldībā 18.10.2019., Nr. LUB/2.08/19/954), veiktās sarunu procedūras/tirgus izpētes jauna agregāta uzstādīšanai rezultātiem.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā  Finanšu un attīstības komitejas (28.10.2019. protokols Nr.10, 7.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Laila Ozoliņa, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Rudīte Kolāte), PRET- nav, ATTURAS-  nav, nolemj:

Piešķirt 7453,60 EUR finansējumu no pašvaldības budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem siltumsūkņa iekārtas nomaiņai pašvaldības ēkā Tilta ielā 5, Lubānā, Lubānas nov., izdarot attiecīgus grozījumus 2019.gada pašvaldības budžetā.

 

9.§ Par grozījumiem Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un amatalgu likmju sarakstā

Ziņo Ivars Bodžs

Pašvaldībā saņemts Lubānas vidusskolas direktores Ivetas Peilānes iesniegums (reģ.Nr.25.10.2019., Nr. LUB/2.08/19/981) par izmaiņu izdarīšanu Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un amatalgu likmju saraksta sadaļā Lubānas vidusskola. Direktore uzskata, ka Lubānas vidusskolas direktora vietnieka saimnieciskajā darbā amata aprakstā uzskaitītie pienākumi neatbilst  profesiju klasifikatorā nosauktajām amata “direktora vietnieks saimnieciskajā  darbā (kods 1345  09)” prasībām, bet vairāk atbilst amatam “nekustamā īpašuma pārvaldnieks (kods 3334 11)”.

Saskaņā ar Lubānas vidusskolas direktores iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu un 27.punktu un Finanšu un attīstības komitejas pozitīvo atzinumu (28.10.2019., protokols Nr.10, 8.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Laila Ozoliņa, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Rudīte Kolāte), PRET- nav, ATTURAS-  nav, nolemj:

Izdarīt grozījumus Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un amatalgu likmju sarakstā (apstiprināts 30.01.2018., prot.Nr.1, 13.§) : 

Sadaļā Lubānas vidusskola 36.punktā amata nosaukumu “direktora vietnieks saimnieciskajā darbā” aizstāt ar “nekustamā  īpašuma pārvaldnieks” un profesijas koda skaitli  “1345 09” ar skaitli “3334 11”. 

 

10.§ Par deleģējuma līgumu termiņa pagarināšanu

Ziņo Ivars Bodžs

2014.gada 30.oktobrī Lubānas novada pašvaldības dome (turpmāk tekstā- Dome) pieņēma lēmumu (prot.Nr.11, 13.§),  ar kuru cita starpā nolēma:

1) Deleģēt biedrībām “Mednieku klubs “Klāni” un “Mednieku klubs  “Lubānas MRS”” pašvaldības autonomu funkciju - veikt civilās aizsardzības pasākumus Āfrikas cūku mēra un klasiskā cūku mēra ierobežošanai;

2) Deleģējuma ietvaros nodot bezatlīdzības lietošanā katrai no biedrībām dzesētavu Cold S-1400, tilpums 1400 litri, bilances vērtība EUR 2072 (divi tūkstoši septiņdesmit divi euro), stāvoklis - jauna;

3) Līgumu noslēgt uz 5 (pieciem) gadiem.

2014.gada 22.novembrī Lubānas novada pašvaldība (turpmāk tekstā – Pašvaldība) noslēdza deleģējuma līgumu ar biedrību “Mednieku klubs ”Klāni””, 2014.gada 24.novembrī ar biedrību  “Mednieku klubs “Lubānas MRS”” (turpmāk tekstā – Līgumi). Līgumu 1. punktā noteikts, ka: 

1.1. Pašvaldība uzdod, bet biedrība apņemas izpildīt likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 18.punktā noteikto pašvaldības autonomo funkciju piedalīties civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanā- īstenot Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra ierobežošanas pasākumus,

1.2. Līguma 1.1.punktā minētā uzdevuma ietvaros saskaņā ar 2014.gada 13.augusta publiskas personas finanšu līdzekļu dāvinājuma (ziedojuma) līgumu Nr. 5.8-2.1-00ec-101-14-49 un Lauku atbalsta dienesta un Lubānas novada pašvaldības 2014.gada 5.septembra līgumu par atbalsta saņemšanu Nr. 040914/199, pašvaldība patapina, bet biedrība pieņem bezatlīdzības lietošanā pašvaldībai piederošo dzesētavu S-1400 a/g.

1.3. Dzesētavas tiek nodotas biedrībai bezatlīdzības lietošanā medību produkcijas uzglabāšanai epizootiju ierobežošanas pasākumu īstenošanai, nodrošinot Pārtikas un veterināro dienestu ar nomedīto mežacūku paraugiem, pārtikas drošības, sabiedrības veselības un tautsaimniecības nozares (cūkkopības) aizsardzības nolūkā, veicinot mežacūku medības laikā, kad apkārtējās vides temperatūra ir pozitīva.

Līgumu 5.1.punkts nosaka, ka “Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un tiek noslēgts uz pieciem gadiem”. Attiecīgi Līgumu darbības termiņš noslēdzas 2019.gada 22.un 24.novembrī.

Saskaņā ar 2019.gada 11.jūlija Valsts galvenā pārtikas un veterinārā inspektora rīkojumu Nr.12 “Par pasākumiem Āfrikas cūku mēra apkarošanā” noteiktas Āfrikas cūku mēra riska zonas Latvijas Republikā. Risku zonu sadalījums noteikts rīkojuma pielikumā, no kura redzams, ka Lubānas novada pašvaldība ir ietverta II riska zonā (II riska zona tiek noteikta pēc cūku mēra gadījumu konstatēšanas savvaļas cūku populācijā).

Ievērojot cūku mēra ierobežošanas pasākumus Latvijas Republikā un to, ka Lubānas novada pašvaldība ir ietverta II riska zonā, ir nepieciešams turpināt īstenot pašvaldības autonomo funkciju piedalīties civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanā- īstenot Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra ierobežošanas pasākumus.

Līgumu 5.2.punkts nosaka, ka “Puses līgumu var grozīt vai papildināt, rakstiski par to vienojoties, un šie grozījumi un papildinājumi kļūst par šā līguma neatņemamu sastāvdaļu.”

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 41,panta otro daļu, likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 18.punktu, trešo daļu, ņemot vērā  Finanšu un attīstības komitejas (28.10.2019. protokols Nr.10, 9.§) pozitīvo atzinumu,     

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Laila Ozoliņa, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Rudīte Kolāte), PRET- nav, ATTURAS-  nav, nolemj:

Noslēgt vienošanās par 2014.gada 22.novembra deleģējuma līguma Nr.1.03/8-2014 ar biedrību “Mednieku klubs ”Klāni”” un 2014.gada 24.novembra deleģējuma līguma Nr.1.03/8-2014 ar biedrību “Mednieku klubs “Lubānas MRS”” termiņa pagarinājumu uz pieciem gadiem. 

 

11.§ Par prasības izslēgšanu no pašvaldības bilances

Ziņo Ingrīda Logina

Saskaņā ar grāmatvedības uzskaites datiem šaubīgo prasību sastāvā uzskaitītas prasības pret SIA „Altenom” (reģ.Nr.40103423467) 28 euro parāds par naktsmītnes pakalpojumiem 2017.gada 1.-2.jūnijā. Atbilstoši Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem komercsabiedrība likvidēta 06.07.2019. (apliecinājums-Uzņēmumu reģistra 10.10.2019. izziņa).

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā  Finanšu un attīstības komitejas (28.10.2019. protokols Nr.10, 11.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Laila Ozoliņa, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Rudīte Kolāte), PRET- nav, ATTURAS-  nav, nolemj:

Sakarā ar komercsabiedrības likvidāciju, izslēgt no pašvaldības bilances prasības pret SIA „Altenom” (reģ.Nr.40103423467) 28 EUR  apmērā.

 

12.§ Par saistošo noteikumu Nr.12 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu”” apstiprināšanu

Ziņo Ingrīda Logina

Sakarā ar piešķirto valsts finansējumu izglītības, kultūras un deinstitucionalizācijas pasākumiem personām ar garīga rakstura traucējumiem, papildus līdzekļu pieprasījumiem monitoru un datora operētājprogrammas iegādei domes administrācijai un bāriņtiesai, budžetā neplānotiem pašvaldības nekustamā īpašuma uzmērīšanas darbiem, kā arī nepieciešamību veikt izdevumu plāna grozījumus valdības funkciju un ekonomiskās klasifikācijas kodu ietvaros.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu, likuma  „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta 1.punktu un pašvaldībā noteikto Budžeta sagatavošanas, izskatīšanas, apstiprināšanas un izpildes kārtību, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (28.10.2019. protokols Nr.10, 12.§.) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Laila Ozoliņa, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Rudīte Kolāte), PRET- nav, ATTURAS-  nav, nolemj:

1. Veikt grozījumus pašvaldības 2019. gada budžetā un apstiprināt saistošos noteikumus Nr.12 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu”” saskaņā ar pielikumu.

2. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 46.pantam:

   2.1. Saistošos noteikumus Nr.12 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai;

   2.2. Saistošie noteikumi Nr.12 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie publicējami pašvaldības mājaslapā internetā.

7.PIELIKUMĀ Saistošie noteikumi Nr.12, 31.01.2019. saistošo noteikumu Nr.1 “Par pašvaldības 2019.gada budžetu” 1., 2., 3. pielikums 31.10.2019. Saistošo noteikumu Nr.12 redakcijā.

 

13.§ Par pašvaldības apbalvojuma "Lubānas novada Gada cilvēks" nomināciju piešķiršanu

Ziņo Ivars Bodžs

Pamatojoties uz 2009.gada 9.decembra nolikumu Nr.12 par pašvaldības apbalvojumu „Lubānas novada GADA cilvēks”, ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas (25.10.2019. protokols Nr.10, 1.§) pozitīvo atzinumu,

13.1. Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Laila Ozoliņa, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Rudīte Kolāte), PRET- nav, ATTURAS-  nav, nolemj:

Piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu „Gada cilvēks kultūrā” Lubānas vidusskolas bērnu un jauniešu deju kolektīvu “Raksti”, vidējās paaudzes deju kolektīva “Rokraksti”, Lubānas kultūras nama senioru deju kopas “Varavīksne” vadītājai Lienītei Ozolniecei par Lubānas vidusskolas bērnu un jauniešu deju kolektīvu “Raksti” augstiem sasniegumiem,  par vidējās paaudzes deju kolektīva “Rokraksti” un Lubānas kultūras nama senioru deju kopas “Varavīksne” kolektīvu aktīvo darbību, par latviešu tautas deju tradīciju nostiprināšanu un nodošanu nākamajām paaudzēm novadā, par novada vārda popularizēšanu Latvijā.

13.2. Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Laila Ozoliņa, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Rudīte Kolāte), PRET- nav, ATTURAS-  nav, nolemj:

Piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu “Gada cilvēks”  biedrībai “Lubānas puse” (reģ.Nr.50008247111) par nozīmīgu ieguldījumu novada kultūrvides veidošanā  un tā atpazīstamības veicināšanā, organizējot izglītojošas nometnes sievietēm, iedvesmojošas tikšanās, kā divpadsmit tikšanās cikla ietvaros “Dzimis Lubānā, audzis Latvijai!” ar bijušajiem lubāniešiem, organizējot dažādus pasākumus, vācot ziedojumus kultūrvides veidošanai, radot video īsfilmas "Radi! Dari! Vidi!”.

13.3. Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Laila Ozoliņa, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Rudīte Kolāte), PRET- nav, ATTURAS-  nav, nolemj:

Piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu “Gada cilvēks labdarībā”  biedrībai “Vienā solī” (reģ.Nr.4008273998) par nozīmīgu ieguldījumu novada vides sakopšanā un kultūrvides veidošanā, organizējot teritorijas sakopšanas talkas, radošas darbnīcas, dažādus pasākumus, ar projektu palīdzību nodrošinot sporta un apkārtnes sakopšanas inventāra pieejamību novada iedzīvotājiem.

13.4. Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Laila Ozoliņa, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Rudīte Kolāte), PRET- nav, ATTURAS-  nav, nolemj:

Piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu „Lauku sētas saimnieks” Ilonai Malahovskai un Valērijam Malahovskim par ieguldījumu lauku vides sakopšanā, latviešu tautas kulinārā mantojuma saglabāšanā un lauku tūrisma popularizēšanā.

13.5. Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Laila Ozoliņa, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Rudīte Kolāte), PRET- nav, ATTURAS-  nav, nolemj:

Piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu „Mūža ieguldījums” Guntai Soldānei par ilggadēju godprātīgu darbu medicīnas jomā un ieguldījumu sava novada un tā iedzīvotāju labā.

13.6. Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Laila Ozoliņa, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Rudīte Kolāte), PRET- nav, ATTURAS-  nav, nolemj:

Piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu „Mūža ieguldījums ” Marutai Losevai par ilggadēju godprātīgu darbu un nozīmīgu ieguldījumu izglītībā un skolu jaunatnes audzināšanā, kā arī Lubānas novada atpazīstamības veicināšanā.

13.7. Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Laila Ozoliņa, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Rudīte Kolāte), PRET- nav, ATTURAS-  nav, nolemj:

Piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu „Mūža ieguldījums” Anitai Sluckai par ilggadēju godprātīgu darbu un nozīmīgu ieguldījumu izglītībā un skolu jaunatnes audzināšanā, kā arī Lubānas novada atpazīstamības veicināšanā.

13.8. Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Laila Ozoliņa, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Rudīte Kolāte), PRET- nav, ATTURAS-  nav, nolemj:

Piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu „Gada cilvēks uzņēmējdarbībā” Inesei Mežulei un Viesturam Mežulim par nozīmīgu ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā novadā, kā arī Lubānas novada atpazīstamības veicināšanā ar oriģināliem pašu veidotiem metāla vides objektiem.

13.9. Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Laila Ozoliņa, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Rudīte Kolāte), PRET- nav, ATTURAS-  nav, nolemj:

Piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu „Gada cilvēks savā amatā” Lubānas veselības un sociālās aprūpes centra diennakts aprūpētājai  Inetai Bondarei par godprātīgu attieksmi pret veicamo darbu, savu novadu, sabiedrību.

13.10. Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Laila Ozoliņa, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Rudīte Kolāte), PRET- nav, ATTURAS-  nav, nolemj:

Piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu „Gada cilvēks savā amatā” šuvējai Monikai Tropai par godprātīgu attieksmi pret veicamo darbu, savu novadu, sabiedrību.

 

Sēde slēgta: plkst.1600

Sēdes vadītājs,

Pašvaldības domes priekšsēdētājs: Tālis Salenieks

Protokols parakstīts 2019.gada 5.novembrī

Protokolēja: Sandra Līcīte

Lubānas apvienības pārvaldes vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”) papildus informāciju skat. šeit.