Sēdi atklāj plkst. 1400

Sēdi vada: Tālis Salenieks – domes priekšsēdētājs

Sēdē piedalās deputāti: Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine

Sēdē nepiedalās deputāti: Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Ainārs Spridzēns, Iveta Peilāne

Uzaicināti administrācijas darbinieki: Ivars Bodžs – izpilddirektors, Ingrīda Logina – galvenā grāmatvede, Egils Rēvelis – attīstības daļas vadītājs, Dace Almane – nekustamā īpašuma speciāliste

Sēdi protokolē: Lita Žeiere – sekretāre

Darba kārtībā:

Informācija par aktualitātēm pašvaldības darbā, par deputātu komiteju darbu, par 2019.gada maija domes sēdes lēmumu izpildi.

1. Par preču pārdošanas cenu apstiprināšanu suvenīriem.

2. Par pirkuma-pārdevuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesību izmantotāju nekustamajam īpašumam "Palejas", Indrānu pagastā, Lubānas novadā.

3. Par projekta iesnieguma “Informatīvās vides video vizītkartes “RADI, DARI, VIDI Lubānas novadā”” apstiprināšanu.

4. Par projekta iesnieguma “Oskara Kalpaka kapa pieminekļa ansambļa dendroloģiskās ainavas labiekārtošana Visagala kapos ” apstiprināšanu.

5. Par projekta iesnieguma “Drošā taka” apstiprināšanu.

6. Par projekta iesnieguma “BMX velotrase” apstiprināšanu.

7. Par projekta iesnieguma “Estrādes vietas sakopšana pie J.Zābera muzeja “Vecais ceplis”” apstiprināšanu.

8. Par projekta iesnieguma “Lai zaļāk” apstiprināšanu.

9. Par Lubānas novada Attīstības programmas 2019.-2026. gadam 1.0 redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

10. Par atvaļinājuma piešķiršanu Lubānas novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Tālim Saleniekam.

11. Par Lubānas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja aizvietošanu viņa ikgadējā atvaļinājuma laikā.

12. Par finansējuma piešķiršanu ugunsdrošības signalizācijas paneļa nomaiņai Sociālā dienesta ēkā Oskara Kalpaka ielā 12, Lubānā.

13. Par finansējuma piešķiršanu transporta izdevumu segšanai.

14. Par Lubānas novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību robežu pārkārtošanu, platības un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu.

15. Par nekustamā īpašuma „Bērzkalni 2”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu.

16. Par saistošo noteikumu Nr.9 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu”” apstiprināšanu.

Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks informē deputātus par domes sēžu starplaikā notikušajām aktivitātēm un komandējumiem.

Pašvaldības izpilddirektors Ivars Bodžs informē par 2019.gada maija sēdes lēmumu izpildi.

1.Pielikums. Pārskats par 2019.gada maija domes sēdes lēmumu izpildi.

 

1.§ Par preču pārdošanas cenu apstiprināšanu suvenīriem

Ziņo: Ivars Bodžs

Izskatot pašvaldības kultūras darba speciālistes I.Kraukles iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 20.06.2019., Nr. LUB/2.08/19/552) par pārdošanas cenu apstiprināšanu precēm un, ņemot vērā preces iegādes izdevumus un pašvaldības izlietotos resursus, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu un saskaņā ar 25.06.2019. Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (protokols Nr.6, 1.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Tālis Salenieks, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine,), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Apstiprināt suvenīru atsavināšanas cenas tirdzniecībai Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrā Oskara Kalpaka ielā 4-3, Lubānā:

 

Nr.p.k.

Nosaukums

Indekss

Cena (euro)

 1.  

Krūze

P001

2,90

 1.  

Kauss 0.3 l

B002

3,38

 1.  

Kauss 0.5 l

B003

4.35

 1.  

Vāze mazā

SA005

1,57

 1.  

Vāze amfora

AM006

1,21

 1.  

Vāze augstā

VA 008

2,18

 1.  

Vāze trīsstūrveida

VT009

1,69

 1.  

Vāze ar vilnīti

VR029

1,53

 1.  

Suvenīrs Kauss

SB 010

1,69

 1.  

Suvenīrs Kausiņš

SB 011

1,53

 1.  

Suvenīrs mazais kausiņš

SB012

1,33

 1.  

Blašķe

G0013

2,42

 1.  

Suvenīrs Kurpe

SK0014

2,31

 1.  

Suvenīrs Kurpīte

SK0015

1,53

 1.  

Magnēts kauss

MA0027

1,33

 1.  

Glāze

TAU032

1,53

 

2.§ Par pirkuma-pārdevuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesību izmantotāju nekustamajam īpašumam "Palejas", Indrānu pagastā, Lubānas novadā

Ziņo: Ivars Bodžs

2019.gada 30.aprīlī Lubānas novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu “Par zemes īpašuma “Palejas”, Indrānu pag., Lubānas nov. atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu” (protokols Nr.4, 4.§), pamatojoties uz kuru īpašuma pirmpirkuma tiesīgajai personai tika nosūtīts atsavināšanas paziņojums. 2019.gada 7.jūnijā pašvaldības bankas norēķinu kontā saņemti finanšu līdzekļi 6700 EUR apmērā ar norādi “Par zemes gabalu “Palejas”, kad.apz.nr.70580160089) (pielikumā grāmatvedības apliecinājums, reģistrēts pašvaldībā 20.06.2019., Nr. LUB/2.08/19/555), personai uz lēmuma pieņemšanas brīdi ir nokārtoti atsavināmā zemesgabala nomas un nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi (pielikumā nekustamā īpašuma speciālistes izziņa, reģistrēta 27.06.2019., Nr. LUB/2.08/19/564).

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 25.06.2019. sēdes (protokols Nr.6., 2.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Tālis Salenieks, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine,), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Noslēgt pirkuma – pārdevuma līgumu ar personu par nekustamā īpašuma “Palejas” Indrānu pag. Lubānas nov. kadastra Nr.70580160089 pārdošanu par 6700 EUR.

2.Pielikums. Grāmatvedības apliecinājums un nekustamā īpašuma speciālistes izziņa.

 

3.§ Par projekta iesnieguma “Informatīvās vides video vizītkartes “RADI, DARI, VIDI Lubānas novadā”” apstiprināšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

Saskaņā ar Lubānas novada pašvaldības izsludināto projektu konkursu “Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai” saņemts biedrības “Lubānas Puse”  (turpmāk – projekta iesniedzējs) projekta iesniegums “Informatīvās vides video vizītkartes “RADI, DARI, VIDI Lubānas novadā”” (turpmāk – projekta iesniegums), reģistrēts pašvaldībā 03.06.2019. ar Nr. LUB/2.08/19/505.

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja (20.06.2019., protokols Nr.6, 1.§) un Finanšu un attīstības komiteja (25.06.2019., protokols Nr.6, 3.§), izvērtējot projekta iesnieguma atbilstību konkursa nolikuma vērtēšanas kritērijiem, konstatēja:

1)      projekta iesniegums atbilst vērtējumām “Jā” vispārējās prasībās;

2)      projekta iesniegums atbilst vērtējumam “Jā” šādos kritērijos: Nr. 7.1.,Nr. 7.2.;

3)      projekta iesniegums atbilst vērtējumam “Jā”  aktivitātē Nr. 8.2.;

4)      ņemot vērā, ka konkursā visu iesniegto projektu koptāme nepārsniedz budžetā atvēlētos līdzekļus, projekta iesnieguma vērtējums punktu izteiksmē nav nepieciešams.

Ņemot vērā iepriekš konstatēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Tālis Salenieks, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine,), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Apstiprināt biedrības “Lubānas Puse”, reģistrācijas Nr. 50008247111, projekta iesniegumu “Informatīvās vides video vizītkartes “RADI, DARI, VIDI Lubānas novadā”” projektu konkursa “Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai”

ietvaros ar pašvaldības finansējumu 1000 EUR.

 

4.§ Par projekta iesnieguma “Oskara Kalpaka kapa pieminekļa ansambļa dendroloģiskās ainavas labiekārtošana Visagala kapos ” apstiprināšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

Saskaņā ar Lubānas novada pašvaldības izsludināto projektu konkursu “Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai” saņemts nodibinājuma “Broņislavas Martuževas fonds RAKSTĪTĀJA” (turpmāk – projekta iesniedzējs) projekta iesniegums “Oskara Kalpaka kapa pieminekļa ansambļa dendroloģiskās ainavas labiekārtošana Visagala kapos” (turpmāk – projekta iesniegums), reģistrēts pašvaldībā 03.06.2019. ar Nr. LUB/2.08/19/504.

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja (20.06.2019., protokols Nr.6, 2.§) un Finanšu un attīstības komiteja (25.06.2019., protokols Nr.6, 4.§), izvērtējot projekta iesnieguma atbilstību konkursa nolikuma vērtēšanas kritērijiem, konstatēja:

1)      projekta iesniegums atbilst vērtējumām “Jā” vispārējās prasībās;

2)      projekta iesniegums atbilst vērtējumam “Jā” šādos kritērijos: Nr. 7.1., Nr. 7.3.;

3)      projekta iesniegums atbilst vērtējumam “Jā”  aktivitātē Nr. 8.1.;

4)      ņemot vērā, ka konkursā visu iesniegto projektu koptāme nepārsniedz budžetā atvēlētos līdzekļus, projekta iesnieguma vērtējums punktu izteiksmē nav nepieciešams.

Ņemot vērā iepriekš konstatēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Tālis Salenieks, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine,), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Apstiprināt nodibinājuma “Broņislavas Martuževas fonds RAKSTĪTĀJA”, reģistrācijas Nr. 40008249144, projekta iesniegumu “Oskara Kalpaka kapa pieminekļa ansambļa dendroloģiskās ainavas labiekārtošana Visagala kapos” projektu konkursa

“Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai” ietvaros ar pašvaldības finansējumu 940 EUR.

 

5.§ Par projekta iesnieguma “Drošā taka” apstiprināšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

Saskaņā ar Lubānas novada pašvaldības izsludināto projektu konkursu “Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai” saņemts biedrības “Aborieši”  (turpmāk – projekta iesniedzējs) projekta iesniegums “Drošā taka” (turpmāk – projekta iesniegums), reģistrēts pašvaldībā 03.06.2019. ar Nr. LUB/2.08/19/502.

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja (20.06.2019., protokols Nr.6, 3.§) un Finanšu un attīstības komiteja (25.06.2019., protokols Nr.6, 5.§), izvērtējot projekta iesnieguma atbilstību konkursa nolikuma vērtēšanas kritērijiem,

konstatēja:

1)      projekta iesniegums atbilst vērtējumām “Jā” vispārējās prasībās;

2)      projekta iesniegums atbilst vērtējumam “Jā” šādos kritērijos: Nr. 7.1.,Nr. 7.2., Nr. 7.3.;

3)      projekta iesniegums atbilst vērtējumam “Jā”  aktivitātē Nr. 8.1.;

4)      ņemot vērā, ka konkursā visu iesniegto projektu koptāme nepārsniedz budžetā atvēlētos līdzekļus, projekta iesnieguma vērtējums punktu izteiksmē nav nepieciešams.

Ņemot vērā iepriekš konstatēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 4 (Tālis Salenieks, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs,) PRET – nav, ATTURAS – nav, balsojumā nepiedalās Sandra Valaine, nolemj:

Apstiprināt biedrības “Aborieši”, reģistrācijas Nr. 50008189951, projekta iesniegumu “Drošā taka” projektu konkursa “Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai” ietvaros ar pašvaldības finansējumu 1000 EUR.

 

6.§ Par projekta iesnieguma “BMX velotrase” apstiprināšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

Saskaņā ar Lubānas novada pašvaldības izsludināto projektu konkursu “Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai” saņemts biedrības “Motoklubs Lubāna”  (turpmāk – projekta iesniedzējs) projekta iesniegums “BMX velotrase” (turpmāk – projekta iesniegums), reģistrēts pašvaldībā 31.05.2019. ar Nr. LUB/2.08/19/492.

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja (20.06.2019., protokols Nr.6, 4.§) un Finanšu un attīstības komiteja (25.06.2019., protokols Nr.6, 6.§), izvērtējot projekta iesnieguma atbilstību konkursa nolikuma vērtēšanas kritērijiem,

konstatēja:

1)      projekta iesniegums atbilst vērtējumām “Jā” vispārējās prasībās;

2)      projekta iesniegums atbilst vērtējumam “Jā” šādos kritērijos: Nr. 7.2., Nr. 7.3.;

3)      projekta iesniegums atbilst vērtējumam “Jā”  aktivitātē Nr. 8.2.;

4)      ņemot vērā, ka konkursā visu iesniegto projektu koptāme nepārsniedz budžetā atvēlētos līdzekļus, projekta iesnieguma vērtējums punktu izteiksmē nav nepieciešams.

Ņemot vērā iepriekš konstatēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Tālis Salenieks, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine,), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Apstiprināt biedrības “Motoklubs Lubāna”, reģistrācijas Nr. 50008251511, projekta iesniegumu “BMX velotrase” projektu konkursa “Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai” ietvaros ar pašvaldības finansējumu 1000 EUR.

 

7.§ Par projekta iesnieguma “Estrādes vietas sakopšana pie J.Zābera muzeja “Vecais ceplis”” apstiprināšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

Saskaņā ar Lubānas novada pašvaldības izsludināto projektu konkursu “Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai” saņemts biedrības “Vecais ceplis”  (turpmāk – projekta iesniedzējs) projekta iesniegums “Estrādes vietas sakopšana pie J.Zābera muzeja “Vecais ceplis”” (turpmāk – projekta iesniegums), reģistrēts pašvaldībā 31.05.2019. ar Nr. LUB/2.08/19/491.

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja (20.06.2019., protokols Nr.6, 5.§) un Finanšu un attīstības komiteja (25.06.2019., protokols Nr.6, 7.§), izvērtējot projekta iesnieguma atbilstību konkursa nolikuma vērtēšanas kritērijiem,

konstatēja:

1)      projekta iesniegums atbilst vērtējumām “Jā” vispārējās prasībās;

2)      projekta iesniegums atbilst vērtējumam “Jā” šādos kritērijos: Nr. 7.1., Nr. 7.3.;

3)      projekta iesniegums atbilst vērtējumam “Jā”  aktivitātē Nr. 8.1.;

4)      ņemot vērā, ka konkursā visu iesniegto projektu koptāme nepārsniedz budžetā atvēlētos līdzekļus, projekta iesnieguma vērtējums punktu izteiksmē nav nepieciešams.

Ņemot vērā iepriekš konstatēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Tālis Salenieks, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine,), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Apstiprināt biedrības “Vecais ceplis”, reģistrācijas Nr. 40008209921, projekta iesniegumu “Estrādes vietas sakopšana pie J.Zābera muzeja “Vecais ceplis”” projektu konkursa “Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai” ietvaros ar

pašvaldības finansējumu 1000 EUR.

 

8.§ Par projekta iesnieguma “Lai zaļāk” apstiprināšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

Saskaņā ar Lubānas novada pašvaldības izsludināto projektu konkursu “Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai” saņemts biedrības “Vienā solī”  (turpmāk – projekta iesniedzējs) projekta iesniegums “Lai zaļāk” (turpmāk – projekta iesniegums), reģistrēts pašvaldībā 30.05.2019. ar Nr. LUB/2.08/19/489.

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja (20.06.2019., protokols Nr.6, 6.§) un Finanšu un attīstības komiteja (25.06.2019., protokols Nr.6, 8.§), izvērtējot projekta iesnieguma atbilstību konkursa nolikuma vērtēšanas kritērijiem,

konstatēja:

1)      projekta iesniegums atbilst vērtējumām “Jā” vispārējās prasībās;

2)      projekta iesniegums atbilst vērtējumam “Jā” šādos kritērijos: Nr. 7.1., Nr. 7.2., Nr. 7.3.;

3)      projekta iesniegums atbilst vērtējumam “Jā”  aktivitātē Nr. 8.1.;

4)      ņemot vērā, ka konkursā visu iesniegto projektu koptāme nepārsniedz budžetā atvēlētos līdzekļus, projekta iesnieguma vērtējums punktu izteiksmē nav nepieciešams.

Ņemot vērā iepriekš konstatēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Tālis Salenieks, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine,), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Apstiprināt biedrības “Vienā solī”, reģistrācijas Nr. 40008273998, projekta iesniegumu “Lai zaļāk” projektu konkursa “Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai” ietvaros ar pašvaldības finansējumu 916 EUR.

 

9.§ Par Lubānas novada Attīstības programmas 2019. – 2026. gadam 1.0 redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Ziņo: Egils Rēvelis

Lubānas novada pašvaldības dome (turpmāk – Dome), izskatot Lubānas novada Attīstības programmas 2019. – 2026. gadam attīstības daļas vadītāja ziņojumu par izstrādāto Lubānas novada Attīstības programmu un tam pievienoto  SIA "Baltkonsults” iesniegto Lubānas novada Attīstības programmas 2019. – 2026. gadam 1.0 redakciju un ievērojot likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 67. punktu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Tālis Salenieks, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine,), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

 1. Nodot Lubānas novada Attīstības programmas 2019. – 2026. gadam 1.0 redakciju  publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.
 2. Noteikt publiskās apspriešanas laiku 4 (četras) nedēļas.
 3. Lēmumu un paziņojumu par Lubānas novada Attīstības programmas 2019. – 2026. gadam 1.0 redakciju  nodošanu publiskajai apspriešanai ievietot pašvaldības interneta vietnē www.lubana.lv, informatīvajā izdevumā „Lubānas Ziņas” un Telpiskās attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS). 

Lubānas novada attīstības programmas 1.0. redakcija pieejama: https://geolatvija.lv/geo/tapis

 

10.§ Par atvaļinājuma piešķiršanu Lubānas novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Tālim Saleniekam

Ziņo: Ivars Bodžs

2019. gada 20. jūnijā Lubānas novada pašvaldībā ir saņemts domes priekšsēdētāja Tāļa Salenieka iesniegums (reģistrēts ar Nr. LUB/2.10/19/158) ar lūgumu piešķirt ikgadējo atvaļinājumu četras kalendārās nedēļas ar 2019. gada 8. jūliju.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta 4.daļas 8.punktu un 41.panta pirmo daļu un 26.02.2015. Lubānas novada pašvaldības nolikuma Nr. 2 “Nolikums par darba samaksas kārtību un sociālajām garantijām Lubānas novada pašvaldībā” 3.4.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (25.06.2019. protokols Nr.6, 10.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Tālis Salenieks, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine,), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1.      Piešķirt Lubānas novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Tālim Saleniekam ikgadējo atvaļinājumu 4 (četras) kalendārās nedēļas, sākot ar 2019. gada 8. jūliju līdz 4. augustam par nostrādāto laiku no 15.06.2018.-14.06.2019.

2.       Izmaksāt Tālim Saleniekam atvaļinājuma pabalstu 40 % apmērā no mēnešalgas.

3.      Atvaļinājuma laikā Tālim Saleniekam saglabāt pirmā paraksta tiesības kredītiestādēs un Valsts kasē.

 

11.§ Par Lubānas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja aizvietošanu viņa ikgadējā atvaļinājuma laikā

Ziņo: Ivars Bodžs

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1 daļas 13.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (25.06.2019. protokols Nr.6, 11.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Tālis Salenieks, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine,), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Lubānas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Tāļa Salenieka ikgadējā atvaļinājuma laikā no 2019. gada 8. jūlija līdz 4. augustam domes priekšsēdētāja vietniecei Ivetai Peilānei noteikt atlīdzību par priekšsēdētāja pienākumu veikšanu 7,90 euro/h.

 

12.§ Par finansējuma piešķiršanu ugunsdrošības signalizācijas paneļa nomaiņai Sociālā dienesta ēkā Oskara Kalpaka ielā 12, Lubānā

Ziņo: Ivars Bodžs

Izskatot Sociālā dienesta direktores I.Līberes iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 17.06.2019., Nr. LUB/2.08/19/540) par nepieciešamību nomainīt bojāto ugunsdrošības signalizācijas paneli, lai izpildītu Ugunsdrošības noteikumu prasības objektā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2. punktu un ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (25.06.2019. protokols Nr.6, 12.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Tālis Salenieks, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine,), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Piešķirt 320 EUR finansējumu no budžeta brīvajiem (nesadalītajiem) līdzekļiem ugunsdrošības signalizācijas paneļa nomaiņai Sociālā dienesta ēkā Oskara Kalpaka ielā 12, Lubānā, izdarot attiecīgus grozījumus 2019. gada pašvaldības budžetā.

 

13.§ Par finansējuma piešķiršanu transporta izdevumu segšanai

Ziņo: Ivars Bodžs

Izskatot Meirānu Kalpaka pamatskolas direktores L.Kunces iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 13.06.2019., Nr. LUB/2.08/19/531) par nepieciešamību nodrošināt Meirānu Kalpaka pamatskolas 1.-5. klašu audzēkņu nokļūšanu uz Rīgas pasažieru ostu un atpakaļ sakarā ar zviedru labdarības nodibinājuma "Lettiska Hjälpinsamlingen" organizēto bērnu vasaras nometni Zviedrijas salā Ēlandē (Sandbijā), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (25.06.2019., protokols Nr.6, 13.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Tālis Salenieks, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine,), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Piešķirt 730 EUR finansējumu no budžeta brīvajiem (nesadalītajiem) līdzekļiem transporta izdevumu segšanai nokļūšanai uz Rīgas pasažieru ostu un atpakaļ zviedru labdarības nodibinājuma "Lettiska Hjälpinsamlingen" organizētās bērnu vasaras nometnes apmeklējumam Zviedrijas salā Ēlandē, izdarot attiecīgus grozījumus 2019. gada pašvaldības budžetā.

  

14.§ Par Lubānas novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību robežu pārkārtošanu, platības un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

Izskatot pašvaldības Attīstības daļas  ierosinājumu par zemes vienību robežu pārkārtošanu starp pašvaldībai piekritīgām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7013 005 0086 un 7013 005 0097, zemes vienību kompaktu konfigurāciju izveidošanai un lietderīgākai izmantošanai, pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.panta 2.punktu, kas nosaka, ka, pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, atbilstoši normatīvo aktu un šā likuma 34.panta nosacījumiem kadastra informācijas sistēmā drīkst pievienot daļu zemes vienības blakus esošai zemes vienībai, neveidojot jaunu zemes vienību, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (26.06.2019., protokols Nr.6, 14.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Tālis Salenieks, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine,), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1.      Pārkārtot Lubānas novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību 7013 005 0086 un 7013 005 0097 robežas, saskaņā ar grafisko pielikumu.

2.      Noteikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7013 005 0086  platību – 9139 m2, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –  Inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves zeme (NĪLM kods – 1201).

3.      Noteikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7013 005 0097 platību – 27196 m2, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – lauksaimniecības zeme (NĪLM kods – 0101).

3.Pielikums. Grafiska kartes skata izdruka.

 

15.§ Par nekustamā īpašuma „Bērzkalni 2”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu

Ziņo: Dace Almane

Lubānas novada pašvaldībā 2019.gada 13.jūnijā saņemts SIA “IRI Forest Assets Latvia” (iepriekš SIA FORAN REAL ESTATE - 2018.gada 17.jūlija uzņēmumu reģistra lēmums Nr. 18-10/111885) pilnvarotās personas Mārtiņa Seiļa iesniegums (reģistrēts pašvaldībā ar Nr. LUB/2.07/19/16) par nekustamā īpašuma „Bērzklani 2”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos, nosaukumu piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu.

Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka Vidzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Indrānu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000179255 2005. gada 1. jūlijā nostiprināts nekustamais īpašums „Bērzkalni 2”, Indrānu pag., Lubānas nov., kadastra numurs 7058 004 0097, kas sastāv no trīs zemes vienībām 15,4 ha kopplatībā.

Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta 1.daļu, kur teikts, ka zemes vienībai un zemes vienības daļai vai plānotai zemes vienībai un zemes vienības daļai nosaka nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lietošanas mērķim piekrītošo zemes platību. To atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajai izmantošanai vai likumīgi uzsāktajai izmantošanai nosaka vietējā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas konkrētā zemes vienība un zemes vienības daļa, izņemot šīs panta daļas 2.punktā minēto gadījumu, kā arī 2006. gada 20. jūnija Ministru kabineta  noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7.punktu, kas nosaka, ka lietošanas mērķa maiņu ierosina, ja iepriekš likumīgi noteiktais lietošanas mērķis un tam piekrītošā zemes platība neatbilst šo noteikumu 4.nodaļas 29.punktā (Ja vietējais teritorijas plānojums konkrētajai zemes vienībai pieļauj vairākas izmantošanas iespējas, personai ir tiesības ierosināt un šo noteikumu 21.punktā minētajā pieteikumā norādīt vienu, vairākus vai visus teritorijas izmantošanas veidus. Lietošanas mērķim piekrītošo zemes platību nosaka proporcionāli to skaitam. Ja persona šo noteikumu 18.punktā minētajā termiņā neierosina lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu, pašvaldībai ir tiesības bez saskaņošanas ar personu noteikt lietošanas mērķi atbilstoši zemes vienībai teritorijas plānojumā atļautajiem galvenajiem teritorijas izmantošanas veidiem) minētajām prasībām, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (25.06.2019. protokols Nr.6, 15.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Tālis Salenieks, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine,), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1.  Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Bērzkalni 2”, Indrānu pag., Lubānas nov., kadastra numurs īpašumam: 7058 004 0097, divos atsevišķos īpašumos.

2.  Jauna nekustamā īpašuma veidošanai atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu: 7058 004 0133, platība – 5,3 ha, piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu: „Zaļumi”, Indrānu pag., Lubānas nov., noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101).

3. Paliekošais nekustamais īpašums,  kurš sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 7058 004 0097, platība – 8,3 ha un 7058 004 0134, platība – 1,8 ha saglabāt nosaukumu “Bērzkalni 2”, Indrānu pagasts, Lubānas novads un noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods: 0201). 

4.Pielikums. Lēmums – administratīvais akts.

 

16.§ Par saistošo noteikumu Nr. 9 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par pašvaldības 2019. gada budžetu”” apstiprināšanu

Ziņo: Ingrīda Logina

Sakarā ar finansējumu skolēnu nodarbinātības pasākumiem vasaras brīvlaikā,  papildus līdzekļu nepieciešamību teritorijas labiekārtošanai, sociālās aprūpes un izglītības iestādēm, kā arī veicamajiem grozījumiem teritorijas attīstības un uzturēšanas pasākumu izdevumu tāmē atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu, likuma  „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta 1.punktu un pašvaldībā noteikto Budžeta sagatavošanas, izskatīšanas, apstiprināšanas un izpildes kārtību, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (25.06.2019., protokols Nr.6, 16.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Tālis Salenieks, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine,), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1.      Veikt grozījumus pašvaldības 2019. gada budžetā un apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 9 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par pašvaldības 2019. gada budžetu””  saskaņā ar pielikumu.

2.      Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 46.pantam:

2.1 Saistošos noteikumus Nr. 9 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par pašvaldības 2019. gada budžetu” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai;

2.2. Saistošie noteikumi Nr. 9 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par pašvaldības 2019. gada budžetu” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie publicējami pašvaldības mājas lapā internetā.

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Tālis Salenieks, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine,), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

5.Pielikums. Saistošie noteikumi Nr. 9., 31.01.2019. saistošo noteikumu Nr. 1 “Par pašvaldības 2019. gada budžetu” 1., 2., 3.pielikums 27.06.2019. saistošo noteikumu Nr. 9 redakcijā kopā uz 12 lapām.

 

Sēde slēgta: plkst. 1530

Sēdes vadītājs,

Pašvaldības domes priekšsēdētājs: Tālis Salenieks

Protokols parakstīts 2019.gada 3.jūlijā.

Protokolēja: Lita Žeiere

 

Lubānas apvienības pārvaldes vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”) papildus informāciju skat. šeit.