Madonas novada pašvaldības domes ārkārtas sēdes darba kārtība

2021. gada 20. jūlijs

Sēde sasaukta plkst. 12:00, notiek ZOOM platformā

 1. Par aizņēmuma ņemšanu investīciju projekta “Divu ielu seguma atjaunošana Lubānā” īstenošanai

ZIŅO: Agris Lungevičs

 2. Par aizņēmuma ņemšanu investīciju projekta “Cesvaines vidusskolas ēkas ieejas telpu bloku jumta seguma nomaiņa” īstenošanai

ZIŅO: Agris Lungevičs

 3. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Rosme 131”, Aronas pagasts, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli

ZIŅO: Agris Lungevičs

 4. Par finansējuma piešķiršanu vētras postījumu novēršanai Dzelzavas pagasta pārvaldei

ZIŅO: Agris Lungevičs

 5. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Riekstkalna mežs, Dzelzavas pagasts, Madonas novads,  atsavināšanu

ZIŅO: Agris Lungevičs

 6. Par finansiālu atbalstu mākslas plenēra norisei

ZIŅO: Agris Lungevičs

 7. Par grozījumiem Madonas novada Vestienas pagasta pārvaldes sniegto maksas pakalpojumu cenrādī

ZIŅO: Agris Lungevičs

 8. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Kļavēni, Barkavas pagasts, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli

ZIŅO: Agris Lungevičs

 9. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Graudiņi 1, Barkavas pagasts, Madonas novads atsavināšanu

ZIŅO: Agris Lungevičs

 10. Par telpu nekustamajā īpašumā Brīvības ielā 7, Barkavā, Barkavas pagastā, Madonas novadā, iznomāšanu

ZIŅO: Agris Lungevičs

 11. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Zaļā iela 10, Madona, Madonas novads, atsavināšanu

ZIŅO: Agris Lungevičs

 12. Par ERAF projekta izmaksu apstiprināšanu

ZIŅO: Agris Lungevičs

 13. Par deleģējuma līgumu ar nodibinājumu “Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas Diakonijas centrs”

ZIŅO: Agris Lungevičs

 14. Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības 2021.gada 27.maija lēmumā Nr. 231 “Par Madonas novada pašvaldības Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursa – 2021 projekta pieteikuma biedrībai “Pauze AD” finansēšanu”

ZIŅO: Agris Lungevičs

 15. Par Madonas novada pašvaldības Ērgļu vidusskolas direktora amata konkursa nolikuma apstiprināšanu

ZIŅO: Agris Lungevičs

 16. Par finansiālu atbalstu grāmatas "Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijai 100" izdošanai

ZIŅO: Agris Lungevičs

 17. Par projekta Nr.8.1.2.0 “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Madonas novadā”  būvniecības izmaksām un termiņiem objektam “Madonas pilsētas vidusskolas ēku kompleksa un stadiona pārbūve”

ZIŅO: Agris Lungevičs

 18. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai nekustamajā īpašumā “Liepkrasti”, Ļaudonas pagastā, Madonas novadā

ZIŅO: Agris Lungevičs

 19. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Rūķīši”, Praulienas pagastā, Madonas novadā

ZIŅO: Agris Lungevičs

 20. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Augstkalni”, Praulienas pagastā, Madonas novadā

ZIŅO: Agris Lungevičs

 21. Par jaunu nosaukumu piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7062 011 0153 un 7062 011 0190, kas atrodas Kalsnavas pagastā, Madonas novadā

ZIŅO: Agris Lungevičs

 22. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Kalna Pulčēni”, Jumurdas pagastā, Madonas novadā

ZIŅO: Agris Lungevičs

 23. Par Madonas novada pašvaldības 2021.gada budžetu

ZIŅO: Dina Bojaruņeca

 24. Par Madonas novada pašvaldības iestāžu “Madonas novada Cesvaines apvienības pārvalde”,  “Madonas novada Ērgļu apvienības pārvalde” un “Madonas novada Lubānas apvienības pārvalde” amata vienību sarakstu apstiprināšanu

ZIŅO: Agris Lungevičs

 25. Par Madonas novada pašvaldības iestādes “Madonas novada Centrālā administrācija” izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu

ZIŅO: Agris Lungevičs

 26. Par Madonas novada pašvaldības iestādes “Madonas novada Centrālā administrācija” amata vienību saraksta apstiprināšanu

ZIŅO: Agris Lungevičs

 27. Par Madonas novada pašvaldības iestādes “Madonas pilsētas Īpašuma uzturēšanas dienests ” izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu

ZIŅO: Agris Lungevičs

 28. Par Madonas novada pašvaldības iestādes “Madonas pilsētas Īpašumu uzturēšanas dienests” amata vienību saraksta apstiprināšanu

ZIŅO: Agris Lungevičs

 29. Par pašvaldības iestādes “Madonas pilsētas Īpašumu uzturēšanas dienests” vadītāja iecelšanu

ZIŅO: Agris Lungevičs

 

Jaunākie notikumi

25
Sep
Lubānas pilsētas klubā
Ieejas maksa - 3 EUR

25
Sep
Lubānas jaunajos kapos