Domes sēdes protokols Nr.10 – 26.09.2019.

  

Sēdi atklāj plkst. 1400

Sēdi vada: Tālis Salenieks – domes priekšsēdētājs

Sēdē piedalās deputāti: Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Lana Kunce, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine

Sēdē nepiedalās deputāti: Laila Ozoliņa - aizņemta pamatdarbā, Ainārs Spridzēns – slimības dēļ

Uzaicināti administrācijas darbinieki: Ivars Bodžs – izpilddirektors, Anda Vaska kandidāte uz bāriņtiesas priekšsēdētaja amatu, Ingrīda Logina – galvenā grāmatvede

Sēdi protokolē: Lita Žeiere – sekretāre 

Darba kārtībā:

Informācija par aktualitātēm pašvaldības darbā, par deputātu komiteju darbu, par 2019.gada augusta domes sēdes lēmumu izpildi.

1. Par Daces Mežsargas atbrīvošanu no Lubānas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja amata.

2. Par Andas Vaskas atbrīvošanu no Lubānas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka amata.  

3. Par Lubānas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja ievēlēšanu.

4. Par Lubānas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu.

5. Par grozījumiem 2018.gada 28.februāra domes sēdes lēmumā “Par Lubānas novada attīstības programmas 2019.-2026. gadam izstrādes uzsākšanu”.

6. Par Lubānas novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam apstiprināšanu.

7. Par grozījumiem Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un amatalgu likmju sarakstā.      

8. Par atļauju savienot valsts amatpersonu amatus.

9. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu pašvaldības autoceļa Jaunie kapi–Birznieki–Dambīši grants seguma atjaunošanas būvdarbiem.          

10. Par zemes vienību piekritību pašvaldībai un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Lubānas novada pašvaldības vārda.

11. Par darbinieku ēdināšanas maksu Lubānas vidusskolā.

12. Par atbalstu nodibinājuma “Broņislavas Martuževas fonds RAKSTĪTĀJA” projektam “Broņislavas Martuževas dzejas klēts teritorijas sakārtošana”.

13. Par mērķdotāciju pamata un vispārējās izglītības iestāžu un pirmsskolas iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai.

14. Par precizētajām uzturēšanās izmaksām Lubānas novada pašvaldības izglītības iestādēs 2019.gada septembrī – decembrī.

15. Par saistošo noteikumu Nr.11 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu”” apstiprināšanu.

Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks informē deputātus par domes sēžu starplaikā notikušajām aktivitātēm un komandējumiem. 10.09.2019.: - Kocēnos piedalījos Vidzemes novadu pašvaldību vadītāju sanāksmē par gaidāmo novadu reformu. Nākamajā nedēļā uzsāksies darbi “Eglāji 1”.

Izpilddirektors Ivars Bodžs informē par 2019.gada augusta domes sēdes lēmumu izpildi.

1.pielikumā Pārskats par 2019.gada augusta domes sēdes lēmumu izpildi.

 

1.§ Par Daces Mežsargas atbrīvošanu no Lubānas  novada bāriņtiesas priekšsēdētāja amata 

Ziņo: Ivars Bodžs

2019.gada 2.septembrī Lubānas novada pašvaldība (turpmāk  - pašvaldība) saņēma Daces Mežsargas iesniegumu, reģistrēts Nr. LUB/2.10/19/261, kurā lūdz atbrīvot viņu no Lubānas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja amata, pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 12.panta pirmās daļas 1.punktu, ar 2019.gada 1.oktobri.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 26.punktu, kur teikts, ka „dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var ievēlēt un atbrīvot (atcelt) bāriņtiesu priekšsēdētājus un locekļus”, Bāriņtiesu likuma 12.panta pirmās daļas 1.punktu, kur teikts, ka „Bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku vai bāriņtiesas locekli atbrīvo no amata pēc viņa vēlēšanās”, noklausoties Lubānas novada pašvaldības izpilddirektora Ivara Bodža sniegto informāciju un ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas atzinumu (19.09.2019., protokols Nr.9, 4.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Atbrīvot Daci Mežsargu no Lubānas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja amata pienākumu pildīšanas ar 2019.gada 1.oktobri,  pēc pašas vēlēšanās.

 

2.§ Par Andas Vaskas atbrīvošanu no Lubānas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka amata

Ziņo: Ivars Bodžs

2019.gada 18.septembrī Lubānas novada pašvaldība (turpmāk - pašvaldība) saņēma Andas Vaskas iesniegumu, reģistrēts Nr. LUB/2.10/19/288, kurā lūdz atbrīvot viņu no Lubānas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka amata, pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 12.panta pirmās daļas 1.punktu, ar 2019.gada 1.oktobri.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 26.punktu, kur teikts, ka „dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var ievēlēt un atbrīvot (atcelt) bāriņtiesu priekšsēdētājus un locekļus”, Bāriņtiesu likuma 12.panta pirmās daļas 1.punktu, kur teikts, ka „Bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku vai bāriņtiesas locekli atbrīvo no amata pēc viņa vēlēšanās”, noklausoties Lubānas novada pašvaldības izpilddirektora Ivara Bodža sniegto informāciju un ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas atzinumu (19.09.2019., protokols Nr.9, 5.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Atbrīvot Andu Vasku no Lubānas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka amata pienākumu pildīšanas ar 2019.gada 1.oktobri,  pēc pašas vēlēšanās.

 

3.§ Par Lubānas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja ievēlēšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

Ar 2019.gada 26.septembra Lubānas novada pašvaldības domes lēmumu (protokols Nr.10, 1.§) līdzšinējā bāriņtiesas priekšsēdētāja Dace Mežsarga, pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 12.panta pirmās daļas 1.punktu, tika atbrīvota no Lubānas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja amata pēc pašas vēlēšanās.

Lubānas novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) 2019.gada 18.septembrī saņēma Andas Vaskas iesniegumu (reģistrācijas Nr. LUB/2.10/19/288), kurā viņa piekrīt tikt ievēlētai par Lubānas novada bāriņtiesas priekšsēdētāju.

Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmā daļa nosaka, ka bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku un ne mazāk kā trīs bāriņtiesas locekļus ievēlē attiecīgā pašvaldības dome uz pieciem gadiem. Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1037 „Bāriņtiesas darbības noteikumi” 4.punkts paredz, ka bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļu pilnvaru termiņš sākas pēc viņu ievēlēšanas, ja attiecīgās pašvaldības dome nav noteikusi citu termiņu.

Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 9.panta piekto daļu, ievēlot bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku vai bāriņtiesas locekli, pašvaldības domes pienākums ir pieprasīt ziņas no Sodu reģistra, lai pārliecinātos par personas atbilstību šā likuma 11.panta 2., 3., 4., 5. un 6.punktā minētajām prasībām. Saskaņā ar pieprasītajām un saņemtajām ziņām no Sodu reģistra (Iekšlietu ministrijas Informācijas centra 2019.gada 19.septembra vēstule  (pašvaldībā reģistrēts 2019.gada 23.septembrī Nr. LUB/2.08/19/821), Anda Vaska atbilst Bāriņtiesu likuma 11.panta 2., 3., 4., 5. un 6.punktā minētajām prasībām. Tāpat Anda Vaska atbilst Bāriņtiesu likuma 10.panta un 11.panta prasībām, ir apguvusi Bāriņtiesu likuma 10.panta ceturtajā daļā minēto mācību programmu un viņai ir darba pieredze Lubānas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka amatā.

Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 26.punkts nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var ievēlēt un atbrīvot (atcelt) bāriņtiesu priekšsēdētājus un locekļus.

Noklausījusies izpilddirektora I.Bodža sniegto informāciju, ņemot vērā augstāk minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 26.punktu, Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmo daļu un 10.pantu, kā arī ņemot vērā Lubānas novada pašvaldības domes Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas atzinumu (19.09.2019., protokols Nr.9, 7.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Ievēlēt Andu Vasku par Lubānas novada bāriņtiesas priekšsēdētāju no 2019.gada 1.oktobra uz pieciem gadiem.

 

4.§ Par Lubānas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

Ar 2019.gada 26.septembra Lubānas novada pašvaldības domes lēmumu (protokols Nr.10, 2.§) līdzšinējā bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniece Anda Vaska, pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 12.panta pirmās daļas 1.punktu, tika atbrīvota no Lubānas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka amata pēc pašas vēlēšanās.

Lubānas novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) 2019.gada 18.septembrī saņēma Daces Mežsargas iesniegumu (reģistrācijas Nr. LUB/Nr. LUB/2.10/19/286), kurā viņa piekrīt tikt ievēlētai par Lubānas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku.

Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmā daļa nosaka, ka bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku un ne mazāk kā trīs bāriņtiesas locekļus ievēlē attiecīgā pašvaldības dome uz pieciem gadiem. Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1037 „Bāriņtiesas darbības noteikumi” 4.punkts paredz, ka bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļu pilnvaru termiņš sākas pēc viņu ievēlēšanas, ja attiecīgās pašvaldības dome nav noteikusi citu termiņu.

Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 9.panta piekto daļu, ievēlot bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku vai bāriņtiesas locekli, pašvaldības domes pienākums ir pieprasīt ziņas no Sodu reģistra, lai pārliecinātos par personas atbilstību šā likuma 11.panta 2., 3., 4., 5. un 6.punktā minētajām prasībām. Saskaņā ar pieprasītajām un saņemtajām ziņām no Sodu reģistra (Iekšlietu ministrijas Informācijas centra 2019.gada 19.septembra vēstule  (pašvaldībā reģistrēts 2019.gada 23.septembrī Nr. LUB/2.08/19/821), Dace Mežsarga atbilst Bāriņtiesu likuma 11.panta 2., 3., 4., 5. un 6.punktā minētajām prasībām. Tāpat Dace Mežsarga atbilst Bāriņtiesu likuma 10.panta un 11.panta prasībām, ir apguvusi Bāriņtiesu likuma 10.panta ceturtajā daļā minēto mācību programmu un viņai ir darba pieredze Lubānas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja amatā.

Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 26.punkts nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var ievēlēt un atbrīvot (atcelt) bāriņtiesu priekšsēdētājus un locekļus.

Noklausījusies izpilddirektora I.Bodža sniegto informāciju, ņemot vērā augstāk minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 26.punktu, Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmo daļu un 10.pantu, kā arī ņemot vērā Lubānas novada pašvaldības domes Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas atzinumu (19.09.2019., protokols Nr.9, 6.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Ievēlēt Daci Mežsargu par Lubānas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku no 2019.gada 1.oktobra uz pieciem gadiem.

 

5.§ Par grozījumiem 2018.gada 28.februāra domes sēdes lēmumā “Par Lubānas novada attīstības programmas 2019.-2026. gadam izstrādes uzsākšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

Ar Lubānas novada pašvaldības domes lēmumu (28.02.2018. sēdes protokols Nr.2, 1.§) tika uzsākta Lubānas novada attīstības programmas 2019.-2026. gadam izstrāde un apstiprināts izstrādes darba uzdevums. Izstrādātā attīstības programmas 1. redakcija 2019.gada 5. augustā tika iesniegta Vidzemes plānošanas reģionam atzinumu saņemšanai. Saņemtajā plānošanas reģiona atzinumā ir norādīts uz attīstības programmas neatbilstību Attīstības plānošanas sistēmas likuma 8. pantam, kurā noteikts, ka attīstību vidējā termiņā plāno līdz septiņiem gadiem. Lubānas novada Attīstības programma un Rīcības un Investīciju plāns izstrādāti 8 gadiem – no 2019. – 2026. gadam un lūgts precizēt AP darbības termiņu. Ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas atzinumu (19.09.2019., protokols Nr.9, 1.§) un Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (23.09.2019., protokols Nr.9, 1.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Izdarīt grozījumus 2018.gada 28.februāra Lubānas novada pašvaldības domes sēdes lēmumā “Par Lubānas novada attīstības programmas 2019.-2026. gadam izstrādes uzsākšanu” un tā pielikumā (sēdes protokols Nr.2, 1.§), visā tekstā skaitli “2026” aizstājot ar skaitli “2025”.

 

6.§ Par Lubānas novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam apstiprināšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

Saskaņā ar Lubānas novada pašvaldības domes 2018. gada 28. februāra lēmumu “Par Lubānas novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrādes uzsākšanu” (sēdes protokols Nr. 2, §1) ir izstrādāta Lubānas novada attīstības programma 2019.-2025. gadam.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, 21. panta pirmās daļas 3. punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. panta pirmo daļu un 22. panta trešo daļu, Ministru Kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 68. punktu, ņemot vērā 2019. gada 13. septembrī sniegto Vidzemes plānošanas reģiona pozitīvo atzinumu par Lubānas novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam projektu, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas atzinumu (19.09.2019., protokols Nr.9, 2.§) un Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (23.09.2019., protokols Nr.9, 2.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Apstiprināt Lubānas novada attīstības programmu 2019.-2025. gadam.

2.pielikumā Lubānas novada attīstības programma 2019.-2025. gadam.

 

7.§ Par grozījumiem Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un amatalgu likmju sarakstā

Ziņo: Ivars Bodžs

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu un 27.punktu,  18.06.2019. Ministru kabineta noteikumiem Nr.270 “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5.jūlija noteikumos Nr.445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi", Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas atzinumu (19.09.2019., protokols Nr.9, 3.§) un Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (23.09.2019., protokols Nr.9, 3.§)

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Izdarīt grozījumus Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un amatalgu likmju sarakstā (apstiprināts 30.01.2018., protokols Nr.1, 13.§):

Sadaļā Pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķīši” 71.punktā aizstāt skaitli “977” ar skaitli “1003”.

 

8.§ Par atļauju savienot valsts amatpersonu amatus

Ziņo: Ivars Bodžs

Lubānas novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) saņemts Andra Kļaviņa 2019.gada 18.septembra iesniegums (reģistrēts Pašvaldībā 2019.gada 18.septembrī ar Nr. LUB/2.10/19/285)  (turpmāk – Iesniegums), kurā Persona lūdz sniegt rakstveida atļauju valsts amatpersonu amatu savienošanai, lai realizētu likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk – Likums) noteikumus, un tieši, sniegt atļauju un saskaņojumu Personai savienot Lubānas novada pašvaldības Administratīvās komisijas priekšsēdētāja, Lubānas novada pašvaldības Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieka amatus ar citu amatu – Madonas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka, bāriņtiesas locekļa amatu.

Likuma 8.1panta piektās daļas 1. un 2.punkts nosaka, ka Likumā noteiktajos gadījumos valsts amatpersonai (institūcijai), saņemot šā panta pirmajā, otrajā vai trešajā daļā minēto lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar citu amatu, ir pienākums izvērtēt, vai amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai un mēneša laikā pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikšanos izsniegt atļauju amatu savienošanai, savukārt Likuma 8.1panta septītā daļa nosaka, ka šā panta piektās daļas 2.punktā un sestajā daļā minēto lēmumu pieņem un noformē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, norādot lēmuma pamatojumu saskaņā ar šā panta piektās daļas 1.punktu un citu normatīvo aktu prasībām.

Likuma 6.panta pirmā daļa nosaka, ka valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, vai saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā, vai reģistrējoties Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu “ Par iedzīvotāju ienākuma nodokli ", ja šajā likumā vai citā normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi.

Saskaņā ar Likuma 7.panta sesto daļu, Likuma 4.panta otrajā daļā minētās amatpersonas, kurām nav  noteikti īpaši amata savienošanas nosacījumi, var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar  amatu arodbiedrībā, citu amatu, uzņēmuma līguma, pilnvarojuma izpildi vai saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā vai reģistrējoties Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", ja šī savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās publiskas personas iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja. Ja profesionālā dienesta karavīrs likumā noteiktajā kārtībā uz noteiktu laiku iecelts amatā civilā valsts iestādē vai valsts drošības iestādē, rakstveida atļauju amatu savienošanai izsniedz tās iestādes vadītājs, kurš viņu iecēlis amatā.

Lai Pašvaldības dome varētu pieņemt pamatotu lēmumu atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar citu amatu ir jāizvērtē vai savienošana neradīs interešu konfliktu, amatu savienošana nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām, nekaitēs valsts amatpersonas tiešo amata pienākumu pildīšanai.

Saskaņā ar Likumu interešu konflikts ir situācija, kurā valsts amatpersonai, pildot valsts amatpersonas amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai jāveic citas ar valsts amatpersonas amatu saistītas darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt šīs valsts amatpersonas, tās radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses.

Ar 2013.gada 26.septembra Pašvaldības lēmumu (protokols Nr.14, 8.§), Andris Kļaviņš ir  apstiprināts par Lubānas novada pašvaldības Administratīvās komisijas priekšsēdētāju. Administratīvā komisija darbojas saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu, spēkā esošajiem Lubānas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem, un citiem normatīvajiem aktiem, Administratīvās komisijas nolikumā noteiktajā kārtībā. Pienākumos ietilpst administratīvo lietu izskatīšana, lēmuma projektu sagatavošana, piedalīšanās koleģiāla lēmuma,  administratīvajā lietā,  pieņemšanā.

Ar 2014.gada 30.decembra Pašvaldības lēmumu (protokols Nr.13, 7.§), Andris Kļaviņš ir  apstiprināts par Lubānas novada pašvaldības Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieku. Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija darbojas saskaņā ar likumu “”Par zemes privatizāciju lauku apvidos”, Ministru Kabineta noteikumiem Nr.748 “Noteikumi par darījumiem ar lauksaimniecības zemi”. Pienākumos ietilpst administratīvo lietu izskatīšana, piedalīšanās koleģiāla lēmuma,  administratīvajā lietā, pieņemšanā.

Ar 2019.gada 4.septembra Madonas novada pašvaldības domes lēmumu Nr.374 (protokols Nr.16, 1.§.) Andris Kļaviņš ir ievēlēts par Madonas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku, bāriņtiesas locekli uz pieciem gadiem. Madonas novada  bāriņtiesa ir Pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kas Madonas novada administratīvajā teritorijā veic Civillikumā, Bāriņtiesu likumā, citos normatīvajos aktos un iestādes nolikumā noteiktās funkcijas. Tās galvenais mērķis ir nodrošināt bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību. Amata pienākumos ietilpst Madonas novada bāriņtiesas vadīšana priekšsēdētāja prombūtnes laikā, administratīvo aktu izdošana, apliecinājumu izdarīšana.

Izvērtējot Personas amata pienākumus Pašvaldībā kopsakarā ar Personas amata pienākumiem Madonas novada bāriņtiesā, var secināt, ka amatu savienošana interešu konfliktu nerada, kā arī nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.

Saskaņā ar Likuma 8.1panta sesto daļu, ja pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par atļaujas izsniegšanu amatu savienošanai, ir mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas minēti šā panta piektās daļas 1.punktā un bija par pamatu attiecīga lēmuma pieņemšanai, un šāda apstākļu maiņa nepieļauj turpmāku amatu savienošanu, attiecīgā amatpersona (institūcija) atceļ lēmumu par atļaujas izsniegšanu amatu savienošanai. Šī tiesību norma lēmuma darbības laikā jāsaskata kopsakarā ar Administratīvā procesa likuma 68.panta pirmo daļu, 85.panta otrās daļas 1.punktu (atcelšanas atruna).

  Ņemot vērā šī lēmuma sagatavošanas laikā konstatētos faktiskos apstākļus un apzināto informāciju, nav konstatēti fakti, kas neļautu Personai savienot amatus.

  Noklausījusies I.Bodža sniegto informāciju, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 2.pantu, 4.panta otro daļu, 6.panta pirmo, otro un trešo daļu, 7.panta sesto daļu, Administratīvā procesa likuma 67.pantu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (23.09.2019., protokols Nr.9, 4.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1. Atļaut Andrim Kļaviņam savienot valsts amatpersonas amatu Pašvaldībā – Administratīvās komisijas priekšsēdētājs ar Madonas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka, bāriņtiesas locekļa amatu.

2. Atļaut Andrim Kļaviņam savienot valsts amatpersonas amatu Pašvaldībā – Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieks  ar Madonas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka, bāriņtiesas locekļa amatu.

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

 9.§ Par finanšu līdzekļu piešķiršanu pašvaldības autoceļa Jaunie kapi–Birznieki–Dambīši grants seguma atjaunošanas būvdarbiem

Ziņo: Ivars Bodžs

Lai nodrošinātu pašvaldības autoceļa Jaunie kapi–Birznieki–Dambīši funkcionalitāti un atjaunotu grants seguma virskārtu ceļa posmā no 1,000 km līdz 1,750 km, ņemot vērā to, ka šis ceļa posms nav ietverts pašvaldības realizētā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros finansētā ceļa un tilta pārbūves projekta apjomos, balstoties uz cenu aptaujas rezultātiem un SIA “MTE” sagatavoto finanšu piedāvājumu (reģistrēts pašvaldībā 02.09.2019. ar Nr.LUB/2.08/19/746), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”  15.panta pirmās daļas 2.punktu un  21.panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (23.09.2019. protokols Nr.9, 6.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Piešķirt 13395 EUR finansējumu no pašvaldības budžeta brīvajiem (nesadalītajiem) līdzekļiem pašvaldības autoceļa Jaunie kapi–Birznieki–Dambīši grants seguma atjaunošanas būvdarbiem posmā no 1,000 km līdz 1,750 km, izdarot attiecīgus grozījumus 2019.gada pašvaldības budžetā.

 

10.§ Par zemes vienību piekritību pašvaldībai un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Lubānas novada pašvaldības vārda

Ziņo: Ivars Bodžs

Atbilstoši grozījumiem Zemes pārvaldības likumā, kas stājās spēkā 2018.gada 25.oktobrī, 17.panta sestajā daļā noteikts, ka “šā panta pirmajā daļā minētie zemes gabali, par kuriem šā panta piektajā daļā noteiktajā termiņā pašvaldības un ministrijas Valsts zemes dienesta publicētajos rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās zemes izvērtēšanas sarakstos nav izdarījušas atzīmi par zemes gabala piederību vai piekritību pašvaldībai vai valstij, piekrīt vietējai pašvaldībai tās administratīvajā teritorijā. Lēmumu par šo zemes gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņem pašvaldība”.

Pirms pašvaldības lēmuma par rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību ierakstīšanu zemesgrāmatā (turpmāk – Lēmums) pieņemšanas, ir jākonstatē šādu nosacījumu iestāšanās:

1)   ir pieņemts Ministru kabineta rīkojums par zemes reformas pabeigšanu visā attiecīgajā pašvaldības administratīvajā teritorijā;

2)   pagājis valstij un pašvaldībām noteiktais divu gadu termiņš pēc zemes reformas pabeigšanas rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību izvērtēšanai;

3)   pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 “Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 8.1.apakšpunktu Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē publicēts ministriju un pašvaldības izvērtētais rezerves zemju saraksts (turpmāk – izvērtētais saraksts).

4)   izvērtētajā sarakstā pie attiecīgās zemes vienības nav izdarītas atzīmes par tās piekritību vai piederību valstij vai pašvaldībai.

Saskaņā ar Lubānas novada pašvaldības domes 2019.gada 30.maija lēmumu “Par zemes vienību piekritību pašvaldībai un ievietošanu atsavināmo zemju sarakstā”, pašvaldības tīmekļa vietnē tika publicēts zemju saraksts, kuras iespējams nodot atsavināšanai, atsauksme no ieinteresētajām personām bija neliela, rakstiski saņemti divi iesniegumi.  Piedāvājums ir ierakstīt zemesgrāmatā kā pirmās piecas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7058 001 0127; 7058 004 0093; 7058 004 0176; 7058 016 0258; 7058 017 0014. Attiecībā uz šīm zemes vienībām visi iepriekš minētie nosacījumi ir iestājušies, tāpēc ir pamats  pieņemt lēmumu par attiecīgo zemes vienību, kurām nav izdarītas atzīmes par piekritību vai piederību valstij vai pašvaldībai (turpmāk – zemes vienības) ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Lubānas novada pašvaldības vārda.

Tas nozīmē, ka minētās zemes vienības pašvaldība būs tiesīga atsavināt, tādējādi nodrošinot to racionālu izmantošanu, kā arī  papildus ieņēmumus pašvaldības budžetā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17.panta sesto daļu, Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē publicēto ministriju un pašvaldības izvērtēto rezerves zemju sarakstu, Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (23.09.2019., protokols Nr.9, 7.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1.    Noteikt, ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7058 001 0127; 7058 004 0093; 7058 004 0176; 7058 016 0258; 7058 017 0014 piekrīt Lubānas novada pašvaldībai un ir ierakstāmas zemesgrāmatā uz Lubānas novada pašvaldības vārda.

2.    Veikt lēmuma 1.punktā nosaukto zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu un sagatavot visus nepieciešamos dokumentus īpašumu nostiprināšanai zemesgrāmatā.

 

11.§ Par darbinieku ēdināšanas maksu Lubānas vidusskolā

Ziņo: Ivars Bodžs

Ņemot vērā Lubānas vidusskolas direktores I.Peilānes iesniegumu “Par Lubānas vidusskolas darbinieku ēdināšanas pakalpojumu izmaksām un grozījumiem 2019.gada budžeta tāmē” (reģistrēts pašvaldībā 19.09.2019., Nr. LUB/2.08/19/808), pievienotos aprēķinus,  pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, aprēķinu tāmi, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (23.09.2019., protokols Nr.9, 8.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1.      Apstiprināt darbinieku ēdināšanas maksu Lubānas vidusskolā 1,81 EUR par porciju.

2.      Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar 2019.gada 1.oktobri.

3.      Atzīt par spēku zaudējušu 2017.gada 29.jūnija Lubānas novada pašvaldības domes lēmumu “Par darbinieku ēdināšanas maksu Lubānas vidusskolā”. (protokols Nr.8, 14.§).

 3.pielikumā Lubānas vidusskolas darbinieku ēdināšanas maksas aprēķins.

  

12.§ Par atbalstu nodibinājuma “Broņislavas Martuževas fonds RAKSTĪTĀJA” projektam “Broņislavas Martuževas dzejas klēts teritorijas sakārtošana”

Ziņo: Ivars Bodžs

Lubānas novada pašvaldība 2019.gada 19.septembrī ir saņēmusi iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā ar Nr. LUB/2.08/19/806) no nodibinājuma “Broņislavas Martuževas fonds RAKSTĪTĀJA” (turpmāks fonds) valdes priekšsēdētājas Annas Eglienas.

Savā iesniegumā viņa raksta, ka lai īstenotu vienu no mērķiem – piemiņas vietu veidošana, kopšana, kultūrzīmju radīšana, vides kopšana, kā arī lai uzlabotu Broņislavas Martuževas dzejas klēts pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību, fonds ir nolēmis gatavot projektu “Broņislavas Martuževas dzejas klēts teritorijas sakārtošana” un piedalīties ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” atklātā projektu konkursā.

Projektā tiek plānots veikt autostāvvietas izbūvi, dārzā izvietot slēptuvi/bunkuru un dzejas stropu (sadarbībā ar scenogrāfu Ivaru Noviku). Veicot šos darbus un sakopjot teritoriju, kopējās projekta izmaksas tiek plānotas EUR 14000 (četrpadsmit tūkstoši). Projekta atbalstīšanas gadījumā fonds lūdz Lubānas novada pašvaldībai atbalstu – projekta līdzfinansējumu 10% apmērā - EUR 1400 Izskatot iesniegumu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (23.09.2019., protokols Nr.9, 9.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Atbalstīt nodibinājuma “Broņislavas Martuževas fonda RAKSTĪTĀJA”, reģistrācijas numurs 40008249144 projektu “Broņislavas Martuževas dzejas klēts teritorijas sakārtošana” un Lauku atbalsta dienesta gala lēmuma par atbalsta piešķiršanu saņemšanas gadījumā garantēt pašvaldības līdzfinansējumu EUR 1400 apmērā, saistības iekļaujot 2020.gada pašvaldības budžetā.

 

13.§ Par mērķdotāciju pamata un vispārējās izglītības iestāžu un pirmsskolas iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai

Ziņo: Ingrīda Logina

Pamatojoties uz saņemto informāciju un atbilstoši 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.447 „Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” un Ministru kabineta 28.08.2001. noteikumiem Nr.382 “Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība”.

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Apstiprināt pamata un vispārējās izglītības iestāžu, interešu izglītības un pirmsskolas iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai piešķirtās mērķdotācijas 2019.gada septembra – decembra mēnesim sadales kārtību.

4.pielikumā Mērķdotācijas Lubānas novada pašvaldības pamata un vispārējās izglītības iestāžu un pirmsskolas iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai sadales kārtība.

 

14.§ Par precizētajām uzturēšanās izmaksām Lubānas novada pašvaldības izglītības iestādēs 2019.gada septembrī – decembrī

Ziņo: Ingrīda Logina

Atbilstoši Ministru kabineta 28.06.2016. noteikumiem Nr.418 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” un audzēkņu skaitam pašvaldības izglītības iestādēs uz 2019.gada 1.septembri, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (23.09.2019., protokols Nr.9, 10.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj: 

Apstiprināt šādas uzturēšanas izmaksas Lubānas novada pašvaldības izglītības iestādēs 2019.gada septembrī-decembrī:

                                                                        euro mēnesī vienam audzēknim

                                                                                                  2019. janv. – aug.

1.Lubānas vidusskolā                                                             122,36             118,37                                                

2.Meirānu Kalpaka pamatskolā:                                                         

-bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanai                  198,94             265,25

-pārējās pirmsskolas vecuma grupās                          209,14             250,97

-pamatskolas klasēs                                                    345,58              264,27                       

3.Pirmsskolas izglītības iestādē „Rūķīši”                                 

            -bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanai                    201,08             208,53

            -pārējās pirmsskolas vecuma grupās                            306,59             290,45

5.pielikumā Pamatbudžeta iestādes uzturēšanas ieņēmumu un izdevumu tāmes pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 2019.gada septembrī – decembrī.

                       

15.§ Par saistošo noteikumu Nr.11 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu”” apstiprināšanu.

Ziņo: Ingrīda Logina

Sakarā ar piešķirto valsts finansējumu izglītības, kultūras un deinstitucionalizācijas pasākumiem, papildus līdzekļu nepieciešamību pašvaldības autoceļa Jaunie kapi-Birznieki-Dambīši posma remontam un Jauniešu centra inventāra remontam, kā arī nepieciešamību veikt izdevumu plāna grozījumus valdības funkciju un ekonomiskās klasifikācijas kodu ietvaros un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu, likuma  „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta 1.punktu un pašvaldībā noteikto Budžeta sagatavošanas, izskatīšanas, apstiprināšanas un izpildes kārtību, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (23.09.2019., protokols Nr.9, 11.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1.      Veikt grozījumus pašvaldības 2019.gada budžetā un apstiprināt saistošos noteikumus Nr.11 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu””  saskaņā ar pielikumu.

2.      Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 46.pantam:

2.1 Saistošos noteikumus Nr.11 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai;

2.2. Saistošie noteikumi Nr.11 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie publicējami pašvaldības mājas lapā internetā.

6.pielikumā Saistošie noteikumi Nr.11, 31.01.2019. saistošo noteikumu Nr.1 “Par pašvaldības 2019.3gada budžetu” 1., 2., 3. pielikums 26.09.2019. saistošo noteikumu Nr.11 redakcijā.

 

Sēde slēgta: plkst.1600

Sēdes vadītājs,

Pašvaldības domes priekšsēdētājs: Tālis Salenieks

Protokols parakstīts 2019.gada 3.oktobrī.

Protokolēja: Lita Žeiere

Lubānas apvienības pārvaldes vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”) papildus informāciju skat. šeit.