Sēdi atklāj plkst. 14:00

Sēdi vada: Iveta Peilāne – domes priekšsēdētāja vietniece

Sēdē piedalās deputāti: Inguna Kaņepone, Ainārs Spridzēns, Sandra Valaine, Guntis Klikučs

Sēdē nepiedalās deputāti: Laila Ozoliņa- aizņemta pamatdarbā, Tālis Salenieks-komandējumā, Rudīte Kolāte- aizņemta pamatdarbā, Lana Kunce- aizņemta pamatdarbā 

Uzaicināti administrācijas darbinieki: Ivars Bodžs – izpilddirektors, Dace Almane - nekustamā īpašuma speciāliste, Dace Mežsarga - bāriņtiesas priekšsēdētāja

Sēdi protokolē: Sandra Līcīte - kancelejas vadītāja

Darba kārtībā:

Informācija par aktualitātēm pašvaldības darbā, par deputātu komiteju darbu, par 2019.gada februāra domes sēdes lēmumu izpildi.

 1. Par Lubānas novada bāriņtiesas 2018.gada darba pārskatu.
 2. Par Lubānas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.4 "Par sociālajiem pakalpojumiem Lubānas novadā" apstiprināšanu.
 3. Par grozījumiem Lubānas novada pašvaldības iestādes "Meirānu bibliotēka" nolikumā.
 4. Par Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošo noteikumu Nr.2 "Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības" precizēšanu.
 5. Par grozījumiem 2015.gada 26.februāra nolikumā Nr.2 "Nolikums par darba samaksas kārtību un sociālajām garantijām Lubānas novada pašvaldībā".
 6. Par finansējuma piešķiršanu Lubānas Romas katoļu draudzei.
 7. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma "Akmentiņi 1", Indrānu pag., Lubānas nov., sadalei.
 8. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma "Lielzemnieki", Indrānu pag., Lubānas nov., sadalei.
 9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu robežu pārkārtošanai starp nekustamo īpašumu zemes vienībām Rugāju iela 10A, Lubāna, Lubānas nov., un "Upenes", Indrānu pagasts, Lubānas novads.
 10. Par saistošo noteikumu Nr.5 "Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 "Par pašvaldības 2019.gada budžetu"" apstiprināšanu.
 11. Par dienesta transportlīdzekļa nodošanu domes priekšsēdētājam individuālā lietošanā.
 12. Par pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu.

Pašvaldības izpilddirektors Ivars Bodžs informē par 2019.gada februāra sēdes lēmumu izpildi.

1.§ Par Lubānas novada bāriņtiesas 2018.gada darba pārskatu

Ziņo: Dace Mežsarga

Bāriņtiesu likuma 5. panta ceturtā daļa nosaka, ka bāriņtiesa ne retāk kā reizi gadā sniedz attiecīgās pašvaldības domei pārskatu par savu darbību. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu un Bāriņtiesu likuma 5. panta ceturto daļu, ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 25.03.2018. sēdes atzinumu (protokols Nr.3, 1.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Iveta Peilāne, Guntis Klikučs, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Akceptēt Lubānas novada bāriņtiesas 2018.gada darba pārskatu.

2.pielikumā pārskats par bāriņtiesas darbu uz 3 lapām.

 

2.§ Par Lubānas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 4 "Par sociālajiem pakalpojumiem Lubānas novadā" apstiprināšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2003.gada 25.maija noteikumu Nr. 275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas  pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma  izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” 6.punktu, ņemot vērā 2019.gada 25. marta Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas (Protokols Nr. 3, 2.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Iveta Peilāne, Guntis Klikučs, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

 1. Pieņemt Lubānas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 4 „Par sociālajiem pakalpojumiem Lubānas novadā”.
 2. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
 3. Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinuma saņemšanas un, ja tajā nav izteikti iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu vai pašvaldībai likumā noteiktajā termiņā atzinums nav nosūtīts, saistošos noteikumus publicēt informatīvajā izdevumā "Lubānas ziņas".

3.pielikumā  Saistošie noteikumi Nr.4 "Par sociālajiem pakalpojumiem Lubānas novadā" un Paskaidrojuma raksts kopā uz 6 lapām.

 

3.§ Par grozījumiem Lubānas novada pašvaldības iestādes “Meirānu bibliotēka” nolikumā

Ziņo: Ivars Bodžs

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, kur noteikts, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var apstiprināt pašvaldības iestāžu nolikumus, saskaņā ar  iestādes “Meirānu bibliotēka” vadītājas Dinas Sestules pieprasījumu, ņemot vērā 2019.gada 25. marta Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas (protokols Nr.3, 3.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Iveta Peilāne, Guntis Klikučs, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Izdarīt Lubānas novada pašvaldības iestādes “Meirānu bibliotēka” nolikumā šādus grozījumus:

1.      Izteikt sadaļu “Vispārīgie noteikumi” šādā redakcijā:

“Meirānu  bibliotēka (turpmāk- Bibliotēka) ir Lubānas novada pašvaldības izglītojoša, informatīva un kultūras iestāde, kas Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijā un veic pasaules kultūras mantojuma- iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu. Tās juridiskā adrese ir „Meirānu stacija”, Meirāni, Indrānu pagasts, Lubānas novads, Latvija, LV-4826. Bibliotēkai ir sava veidlapa. Bibliotēkas darbību finansē no Lubānas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem. Lēmumu par Bibliotēkas izveidošanu, reorganizāciju un likvidāciju pieņem Lubānas novada pašvaldība, ņemot vērā Latvijas Bibliotēku padomes atzinumu.”

2.      Izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

“5. Veidot Bibliotēkas katalogus, kartotēkas un datu bāzes, veikt bibliogrāfisko uzziņu un informācijas darbu, sadarboties ar reģiona galveno bibliotēku elektroniskā kopkataloga un datubāzu veidošanā.”

3.      Nolikuma tekstā aizstāt vārdus “Madonas rajona bibliotēka” ar vārdiem “reģiona galvenā bibliotēka” (attiecīgā locījumā).

4.pielikumā Konsolidēts Lubānas novada pašvaldības iestādes “Meirānu bibliotēka” nolikums uz 2 lapām.

 

4.§ Par Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošo noteikumu Nr.2 "Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības" precizēšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

Lubānas novada pašvaldībā saņemta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2019.gada 27.februāra vēstule Nr. 1-18/1719 „Par saistošajiem noteikumiem”. Vēstulē ministrija vērš pašvaldības uzmanību uz atsevišķiem saistošo noteikumu punktiem, lūdzot tos pārskatīt un precizēt. Likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturtā daļa nosaka, ka, ja saņemts ministrijas atzinums, kurā pamatots saistošo noteikumu vai to daļas prettiesiskums, pašvaldības dome precizē saistošos noteikumus atbilstoši atzinumā norādītajam un publicē precizētos saistošos noteikumus.

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstuli, pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu un 2019.gada 25. marta Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas (protokols Nr.3, 4.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Iveta Peilāne, Guntis Klikučs, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1.      Precizēt Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošos noteikumus Nr. 2 „Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības” (protokols Nr. 1., 8.§):

1.1.saistošo noteikumu izdošanas tiesiskajā pamatojumā svītrot vārdus “pirmo un”;

1.2.izteikt saistošo noteikumu 3.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

 „3.2. izdevumiem par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, ja tie nav ietverti īres maksā vai nepieciešamajos izdevumos par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām, šādā apmērā:

3.2.1.      siltumenerģija karstā ūdens nodrošināšanai ne vairāk kā 1 m3 mēnesī;

3.2.2.  siltumenerģija apkures nodrošināšanai 2 EUR par 1 m2, nepārsniedz dzīvokļa kompensējamo platību, mēnesī par laika periodu no 1.oktobra līdz 30.aprīlim;

3.2.3. kurināmā iegādei (ja mājoklim ir individuālā apkure) –  līdz 40 EUR mēnesī vienam mājoklim laika periodā no 1.oktobra līdz 30. aprīlim, ja nesaņem kompensāciju par 3.2.2. apakšpunktā paredzētajiem pakalpojumiem;

3.2.4.  ūdens un kanalizācijas pakalpojumiem ne vairāk kā 2 m3 mēnesī;

3.2.5.  asenizācijas pakalpojumiem – līdz 0,5 m3 gadā (māja bez ūdensvada), līdz 1 m3 gadā (mājā ar ūdensvadu), aprēķinā iekļaujot kopējo sadalījumu par gada divpadsmit mēnešiem);

3.2.6.  sadzīves atkritumu apsaimniekošanai – ne vairāk kā 2 EUR mēnesī;

3.2.7. elektroenerģijai atbilstoši skaitītāja rādījumiem, bet ne vairāk kā 100 kWh mēnesī vienai mājsaimniecībai;

3.2.8. gāzei, atbilstoši skaitītāju rādījumiem, bet ne vairāk kā 2 EUR mēnesī vienai personai;

3.2.9.  mājoklī ar gāzes balonu – ne vairāk kā 2 EUR mēnesī vienai personai”;

1.3.aizstāt noteikumu 5. punktā vārdus „īpašuma tiesības” ar vārdiem „tiesības uz īpašumu”;

1.4.svītrot 14.punktu;

1.5.svītrot 15.punktu.

2.      Saistošos  noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

3.      Precizētos saistošos noteikumus publicēt informatīvajā izdevumā “Lubānas ziņas”.

5.pielikumā  Precizēti Saistošie noteikumi Nr.2 "Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības" uz 3 lapām.

 

5.§ Par grozījumiem 2015.gada 26.februāra nolikumā Nr.2 "Nolikums par darba samaksas kārtību un sociālajām garantijām Lubānas novada pašvaldībā"

Ziņo: Ivars Bodžs

Sakarā ar to, ka pašvaldības 31.01.2019. Saistošajos noteikumos "Par pašvaldības budžetu 2019.gadam" 7.punktā noteikts, ka atvaļinājuma pabalsts darbiniekiem un amatpersonām ir 40 procentu apmērā no darbinieka vai amatpersonas amatalgas likmes, nepieciešams izdarīt precizējumu nolikumā Nr.2 "Nolikums par darba samaksas kārtību un sociālajām garantijām Lubānas novada pašvaldībā".

Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 8.punktu un Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (25.03.2019., protokols Nr.3, 1.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Iveta Peilāne, Guntis Klikučs, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Izdarīt Lubānas novada pašvaldības nolikuma Nr.2 "Nolikums par darba samaksas kārtību un sociālajām garantijām Lubānas novada pašvaldībā", apstiprināts ar 2015.gada 26.februāra Lubānas novada pašvaldības domes lēmumu (protokols Nr.2 18.§), sekojošu grozījumu: punktā 3.4. un 4.3. skaitli 30 % aizstājot ar skaitli 40 %.

6.pielikumā Lubānas novada pašvaldības nolikums Nr.2 "Nolikums par darba samaksas kārtību un sociālajām garantijām Lubānas novada pašvaldībā" uz 4 lapām.

 

6.§ Par finansējuma piešķiršanu Lubānas Romas katoļu draudzei

Ziņo: Ivars Bodžs

Ņemot vērā Lubānas Romas katoļu draudzes iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 12.03.2019. ar Nr.LUB/2.08/19/243), lai atbalstītu novada reliģiskā kulta ēku un ar to saistītās infrastruktūras sakārtošanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, saskaņā ar 2017.gada 30.marta Lubānas novada  pašvaldības noteikumiem Nr.3 „Par finansējuma piešķiršanas kārtību biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām”, balstoties uz Finanšu un attīstības komitejas pozitīvu atzinumu (25.03.2019.,protokols Nr.3, 2.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Iveta Peilāne, Guntis Klikučs, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Piešķirt Lubānas Romas katoļu draudzei, reģistrācijas Nr.90000458120, finanšu līdzekļus 2500 EUR apmērā no budžeta brīvajiem (nesadalītajiem) līdzekļiem, izdarot attiecīgus grozījumus 2019.gada pašvaldības budžetā draudzes realizētā pasākuma - kulta ēkas Brīvības ielā 7, Lubānā, Lubānas novadā grīdas atjaunošana līdzfinansēšanai.

 

7.§ Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma „Akmentiņi 1”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalei

Ziņo: Dace Almane

Nekustamā īpašuma speciāliste Dace Almane ziņo par juridiskas personas iesniegumu par nekustamā īpašuma „Akmentiņi 1”, Indrānu pagasts, Lubānas novads, sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos. Nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības 60,1 ha platībā. Īpašnieks vēlas nekustamo īpašumu dalīt divos atsevišķos īpašumos, sadalīt īpašumu četrās zemes vienībās no kurām izveidot 2 atsevišķus īpašumus. Īpašuma sadalei nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu, jo tiek sadalīta zemes vienība.

Pamatojoties uz 02.08.2016. MK noteikumu Nr.505 "Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi" 11.2. punktu, kurā teikts, ka vietējā pašvaldība izsniedz ierosinātājam projekta izstrādes nosacījumus un Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (25.03.2019., protokols Nr.3, 3.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Iveta Peilāne, Guntis Klikučs, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Izsniegt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus nekustamā īpašuma "Akmentiņi 1", Indrānu pagasts, Lubānas novads, īpašuma kadastra numurs: 7058 009 0003, platība – 60,1 ha, sadalei.

 

8.§ Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma "Lielzemnieki", Indrānu pag., Lubānas nov., sadalei

Ziņo: Dace Almane

Nekustamā īpašuma speciāliste Dace Almane ziņo par juridiskas personas iesniegumu par nekustamā īpašuma „Lielzemnieki”, Indrānu pagasts, Lubānas novads, sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos. Īpašums sastāv no vienas zemes vienības 56,7 ha platībā un mājīpašuma uz tās un šķūņa. Īpašnieks vēlas nekustamo īpašumu dalīt divos atsevišķos īpašumos, atdalīt zemes vienības daļu ar aptuveno platību 33,4 ha. Īpašuma sadalei nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu, jo tiek sadalīta zemes vienība.

Pamatojoties uz 02.08.2016. MK noteikumu Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.2. punktu, kurā teikts, ka vietējā pašvaldība izsniedz ierosinātājam projekta izstrādes nosacījumus un Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (25.03.2019., protokols Nr.3, 4.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Iveta Peilāne, Guntis Klikučs, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Izsniegt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus nekustamā īpašuma „Lielzemnieki”, Indrānu pagasts, Lubānas novads, īpašuma kadastra numurs: 7058 005 0011, platība – 56,7 ha, sadalei.

 

9.§ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu robežu pārkārtošanai starp nekustamo īpašumu zemes vienībām Rugāju iela 10A, Lubāna, Lubānas nov., un "Upenes", Indrānu pagasts, Lubānas novads

Ziņo: Ivars Bodžs

Izpilddirektors Ivars Bodžs ziņo par juridiskas personas iesniegumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu robežu pārkārtošanai starp nekustamo īpašumu zemes vienībām Rugāju ielā 10A, Lubānā, Lubānas novads un “Upenes”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā un konstatē, ka nav nepieciešama nekustamā īpašuma zemes ierīcības projekta pilnveidošana vai noraidīšana.

Pamatojoties uz Ministru Kabineta 02.08.2016. noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26.punktu un 28.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta trešo daļu; Lubānas novada pašvaldības domes sēdes 2018.gada 29.novembra lēmumu “Par zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumu izsniegšanu zemes robežu pārkārtošanai” (protokols Nr.12. 2.§); Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, kā arī ņemot vērā, ka jautājums tika izskatīts un atbalstīts Finanšu un attīstības komitejā,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Iveta Peilāne, Guntis Klikučs, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

 1. Apstiprināt zeme ierīcības projektu par zemes vienības Rugāju ielā 10A, Lubānā, Lubānas novadā, kadastra apzīmējums 7013 005 0161, kopējā platība 0,4418 ha un zemes vienības “Upenes”, Indrānu pagastā Lubānas novadā, kadastra apzīmējums 7058 011 0053, kopējā platība 0,8189 ha robežu pārkārtošanu, atdalot zemes vienības daļu no īpašuma Rugāju ielā 10A, 0,0377 ha platībā un pievienojot to zemes vienībai “Upenes”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā un atdalot zemes vienības daļu no īpašuma “Upenes”, 0,0230 ha platībā un pievienojot to zemes vienībai Rugāju iela 10A, Indrānu pagastā, Lubānas novadā saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.
 2. Noteikt, ka zemes vienības Rugāju ielā 10A, Lubānā, Lubānas novadā platība pēc zemes vienības daļas robežu pārkārtošanas ir 0,4271 ha, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.
 3. Noteikt, ka zemes vienībai Rugāju ielā 10A, Lubānā, Lubānas novadā nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).
 4. Noteikt, ka zemes vienības “Upenes”, Indrānu pagastā Lubānas novadā, platība pēc zemes vienības daļas robežu pārkārtošanas ir 0,8336 ha, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.
 5. Noteikt, ka zemes vienībai “Upenes”, Indrānu pagastā Lubānas novadā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101).

  

10.§ Par saistošo noteikumu Nr.5 "Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 "Par pašvaldības 2019.gada budžetu"" apstiprināšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

Sakarā ar domes piešķirto atbalstu Lubānas Romas katoļu draudzei ēkas Brīvības ielā 7, Lubānā, remontam, kā arī veicamajiem grozījumiem Jauniešu centra izdevumu tāmē atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu, likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16.panta 1.punktu un pašvaldībā noteikto Budžeta sagatavošanas, izskatīšanas, apstiprināšanas un izpildes kārtību, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (25.03.2019. protokols Nr.3, 6.§) pozitīvo atzinumu

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Iveta Peilāne, Guntis Klikučs, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

 1. Veikt grozījumus pašvaldības 2019.gada budžetā un apstiprināt saistošos noteikumus Nr.5 "Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 "Par pašvaldības 2019.gada budžetu"" saskaņā ar pielikumu.
 2. Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 46.pantam:

2.1 Saistošos noteikumus Nr.5 "Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 "Par pašvaldības 2019.gada budžetu"" triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai;

2.2. Saistošie noteikumi Nr.5 "Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 "Par pašvaldības 2019.gada budžetu"" stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie publicējami pašvaldības mājas lapā internetā.

10.pielikumā Saistošie noteikumi Nr.5, 31.01.2019. saistošo noteikumu Nr.1 "Par pašvaldības 2019.gada budžetu" 1., 2., 3., pielikums 28.03.2019. saistošo noteikumu Nr. 5 redakcijā kopā uz 20 lapām.

 

11.§ Par dienesta transportlīdzekļa nodošanu domes priekšsēdētājam individuālā lietošanā

Ziņo: Ivars Bodžs

Ievērojot Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto, ka pašvaldības iestādei, lai nodrošinātu finanšu līdzekļu un mantas lietderīgu un efektīvu izmantošanu, tērējot pašvaldībai noteikto funkciju izpildei un mērķu sasniegšanai iespējami mazāk  finanšu līdzekļus, izstrādājot autotransporta izmantošanas kārtību, jāidentificē tieši kādu pašvaldības funkciju realizācijai ir nepieciešama (pieļaujama) dienesta autotransporta izmantošana ārpus institūcijas noteiktā normālā darba laika un ņemot vērā amatpersonas darba pienākumus, jānosaka konkrētas personas, kuru amata (darba) pienākumos ietilps tādu funkciju veikšana, kuru nodrošināšanai dienesta autotransports būtu lietojams jebkurā laikā (faktiski cauru diennakti), ņemot vērā, ka, domes priekšsēdētāja amata pienākumos ietilpst  tādu funkciju veikšana, kas saistīta ar  nepieciešamību jebkurā brīdī atgriezties pie amata (darba) pienākumu pildīšana, t.sk., arī  īpašas steidzamības kārtībā (piemēram, ārkārtas situācijas – avārijas vai to seku novēršana, glābšanas darbi u.t.t.), domes priekšsēdētāja  amata (darba) pienākumu specifika paredz to pildīšanu  Lubānas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, kuru domes priekšsēdētājs  objektīvu  iemeslu dēļ nevar sasniegt bez  domes autotransporta izmantošanas, pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.² piekto daļu, kur teikts, ka publiska persona vai publiskas personas institūcija izdod normatīvo aktu par autotransporta izmantošanas kārtību, saskaņā ar 2019.gada 25.marta Finanšu un attīstības komitejas (protokols Nr.3.,7.§, ) pozitīvu atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Iveta Peilāne, Guntis Klikučs, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

 1. Nodot pašvaldības īpašumā esošo automašīnu VOLVO XC70, 2012.gada izlaidums, valsts reģistrācijas Nr. LT 6368, domes priekšsēdētāja Tāļa Salenieka individuālā lietošanā.
 2. Apstiprināt transporta līdzekļa degvielas patēriņa normu -  8,16 l/100km
 3. Noteikt transporta līdzekļa stāvvietu ārpus pašvaldības noteiktā darba laika.

 

12.§ Par pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

Pašvaldības kustamā manta- automašīna ŠKODA, reģ. Nr. FZ1463 nav nepieciešama pašvaldības iestāžu autonomo funkciju nodrošināšanai. Automašīnas bilances atlikusī vērtība 777.18 EUR. Pēc sertificēta sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta vērtējuma automašīnas iespējamā tirgus cena ir 1471,47 EUR.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. un 6. pantu, likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, otrās daļas 3. punktu, 21. panta pirmās daļas 19. punktu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Iveta Peilāne, Lana Kunce, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

 1. Atsavināt Lubānas novada pašvaldībai piederošu kustamo mantu 2006. izlaiduma gada vieglo pasažieru automašīnu ŠKODA, Reģ. Nr. FZ1463.
 2. Atsavināt lēmuma 1.punktā minēto kustamo mantu,  pārdodot to atklātā izsolē ar augšupejošu soli ar izsoles sākuma cenu 1500.00 EUR.
 3. Izpilddirektoram Ivaram Bodžam organizēt kustamās mantas atsavināšanu, iesniedzot domei lēmuma projektu par izsoles rezultātu apstiprināšanu.

11.pielikumā Sertificēta sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta vērtējums uz 1 lapas.

 

Sēde slēgta: plkst.15:30

Sēdes vadītāja, Pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece: Iveta Peilāne

Protokols parakstīts 2019.gada 3.aprīlī.

Protokolēja: Sandra Līcīte

 

Lubānas apvienības pārvaldes vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”) papildus informāciju skat. šeit.