Šā gada 15. aprīlī Lubānas kultūras nama senioru sieviešu koris “Noskaņa” ļoti veiksmīgi  piedalījās Madonas koru apriņķa skatē, iegūstot I pakāpi ar  42,33 punktiem.

Milzīgs prieks, ka ieguldītais darbs ir atzinīgi novērtēts. Paldies kora diriģentei Silvijai Bērziņai, kora dvēselītei – prezidentei Ainai Peilānei, kā arī visām dziedātājām, kas gadiem saglabājušas dziesmu svētku tradīcijas. Prieks par jaunām skanīgām balsīm kolektīvā, kas padara mūsu “Noskaņu” skanīgāku un bagātāku.

Pateicoties Lubānas novada pašvaldības ieguldījumam un projekta Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.- 2020. gadam apakš pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, "Cilvēks, vieta, darbs Madonas reģionā 2015.-2020." ietvaros realizētajam projektam “Tautas tērpu iegāde Lubānas novada amatiermākslas kolektīviem” - mūsu koris varēja  piedalīties skatē ar jaunajiem tērpiem. Lai simtgades Dziesmu un  Deju svētki iedvesmo un gandarī!

 

Informāciju sagatavoja:

Velga Puzule

Lubānas kultūras nama direktore