Sēdi atklāj plkst. 1400

Sēdi vada: Tālis Salenieks – domes priekšsēdētājs

Sēdē piedalās deputāti: Lana Kunce, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine

Sēdē nepiedalās deputāti: Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns

Uzaicināti administrācijas darbinieki: Ivars Bodžs – izpilddirektors, Ingrīda Logina – galvenā grāmatvede, Dace Almane – nekustamā īpašuma speciāliste

Sēdi protokolē: Lita Žeiere – sekretāre

Darba kārtībā:

Informācija par aktualitātēm pašvaldības darbā, par deputātu komiteju darbu, par 2019.gada jūnija domes sēdes lēmumu izpildi.

1. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu krūmgrieža iegādei.

2. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu mobilā telefona iegādei. 

3. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Lubānas pilsētas Barkavas ielas seguma virsmas vienkārtas apstrādes darbiem.       

4. Par pašvaldības ceļu fonda vidējā termiņa (trīs gadu) plānu.        

5. Par saistošo noteikumu Nr.10 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu”” apstiprināšanu.

6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu robežu pārkārtošanai starp nekustamo īpašumu zemes vienībām Miera iela 4, Lubāna, Lubānas nov., un Miera iela 4A, Lubāna, Lubānas nov.

7. Par 2018.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.

8. Par nekustamā īpašuma „Jaunkalniņi 1”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu.

1.pielikumā Pārskats par 2019.gada jūnija domes sēdes lēmumu izpildi.

 

1.§ Par finanšu līdzekļu piešķiršanu krūmgrieža iegādei

Ziņo: Ivars Bodžs

Izskatot pašvaldības īpašuma apsaimniekošanas speciālista G.Stalbova iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā  22.07.2019. ar Nr. LUB/2.10/19/194), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”  15.panta pirmās daļas 2.punktu un  21.panta pirmās daļas 2.punktu un saskaņā ar 29.07.2019. Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (protokols Nr.7, 1.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine,), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Piešķirt 800 EUR finansējumu no Lubānas novada pašvaldības budžeta nesadalītajiem (brīvajiem) līdzekļiem krūmgrieža iegādei, izdarot attiecīgus grozījumus 2019.gada pašvaldības budžetā.

 

2.§ Par finanšu līdzekļu piešķiršanu mobilā telefona iegādei

Ziņo: Ivars Bodžs

Uzklausot pašvaldības izpilddirektora sniegto informāciju par Lubānas Mākslas skolas direktores vēlmi paturēt sev mobilā telefona numuru, ņemot vērā, ka Lubānas Mākslas skolas materiāli tehniskajā nodrošinājumā šobrīd nav mobilais tālrunis, ir tikai pieslēgums, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”  21. panta pirmās daļas 2.punktu un saskaņā ar 29.07.2019. Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (protokols Nr.7, 2.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine,), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Piešķirt 160 EUR finansējumu no Lubānas novada pašvaldības budžeta brīvajiem (nesadalītajiem) līdzekļiem mobilā tālruņa ar jaunu pieslēguma numuru  iegādei Lubānas Mākslas skolas vajadzībām, izdarot attiecīgus grozījumus 2019.gada pašvaldības budžetā.

 

3.§ Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Lubānas pilsētas Barkavas ielas seguma virsmas vienkārtas apstrādes darbiem

Ziņo: Ivars Bodžs

Lai nodrošinātu Lubānas pilsētas Barkavas ielas uzturēšanu satiksmei drošā stāvoklī atbilstoši normatīvajiem aktiem un standartiem ceļu satiksmes drošības jomā,  balstoties uz iepirkuma “Barkavas ielas virsmas vienkārtas apstrāde” (identifikācijas Nr. LNP 2019/6) rezultātiem un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”  15.panta pirmās daļas 2.punktu un  21.panta pirmās daļas 2.punktu un saskaņā ar 29.07.2019. Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (protokols Nr.7, 3.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine,), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Piešķirt 42942 EUR finansējumu Lubānas pilsētas Barkavas ielas virsmas vienkārtas apstrādei, tai skaitā 35000 EUR no pašvaldības autoceļu fonda līdzekļiem, no tiem 10000 EUR speciālā budžeta brīvie (nesadalītie)  līdzekļi un 7942 EUR no pamatbudžeta brīvajiem (nesadalītajiem) līdzekļiem, izdarot attiecīgus grozījumus 2019.gada pašvaldības budžetā.         

 

4.§ Par pašvaldības ceļu fonda vidējā termiņa (trīs gadu) plānu

Ziņo: Ivars Bodžs

Sakarā ar novada domes veiktajiem grozījumiem 31.01.2019. saistošajos noteikumos Nr.1 “Par pašvaldības 2019.gada budžetu” un atbilstoši Ministru kabineta 11.03.2008. Noteikumu Nr.173 “Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtību” 24.punkta prasībām, kas nosaka, ka: “Pašvaldību speciālo budžetu (pašvaldību ceļu fondu) plāno vidējā (triju gadu) termiņā…..” un saskaņā ar 29.07.2019. Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (protokols Nr.7, 4.§)

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine,), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Apstiprināt precizētu pašvaldības ceļu fonda vidējā termiņa plānu 2019.-2021.gadam.

2.pielikumā Lubānas novada pašvaldības ceļu fonda vidējā termiņa plāns 2019.-2021.gadam.

 

5.§ Par 2018.gada publiskā pārskata apstiprināšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var apstiprināt gada publisko pārskatu, LR Likuma “Par budžetu un finanšu vadību” 14.panta 3.daļu, LR Ministru kabineta 05.05.2010. noteikumu Nr.413 „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem” 16.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas sēdes (29.07.2019. protokols Nr.7, 7.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine,), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības 2018.gada publisko pārskatu.

Publiskais pārskats (pielikums)

6.§ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu robežu pārkārtošanai starp nekustamo īpašumu zemes vienībām Miera iela 4, Lubāna, Lubānas nov., un Miera iela 4A, Lubāna, Lubānas nov.

Ziņo: Ivars Bodžs

Lubānas novada pašvaldības dome (turpmāk – dome) izskata SIA „Ametrs” 2019.gada 15.jūlija iesniegumu Nr. 1-2/442 (reģistrēts pašvaldībā 2019.gada 15.jūlijā ar Nr. LUB/2.07/19/21) par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu robežu pārkārtošanai starp nekustamo īpašumu zemes vienībām Miera iela 4, Lubāna, Lubānas nov., un Miera iela 4A, Lubāna, Lubānas nov. un konstatē, ka nav nepieciešama nekustamā īpašuma zemes ierīcības projekta pilnveidošana vai noraidīšana.

Pamatojoties uz:

  1. Ministru Kabineta 02.08.2016. noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26.punktu, kas nosaka, ka pēc projekta saņemšanas apstiprināšanai vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu, norādot vai pielikumā pievienojot informāciju par tās zemes vienības kadastra apzīmējumu, kurai izstrādāts projekts, un projekta grafiskās daļas rekvizītus (attiecīgā zemes ierīkotāja vārdu, uzvārdu, datumu un laiku, kad tas minēto dokumentu ir parakstījis) vai projekta grafiskās daļas kopiju;
  2. Ministru Kabineta 02.08.2016. noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 28.punktu, kas nosaka, ka, ja projektu apstiprina, vietējā pašvaldība pieņem uz projektētajām zemes vienībām attiecināmus lēmumus, tostarp lēmumu par: adreses piešķiršanu, ja pēc zemes ierīcības darbiem paredzēts izveidot jaunu adresācijas objektu; nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu vai maiņu;
  3. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta trešo daļu, kas nosaka, ka vietējā pašvaldība koordinē un uzrauga vietējās pašvaldības attīstības stratēģijas, attīstības programmas, teritorijas plānojuma, lokālplānojumu, detālplānojumu un tematisko plānojumu īstenošanu;
  4. Lubānas novada pašvaldības domes sēdes 2018.gada 29.novembra lēmumu “Par zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumu izsniegšanu zemes robežu pārkārtošanai” (protokols Nr.12. 2.§);
  5. Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, kas nosaka, ka lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa, kā arī ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas sēdes (29.07.2019. protokols Nr.7, 6.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine,), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu par zemes vienības Miera ielā 4A, Lubānā, Lubānas novadā, kadastra apzīmējums 7013 004 0031, kopējā platība 2508 m2 un zemes vienības Miera ielā 4, Lubānā Lubānas novadā, kadastra apzīmējums 7013 004 0033, kopējā platība 1200 m2 robežu pārkārtošanu, atdalot zemes vienības daļu no īpašuma Miera ielā 4A, 779 m2 platībā un pievienojot to zemes vienībai Miera ielā 4, Lubānā, Lubānas novadā saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

2. Noteikt, ka zemes vienības Miera ielā 4, Lubānā, Lubānas novadā platība pēc zemes vienības daļas robežu pārkārtošanas ir 1979 m2, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

3. Noteikt, ka zemes vienībai Miera ielā 4, Lubānā, Lubānas novadā nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods: 0601).

5. Noteikt, ka zemes vienības Miera ielā 4A, Lubānā, Lubānas novadā, platība pēc zemes vienības daļas robežu pārkārtošanas ir 1729 m2, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

6. Noteikt, ka zemes vienībai Miera ielā 4A, Lubānā, Lubānas novadā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods: 0600).

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā.

3.pielikumā Lēmums – administratīvais akts. Grafiskā shēma.

 

7.§ Par nekustamā īpašuma „Jaunkalniņi 1”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

Lubānas novada pašvaldībā 2019.gada 25.jūlijā saņemts fiziskās personas iesniegums (reģistrēts pašvaldībā ar Nr. LUB/2.09/19/35) par nekustamā īpašuma „Jaunkalniņi 1”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos, nosaukumu piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu.

Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka Vidzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Indrānu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.154, 1998.gada 11.februārī nostiprināts nekustamais īpašums „Jaunkalniņi1 1”, Indrānu pag., Lubānas nov., kadastra numurs 7058 005 0039, kas sastāv no divām zemes vienībām 30,2 ha kopplatībā.

Ņemot vērā augstāk minēto, fiziskās personas iesniegumu, izvērtējot Lubānas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un lietas materiālus, pamatojoties Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 20.panta 1.punktu, 2012.gada 10.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 47.punktu, kā arī ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas sēdes (29.07.2019. protokols Nr.7, 8.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine,), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Jaunkalniņi 1”, Indrānu pag., Lubānas nov., kadastra numurs īpašumam: 7058 005 0039, divos atsevišķos īpašumos:

  1. Jauna nekustamā īpašuma veidošanai atdalīt zemes vienību, ar kadastra apzīmējumu: 7058 013 0063, platība – 5,6 ha, piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu: „Jaunkalni”, Indrānu pag., Lubānas nov., noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101);
  2. Paliekošais nekustamais īpašums,  kurš sastāv vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7058 012 0026, platība – 24,6 ha, saglabāt nosaukumu “Jaunkalniņi 1”, Indrānu pagasts, Lubānas novads  un noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101).

4.pielikumā Lēmums – administratīvais akts. Grafiskā kartes skata izdruka.

 

8.§ Par saistošo noteikumu Nr.10 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu”” apstiprināšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

Sakarā ar finansējumu ELFLA projektam “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas grāvja ar kadastra Nr.423721:02 Lubānas novada Indrānu pagastā atjaunošana”, Valsts Kultūrkapitāla piešķirtajiem transfertiem deju kolektīvam “Žuburi” un pašvaldības īstenoto projektu “Barkavas ielas asfalta seguma atjaunošana”, kā arī līdzekļu nepieciešamību neplānotiem pirkumiem teritorijas labiekārtošanas un Lubānas Mākslas skolas vajadzībām un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta 1.punktu un pašvaldībā noteikto Budžeta sagatavošanas, izskatīšanas, apstiprināšanas un izpildes kārtību, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (29.07.2019. protokols Nr.7, 5.§) pozitīvo atzinumu.

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine,), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

  1. Veikt grozījumus pašvaldības 2019. gada budžetā un apstiprināt saistošos noteikumus Nr.10 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu””  saskaņā ar pielikumu.
  2. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 46.pantam:

           2.1. Saistošos noteikumus Nr.10 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai;

2.2. Saistošie noteikumi Nr.10 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie publicējami pašvaldības mājas lapā internetā.

5.pielikumā Saistošie noteikumi Nr.10, 31.01.2019. saistošo noteikumu Nr.1 “Par pašvaldības 2019.gada budžetu” 1., 2., 3., 4. pielikums 31.07.2019. saistošo noteikumu Nr.10 redakcijā kopā uz 13 lapām.

 

Sēde slēgta: plkst.1600

Sēdes vadītājs,

Pašvaldības domes priekšsēdētājs: Tālis Salenieks

Protokols parakstīts 2019.gada 6.augustā

Protokolēja: Lita Žeiere

 

 

Lubānas apvienības pārvaldes vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”) papildus informāciju skat. šeit.