DOMES SĒDES PROTOKOLS

Lubānā

28.02.2018. Nr.2

Sēdi atklājplkst. 14.00

Sēdi vada: Tālis Salenieks - domes priekšsēdētājs

Sēdē piedalās deputāti: Iveta Peilāne, Lana Kunce, Rudīte Kolāte, Guntis Klikučs,

Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa (uzsāk darbu plkst.15.30)

Sēdē nepiedalās deputāti: Māris Valers – aizņemts pamatdarbā

Sandra Valaine-slimības dēļ

Uzaicināti administrācijas darbinieki: Ivars Bodžs - izpilddirektors

Ingrīda Logina - galvenā grāmatvede

Dace Almane- nekustamā īpašuma speciāliste

Andris Kļaviņš- juriskonsults

Sēdi protokolē: Sandra Līcīte- kancelejas vadītāja

Darba kārtībā:

Informācija par aktualitātēm pašvaldības darbā, par deputātu komiteju darbu, par 2018.gada februāra domes sēdes lēmumu izpildi.

1. Par Lubānas novada attīstības programmas 2019.-2026. gadam izstrādes uzsākšanu

2. Par saistošo noteikumu Nr.2 “Interešu izglītības un pieaugušo neformālas izglītības programmu licencēšanas kārtība” apstiprināšanu

3. Par Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu

4. Par Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas izveidi

5. Par XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku rezervēto biļešu iespējamo sadalījumu

6. Par novada Integrētās attīstības programmas 2012.- 2018. gadam Investīciju plāna aktualizēšanu

7. Par saistošo noteikumu Nr.4 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Lubānas novada pašvaldības palīdzību audžuģimenei”” apstiprināšanu

8. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu nomas nosacījumiem

9. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu personai A.

10. Par telpu nomas izsoles rezultātu apstiprināšanu „Meirānu Stacija” Meirāni, Indrānu pagastā

11. Par uzturēšanās izmaksām Lubānas novada pašvaldības izglītības iestādēs 2018.gadā

12. Par saistošo noteikumu Nr.3 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2018.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2018.gada budžetu”” apstiprināšanu

13. Par adreses piešķiršanu jaunbūvei Lubānas meža kapos, Indrānu pag., Lubānas nov.

14. Par nedzīvojamās telpas iznomāšanu īpašumā Tilta iela 5, Lubānā

15. Par atzinumu Lubānas- Meirānu aizsargājamās alejas izveidošanai

Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks sniedz pārskatu par domes sēžu starplaikā notikušajām aktivitātēm un komandējumiem. 1.februārī bija tikšanās ar Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) vadību par NVA Madonas filiāles Lubānas sektora turpmāku darbību. Panākta vienošanās, ka pēc tam, kad 1.martā NVA Lubānas sektors tiks slēgts, tās darbinieki līdz maija beigām pieņems bezdarbniekus 2 reizes mēnesī pašvaldības telpās. 16.februārī priekšsēdētājs piedalījies Vidzemes plānošanas reģiona organizētajā sanāksmē par deinstitucionalizācijas projekta realizēšanu, bet 23.februārī- Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdē. Informē deputātus par pasākumiem 6.martā- Oskara Kalpaka piemiņas dienā.

Izpilddirektors Ivars Bodžs ziņo par februāra domes sēdes lēmumu izpildi.

pielikumā  Pārskats par janvāra domes sēdes lēmumu izpildi.

1.§

Par Lubānas novada attīstības programmas 2019.-2026. gadam izstrādes uzsākšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6. panta ceturto daļu un Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. panta pirmo daļu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 26.02.2018. sēdes (protokols Nr.2, 2. §) pozitīvu atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Guntis Klikučs, Lana Kunce), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

 1. Uzsākt Lubānas novada attīstības programmas 2019.-2026. gadam izstrādi.
 2. Nozīmēt atbildīgo par novada attīstības programmas izstrādi Lubānas novada pašvaldības attīstības daļas vadītāju Egilu Rēveli.
 3. Izveidot novada attīstības programmas izstrādes vadības grupu sekojošā sastāvā:

Tālis Salenieks, novada pašvaldības domes priekšsēdētājs;

Ivars Bodžs, novada pašvaldības izpilddirektors;

Egils Rēvelis, novada pašvaldības attīstības daļas vadītājs.

 1. Apstiprināt novada attīstības programmas izstrādes darba uzdevumu un izpildes termiņus saskaņā ar pielikumu.
 2. Paziņojumu par novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu publicēt pašvaldības mājas lapā lubana.lv, laikrakstā „Lubānas ziņas” un Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).
 3. Lēmumu par Novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu nosūtīt plānošanas reģionam.

pielikumā Novada attīstības programmas izstrādes darba uzdevums

2.§

Par saistošo noteikumu Nr.2 “Interešu izglītības un pieaugušo neformālas izglītības programmu licencēšanas kārtība” apstiprināšanu

Ziņo: Dace Mežsarga

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 16.punktu un ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas atzinumu (15.02.2018., protokols Nr.2, 4.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Guntis Klikučs, Lana Kunce), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.2 “Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība”.

pielikumā Saistošie noteikumi Nr.2 un paskaidrojuma raksts

3.§

Par Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu

Ziņo: Dace Mežsarga

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 61. pantu un ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas atzinumu (15.02.2018., protokols Nr.2, 3.§), atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Guntis Klikučs, Lana Kunce), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Apstiprināt Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas nolikumu.

pielikumā Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas nolikums

Darbu uzsāk deputāte Laila Ozoliņa.

4.§

Par Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas izveidi

Ziņo: Ivars Bodžs

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 61.panta pirmo daļu un ar Lubānas novada domes 28.02.2018. lēmumu “Par Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas nolikuma” apstiprināšanu (protokols Nr.2, 3.§.) apstiprinātā Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas nolikuma 9.punktu, un ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas atzinumu (15.02.2018., protokols Nr.2, 2.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Izveidot Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisiju šādā sastāvā:

komisijas priekšsēdētāja-

Lubānas novada pašvaldības Izglītības darba speciāliste Dace Mežsarga,

komisijas priekšsēdētāja vietniece-

Lubānas vidusskolas direktore Iveta Peilāne,

komisijas locekļi-

Meirānu Kalpaka pamatskolas direktore Lana Kunce,

Lubānas pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” vadītāja Astrīda Soma.

5.§

Par XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku rezervēto biļešu iespējamo sadalījumu

Ziņo: Tālis Salenieks

Izskatot XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku koordinatores Ilzes Kraukles priekšlikumus, ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas atzinumu (15.02.2018., prot.Nr.2; 1.§) un Finanšu un attīstības komitejas pozitīvo atzinumu (26.02.2018., prot.Nr.2, 1.§)

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Piešķirt 1120 EUR no budžetā nesadalītajiem (brīvajiem) līdzekļiem 32 pašvaldībai rezervēto biļešu uz XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku koncertiem iegādei un dāvināt iegādātās biļetes novada iedzīvotājiem un uzņēmējiem par ieguldījumu novada attīstībā un atbalstu kultūras dzīves organizēšanā.

6.§

Par novada Integrētās attīstības programmas 2012.- 2018. gadam Investīciju plāna aktualizēšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

Ministru Kabineta 2012. gada 16. oktobra Noteikumu Nr. 711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 16. punkts nosaka, ka pašvaldības attīstības programmu rīcības un investīciju plānu aktualizē ne retāk kā reizi gadā, ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam gadam.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 5) punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 26.02.2018. pozitīvo atzinumu (protokols Nr.2, 3.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Apstiprināt aktualizēto Lubānas novada Integrētās attīstības programmas 2012.- 2018. gadam Investīciju plānu.

pielikumā Investīciju plāns 

7.§

Par saistošo noteikumu Nr.4 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Lubānas novada pašvaldības palīdzību audžuģimenei”” apstiprināšanu

Ziņo: Andris Kļaviņš

Izskatījusi Lubānas novada sociālā dienesta direktores Ineses Līberes iesniegumu (reģ. pašvaldībā 19.02.2018., LUB/2.08/18/144), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036 “Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (26.02.2018., protokols Nr.2, 4.§.) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

 1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.4 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Lubānas novada pašvaldības palīdzību audžuģimenei”.
 2.  Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
 3. Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinuma saņemšanas un, ja tajā nav izteikti iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu vai pašvaldībai likumā noteiktajā termiņā atzinums nav nosūtīts, saistošos noteikumus publicēt laikrakstā “Lubānas ziņas”.

pielikumā  Saistošie noteikumi Nr.4 un paskaidrojuma raksts

8.§

Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu nomas nosacījumiem

Ziņo: Ivars Bodžs

Rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu nomas līguma termiņš līdz šim tiek noteikts 5 gadi, vai līdz brīdim, kad uz ārējo normatīvo aktu pamata tiek mainīts zemesgabala statuss.

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 61. panta pirmā daļa nosaka, ka ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, zemes nomas līgumu var slēgt uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, šī likuma 77. panta ceturto daļu, Ministru kabineta 2007. gada 30. oktobra noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 26.02.2018. sēdes (protokols Nr.2, 5. §) pozitīvu atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

 1. Noteikt rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu nomas līguma termiņu 12 gadi.
 2. Noteikt papildus nosacījumus, kas iekļaujami zemes nomas līgumā:
  • zemes izmantošana atbilstoši labas lauksaimniecības prakses principiem, t.sk. meliorācijas sistēmu atjaunošanu un uzturēšanu pienācīgā kārtībā;
  • apauguma novākšanu no aizaugušas lauksaimniecībā izmantojamās zemes un

atbildības noteikšanu par šo nosacījumu neievērošanu;

 • zeme tiek piešķirta nomas lietošanā bez apbūves tiesībām.
 1. Noteikt, ka nomnieki, ar kuriem zemes nomas līgumi ir noslēgti līdz šī lēmuma spēkā stāšanās dienai, iegūst zemes nomas līguma pagarinājuma pirmtiesību atbilstoši šī lēmuma nosacījumiem.

9.§

Par dzīvojamās telpas izīrēšanu personai A

Ziņo: Andris Kļaviņš

Noklausījusies un izvērtējusi juriskonsulta A.Kļaviņa sniegto informāciju, pamatojoties uz Lubānas novada saistošo noteikumu Nr.7 „Par Lubānas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 18. un 23.3.2.punktu, ņemot vērā 2018.gada 26.februāra Finanšu un attīstības komitejas (protokols Nr.2, 6.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

 1. Atzīt personu A par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā: pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās platības izīrēšana;
 2. Iekļaut personu A palīdzības reģistrā Nr.1. „Lubānas novada pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšanai” 2.grupa- citas personas, kuras ar šo palīdzību nodrošināmas vispārējā kārtībā;
 3. Izīrēt personai A dzīvokli „Meirānu Stacija” – 5, Meirāni, Indrānu pagasts, Lubānas novads.

10.§

Par telpu nomas izsoles rezultātu apstiprināšanu „Meirānu Stacija” Meirāni, Indrānu pagastā

Ziņo: Ivars Bodžs

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, kas noteic, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 47. un 51. punktu, telpu izsoles noteikumu (apstiprināti ar izpilddirektora 12.02.2018. rīkojumu Nr. LUB/2.01/18/3) 6. punktu un 20.02.2018. izsoles protokolu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (26.02.2018. protokols Nr.2, 7.§) pozitīvu atzinumu nolemj:

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

 1. Apstiprināt pašvaldības nomas objekta – nedzīvojamās telpas ar kopējo platību 18,8m2 nekustamā īpašumā “Meirānu Stacija”, Meirānos, Indrānu pagastā, Lubānas novadā (telpu grupas Nr.603 pēc būves kadastrālās uzmērīšanas lietas, ēkas kadastra apzīmējums 7058 016 0165 001), mutiskās izsoles rezultātus.
 2. Slēgt nomas līgumu par lēmuma 1. punktā norādīto nomas objektu ar Pēteri Čaikovski, personas kods:xxx, par nomas maksu 8,00 euro mēnesī.
 3. Publicēt pašvaldības mājaslapā internetā lubana.lv lēmuma 1. un 2. punktā minēto informāciju divu darbdienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.

11.§

Par uzturēšanās izmaksām Lubānas novada pašvaldības izglītības iestādēs 2018.gadā

Ziņo: Ingrīda Logina

Atbilstoši Ministru kabineta 28.06.2016. noteikumiem Nr.418 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas pozitīvu atzinumu (26.02.2018., protokols Nr.2, 8.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Apstiprināt šādas uzturēšanas izmaksas Lubānas novada pašvaldības izglītības iestādēs no 2018.gada 1.janvāra:

EUR mēnesī uz vienu izglītojamo

 1. Lubānas vidusskolā: 113,08
 1. Meirānu Kalpaka pamatskolā:

- bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanai 250,67

- pārējās pirmsskolas vecuma grupās 245,92

- pamatskolas klasēs 214,04

 1. Pirmsskolas izglītības iestādē „Rūķīši”:

- bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanai 167,84

- pārējās pirmsskolas vecuma grupās 294,09

pielikumā Pamatbudžeta iestādes uzturēšanas ieņēmumu un izdevumu tāmes pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 2018.gadā

12.§

Par saistošo noteikumu Nr.3 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2018.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2018.gada budžetu”” apstiprināšanu

Ziņo: Ingrīda Logina

Sakarā ar papildus līdzekļu nepieciešamību kurināmās malkas iegādei cenu sadārdzinājuma dēļ, atbilstoša monitora iegādi darba algu aprēķina nodrošināšanai, PII “Rūķīši” divu Office programmu iegādei un rotaļu laukumu labiekārtošanai nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanai, Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku koncertu biļešu iegādei un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu un likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta 1.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas pozitīvo atzinumu (26.02.2018., protokols Nr.2, 9.§.)

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

 1. Veikt grozījumus pašvaldības 2018. gada budžetā un apstiprināt saistošos noteikumus Nr.3 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2018.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2018.gada budžetu”” saskaņā ar pielikumu.
 2. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 46.pantam:

2.1 Saistošos noteikumus Nr.3 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2018.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2018.gada budžetu” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai;

2.2. Saistošie noteikumi Nr.3 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2018.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2018.gada budžetu” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie publicējami pašvaldības mājas lapā internetā.

pielikumā  Saistošie noteikumi Nr.3 ar pielikumu Nr.1, pielikumu Nr.2, pielikumu Nr.3, pielikumu Nr.4.  

13.§

Par adreses piešķiršanu jaunbūvei Lubānas meža kapos, Indrānu pag., Lubānas nov.

Ziņo: Dace Almane

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, LR Ministru kabineta 2015.gada 08.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.8. apakšpunktu, 5.10. apakšpunktu, 9.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas pozitīvu atzinumu (26.02.2018., protokols Nr.2, 10.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Piešķirt jaunbūvei, kas atrodas uz zemes vienības „Lubānas meža kapi”, Indrānu pag., Lubānas nov., kadastra apzīmējumu 7058-011-0073, plānoto adresi: „Atvadu nams”, Indrānu pagasts, Lubānas novads, saskaņā ar grafisko pielikumu.

pielikumā grafiskais pielikums 

14.§

Par nedzīvojamās telpas iznomāšanu īpašumā Tilta iela 5, Lubānā

Ziņo: Ivars Bodžs

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 26.02.2018. sēdes (protokols Nr.2, 11.§) pozitīvu atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Iznomāt SIA “Madonas traumatoloģijas un ortopēdijas klīnika” reģistrācijas numurs 40103293481 nedzīvojamās telpas Nr.13 (saskaņā ar būves tehniskās inventarizācijas lietu) 14,2 m2 platībā ēkā Tilta ielā 5, Lubānā, Lubānas novadā, kadastra apzīmējums 7013 001 004 002 nosakot:

 • nomas līguma termiņu līdz 2030.gada 31.decembrim;
 • nomas maksu mēnesī 40,75 EUR;
 • telpu izmantošanas mērķi - veselības aprūpes funkciju nodrošināšana.

15.§

Par atzinumu Lubānas- Meirānu aizsargājamās alejas izveidošanai

Ziņo: Ivars Bodžs

Izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstuli (reģistrēta pašvaldībā 22.02.2018. Nr. LUB/2.08/18/149) par Lubānas – Meirānu aleju un klāt pievienoto zinātnisko pamatojumu tiek konstatēts:

 1. Alejā sastopamas trīs īpaši aizsargājamas bezmugurkaulnieku sugas – spožā skudra, marmora rožvabole un lapkoku praulgrauzis.
 2. Uz vairākiem kokiem alejas posmā Gundegas-Vēverāji konstatētas sūnu dabisko meža biotopu indikatorsugas Homalia trichomanoides un Anomodon longifolius.
 3. Ņemot vērā augstāk minēto, aizsargājamo bezmugurkaulnieku sugu saglabāšanas kontekstā, kā arī no īpaši aizsargājamās ķērpju sugas Sclerophora pallida saglabāšanas viedokļa ir nepieciešams nodrošināt Lubānas-Meirānu alejas aizsardzību, iekļaujot šo aleju īpaši aizsargājamo aleju sarakstā. Pēc kokkopja atzinuma Lubānas Meirānu alejas visi posmi ir vērtīgi dendroloģiskie eksemplāri, kuriem būtu nosakāms valsts aizsardzības režīms.
 4. Pēc aizsardzības statusa noteikšanas uz minēto teritoriju attieksies Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumu Nr.264 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 8.nodaļas prasības un tās ir- teritorijā aizliegts:
  • veikt darbības, kuru dēļ tiek bojāts vai iznīcināts dabas piemineklis vai mazināta tā dabiskā estētiskā, ekoloģiskā un kultūrvēsturiskā vērtība;
  • iegūt derīgos izrakteņus, izņemot pazemes ūdens ieguvi personiskām vajadzībām;
  • mainīt zemes lietošanas kategoriju, izņemot zemes lietošanas kategorijas maiņu aizsargājamos dendroloģiskajos stādījumos saskaņā ar normatīvajiem aktiem par parku ierīkošanu un apsaimniekošanu
  • kurināt ugunskurus ārpus speciāli ierīkotām vietām, kuras nodrošina uguns tālāku neizplatīšanos, izņemot ugunskurus pagalmos un ugunskurus ciršanas atlieku sadedzināšanai atbilstoši meža apsaimniekošanu regulējošajiem normatīvajiem aktiem.;
  • bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas saņemšanas dabas pieminekļa teritorijā aizliegts veikt darbības, kas izraisa pazemes ūdeņu, gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu līmeņa maiņu, ierīkot publiski pieejamus dabas tūrisma un izziņas infrastruktūras objektus (piemēram, takas, skatu torņus, telšu vietas, stāvlaukumus, apmeklētāju centrus un informācijas centrus);
  • alejas koku atļauts nocirst (novākt), ja koks kļuvis bīstams, apdraud ceļu satiksmes vai cilvēku drošību un nav citu iespēju novērst bīstamu situāciju (piemēram, apzāģēt zarus, izveidot atbalstus, izvietot norobežojošās barjeras un braukšanas ātrumu ierobežojošas zīmes). Koku nocērt (novāc) pēc Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas saņemšanas.

Ņemot vērā to, ka zinātniskais pamatojums nesniedz pārliecību, ka bez statusa piešķiršanas aizsargājamās bezmugurkaulnieku sugas tiktu apdraudētas, palielināsies administratīvo procedūru slogs veicot dažādus, ar ceļa uzturēšanas darbiem saistītus pasākumus (piemēram ielu apgaismojuma izbūve, caurteku nomaiņa, koku novākšana), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas pozitīvu atzinumu (26.02.2018., protokols Nr.2, 12.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Sniegt negatīvu atzinumu par Lubānas – Meirānu aizsargājamās alejas izveidošanu.

Sēde slēgta: plkst.17.00

Sēdes vadītājs,

pašvaldības domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks

Protokols parakstīts 2018.gada 7.martā

Protokolēja Lita Žeiere