Sēdi atklāj plkst. 1400

Sēdi vada: Tālis Salenieks – domes priekšsēdētājs

Sēdē piedalās deputāti: Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Lana Kunce, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte

Sēdē nepiedalās deputāti: Laila Ozoliņa - aizņemta pamatdarbā, Sandra Valaine- aizņemta pamatdarbā, Ainārs Spridzēns - slimības dēļ

Uzaicināti administrācijas darbinieki: Ivars Bodžs – izpilddirektors

Sēdi protokolē: Sandra Līcīte - kancelejas vadītāja

 

Darba kārtībā:

Informācija par aktualitātēm pašvaldības darbā, par deputātu komiteju darbu, par 2019.gada jūlija domes sēdes lēmumu izpildi.

1.      Par Lubānas Veselības un sociālās aprūpes centra ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas pakalpojuma maksas noteikšanu

2.      Par grozījumiem Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un amatalgu likmju sarakstā

3.      Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma „Upenes”, Indrānu pag., Lubānas nov., zemes vienības daļai

4.      Par skolēnu piepildījumu klašu grupās 2019./2020. mācību gadā Meirānu Kalpaka pamatskolā

5.      Par papildus finansējuma piešķiršanu Jauniešu centram

6.      Par grozījumiem Lubānas novada pašvaldības domes 27.06.2019. lēmumā “Par Lubānas novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību robežu pārkārtošanu, platības un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu”. 

Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks informē deputātus par domes sēžu starplaikā notikušajām aktivitātēm un komandējumiem. 19.septembrī iedzīvotāji tika aicināti uz  Lubānas novada attīstības programmas 201.-2026.gadam sabiedriskās apspriešanas sanāksmi. Tajā nekādi konstruktīvi papildinājumi esošajai redakcijai netika izteikti. 21.augustā piedalījos Vidzemnieku dārza svētkos, kurus jau astoto gadu rīko Vidzemes plānošanas reģions, lai godinātu veiksmīgākos Vidzemes reģiona uzņēmējus. No mūsu novada šajā pasākuma piedalīties bija nominēts nodibinājums “Broņislavas Martuževas fonds Rakstītāja”. Pirms dažām dienām bija neliela tikšanās ar Madonas novada vadību par turpmākiem novadu attīstības jautājumiem. Šonedēļ tika nodota ekspluatācijā Barkavas iela, kur tika veikti seguma virsmas vienkārtas apstrādes darbi. Darbs veikts apmierinoši. Uzsākta arī Meirānu stacijas jumta renovācija.

Izpilddirektors Ivars Bodžs informē par 2019.gada jūlija domes sēdes lēmumu izpildi.

Pielikumā Pārskats par 2019.gada jūlija domes sēdes lēmumu izpildi.

1.§

Par Lubānas Veselības un sociālās aprūpes centra ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas pakalpojuma maksas noteikšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

Nolūkā aktualizēt maksu par sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu Lubānas Veselības un sociālās aprūpes centrā un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, izvērtējot iesniegto pakalpojumu tarifu pamatotību un Lubānas novada domes Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas  20.08.2019. atzinumu (protokols Nr.8, 4.§) un Finanšu un attīstības komitejas 26.08.2019. atzinumu (protokols Nr.8, 4.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

  1. Noteikt Lubānas Veselības un sociālās aprūpes centra ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu izmaksas vienai personai, kurai noteikts trešais vai ceturtais aprūpes līmenis, saskaņā ar 02.04.2019. MK noteikumiem Nr.138 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu”:

1.1.  3. līmenim 17,10 euro/diennaktī;

1.2.  4. līmenim 18,08 euro/diennaktī.

 

  1. Noteikt, ka  personām, kuras pašas vai kuru apgādnieki pilnā apmērā veic maksu par sniegto sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu un kuru dzīvesvieta pirms pakalpojuma saņemšanas bija deklarēta Lubānas novada administratīvajā teritorijā, šī lēmuma 1.1. un 1.2.apakšpunktā noteiktajai maksai piemērojama atlaide 37% apmērā.
  2. Lēmums stājas spēkā ar 2020.gada 1.janvāri. 

2.§

Par grozījumiem Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un amatalgu likmju sarakstā

Ziņo: Ivars Bodžs

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu un 27.punktu, 18.12.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr. 851 “Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem”, 18.06.2019. Ministru kabineta noteikumiem Nr.270 “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi", Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas atzinumu (20.08.2019., prot. Nr.8,  5.§) un Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (26.08.2019., protokols Nr.8, 2.§), 

 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 4 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Lana Kunce un Rudīte Kolāte balsojumā nepiedalās, nolemj:

Izdarīt grozījumus Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un amatalgu likmju sarakstā (apstiprināts 30.01.2018., prot.Nr.1, 13.§)

1. Sadaļā Lubānas vidusskola

1.1. 47.punktā amata nosaukumu apkures/krāšņu kurinātājs aizstāt ar apkures iekārtas operators, profesijas kods 818213, amata algu noteikt 516 euro mēnesī, amata likme-1;

1.2. 43.punktā skaitli “580”aizstāt ar skaitli “629”.

2. Sadaļā Meirānu Kalpaka pamatskola

2.1. 51.punktā skaitli “977” aizstāt ar skaitli “1003” ;

2.2. 56.punktā skaitli “710”aizstāt ar skaitli “750”.

3. Sadaļā Mākslas skola 68.punktā skaitli “950” aizstāt ar skaitli “1003”.

4. Sadaļā Pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķīši”

4.1. 72. punktā aizstāt skaitli “710” ar skaitli “750”;

4.2. 73. punktā aizstāt skaitli “710” ar skaitli “750” ;

4.3. 74. punktā aizstāt skaitli “710” ar skaitli “750”;

4.4. 76.punktā skaitli “495”aizstāt ar skaitli “629”.

4.4. 77.punktā skaitli “5,25” aizstāt ar skaitli “4,25”;

4.5. 78.punktā aizstāt skaitli “710” ar skaitli “750”.

5. Sadaļā Lubānas novada Sociālais  dienests-

5.1. 97.punktā skaitli “580” aizstāt ar skaitli “629”;

5.2. 104.punktā skaitli “899” aizstāt ar skaitli “1079”;

5.3. 105.punktā skaitli “956” aizstāt ar skaitli “1079”;

5.4. 106.punktā skaitli “907” aizstāt ar skaitli “1079”;

5.5. 107.punktā skaitli “617” aizstāt ar skaitli “714”;

5.6. 108.punktā skaitli “514” aizstāt ar skaitli “714” un skaitli “0,2” ar “0,15”;

5.7. 109.punktā skaitli “565” aizstāt ar skaitli “629”;

5.8. 110.punktā papildināt ar ierakstu “vai ergoterapeits, profesijas kods 2212 91”, skaitli “640” aizstāt ar skaitli “950” un skaitli “0,4” ar skaitli “0,3”. 

 

 

3.§

Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma „Upenes”, Indrānu pag., Lubānas nov., zemes vienības daļai

Ziņo: Ivars Bodžs

Izskata nekustamā īpašuma “Upenes” Indrānu pag. Lubānas nov. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7058 011 0053 zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7058 011 0053 002 nomnieka SIA “UpeNes” valdes priekšsēdētājas D.Feldmanes 2019.gada 11.jūlija iesniegumu (reģistrēts Lubānas novada pašvaldības lietvedības sistēmā ar Nr. LUB/2.07/19/22) ar lūgumu mainīt zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 7058 011 0053 002 nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no “zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, uz komercdarbības objektu apbūves zeme”.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (26.08.2019., protokols Nr.8, 3.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1.      Mainīt zemes vienības daļai „Upenes”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā kadastra apzīmējums 7058 011 0053 002, (platība 0,8124 ha) esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, uz nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – komercdarbības objektu apbūve (kods 0801).

 

2.      Mainīt zemes vienībai „Upenes”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra apzīmējums 7058 011 0053, (platība 0,8336 ha) esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, uz komercdarbības objektu apbūve (kods 0801), platība 0,8124 ha un individuālā dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) platība 0,2120 ha. 

Pielikumā Lēmums-administratīvais akts un grafiskais pielikums kopā uz 4 lapām.

  

4.§

Par skolēnu piepildījumu klašu grupās 2019./2020. mācību gadā Meirānu Kalpaka pamatskolā

Ziņo: Ivars Bodžs

Izskatot Meirānu Kalpaka pamatskolas direktores Lanas Kunces 2019. gada 15. augusta iesniegumu (reģistrētu pašvaldībā 16.08.2019., Nr. LUB/2.08/19/711), pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21. panta 27. punktu, kas nosaka, ka Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai Dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, saskaņā ar 2016. gada 25. augusta Lubānas novada pašvaldības noteikumu Nr. 2 “Par minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu Lubānas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes klasēs, pirmsskolas izglītības iestādes grupas, sociālās un pedagoģiskās korekcijas klasēs un interešu izglītības grupās” (apstiprināti ar Lubānas novada pašvaldības 25.08.2016. lēmumu, protokols Nr.12, 9.§) 3. punktu, kas nosaka, ka izglītojamo skaita noteikšanā var tikt izdarīti izņēmumi ar Lubānas novada domes lēmumu, kā arī, ievērojot Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas atzinumu (20.08.2019., prot. Nr.8 3.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – nav, Lana Kunce balsojumā nepiedalās, nolemj:

2019./2020. mācību gadā Meirānu Kalpaka pamatskolā atvērt izglītojamo klases ar sekojošu klašu piepildījumu:

2. un 3.klase  – 5 izglītojamie;

4. klase – 4 (1 ar mācīšanās traucējumiem) izglītojamie;

5. un 6. klase – 3 (1 ar mācīšanās traucējumiem) izglītojamie;

7. un 8. klase – 5 izglītojamie;

9. klase – 5 (1 ar mācīšanās traucējumiem) izglītojamie;

Speciālā klase – 5 izglītojamie;

Pirmsskolas izglītības grupa – 7 izglītojamie.

5.§

Par papildus finansējuma piešķiršanu Jauniešu centram

Ziņo: Ivars Bodžs

Izskatot jaunatnes lietu speciālistes L.Padomas iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 02.08.2019., Nr. LUB/2.08/19/659) par nepieciešamību nomainīt bojāto indukcijas plīts virsmu Jauniešu centra telpās Oskara Kalpaka iela 4-4, Lubānā, lai nodrošinātu centra pilnvērtīgu darbību, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2. punktu un ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (26.08.2019. protokols Nr.8, 1.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Piešķirt 300 EUR finansējumu no budžeta brīvajiem (nesadalītajiem) līdzekļiem indukcijas plīts virsmas nomaiņai Jauniešu centra telpās Oskara Kalpaka ielā 4-4, Lubānā, izdarot attiecīgus grozījumus 2019.gada pašvaldības budžetā.

 

6.§

Par grozījumiem Lubānas novada pašvaldības domes 27.06.2019. lēmumā “Par Lubānas novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību robežu pārkārtošanu, platības un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu”

Ziņo: Ivars Bodžs

Izpildot domes 27.06.2019. lēmumu “Par Lubānas novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību robežu pārkārtošanu, platības un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu” un iesniedzot dokumentus Valsts zemes dienestā, tika konstatēts, ka lēmumā nekorekti zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7013 005 0097 nosaukta par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību, jo pašvaldība vēl nav pieņēmusi lēmumu par šī zemesgabala ierakstīšanu zemesgrāmatā, kā to nosaka Zemes pārvaldības likuma 17.panta 6.punkts. Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”21.panta pirmās daļas 27.punktu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

       Izdarīt grozījumus Lubānas novada pašvaldības domes 27.06.2019. lēmumā “Par Lubānas novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību robežu pārkārtošanu, platības un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu” (protokols Nr.7, 14.§), izsakot lēmuma 1.punktu šādā redakcijā:

1.      Pārkārtot Lubānas novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7013 005 0086 un rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7013 005 0097 robežas, saskaņā ar grafisko pielikumu.

Sēde slēgta: plkst.1600

Sēdes vadītājs,

pašvaldības domes priekšsēdētājs                                                                   Tālis Salenieks

Protokols parakstīts 2019.gada 3.septembrī

Protokolēja                                                                                                      Sandra Līcīte

Lubānas apvienības pārvaldes vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”) papildus informāciju skat. šeit.