DOMES SĒDES PROTOKOLS

Lubānā

31.01.2019. Nr.1

Sēdi atklāj plkst.14:00

Sēdi vada: Tālis Salenieks – domes priekšsēdētājs

Sēdē piedalās deputāti: Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Ainārs Spridzēns, Sandra Valaine

Sēdē nepiedalās deputāti: Guntis Klikučs- aizņemts pamatdarbā, Laila Ozoliņa- aizņemta pamatdarbā

Uzaicināti administrācijas darbinieki: Ivars Bodžs – izpilddirektors, Ingrīda Logina – galvenā grāmatvede, Andris Kļaviņš - juriskonsults

Sēdi protokolē: Sandra Līcīte- kancelejas vadītāja

Darba kārtībā:

Informācija par aktualitātēm pašvaldības darbā, par deputātu komiteju darbu, par 2018.gada decembra domes sēdes lēmumu izpildi. 

 1. Par pašvaldībai piekrītoša neapbūvēta zemes gabala nomu.
 2. Par pašvaldībai piekrītoša neapbūvēta zemes gabala nomu.
 3. Par noteikumu Nr.1 “Mērķdotācijas pamata un vispārējās izglītības iestāžu un pirmsskolas iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai piešķirtā finansējuma 2019.gada janvāra - augusta mēnesim sadales kārtība” pieņemšanu.
 4. Par 2018. gada pašvaldības budžeta izpildes apstiprināšanu.
 5. Par uzturēšanās izmaksām Lubānas novada pašvaldības izglītības iestādēs 2019.gadā.
 6. Par pašvaldības ceļu fonda vidējā termiņa (trīs gadu) plānu.
 7. Par saistošo noteikumu Nr.1 “Par pašvaldības 2019.gada budžetu” apstiprināšanu.
 8. Par saistošo noteikumu Nr.2 „Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības” apstiprināšanu.

Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks informē deputātus par domes sēžu starplaikā notikušajām aktivitātēm un komandējumiem. 9.janvārī Rīgā, izdevniecības “Jumava” telpās notika grāmatas “100 stāstu par Lubānu” prezentācijas pasākums. To apmeklēja vairāki bijušie lubānieši, grāmatā ievietoto stāstu autori un citi interesenti. Pašlaik aktuāls jautājums par projekta- Simtgades pulkstenis realizēšanu. Pasākumam nepieciešami lieli finansiāli ieguldījumi. Būtu nepieciešams sagatavot topogrāfiju, tad plānošana būtu precīzāka. Šodien beidzās piedāvājumu iesniegšana Barkavas ielas asfaltēšanai. Saņemti 3 piedāvājumi, lētākais- apm.48.tūkst. eiro. Janvāra sākumā ar Nodarbinātības valsts aģentūras Madonas filiāli tika noslēgts līgums par aktīvā nodarbinātības pasākuma "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi" īstenošanu. Pašlaik tiks nodarbināti 7 bezdarbnieki. Ar 1.februāri darbu uzsāks klientu apkalpošanas speciāliste Kristīna Tropa.

Ivars Bodžs informē par 2018.gada decembra sēdes lēmumu izpildi. 1.pielikumā Pārskats par 2018.gada decembra domes sēdes lēmumu izpildi.

 

1.§ Par pašvaldībai piekrītoša neapbūvēta zemes gabala nomu

Ziņo: Ivars Bodžs

2019. gada 16. janvārī pašvaldībā tika saņemts personas iesniegums par pašvaldībai piekrītoša neapbūvēta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 70580040089 nomu. 16.01.2019. pašvaldības interneta vietnē www.lubana.lv publicēts informatīvais paziņojums par šīs zemes vienības iznomāšanu, nosakot pieteikšanos līdz 23.01.2019. Paziņojumā noteiktajā citu pretendentu pieteikumi netika saņemti. Zemesgabala platība 3,0419 ha, kadastrālā vērtība 2451 EUR.

Pamatojoties uz 2018. gada 19. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.8. punktu, kurā teikts, ka izsoli var nerīkot, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals līdz 10 ha lauku teritorijā, kas tiek izmantots lauksaimniecībā, mežsaimniecībā vai ūdenssaimniecībā, uz termiņu ne ilgāk par sešiem gadiem, ja noteiktajā termiņā pieteicies tikai viens pretendents, Lubānas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.15 „Par Lubānas novada pašvaldībai piekrītošo vai piederošo neapbūvētu zemesgabalu nomas maksu” (apstiprināti ar Lubānas novada domes 2016.gada 30.novembra sēdes protokola Nr.15, 8.§ lēmumu), ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (28.01.2019., protokols Nr.1, 1.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

iznomāt pašvaldībai piekrītošu neapbūvētu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 70580040089 personai, kas iesniegusi pieteikumu, slēdzot nomas līgumu uz pieciem gadiem un gada nomas maksu 5% no īpašuma kadastrālās vērtības.

  

2.§ Par pašvaldībai piekrītoša neapbūvēta zemes gabala nomu

Ziņo: Ivars Bodžs

2019. gada 4.janvārī pašvaldībā tika saņemts persona iesniegums par pašvaldībai piekrītoša neapbūvēta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 70580040093 nomu. 07.01.2019. pašvaldības interneta vietnē www.lubana.lv publicēts informatīvais paziņojums par šīs zemes vienības iznomāšanu, nosakot pieteikšanos līdz 15.01.2019. Paziņojums par zemes vienības iznomāšanu publicēts arī 11.janvāra informatīvajā izdevumā “Lubānas Ziņas”. Paziņojumā noteiktajā citu pretendentu pieteikumi netika saņemti. Zemesgabala platība 3,1 ha, kadastrālā vērtība 1979 EUR.

Pamatojoties uz 2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.8. punktu, kurā teikts, ka izsoli var nerīkot, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals līdz 10 ha lauku teritorijā, kas tiek izmantots lauksaimniecībā, mežsaimniecībā vai ūdenssaimniecībā, uz termiņu ne ilgāk par sešiem gadiem, ja noteiktajā termiņā pieteicies tikai viens pretendents, Lubānas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.15 „Par Lubānas novada pašvaldībai piekrītošo vai piederošo neapbūvētu zemesgabalu nomas maksu” (apstiprināti ar Lubānas novada domes 2016.gada 30.novembra sēdes protokola Nr.15, 8.§ lēmumu), ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (28.01.2019., protokols Nr.1, 5.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

iznomāt pašvaldībai piekrītošu neapbūvētu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 70580040093 personai, kas iesniegusi pieteikumu, slēdzot nomas līgumu uz pieciem gadiem un gada nomas maksu 5% no īpašuma kadastrālās vērtības.

  

3.§ Par noteikumu Nr.1 “Mērķdotācijas pamata un vispārējās izglītības iestāžu un pirmsskolas iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai piešķirtā finansējuma 2019.gada janvāra - augusta mēnesim sadales kārtība” pieņemšanu

Ziņo: Ingrīda Logina

Pamatojoties uz Finanšu ministrijas 18.12.2018. rīkojumu Nr. 488 “Par valsts pagaidu budžetu 2019.gadam” un atbilstoši 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.447 „Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” un Ministru kabineta 28.08.2001. noteikumiem Nr. 382 “Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība”, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (28.01.2019., protokols Nr.1, 3.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

apstiprināt noteikumus Nr.1 „Mērķdotācijas pamata un vispārējās izglītības iestāžu, interešu izglītības un pirmsskolas iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai piešķirtā finansējuma 2019.gada janvāra - augusta mēnesim sadales kārtība”. 

2.pielikumā noteikumi Nr.1 „Mērķdotācijas pamata un vispārējās izglītības iestāžu, interešu izglītības un pirmsskolas iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai piešķirtā finansējuma 2019.gada janvāra - augusta mēnesim sadales kārtība” ar trīs pielikumiem

 

4.§ Par 2018. gada pašvaldības budžeta izpildes apstiprināšanu

Ziņo: Ingrīda Logina

Galvenā grāmatvede I.Logina īsumā informē deputātus par nozīmīgākajiem izdevumiem un ieņēmumiem 2018.gadā. Kopējais ieņēmumu plāns ir izpildīts (faktiskā izpilde pret precizēto budžetu 101 %). 50% no pašvaldības ieņēmumiem veido iedzīvotāju ienākuma nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis. Otrā lielākā sadaļa ieņēmumos ir dotācija no PFIF un mērķdotācijas no valsts budžeta, t.sk. pedagogu atlīdzībai, ambulatorajiem pakalpojumiem, dažādiem sociālajiem mērķiem. Saņemts pirmais finansējums  52 000 EUR no Lauku atbalsta dienesta ES projektam “Autoceļa Jaunie kapi-Birznieki-Dambīši” pārbūvei.

Visās izdevumu pozīcijās ir plānoto līdzekļu atlikumi, kas veidojušies algu fonda vai preču iegādes ekonomija, kā arī dažu plānoto izdevumu pabeigšanu atliekot uz 2019.gadu. Atlikumā palika arī līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 11,5 tūkst. eiro. Algu fonda ekonomijas ir kultūras, izglītības iestādēs un sociālās aprūpes iestādēs galvenokārt darbinieku slimības dēļ. Algu fonda ekonomija kopā ar darba devēja obligātajām valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām vairāk nekā 60 tūkstoši eiro. 2018.gadā lielākās investīcijas tika veiktas: 64,6 tūkst.-eiro Ozolu 5, Ozolu 7 un individuālo siltummezglu uzstādīšanai Parka ielas dzīvojamās mājās, 51 tūkst. eiro Jaunie kapi-Birznieki-Dambīši ceļa posma atjaunošanai, 30,4 tūkst. eiro- ar apkures katla nomaiņu saistītajiem izdevumiem Lubānas vidusskolā. No ceļu fonda līdzekļiem 10 tūkst. eiro izlietots  ielu apgaismojumam, 21,2 tūkst.- pilsētas ielu un 22,7 lauku ceļu uzturēšanas darbiem, t.sk. 12.1 tūkst. grāvju tīrīšana Jaunie kapi-Birznieki-Dambīši ceļa vienam posmam.

Atbilstoši likuma Par pašvaldībām 21.pantam, kas nosaka, ka, dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (28.01.2019., protokols Nr.1, 7.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

apstiprināt 2018.gada novada pašvaldības budžeta izpildes pārskatu:

                                                                                             EUR

pamatbudžets:

              līdzekļu atlikums uz 01.01.2018.                                 428 042

 ieņēmumi                                                                             2 645 800

             izdevumi                                                                   2 627 468

             finansēšana, t.sk. :                                                       -49 883

                         aizņēmumu atmaksa                                        -49 883

             līdzekļu atlikums uz 31.12.2018.                                  396 491

 speciālais budžets:

              līdzekļu atlikums uz 01.01.2018.                                38 730

             ieņēmumi                                                                 98 043

             izdevumi                                                                  84 297

 finansēšana, t.sk. :                                                              -1 812

                         aizņēmumu atmaksa                                    -1 812

 līdzekļu atlikums uz 31.12.2018.                                            50 664

 ziedojumi un dāvinājumi:

              līdzekļu atlikums uz 01.01.2018.                                628

             ieņēmumi                                                                150

             izdevumi                                                                 150

 līdzekļu atlikums uz 31.12.2018.                                            628

3. pielikumā pamatbudžeta ieņēmumi, pamatbudžeta izdevumi atbilstoši valdības funkciju klasifikācijai, pamatbudžeta izdevumi atbilstoši valdības funkciju un ekonomiskajai klasifikācijai, speciālā budžeta un ziedojumu līdzekļu ieņēmumi un izdevumi, ar budžeta grozījumiem papildus piešķirtie asignējumi no budžeta brīvajiem (nesadalītajiem) līdzekļiem un līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem (pielikums Nr.1, pielikums Nr.2, pielikums Nr.3, pielikums Nr.4, pielikums Nr.5).

  

5.§ Par uzturēšanās izmaksām Lubānas novada pašvaldības izglītības iestādēs 2019.gadā

Ziņo: Ingrīda Logina

Ministru kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumos Nr.418 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” (turpmāk -Noteikumi), noteikts, ka pašvaldībām, kuras administratīvajā teritorijā sniegtos pakalpojumus izmanto citas pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētie iedzīvotāji, jāslēdz līgums par viena izglītojamā izmaksām mēnesī pašvaldības izglītības iestādē, kā arī par kārtību, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini. Noteikumu 4.punkts nosaka līguma pielikumā norādīt pašvaldības apstiprinātos izglītības iestādes iepriekšējā saimnieciskajā gadā pēc naudas plūsmas uzskaitītos izdevumus saskaņā ar šo noteikumu 9.punktu.Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu un 27.punktu, saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumu Nr.418 “ Kārtība kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 4. un 9.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas pozitīvo atzinumu (28.01.2019., protokols Nr.1, 6.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

apstiprināt Lubānas novada pašvaldības izglītības iestāžu 2018.gadā uzskaitītos pamatbudžeta izdevumus par vienu izglītojamo mēnesī pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2019.gadā saskaņā ar pielikumu.

4.pielikumā Pamatbudžeta iestādes uzturēšanas ieņēmumu un izdevumu tāmes pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 2019.gadā (pielikums Nr.1, pielikums Nr.2, pielikums Nr.3).

  

6.§ Par pašvaldības ceļu fonda vidējā termiņa (trīs gadu) plānu

Ziņo Ingrīda Logina

Atbilstoši Ministru kabineta 11.03.2008. Noteikumu Nr. 173 “Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtību” 24.punkta prasībām, kas nosaka, ka pašvaldību speciālo budžetu (pašvaldību ceļu fondu) plāno vidējā (triju gadu) termiņā, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas pozitīvo atzinumu (28.01.2019., protokols Nr.1, 4.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

apstiprināt pašvaldības ceļu fonda vidējā termiņa plānu 2019.-2021.gadam.

5.pielikumā ceļu fonda vidējā termiņa plāns 2019.-2021.gadam uz 1 lapas.

 

7.§ Par saistošo noteikumu Nr.1 “Par pašvaldības 2019.gada budžetu” apstiprināšanu

Ziņo: Ingrīda Logina

Galvenā grāmatvede Ingrīda Logina informē deputātus par galvenajām prioritātēm 2019.gada budžetā. 2019.gada pašvaldības budžets šobrīd ir veidots atbilstoši Finanšu ministrijas apstiprinātajiem pamatprincipiem par valsts pagaidu budžetu 2019.gadam. Visas iestāžu un pasākumu tāmes tika izskatītas domes komitejās, pieaicinot attiecīgās iestādes vadītājus. Tika veiktas dažādas izmaiņas: palielinot vai samazinot plānotos ieņēmumus un izdevumus. Pašvaldība budžeta gadu sāk ar 396 tūkst. eiro līdzekļu atlikumu. 2019.gadā ieņēmumi tiek plānoti 2 483 851 eiro apmērā, bet izdevumi- 2 703 316 eiro, t.i. par 219,4 tūkst lielāki nekā plānotie ieņēmumi, budžeta deficīts tiks finansēts ar līdzekļu uzkrājumu no iepriekšējā gada. Pamatbudžetā galvenā ienākumu daļa ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis tiek plānots 1 193 tūkst, kas ir par 7,5 tūkst mazāk nekā 2018.gadā. Tam par iemeslu ir valsts īstenotā algas nodokļu reforma: palielinot neapliekamo minimumu mazajām algām, kā arī nosakot lielāku atvieglojumu par apgādājamām personām. Otrā lielāka ieņēmumu pozīcija ir dotācijas un mērķdotācijas no valsts budžeta.  Par budžeta prioritārajām jomām 2019.gadā ir noteikta atbalstīto ES projektu īstenošana un citas investīcijas sabiedriskās infrastruktūras uzlabošanai. Lielākie izdevumi Lubānas novada pašvaldības 2019. gada budžetā, tāpat kā līdz šim, plānoti izglītībai, kas uz budžeta noteikumu apstiprināšanas brīdi sastāda 1 258 754 euro, jeb 46,56 % no kopējiem plānotajiem pamatbudžeta izdevumiem. Kā otro lielāko budžeta izdevumu prioritāti pašvaldība ir noteikusi „Sociālā aizsardzība”  Šiem mērķiem tiek plānoti 454 548 euro, jeb 16,81% no pamatbudžeta izdevumiem. 2019.gadā tiks palielināti atsevišķi pabalsti, t.sk. apkures, veselības aprūpes, bērna piedzimšanas pabalsti. Speciālā budžeta izdevumi tiek plānoti 121 920 euro apmērā. Speciālā budžeta līdzekļus plānots izlietot autoceļu un ielu uzturēšanai un dabas aizsardzības pasākumiem. Speciālā budžeta ieņēmumi 95 tūkst eiro, t.sk. 85 tūkst eiro mērķdotācija ceļu fondam; izdevumi 122 tūkst. eiro. Saskaņā ar noslēgtiem aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi, 2019.gadā paredzēts atmaksāt ilgtermiņa aizņēmumu pamatsummas 52 472 euro apmērā, t.i. nepilni 3% no ieņēmumiem, neņemot vērā mērķdotācijas.

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 2. punktu un 46.pantu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16.panta pirmo daļu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas pozitīvo atzinumu (28.01.2019., protokols Nr.1, 2.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1.  apstiprināt saistošos noteikumus Nr.1 “Par pašvaldības 2019.gada budžetu” saskaņā ar pielikumiem.

2.  atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 46.pantam:

      2.1. Saistošos noteikumus Nr.1 “Par pašvaldības 2019.gada budžetu” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai;

      2.2. Saistošie noteikumi Nr.1 “Par pašvaldības 2019.gada budžetu” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie publicējami pašvaldības mājas lapā internetā.

6.pielikumā  Saistošie noteikumi Nr.1 Par pašvaldības budžetu 2019.gadampielikums Nr.1pielikums Nr.2pielikums Nr.3pielikums Nr.4pielikums Nr.5pielikums Nr.6.

  

8.§ Par saistošo noteikumu Nr.2 „Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības” apstiprināšanu

Ziņo: Andris Kļaviņš

Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu ,15.panta pirmās daļas 7.punktu, likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.2  panta pirmo daļu, piekto daļu, ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas pozitīvo atzinumu (23.01.2019., protokols Nr.1, 4.§)

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

 1. Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 2 „Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības”.
 2. Saistošo noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības lietu ministrijai.
 3. Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības lietu ministrijas atzinuma saņemšanas un, ja tajā nav izteikti iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu vai pašvaldībai likumā noteiktajā termiņā atzinums nav nosūtīts, saistošos noteikumus publicēt informatīvajā izdevumā “Lubānas ziņas”.

7.pielikumā Saistošie noteikumi Nr.2 "Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības"Paskaidrojuma raksts.

  

Sēde slēgta: plkst.16:00

Sēdes vadītājs: pašvaldības domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks

Protokols parakstīts 2019.gada 5.februārī

Protokolēja: Sandra Līcīte

 

Lubānas apvienības pārvaldes vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”) papildus informāciju skat. šeit.