Sēdi atklāj plkst. 14.00

Sēdi vada: Tālis Salenieks– domes priekšsēdētājs

Sēdē piedalās deputāti: Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Ainārs Spridzēns, Guntis Klikučs, Sandra Valaine, Laila Ozoliņa

Sēdē nepiedalās deputāti: Lana Kunce

Uzaicināti administrācijas darbinieki: Ivars Bodžs – izpilddirektors, Ingrīda Logina – galvenā grāmatvede 

Sēdi protokolē: Lita Žeiere – sekretāre

Darba kārtībā:

Informācija par aktualitātēm pašvaldības darbā, par deputātu komiteju darbu, par 2019.gada aprīļa domes sēdes lēmumu izpildi.

1. Par zemes vienību piekritību pašvaldībai un ievietošanu atsavināmo zemju sarakstā.

2. Par dzīvokļa īpašuma Lubānas ielā 10-1, Lubānā, Lubānas novadā ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas ierosinājumu.

3. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Lubānas kultūras nama tautas deju kolektīva “Lubāna” braucienam uz 19. starptautisko tautas deju festivālu “Leron” Horvātijā.

4. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Lubānas kultūras nama jauniešu deju kolektīva “Žuburi” braucienam uz starptautisko tautas deju festivālu Nīderlandē.

5. Par ārzemju komandējuma izdevumiem.

6. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai un lietošanas mērķa piešķiršanu zemes vienības daļai īpašumā “Upenes” Indrānu pag., Lubānas nov.

7. Par 2018.gada konsolidētā finanšu pārskata apstiprināšanu.

8. Par debitoru parādu izslēgšanu no pašvaldības bilances.

9. Par saistošo noteikumu Nr.8 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu”” apstiprināšanu.

Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks informē deputātus par domes sēžu starplaikā notikušajām aktivitātēm un komandējumiem.

26.aprīlī piedalījos diskusijā par novadu veidošanu Madonas reģionālās bibliotēkas organizētajos Grāmatu svētkos.

21.jūnijā plkst.10.00 kinoteātrī “Vidzeme”, Tirgus ielā 5, Madonā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs aicina Lubānas novada domes deputātus uz konsultāciju. Darba kārtībā paredzēts VARAM

Jura Pūces ziņojums par administratīvi teritoriālā iedalījuma piedāvājumu, eksperta ziņojums par administratīvi teritoriālās reformas sociālekonomiskajiem aspektiem un diskusija ar pašvaldību domju

deputātiem, lai uzklausītu viedokļus, komentārus un atbildētu uz deputātu jautājumiem.

Pašvaldības izpilddirektors Ivars Bodžs informē par 2019.gada aprīļa sēdes lēmumu izpildi.

1.pielikumā pārskats par 2019.gada aprīļa domes sēdes lēmumu izpildi uz 1 lapas

 

1.§ Par zemes vienību piekritību pašvaldībai un ievietošanu atsavināmo zemju sarakstā

Ziņo: Ivars Bodžs

Atbilstoši grozījumiem Zemes pārvaldības likumā, kas stājās spēkā 2018.gada 25.oktobrī, 17.panta sestajā daļā noteikts, ka “šā panta pirmajā daļā minētie zemes gabali, par kuriem šā panta piektajā daļā noteiktajā termiņā pašvaldības un ministrijas Valsts zemes dienesta publicētajos rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās zemes izvērtēšanas sarakstos nav izdarījušas atzīmi par zemes gabala piederību vai piekritību pašvaldībai vai valstij, piekrīt vietējai pašvaldībai tās administratīvajā teritorijā. Lēmumu par šo zemes gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņem pašvaldība”. Pirms pašvaldības lēmuma par rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību ierakstīšanu zemesgrāmatā (turpmāk – Lēmums) pieņemšanas,  jākonstatē šādu nosacījumu iestāšanās:

 1. ir pieņemts Ministru kabineta rīkojums par zemes reformas pabeigšanu visā attiecīgajā pašvaldības administratīvajā teritorijā;
 2. pagājis valstij un pašvaldībām noteiktais divu gadu termiņš pēc zemes reformas pabeigšanas rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību izvērtēšanai; 
 3. pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 “Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 8.1.apakšpunktu Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē publicēts ministriju un pašvaldības izvērtētais rezerves zemju saraksts (turpmāk – izvērtētais saraksts).
 4. izvērtētajā sarakstā pie attiecīgās zemes vienības nav izdarītas atzīmes par tās piekritību vai piederību valstij vai pašvaldībai.

Attiecībā par izvērtētajām sarakstos iekļautajām zemes vienībām, kas atrodas Lubānas pašvaldības administratīvajā teritorijā  un ir apkopotas divos pielikumos, visi iepriekš minētie nosacījumi ir iestājušies, tāpēc ir pamats  pieņemt lēmumu par attiecīgo zemes vienību nodošanu atsavināšanai tādējādi nodrošinot to racionālu izmantošanu, kā arī  papildus ieņēmumus pašvaldības budžetā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17.panta sesto daļu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 1. un 2.punktu, likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 “Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 3.2.apakšpunktu, 8.1.apakšpunktu, Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē publicēto ministriju un pašvaldības izvērtēto rezerves zemju sarakstu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine, Laila Ozoliņa), PRET

nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Apstiprināt pievienoto pašvaldībai piekritīgo zemju sarakstu un ievietot to pašvaldības mājaslapā.

2.pielikumā Pašvaldībai piekritīgo zemju saraksts uz 2 lapām.

Zemju saraksts:

Atsavināmās zemes vienības skatīt šeit

Starpgabali skatīt šeit

 

2.§ Par dzīvokļa īpašuma Lubānas ielā 10-1, Lubānā, Lubānas novadā ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas ierosinājumu

Ziņo: Ziņo: Ivars Bodžs

Lubānas novada pašvaldībā saņemts iesniegums (reģistrēts pašvaldībā 10.05.2019., Nr. LUB/2.09/19/26) ar lūgumu atsavināt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokli Lubānas iela 10-1, Lubāna, Lubānas novads.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, publiskas personas nekustamo īpašumu var ierosināt atsavināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā.

Publiskas personas mantas atsavināšanas 45.panta trešā un ceturtā daļa nosaka:

(3) Atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru lietošanu likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem.

(4) Īrnieks vai viņa ģimenes locekļi var pirkt īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, ja:

1) īrnieks un viņa ģimenes locekļi ir noslēguši notariāli apliecinātu vienošanos par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu;

2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu.

Lai izskatītu jautājumu par pašvaldības dzīvokļa īpašuma atsavināšanu, ir nepieciešama dzīvokļa īpašuma kā patstāvīga īpašuma ierakstīšana zemesgrāmatā saskaņā ar „Dzīvokļa īpašuma likuma” 8.pantu, kas nosaka – dzīvokļa īpašnieks ir persona, kas ieguvusi dzīvokļa īpašumu un īpašuma tiesības nostiprinājusi zemesgrāmatā.

Ņemot vērā pieejamo  informāciju, saskaņā likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo un ceturto daļu, “Dzīvokļa īpašuma likuma” 8.pantu, ņemot vērā 2019.gada 27.maija Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (protokols Nr.5, 2.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

 1. Ierakstīt zemesgrāmatā uz Lubānas novada pašvaldības vārda kā patstāvīgu īpašuma objektu dzīvokļa īpašumu Lubānas ielā 10-1, Lubāna, Lubānas novads.
 2. Veikt dzīvokļa īpašuma novērtēšanu, pieaicinot sertificētu vērtētāju

 

3.§ Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Lubānas kultūras nama tautas deju kolektīva “Lubāna” braucienam uz 19. starptautisko tautas deju festivālu “Leron” Horvātijā 

Ziņo: Ivars Bodžs

Izskatot Lubānas kultūras nama direktores V.Puzules iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 09.01.2019., Nr. LUB/2.08/19/29) un pievienotos dokumentus par TDA “Lubāna” braucienu uz 19. starptautisko tautas deju festivālu “Leron” Dignano (Vodnjan) pilsētā Horvātijā  no 2019.gada 23. līdz 24. augustam tiek konstatēts:

 1. Braucienā piedalās 29 dalībnieki, no tiem 20 ir TDA “Lubāna” dejotāji un piesaistītās personas (muzikanti, tulks), pārējie dalībnieki no citu novadu kolektīviem.
 2. Aviobiļešu kopējās izmaksas 6750 EUR, attiecīgi vienam braucējam – 232,75 EUR.

Balstoties uz aprēķiniem, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu un 21.panta pirmās daļas 2.punktu, saskaņā ar pašvaldības 2015.gada 29.decembra noteikumu Nr.7 “Kārtība, kādā Lubānas novada pašvaldība finansē amatiermākslas kolektīvus”13.punktu, ņemot vērā 2019.gada 23.maija Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas (protokols Nr.5, 1.§) un 2019.gada 27.maija Finanšu un attīstības komitejas (protokols Nr.5, 3.§) atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, balsojumā nepiedalās Laila Ozoliņa, nolemj:

Piešķirt 2000 EUR aviobiļešu iegādei TDA “Lubāna” 20 dalībnieku nokļūšanai uz 19. starptautisko tautas deju festivālu “Leron” Horvātijā.

 

4.§ Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Lubānas kultūras nama jauniešu deju kolektīva “Žuburi” braucienam uz starptautisko tautas deju festivālu Nīderlandē 

Ziņo: Ivars Bodžs

Izskatot Lubānas kultūras nama direktores V.Puzules iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 09.01.2019., Nr. LUB/2.08/19/30) un pievienotos dokumentus par jauniešu deju kolektīva (JDK) “Žuburi” braucienu uz starptautisko tautas deju festivālu Šāgenā (Schagen) Nīderlandē no 2019.gada 7. līdz 14. jūlijam, tiek konstatēts:

 1. Braucienā piedalās 22 dalībnieki, no tiem 20 ir JDK “Žuburi” vadītāja, dejotāji un piesaistītās personas (muzikanti, tulks), pārējie dalībnieki no citu novadu kolektīviem.
 2. Brauciena transporta izmaksas ir 5200 EUR, no tām 1500 EUR tiek segti no Valsts Kultūrkapitāla fonda līdzekļiem projekta “JDK Žuburi dalība tautas deju festivālā Ziemeļholandē” mērķprogrammas “Latvijas valsts mežu atbalsts koru un tautas deju tradīcijas attīstībai” ietvaros.
 3. Brauciena transporta izdevumi vienam dalībniekam ir 168 EUR.

Balstoties uz aprēķiniem, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu un 21.panta pirmās daļas 2.punktu, saskaņā ar pašvaldības 2015.gada 29.decembra noteikumu Nr.7 “Kārtība, kādā Lubānas novada pašvaldība finansē amatiermākslas kolektīvus” 13.punktu, ņemot vērā 2019.gada 23.maija Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas (protokols Nr.5, 2.§) un 2019.gada 27.maija Finanšu un attīstības komitejas (protokols Nr.5, 4.§) atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, balsojumā nepiedalās Laila Ozoliņa, nolemj:

Piešķirt 2000 EUR transporta izdevumu segšanai jauniešu deju kolektīva “Žuburi” 20 dalībnieku nokļūšanai uz starptautisko tautas deju festivālu Šāgenā (Schagen) Nīderlandē no 2019.gada 7. līdz 14. jūlijam.

 

5.§ Par ārzemju komandējuma izdevumiem 

Ziņo: Ivars Bodžs

Izskatot Lubānas vidusskolas direktores I.Peilānes iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 23.05.2019. , Nr. LUB/2.08/19/469), tiek konstatēts, ka

 1.  Lubānas vidusskolas 5.-8. klašu deju kolektīvs “Žuburi” saņēmis ielūgumu uz deju festivālu Pižicē (Pyrzyce) Polijā no 2019.gada 26.jūnija līdz 1.jūlijam;
 2. deju kolektīvu pavada septiņi pedagogi (kolektīva vadītāji, mūziķi, tulks);
 3.  transporta izdevumus sedz brauciena dalībnieki, uzņemošā puse sedz naktsmītņu un ēdināšanas izdevumus;
 4.  nepieciešami finanšu līdzekļi pedagogu komandējuma dienas naudas izdevumu segšanai.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu un 21.panta pirmās daļas 2.punktu, saskaņā ar Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 25.jūlija  noteikumiem Nr.3 “Noteikumi par komandējumiem”, 2019.gada 27.maija Finanšu un attīstības komitejas (protokols Nr.5, 5.§) atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Piešķirt finanšu līdzekļus Lubānas vidusskolai septiņu pedagogu komandējuma dienas naudas izdevumu segšanai ārzemju komandējumam uz deju festivālu Pižicē (Pyrzyce) Polijā no 2019.gada 26.jūnija līdz 1.jūlijam 508 EUR apmērā no budžeta brīvajiem (nesadalītajiem) līdzekļiem, izdarot grozījumus 2019.gada pašvaldības budžetā.

 

6.§ Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai un lietošanas mērķa piešķiršanu zemes vienības daļai īpašumā “Upenes” Indrānu pag., Lubānas nov. 

Ziņo: Ivars Bodžs

Izskatot 2019.gada 28.maija iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 28.05.2019., Nr. LUB/2.09/19/30) par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu nekustamā īpašuma „Upenes”, Indrānu pag., Lubānas nov., zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 7058 011 0053 plānotai zemes vienības daļai, tiek konstatēts:

 1.  Vidzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā Indrānu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.252 nostiprināts nekustamais īpašums „Upenes”, Indrānu pag., Lubānas nov., kadastra numurs 7058 011 0053, sastāv no vienas zemes vienības platība – 0,8336 ha, ar ēkām uz tās ar kadastra apzīmējumu 7058 011 0053 005 - pirts,  7058 011 0053 006 – saimniecības ēka un 7058 011 0053 007 – dzīvojamā māja. Zemes lietošanas mērķis - zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101).
 2. Tiek izveidota jauna zemes vienības daļa 0,8124 ha platībā ar mērķi iznomāt to komercsabiedrībai, individuālās pirts ēkas uzturēšanai un teritorijas labiekārtošanai.
 3. Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka zemes vienībai un zemes vienības daļai vai plānotai zemes vienībai un zemes vienības daļai nosaka nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lietošanas mērķim piekrītošo zemes platību, 2006.gada 20.jūnija LR MK noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, 16.punktu. kurš nosaka, ka lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa, 7. punktu, kurš nosaka, ka zemes vienības daļai noteiktajiem lietošanas mērķiem jāsakrīt ar kādu zemes vienības lietošanas mērķi un ja zemes vienības daļai noteiktais lietošanas mērķis atšķiras no zemes vienības lietošanas mērķa, lietošanas mērķi vienlaikus maina arī zemes vienībai, saskaņā ar 2013.gada 25.aprīļa Lubānas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Lubānas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” ,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

 1. Noteikt zemes lietošanas mērķi īpašuma „Upenes”, Indrānu pagastā Lubānas novadā ar kadastra apzīmējumu 7058 011 0053 zemes vienības daļai 0,8124 ha platībā – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).
 2. Mainīt īpašuma „Upenes”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā ar kadastra apzīmējumu 7058 011 0053 lietošanas mērķi no zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101) uz individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

3.pielikumā Lēmums – administratīvais akts uz 2 lapām.

 

7.§ Par 2018.gada konsolidētā finanšu pārskata apstiprināšanu 

Ziņo: Ingrīda Logina

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” pirmās daļas 21.panta 2.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var „...apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, ņemot vērā 2019.3gada 27.maija Finanšu un attīstības komitejas (protokols Nr.5, 6.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības 2018.gada konsolidēto finanšu pārskatu.

Lubānas novada pašvaldības 2018.gada konsolidētais finanšu pārskats pieejams Valsts kases mājaslapā, sadaļā Publiskie gada pārskati.

 

8.§ Par debitoru parādu izslēgšanu no pašvaldības bilances 

Ziņo Ingrīda Logina

Saskaņā ar grāmatvedības uzskaites datiem šaubīgo debitoru sastāvā uzskaitītas prasības pret:

SIA „JUSMA” (reģ. Nr.40103165063) 7,11 euro 2014.gada tirdzniecības nodevas maksājuma parāds;

SIA “LIBANONS Ltd” (reģ. Nr.40103422809) 56,91 euro 2013.gada parāds par naktsmītņu pakalpojumiem;

SIA “ELBAS” (reģ.Nr.40103250266) 1 108,81 euro 2011.gada parāds par telpu un inventāra nomu.

Atbilstoši Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem komercsabiedrības likvidētas un izslēgtas no komercreģistra:

SIA “LIBANONS Ltd” – 01.09.2017.,

SIA „JUSMA – 23.02.2018.;

SIA “ELBAS” – 10.04.2019.

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Sakarā ar komercsabiedrību likvidāciju, izslēgt no pašvaldības bilances prasības pret SIA „JUSMA” (reģ. Nr.40103165063) 7,11 euro, SIA “LIBANONS Ltd” (reģ. Nr.40103422809) 56,91 euro un SIA “ELBAS” 1 108,81 euro.

4.pielikumā Uzņēmumu reģistra izziņa Nr.7-4-1000596; Nr.7-4-1000620, Nr.7-4-1038479, kopā uz 3 lapām. 

 

9. § Par saistošo noteikumu Nr.8 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu”” apstiprināšanu 

Ziņo Ingrīda Logina

Sakarā ar likuma “Par valsts budžetu 2019.gadam” pieņemšanu, kā rezultātā tika veiktas izmaiņas pašvaldībām piešķirtā finansējuma atsevišķās pamatbudžeta un speciālā budžeta ieņēmumu pozīcijās,  kā arī pašvaldībā saņemtajiem transfertiem no Lauku atbalsta dienesta ELFLA projektu īstenošanai, finansējuma nepieciešamību pašvaldības mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu dalībai starptautiskajos deju festivālos un citiem budžeta plānā neparedzētiem izdevumiem un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu, likuma  „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta 1.punktu un pašvaldībā noteikto Budžeta sagatavošanas, izskatīšanas, apstiprināšanas un izpildes kārtību, ņemot vērā 2019.gada 27.maija Finanšu un attīstības komitejas (protokols Nr.5, 8.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1.   Veikt grozījumus pašvaldības 2019. gada budžetā un apstiprināt saistošos noteikumus Nr.8 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu””  saskaņā ar pielikumu.

2.      Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 46.pantam:

2.1 Saistošos noteikumus Nr.8 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai;

2.2 Saistošie noteikumi Nr.8 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie publicējami pašvaldības mājas lapā internetā.

5.pielikumā Saistošie noteikumi Nr.8., 31.01.2019. saistošo noteikumu Nr.1 “Par pašvaldības 2019.gada budžetu” 1., 2., 3., 4.pielikums 30.05.2019. saistošo noteikumu Nr.8 redakcijā kopā uz 24 lapām.

 

Sēde slēgta: plkst.16:00

Sēdes vadītāja, Pašvaldības domes priekšsēdētājs: Tālis Salenieks

Protokols parakstīts: 2019.gada 04.jūnijā.

Protokolēja: Lita Žeiere

 

Lubānas apvienības pārvaldes vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”) papildus informāciju skat. šeit.