Sēdi atklāj plkst. 14.00

Sēdi vada: Iveta Peilāne – domes priekšsēdētāja vietniece

Sēdē piedalās deputāti: Inguna Kaņepone, Ainārs Spridzēns, Sandra Valaine, Rudīte Kolāte, Lana Kunce

Sēdē nepiedalās deputāti: Laila Ozoliņa – aizņemta pamatdarbā, Tālis Salenieks – slimības dēļ, Guntis Klikučs – aizņemts pamatdarbā

Uzaicināti administrācijas darbinieki: Ivars Bodžs – izpilddirektors, Dace Almane – nekustamā īpašuma speciāliste

Sēdi protokolē: Lita Žeiere – sekretāre

Darba kārtībā:

Informācija par aktualitātēm pašvaldības darbā, par deputātu komiteju darbu, par 2019.gada marta domes sēdes lēmumu izpildi.

     1. Par Lubānas novada pašvaldības publisko bibliotēku attīstības plāna 2019. – 2023. gadam apstiprināšanu.

     2. Par finansējuma piešķiršanu Lubānas novada izglītības iestāžu metodiskās dienas organizēšanai.

     3. Par aizņēmumu no Valsts kases projekta “Barkavas ielas asfalta seguma atjaunošana” īstenošanai.

     4. Par zemes īpašuma “Palejas”, Indrānu pag., Lubānas nov. atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu.

     5. Par kapitālsabiedrību finansiālās darbības ietekmi uz Lubānas novada pašvaldības budžeta izdevumiem.

     6. Par ceļa servitūta izbeigšanu īpašumam “Straujupi 2”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā.

     7. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma „Bērzkalni 1”, Indrānu pag., Lubānas nov., zemes vienības sadalei.

     8. Par projektu konkursa “Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai” nolikuma apstiprināšanu.

     9. Par mērķdotāciju tautas mākslas kolektīvu vadītāju atlīdzībai.

     10. Par saistošo noteikumu Nr.6 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu”” apstiprināšanu.

     11. Par saistošo noteikumu Nr.7 “Lubānas novada pašvaldības ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites, lietošanas un aizsardzības noteikumi” apstiprināšanu.

     12. Par pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu atkārtotā izsolē.

Pašvaldības izpilddirektors Ivars Bodžs informē par 2019.gada marta sēdes lēmumu izpildi.

1.pielikumā pārskats par 2019.gada marta domes sēdes lēmumu izpildi.

1.§ Par Lubānas novada pašvaldības publisko bibliotēku attīstības plāna 2019.-2023. gadam apstiprināšanu

Ziņo: Inguna Kaņepone

Iepazīstoties ar izstrādāto pašvaldības bibliotēku attīstības plāna 2019. – 2023. gadam redakciju, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 5.punktu, ņemot vērā 2019.gada 25.aprīļa Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas (Protokols Nr.4, 3.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Iveta Peilāne, Ainārs Spridzēns, Sandra Valaine, Rudīte Kolāte, Lana Kunce), PRET – nav, ATTURAS – nav, balsojumā nepiedalās – 1 (Inguna Kaņepone), nolemj:

Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības publisko bibliotēku attīstības plānu 2019. – 2023. gadam.

2.pielikumā Lubānas novada pašvaldības publisko bibliotēku attīstības plāns 2019. – 2023. gadam.

 

2.§ Par finansējuma piešķiršanu Lubānas novada izglītības iestāžu metodiskās dienas organizēšanai

Ziņo: Iveta Peilāne

Ņemot vērā Lubānas novada pašvaldības Izglītības darba speciālistes D.Mežsargas iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 08.04.2019. ar Nr. LUB/2.08/19/334), piešķirt finansējumu Lubānas novada izglītības iestāžu Metodiskās dienas, kurā Lubānas vidusskolas un pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” pedagogi piedāvās atklātās nodarbības, mācību stundas un meistarklases Lubānas, Madonas, Varakļānu, Cesvaines un Rugāju novada pedagogiem, organizēšanai 2019.gada 2.maijā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, ņemot vērā 2019.gada 25.aprīļa Finanšu un attīstības komitejas (protokols Nr.4, 1.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Ainārs Spridzēns, Sandra Valaine, Rudīte Kolāte, Lana Kunce), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Piešķirt Lubānas novada izglītības iestāžu Metodiskās dienas organizēšanai finanšu līdzekļus 390 EUR apmērā no budžeta brīvajiem (nesadalītajiem) līdzekļiem, izdarot attiecīgus grozījumus 2019.gada pašvaldības budžetā.

 

3.§ Par aizņēmumu no Valsts kases projekta “Barkavas ielas asfalta seguma atjaunošana” īstenošanai

Ziņo: Ivars Bodžs

2018.gadā SIA “MadAqua” pēc pašvaldības pasūtījuma izstrādāja tehnisko dokumentāciju Barkavas ielas seguma atjaunošanai. 2019.gada 21.februārī pašvaldība noslēdza līgumu ar SIA “8 CBR” (reģistrācijas Nr. 43903002559) par būvdarbu veikšanu, balstoties uz iepirkuma “Barkavas ielas seguma atjaunošana” (LNP 2019/1) rezultātiem. Darbu līgumcena 48117,62 EUR, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, līguma izpildes termiņš - 2019. gada 31. jūlijs.

Aktivitāte “Lubānas pilsētas un novadu ciemu ielu rekonstrukcija” ir iekļauts Lubānas novada Integrētās attīstības programmas 2012. – 2018. gadam investīciju plānā, savukārt likuma “Par valsts budžetu 2019.gadam” 15.panta pirmās daļas 7.punkta b) apakšpunktā noteikts, ka investīciju projektu īstenošanai projektos, kuru finansēšanai nepieciešams vidējā termiņa aizņēmums, pašvaldības budžeta līdzfinansējums 2019. gadā nav mazāks par 25 procentiem no pašvaldības kopējām projekta izmaksām 2019. gadā.

Pamatojoties uz augstākminēto, saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem 22.panta pirmo daļu un ņemot vērā 2019.gada 25.aprīļa Finanšu un attīstības komitejas (protokols Nr.4, 2.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Ainārs Spridzēns, Sandra Valaine, Rudīte Kolāte, Lana Kunce), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

     1. Lai nodrošinātu projekta “Barkavas ielas asfalta seguma atjaunošana” finansēšanu, ņemt aizņēmumu 36 000 EUR apmērā no Latvijas Republikas Valsts kases.

     2. Lēmuma 1.punktā minētā aizņēmuma atmaksāšanu uzsākt 2020.gada janvārī ar aizdevuma atmaksas termiņu - 5 gadi, maksājot Latvijas Republikas Valsts kases noteikto aizdevuma procentu likmi.

     3. Lēmumā minētā aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.

     4. Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu 25% apmērā no projekta kopējām izmaksām – 12117,62 EUR.

     5. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un garantiju kontroles un pārraudzības padomi sniegt izvērtējumu par Lubānas novada pašvaldības finanšu situāciju un tās iespējām uzņemties jaunas parādu saistības par lēmuma 1.punktā minēto aizņēmumu no Latvijas Republikas Valsts kases.

 

4.§ Par zemes īpašuma “Palejas”, Indrānu pag., Lubānas nov. atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

2018.gada 28.jūnija domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par zemes īpašuma “Palejas”, Indrānu pagastā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.7, 5.§). Īpašuma tiesības nostiprinātas Lubānas novada pašvaldībai 2019.gada 14.martā Indrānu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000587299, īpašuma kadastra numurs 70580160089, sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 70580160089, platība 1,3896 ha un 70580160090, platība 3,0 ha. Zemes īpašums ir iznomāts iedzīvotājam, kuram Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu Nr. 4 LUB/4.02.1/16/7 ar termiņu līdz 31.12.2025. Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70580160089 atrodas personai īpašumā esošas trīs ēkas.

Ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma, turpmāk – Atsavināšanas likums, 8.panta sestajā daļā noteikto, pašvaldība saņēmusi nekustamā īpašuma vērtētāja – SIA “Eiroeksperts” 2019. gada 8.aprīļa novērtējumu Nr.2019/L7131/243, saskaņā ar kuru zemes nekustamā īpašuma iespējamā tirgus vērtība ir 6700 EUR. Saskaņā ar pašvaldības grāmatvedības uzskaites datiem, īpašuma atlikusī bilances vērtība uz lēmuma pieņemšanas brīdi sastāda 2828 EUR, īpašuma kadastrālā vērtība 2217 EUR, atsavināšanas izdevumi – 363 EUR.

Atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu. Pārdošana par brīvu cenu saskaņā ar Atsavināšanas likuma, 1.panta 7.punktu ir mantas pārdošana par atsavinātāja noteiktu cenu, kas nav zemāka par nosacīto cenu, savukārt, nosacītā cena saskaņā ar tā paša likuma 1.panta 6.punktu ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem. Atsavināšanas likuma Pārejas noteikumu 11.punkts nosaka, ka līdz brīdim, kad spēku zaudē Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums, atsavināmā apbūvētā zemes gabala nosacītā cena nedrīkst būt zemāka par zemāko no šādām vērtībām: attiecīgā zemesgabala kadastrālo vērtību vai attiecīgā zemesgabala kadastrālo vērtību 2007.gada 31.decembrī. Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 6.un 7.punktu, 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 5.panta pirmo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu un piekto daļu, un Pārejas noteikumu 11.punktu, ņemot vērā 2019.gada 25.aprīļa Finanšu un attīstības komitejas (protokols Nr.4, 4.§) atzinumu

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojotPAR – 6 (Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Ainārs Spridzēns, Sandra Valaine, Rudīte Kolāte, Lana Kunce), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

     1. Atsavināt Lubānas novada pašvaldības nekustamo īpašumu „Palejas”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra numurs 70580160089, turpmāk – Īpašums, pārdodot par brīvu cenu.

     2. Apstiprināt īpašuma nosacīto (brīvo) cenu 6700 EUR.

     3. Nosūtīt īpašuma pirmpirkuma tiesīgai personai, atsavināšanas paziņojumu.

3.pielikumā nekustamā īpašuma – zemes vienību “Palejas”, Indrānu pag., Lubānas nov. novērtējums.

 

5.§ Par kapitālsabiedrību finansiālās darbības ietekmi uz Lubānas novada pašvaldības budžeta izdevumiem

Ziņo: Ivars Bodžs

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 25.septembra noteikumiem Nr.643 „Kārtība, kādā ministrijas un centrālās valsts iestādes, kā arī pašvaldības apkopo kapitālsabiedrību finanšu pārskatus un finanšu informāciju” 13.punktu, lai nodrošinātu kopsavilkuma ziņojuma par Lubānas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) kapitālsabiedrību finansiālās darbības ietekmi uz pašvaldības budžeta izdevumiem sagatavošanu, ņemot vērā 2019.gada 25.aprīļa Finanšu un attīstības komitejas (protokols Nr.4, 5.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Ainārs Spridzēns, Sandra Valaine, Rudīte Kolāte, Lana Kunce), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

     1. Apstiprināt finansējuma apmēru kapitālsabiedrībām pašvaldības deleģēto funkciju veikšanai, kuru plānots piešķirt ieguldījuma veidā turpmākajiem trijiem pārskata gadiem saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

     2. Katru gadu, izstrādājot gadskārtējo pašvaldības budžetu, precizēt kapitālsabiedrībām plānoto finansējuma apmēru pašvaldības deleģēto funkciju veikšanai atbilstoši saimnieciskā gada budžeta iespējām un plānotajām normatīvo aktu izmaiņām.

4.pielikumā kopsavilkums par kapitālsabiedrību finansiālās darbības ietekmi uz Lubānas novada pašvaldības budžeta izdevumiem.

 

6.§ Par ceļa servitūta izbeigšanu īpašumam “Straujupi 2”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā

Ziņo: Ivars Bodžs

Lubānas novada pašvaldībā 2019.gada 18.aprīlī saņemts personas iesniegums (reģistrēts pašvaldībā ar Nr.LUB/2.10/19/82) ar lūgumu dzēst īpašuma “Straujupi 2”, Indrānu pagastā kadastra Nr. 7058 003 0005 apgrūtinājumu - ceļa servitūtu 0,1 ha platībā par labu Indrānu pagasta pašvaldībai, kas tika nostiprināts 2002.gada 3.jūnijā Indrānu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.27, pamatojoties uz 2002.gada 27.maija LR Valsts zemes dienesta Vidusdaugavas reģionālās nodaļas lēmumu Nr.100/1-3.2.1. Tiek norādīts, ka servitūts nepilda tam noteikto funkciju un apgrūtina īpašuma apsaimniekošanu.

Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, atsaucoties uz personas iesniegumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, kā arī ņemot vērā 2019.gada 25.aprīļa Finanšu un attīstības komitejas (protokols Nr.4, 7.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Ainārs Spridzēns, Sandra Valaine, Rudīte Kolāte, Lana Kunce), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Izbeigt nekustamajam īpašumam “Straujupi 2”, Indrānu pag. Lubānas nov., kadastra Nr. 7058 003 0005, noteikto apgrūtinājumu – ceļa servitūtu – 0,1 ha platībā, par labu Indrānu pagasta pašvaldībai, kas reģistrēts Vidzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Indrānu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.27.

Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona - pēc juridiskās adreses).

 

7.§ Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma „Bērzkalni 1”, Indrānu pag., Lubānas nov., zemes vienības sadalei

Ziņo: Dace Almane

Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Dace Almane ziņo par SIA “IRI Forest Assets Latvia”, reģ. Nr. 44103037525, juridiskā adrese Ādažu iela 24, Bukulti, Garkalnes novads, 2019.gada 13.februāra iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 2019.gada 13.februārī Nr. LUB/2.07/19/7) par nekustamā īpašuma „Bērzkalni 1”, Indrānu pag., Lubānas nov., vienas zemes vienības sadalīšanu.

Pamatojoties uz 02.08.2016. MK noteikumu Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.2. punktu, kurā teikts, ka vietējā pašvaldība izsniedz ierosinātājam projekta izstrādes nosacījumus, kā arī ņemot vērā 2019.gada 25.aprīļa Finanšu un attīstības komitejas (protokols Nr.4, 8.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Ainārs Spridzēns, Sandra Valaine, Rudīte Kolāte, Lana Kunce), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Izsniegt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus nekustamā īpašuma „Bērzkalni 1”, Indrānu pag., Lubānas nov., īpašuma zemes vienības ar kadastra apzīmējumu: 7058 004 0132, platība – 8,5 ha, sadalei.

 

8.§ Par projektu konkursa “Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai” nolikuma apstiprināšanu

Ziņo Ivars Bodžs

Lai aktualizētu un veicinātu novada iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību, kā arī veicinātu brīvprātīgo darbu un piederības sajūtu savam novadam, aktivizētu apkaimju kustību kā vienu no iedzīvotāju pašorganizācijas veidiem, izzinātu iedzīvotāju problēmas un meklētu risinājumus savstarpējā iedzīvotāju un pašvaldības sadarbībā, kā arī nodrošinātu iedzīvotāju personisko līdzdalību kopienas dzīves vides uzlabošanā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā 2019.gada 25.aprīļa Finanšu un attīstības komitejas (protokols Nr.4, 9.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Ainārs Spridzēns, Sandra Valaine, Rudīte Kolāte, Lana Kunce), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1. Apstiprināt projektu konkursa “Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai” nolikumu.

2. Novirzīt projektu konkursam “Sāc Lubānā 2019” paredzētos līdzekļus lēmuma 1.punktā izsludinātā konkursa finansēšanai, izdarot grozījumus pašvaldības 2019.gada budžetā.

6.pielikumā projektu konkursa “Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai” nolikums.

 

9. § Par mērķdotāciju tautas mākslas kolektīvu vadītāju atlīdzībai

Ziņo Ingrīda Logina

Saskaņā ar likuma „Par valsts budžetu 2019.gadam” 3.panta pirmās daļas 4.punktu un atbilstoši 17.11.2015. Ministru kabineta noteikumiem Nr.649 „Kārtība, kādā pašvaldībām aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, kā arī ņemot vērā 2019.gada 25.aprīļa Finanšu un attīstības komitejas (protokols Nr.4, 10.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Ainārs Spridzēns, Sandra Valaine, Rudīte Kolāte, Lana Kunce), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

     1. Apstiprināt pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju atlīdzībai 2019.gadam piešķirtās mērķdotācijas 5362 EUR (pieci tūkstoši trīs simti sešdesmit divi euro) sadalījumu:

         1.1. kolektīvu vadītāju, kuri gatavo repertuāru Dziesmu un deju svētkiem, atlīdzībai 3830,00 EUR gadā;

         1.2. kolektīvu, kuri saskaņā ar Dziesmu un deju svētku likumu ir noteikti par svētku dalībniekiem, vadītāju atlīdzībai 1532,00 EUR gadā.

     2. Mērķdotāciju izmaksāt divos vienādos maksājumos: pirmo maksājumu līdz 2019.gada 30.jūnijam, otro maksājumu līdz 2019.gada 30.decembrim.

7.pielikumā Mērķdotācijas sadalījums pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju atlīdzībai 2019.gadā.

 

10.§ Par saistošo noteikumu Nr.6 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu”” apstiprināšanu

Ziņo Ingrīda Logina

Sakarā ar piešķirtajiem Valsts kases ilgtermiņa aizdevumiem ELFLA projektu īstenošanai, valsts budžeta transfertu saņemšanu tautas mākslas kolektīvu vadītāju atlīdzībai un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītajam projektam, Centrālās vēlēšanu komisijas finansējumu Eiropas Parlamenta vēlēšanu norises nodrošināšanai, kā arī finansējuma nepieciešamību budžetā neplānotiem mežsaimniecības, ūdenssaimniecības un izglītības pasākumiem un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta 1.punktu un pašvaldībā noteikto Budžeta sagatavošanas, izskatīšanas, apstiprināšanas un izpildes kārtību, 2019.gada 25.aprīļa Finanšu un attīstības komitejas (protokols Nr.4, 12.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Ainārs Spridzēns, Sandra Valaine, Rudīte Kolāte, Lana Kunce), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

     1. Veikt grozījumus pašvaldības 2019.gada budžetā un apstiprināt saistošos noteikumus Nr.6 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu”” saskaņā ar pielikumu.

     2. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 46.pantam:

         2.1. Saistošo noteikumus Nr.6 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai;

         2.2. Saistošie noteikumi Nr.6 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie publicējami pašvaldības mājaslapā internetā.

8.pielikumā Saistošie noteikumi Nr.6, 31.01.2019. saistošo noteikumu Nr.1 “Par pašvaldības 2019.gada budžetu”1., 2., 3. pielikums 30.04.2019. saistošo noteikumu Nr.5 redakcijā.

 

11.§ Par saistošo noteikumu Nr.7 “Lubānas novada pašvaldības ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites, lietošanas un aizsardzības noteikumi” apstiprināšanu

Ziņo Ivars Bodžs

Saistošie noteikumi ir izstrādāti, ņemot vērā Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturtajā un piektajā daļā pašvaldībai noteikto deleģējumu, lai noteiktu sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību, lai veicinātu kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību un nepārtrauktību, uzlabotu vides situāciju un dabas resursu racionālu izmantošanu un tie nosaka:

     - kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, tai skaitā prasības komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvei;

    - centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības, tai skaitā, prasības notekūdeņu novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā, brīvkrānu un ugunsdzēsības ierīču lietošanas un aizsardzības prasības;

     - decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību;

     - sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramos noteikumus, tai skaitā līguma slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtību;

     - administratīvo atbildību par šo noteikumu pārkāpšanu.

Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmo daļu, Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturto un piekto daļu, ņemot vērā 2019.gada 25.aprīļa Finanšu un attīstības komitejas (protokols Nr.4, 6.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Ainārs Spridzēns, Sandra Valaine, Rudīte Kolāte, Lana Kunce), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.7 “Lubānas novada pašvaldības ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites, lietošanas un aizsardzības noteikumi”.

9.pielikumā saistošie noteikumi Nr.7 un paskaidrojuma raksts.

 

12.§ Par pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu atkārtotā izsolē

Ziņo: Ivars Bodžs

Ar Lubānas novada pašvaldības domes 28.03.2019. sēdes lēmumu “Par pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu” (protokols Nr.3, 12.§) tika organizēta pašvaldībai piederošās 2006. izlaiduma gada vieglās pasažieru automašīnas ŠKODA, reģ. Nr. FZ1463, atklāta izsole ar augšupejošu soli ar izsoles sākuma cenu 1500.00 EUR. Uz izsoles izsludināto laiku 2019.gada 24.aprīli neviens pretendenta pieteikums dalībai izsolē netika saņemts.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta 4.daļu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 19.punktu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Ainārs Spridzēns, Sandra Valaine, Rudīte Kolāte, Lana Kunce), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

     1. Atzīt 2019.gada 24.aprīļa automašīnas ŠKODA, valsts reģ. Nr.FZ-1463 izsoli par nenotikušu.

     2. Pazemināt pašvaldības kustamās mantas – automašīnas ŠKODA, valsts reģ. Nr. FZ-1463, izsoles sākumcenu, nosakot to EUR 1300 (viens tūkstotis trīs simti euro) vērtībā.

   3. Izpilddirektoram Ivaram Bodžam organizēt atkārtotu kustamās mantas atsavināšanu, pārdodot to atklātā izsolē ar augšupejošu soli, iesniedzot domei lēmuma projektu par izsoles rezultātu apstiprināšanu.

 

Sēde slēgta: plkst.16:00

Sēdes vadītāja, Pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece: Iveta Peilāne

Protokols parakstīts: 2019.gada 7.maijā.

Protokolēja: Lita Žeiere

 

Lubānas apvienības pārvaldes vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”) papildus informāciju skat. šeit.