DOMES SĒDES PROTOKOLS

Lubānā

28.02.2019. Nr.2

Sēdi atklāj plkst.14:00

Sēdi vada: Tālis Salenieks – domes priekšsēdētājs

Sēdē piedalās deputāti: Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Ainārs Spridzēns, Sandra Valaine

Sēdē nepiedalās deputāti: Guntis Klikučs- aizņemts pamatdarbā, Laila Ozoliņa- aizņemta pamatdarbā

Uzaicināti administrācijas darbinieki: Ivars Bodžs – izpilddirektors, Ingrīda Logina – galvenā grāmatvede, Dace Almane - nekustamā īpašuma speciāliste

Sēdi protokolē: Lita Žeiere- sekretāre

Darba kārtībā:

Informācija par aktualitātēm pašvaldības darbā, par deputātu komiteju darbu, par 2019.gada janvāra domes sēdes lēmumu izpildi.

 1. Par finansējuma piešķiršanu Lubānas Romas katoļu draudzei (pēc Lubānas novada domes priekšsēdētāja ierosinājuma, pamatojoties uz Lubānas Romas katoļu draudzes iesniegumu, lemjot par darba kārtību, darba kārtības pirmais punkts tiek izslēgts no izskatāmo jautājumu loka);

 2. Par atzinumu Lubānas - Meirānu aizsargājamās alejas izveidošanai;

 3. Par aizņēmumu no Valsts kases ELFLA projekta (Nr.17-05-A00403-00204) „Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas ar kadastra Nr. 42373:01; 42373:02; 42373:03; 42373:04 Lubānas novada Indrānu pagastā atjaunošana” īstenošanai;

 4. Par aizņēmumu no Valsts kases ELFLA projekta (Nr.18-05-A00702-000090) “Autoceļa Jaunie kapi-Birznieki-Dambīši posma pārbūve” īstenošanai;

 5. Par aizņēmumu no Valsts kases ELFLA projekta (Nr. 17-05-A00403-00203) "Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas grāvja ar kadastra Nr. 423721:02 Lubānas novada Indrānu pagastā atjaunošana" īstenošanai;

 6. Par adreses piešķiršanu jaunbūvei;

 7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma Barkavas iela 8, Lubāna, Lubānas nov., sadalei, nosaukumu piešķiršanu un zemes lietošanas mērķu noteikšanu;

 8. Par nekustamā īpašuma „Buldurjāņi”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu;

 9. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma „Bitaiņi”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalei (kadastra numurs īpašumam: 7058 006 0021);

 10. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu”” apstiprināšanu.

Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks informē deputātus par domes sēžu starplaikā notikušajām aktivitātēm un komandējumiem. 15.02.2019. Jauniešu centra telpās notika tikšanās ar Lubānas novada domes priekšsēdētāju un pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālisti Tiju Žvaginu. 20.02.2019. tikšanās Labklājības ministrijā par deinstucionalizācijas projekta realizēšanas jautājumiem. 22.02.2019. domes priekšsēdētājs LLKC sadarbībā ar Madonas, Cesvaines, Ērgļu un Varakļānu pašvaldībā un Lauku atbalsta dienestu organizētajā Lauksaimnieku ballē, lai pasniegtu apbalvojumu Kristapam Libertam. 02.03.2019. Lubānā Ozolu ielā 11 tiks atvērts tehnikas veikals – dārza un meža tehnika, tās apkope, remonts un rezerves daļas, elektroinstrumenti, eļļas smērvielas, auto rezerves daļas, zāles pļāvēji, motorzāģi, krūmgrieži, trimmeri u.c. Līgums ar meliorācijas grāvju atjaunošanas darbu veicējiem noslēgts, drīz uzsāks darbus.

Ivars Bodžs informē par 2019.gada janvāra sēdes lēmumu izpildi. 1.pielikumā Pārskats par 2019.gada janvāra domes sēdes lēmumu izpildi.

 

1.§ Izslēgts

 

2.§ Par atzinumu Lubānas - Meirānu aizsargājamās alejas izveidošanai

Ziņo: Ivars Bodžs

Izskatot 2019.gada 18.janvāra Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk VARAM) atkārtotu iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 18.01.2019. ar Nr. LUB/2.08/19/57) par potenciālās īpaši aizsargājamās alejas “Lubānas – Meirānu aleja” robežām tiek konstatēts:

 1. Jautājums par Lubānas – Meirānu alejas, kā īpaši aizsargājamas alejas izveidošanu skatīts 2018.gada 28.februāra domes sēdē (protokols Nr.2., 15.§) un sēdē tika pieņemts lēmums par negatīva atzinuma sniegšanu VARAM, motivējot ar to ka zinātniskais pamatojums nesniedz pārliecību, ka bez statusa piešķiršanas aizsargājamās bezmugurkaulnieku sugas tiktu apdraudētas,  palielināsies administratīvo procedūru slogs veicot dažādus, ar ceļa uzturēšanas darbiem saistītus pasākumus (piemēram ielu apgaismojuma izbūve, caurteku nomaiņa, koku novākšana).
 2. Jaunajā piedāvājumā  potenciālās aizsargājamās alejas kopējais garums ir samazināts  par 30 %, būtībā izņemts posms, kur koku ir maz un tas gandrīz sakrīt ar 2018.gadā pašvaldībai piestādīto zinātniskajā pamatojumā iezīmēto karti.
 3. LR likuma Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām 12.panta ceturtajā daļā noteikts, ka pieņemot lēmumu par aizsargājamās teritorijas izveidošanu, kā arī teritorijas robežu, zonējuma, kategorijas vai aizsardzības režīma izmaiņām, ņem vērā tās pašvaldības atzinumu, kuras administratīvajā teritorijā paredzēts izveidot aizsargājamo teritoriju vai atrodas aizsargājamā teritorija.

 

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma par  „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas negatīvo atzinumu (25.02.2019., protokols Nr.2, 2.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – nav, PRET – 6 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone), ATTURAS – 1 (Sandra Valaine), 

Piekrist dabas pieminekļa – aizsargājamās alejas Lubāna – Meirāni iekļaušanai aizsargājamo teritoriju sarakstā.

 

T.Salenieks paziņo, ka lēmums nav pieņemts.

 

3.§ Par aizņēmumu no Valsts kases ELFLA projekta (Nr. 17-05-A00403-00204) „Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas ar kadastra Nr. 42373:01; 42373:02; 42373:03; 42373:04 Lubānas novada Indrānu pagastā atjaunošana” īstenošanai

Ziņo: Ivars Bodžs

Projekts “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas ar kadastra Nr. 42373:01; 42373:02; 42373:03; 42373:04 Lubānas novada Indrānu pagastā atjaunošana” ir iekļauts Lubānas novada Integrētās attīstības programmas 2012. – 2018. gadam investīciju plānā. Lubānas novada dome ar 07.12.2017. sēdes lēmumu (protokols Nr. 15, 1.§) pieņēma lēmumu par projekta „Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas ar kadastra Nr. 42373:01; 42373:02; 42373:03; 42373:04 Lubānas novada Indrānu pagastā atjaunošana” apstiprināšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu. Lai īstenotu projektu, tika sagatavots un 07.12.2017. LR Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienestā iesniegts projekta iesniegums „Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas ar kadastra Nr. 42373:01; 42373:02; 42373:03; 42373:04 Lubānas novada Indrānu pagastā atjaunošana” Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma 4. "Investīcijas materiālajos aktīvos" ietvaros 4.3.apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā".

Pamatojoties uz augstākminēto, Finanšu un attīstības komitejas 2019.gada 25.februāra atzinumu (sēdes protokols Nr.2, 3.§), saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem 22.panta pirmo daļu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

 1. Lai nodrošinātu ELFLA projekta (Nr.17-05-A00403-00204) „Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas ar kadastra Nr. 42373:01; 42373:02; 42373:03; 42373:04 Lubānas novada Indrānu pagastā atjaunošana” finansēšanu, ņemt aizņēmumu 133 217 EUR apmērā no Latvijas Republikas Valsts kases.
 2. Lēmuma 1.punktā minētā aizņēmuma atmaksāšanu uzsākt 2022. gada janvāri ar aizdevuma atmaksas termiņu 30 gadi, maksājot Latvijas Republikas Valsts kases noteikto aizdevuma procentu likmi.
 3. Lēmumā minētā aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.
 4. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un garantiju kontroles un pārraudzības padomi sniegt izvērtējumu par Lubānas novada pašvaldības finanšu situāciju un tās iespējām uzņemties jaunas parādu saistības par lēmuma 1.punktā minēto aizņēmumu no Latvijas Republikas Valsts kases.

 

4.§ Par aizņēmumu no Valsts kases ELFLA projekta (Nr.18-05-A00702-000090) “Autoceļa Jaunie kapi – Birznieki – Dambīši posma pārbūve” īstenošanai

Ziņo: Ivars Bodžs

Lubānas novada integrētās attīstības programmas 2012. – 2018. gadam Rīcības plānā iekļauts U.2.2.2. uzdevums „Nodrošināt kvalitatīvu ceļu infrastruktūru”, Investīciju plānā (aktualizēts 02.2018.) iekļauts projekts “Pašvaldības ceļa Jaunie kapi – Birznieki – Dambīši pārbūve”. Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (25.02.2019., protokols Nr.2, 4.§), saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.panta pirmo daļu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

 1. Lai nodrošinātu ELFLA projekta (Nr.18-05-A00702-000090) “Autoceļa Jaunie kapi – Birznieki – Dambīši posma pārbūve” finansēšanu, ņemt aizņēmumu 330 318 EUR apmērā no Latvijas Republikas Valsts kases.
 2. Lēmuma 1.punktā minētā aizņēmuma atmaksāšanu uzsākt 2022. gada janvāri ar aizdevuma atmaksas termiņu 30 gadi, maksājot Latvijas Republikas Valsts kases noteikto aizdevuma procentu likmi.
 3. Lēmumā minētā aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.
 4. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un garantiju kontroles un pārraudzības padomi sniegt izvērtējumu par Lubānas novada pašvaldības finanšu situāciju un tās iespējām uzņemties jaunas parādu saistības par lēmuma 1.punktā minēto aizņēmumu no Latvijas Republikas Valsts kases.

 

5.§ Par aizņēmumu no Valsts kases ELFLA projekta (Nr. 17-05-A00403-00203) "Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas grāvja ar kadastra Nr. 423721:02 Lubānas novada Indrānu pagastā atjaunošana" īstenošanai

Ziņo: Ivars Bodžs

Projekts “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas grāvja ar kadastra Nr. 423721:02 Lubānas novada Indrānu pagastā atjaunošana” ir iekļauts Lubānas novada Integrētās attīstības programmas 2012. – 2018. gadam investīciju plānā. Lubānas novada pašvaldības dome ar 07.12.2017. sēdes lēmumu (protokols Nr.15, 2.§) pieņēma lēmumu par projekta "Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas grāvja ar kadastra Nr. 423721:02 Lubānas novada Indrānu pagastā atjaunošana" apstiprināšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

Pamatojoties uz augstākminēto, Finanšu un attīstības  komitejas 2019.gada 25.februāra atzinumu (sēdes protokols Nr.2, 5.§), saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem 22.panta pirmās daļas, 22.panta pirmo daļu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

 1. Lai nodrošinātu ELFLA projekta (Nr. 17-05-A00403-00203) "Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas grāvja ar kadastra Nr. 423721:02 Lubānas novada Indrānu pagastā atjaunošana" finansēšanu, ņemt aizņēmumu 30303 EUR apmērā no Latvijas Republikas Valsts kases.
 2. Lēmuma 1.punktā minētā aizņēmuma atmaksāšanu uzsākt 2022. gada janvāri ar aizdevuma atmaksas termiņu 30 gadi, maksājot Latvijas Republikas Valsts kases noteikto aizdevuma procentu likmi.
 3. Lēmumā minētā aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.
 4. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un garantiju kontroles un pārraudzības padomi sniegt izvērtējumu par Lubānas novada pašvaldības finanšu situāciju un tās iespējām uzņemties jaunas parādu saistības par lēmuma 1.punktā minēto aizņēmumu no Latvijas Republikas Valsts kases.

 

6.§ Par adreses piešķiršanu jaunbūvei

Ziņo: Ivars Bodžs

Lubānas novada pašvaldībā (turpmāk tekstā – Pašvaldība) 2019.gada 25. februārī saņemts SIA “UpeNes” iesniegums (pašvaldībā reģistrēts ar Nr. LUB/2.10/19/31), ar lūgumu piešķirt jaunbūvei (pirtij), būves kadastra apzīmējums 7058 011 0053 005 adresi: „Upenītes”, Indrānu pagasts, Lubānas novads. Izvērtējot Pašvaldības rīcībā esošo informāciju, konstatēts:

1)      Jaunbūve/pirts ar kadastra apzīmējumu Nr. 7058 011 0053 005 atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr. 7058 011 0053, adrese “Upenes”, Indrānu pagasts, Lubānas novads. Uz minētās zemes vienības bez jaunbūves atrodas vēl divas ēkas – dzīvojamā māja, kadastra apzīmējums Nr. 7058 011 0053 007 un saimniecības ēka, kadastra apzīmējums Nr. Nr. 7058 011 0053 006, jaunbūve nav funkcionāli saistīta ar citām ēkām.

2)      Pirts būvniecība veikta pamatojoties uz Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu apvienotās būvvaldes 2018.gada 28.februārī izdoto būvatļauju Nr.34.

3)      Adreses piešķiršana īpašniekam nepieciešama jaunbūves reģistrēšanai un nodošanai ekspluatācijā.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas noteic, ka tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, saskaņā ar 2015.gada 8.decembra MK noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 9.punktu, kur teikts, ka  pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām, 12.2.punktu, kur teikts, ja apbūvei paredzētai zemes vienībai adrese ir piešķirt, katrai nākamajai ēkai un ar to funkcionāli saistītajām ēkām, kuras būvēs vai ir uzbūvētas uz apbūvei paredzētas zemes vienības, izvērtējot konkrēto situāciju, piešķir jaunu adresi un 13.punktu, kur teikts, ja uz apbūvei paredzētas zemes vienības atrodas vairākas funkcionāli nesaistītas ēkas, katrai ēkai un ar to funkcionāli saistītajām ēkām piešķir atsevišķu adresi neatkarīgi no tā, vai ēkas ir viena īpašnieka vai vairāku īpašnieku īpašumā (valdījumā), ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas pozitīvo atzinumu (25.02.2019., protokols Nr.2, 6.§),:

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Piešķirt adresi jaunbūvei/pirtij ar kadastra apzīmējumu: 7058 011 0053 005 “Upenītes” Indrānu pag., Lubānas nov.

 

7.§ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma Barkavas iela 8, Lubāna, Lubānas nov., sadalei, nosaukumu piešķiršanu un zemes lietošanas mērķu noteikšanu

Ziņo: Dace Almane

Lubānas novada pašvaldības dome (turpmāk – dome) izskatot SIA „GeoSIJA” 2019.gada 6.janvāra iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts ar Nr. LUB/2.08/19/111) par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma Barkavas iela 8, Lubāna, Lubānas nov., sadalei, nosaukumu piešķiršanu, zemes lietošanas mērķu noteikšanu un konstatē, ka nav nepieciešama nekustamā īpašuma zemes ierīcības projekta pilnveidošana vai noraidīšana.

Pamatojoties uz:

 1. Ministru Kabineta 02.08.2016. noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26.punktu, kas nosaka, ka pēc projekta saņemšanas apstiprināšanai vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu, norādot vai pielikumā pievienojot informāciju par tās zemes vienības kadastra apzīmējumu, kurai izstrādāts projekts, un projekta grafiskās daļas rekvizītus (attiecīgā zemes ierīkotāja vārdu, uzvārdu, datumu un laiku, kad tas minēto dokumentu ir parakstījis) vai projekta grafiskās daļas kopiju;
 2. Ministru Kabineta 02.08.2016. noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 28.punktu, kas nosaka, ka, ja projektu apstiprina, vietējā pašvaldība pieņem uz projektētajām zemes vienībām attiecināmus lēmumus, tostarp lēmumu par: adreses piešķiršanu, ja pēc zemes ierīcības darbiem paredzēts izveidot jaunu adresācijas objektu; nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu vai maiņu;
 3. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta trešo daļu, kas nosaka, ka vietējā pašvaldība koordinē un uzrauga vietējās pašvaldības attīstības stratēģijas, attīstības programmas, teritorijas plānojuma, lokālplānojumu, detālplānojumu un tematisko plānojumu īstenošanu;
 4. Lubānas novada pašvaldības domes sēdes 2018.gada 29.novembra lēmumu “Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma Barkavas iela 8, Lubāna, Lubānas nov., zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7013 004 0068 sadalei” (protokols Nr.12. 1.§);
 5. Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 9.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām;
 6. Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, kas nosaka, ka lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa,

kā arī ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (25.02.2019., protokols Nr.2, 7.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

 1. Apstiprināt SIA “GeoSIJA” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma sadalei Barkavas ielā 8, Lubāna, Lubānas nov.
 2. Jaunveidotajai zemes vienībai ar plānoto kadastra apzīmējumu: 7013 004 0134, platība – 0,1672 ha, piešķirt adresi: Upes iela 13, Lubāna, Lubānas nov., noteikt zemes lietošanas mērķi: neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0600).
 3. Jaunveidotajai zemes vienībai ar plānoto kadastra apzīmējumu: 7013 004 0135,  ar platību – 0,1792 ha, saglabāt esošo adresi: Barkavas iela 8, Lubāna, Lubānas nov., noteikt zemes lietošanas mērķi: individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

  

8.§ Par nekustamā īpašuma „Buldurjāņi”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu

Ziņo: Dace Almane

Lubānas novada pašvaldībā 2019.gada 14.februārī saņemts SIA “IRI Forest Assets Latvia” pilnvarotās personas iesniegums (reģistrēts pašvaldībā ar Nr. LUB/2.07/19/8) par nekustamā īpašuma „Buldurjāņi”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos, nosaukumu piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu. Ņemot vērā augstāk minēto iesniegumu, izvērtējot Lubānas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un lietas materiālus, pamatojoties Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 20.panta 1.punktu, 2012.gada 10.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 47.punktu, Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (25.02.2019., protokols Nr.2, 8.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Buldurjāņi”, Indrānu pag., Lubānas nov., kadastra numurs īpašumam: 7058 008 0002, divos atsevišķos īpašumos:

 1. Jauna nekustamā īpašuma veidošanai atdalīt zemes vienību, ar kadastra apzīmējumu: 7058 008 0003, platība – 2,75 ha, piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu: „Burātāji”, Indrānu pag., Lubānas nov., noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101).
 2. Paliekošais nekustamais īpašums,  kurš sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7058 008 0002, platība – 7,52 ha, saglabāt nosaukumu “Buldurjāņi”, Indrānu pagasts, Lubānas novads  un noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods: 0201).

 

9.§ Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma „Bitaiņi”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalei (kadastra numurs īpašumam: 7058 006 0021)

Ziņo: Dace Almane

Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Dace Almane ziņo par SIA “LATVIJAS MEŽS”, Reģ.Nr.44103058635, juridiskā adrese Tērbatas iela 14 – 1  Valmiera 2019.gada 7.februāra iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā ar Nr. LUB/2.07/19/3) par nekustamā īpašuma „Bitaiņi”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu trīs atsevišķos īpašumos.

Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka Madonas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Indrānu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000190115, 2005.gada 17.oktobrī nostiprināts nekustamais īpašums „Bitaiņi”, Indrānu pag., Lubānas nov., kas sastāv no vienas zemes vienības 63,7 ha platībā un mājīpašuma uz tās, dzīvojamā māja – kadastra apzīmējums 7058 006 0021 001 un saimniecības ēka - kadastra apzīmējums 7058 006 0021 002. Saskaņā ar īpašnieka iesniegumu nekustamo īpašumu vēlas dalīt trīs atsevišķos īpašumos, atdalīt zemes vienības daļu ar aptuveno platību 1,2  ha un otru zemes vienības daļu ar aptuveno platību 2 ha.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas „Zemes ierīcības likuma” 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 5.panta 1.punktu, 22.pantu, saskaņā ar 2016.gada 2.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 14.punktu, vadoties no Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 25.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Lubānas novada teritorijas plānojuma 2013. – 2024.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, ņemot vērā personas iesniegumu, pamatojoties uz Latvijas Republikas „Administratīvā procesa likuma” 67.pantu,    

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Izsniegt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus nekustamā īpašuma „Bitaiņi”, Indrānu pag., Lubānas nov., īpašuma kadastra numurs: 7058 006 0021, platība – 63,7 ha, sadalei.

 

10.§ Par saistošo noteikumu Nr.3 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu”” apstiprināšanu

Ziņo: Ingrīda Logina

Sakarā ar Izglītības kvalitātes valsts dienesta piešķirto mērķdotāciju Eiropas Savienības Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) pasākumiem Lubānas vidusskolā, finansējuma nepieciešamību siltumtrases pieslēgumu un siltummezglu izbūves Lubānā būvuzraudzībai, neplānotu lielformāta printera remontu tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrā, kā arī mērķdotācijas mācību līdzekļu un mācību grāmatu iegādei sadalījumu starp pašvaldības iestādēm un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu, likuma  „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta 1.punktu un pašvaldībā noteikto Budžeta sagatavošanas, izskatīšanas, apstiprināšanas un izpildes kārtību, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (25.02.2019. protokols Nr.2, 9.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

 1. Veikt grozījumus pašvaldības 2019. gada budžetā un apstiprināt saistošos noteikumus Nr.3 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu””  saskaņā ar pielikumu.
 2. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 46.pantam:

2.1 Saistošos noteikumus Nr.3 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai;

2.2. Saistošie noteikumi Nr.3 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie publicējami pašvaldības mājas lapā internetā.

6.pielikumā Saistošie noteikumi Nr.3, 31.01.2019. saistošo noteikumu Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu”” 1., 2., 3., pielikums 28.02.2019. saistošo noteikumu Nr.3 redakcijā.

 

Sēde slēgta: plkst.16:00

Sēdes vadītājs, Pašvaldības domes priekšsēdētājs: Tālis Salenieks

Protokols parakstīts 2019.gada 6.martā.

Protokolēja: Lita Žeiere

 

Lubānas apvienības pārvaldes vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”) papildus informāciju skat. šeit.