Lubānas novada pašvaldība nodod rakstiskā pirmajā izsolē ar augšupejošu soli rezerves zemes fondā ieskaitītās neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70130040104 daļas 7100 m² platībā Lubānā, Lubānas novadā nomas tiesības (saskaņā ar pievienoto shēmu). Zemes vienība tiek nodota nomai ar lietošanas mērķi – lauksaimnieciskās darbības veikšana. Nomas līguma darbības termiņš – 12 gadi. Sākotnējā nomas gada maksa, kas ir izsoles sākumcena, ir EUR 77,53. Zemes gabals ir apgrūtināts ar 10% applūšanas varbūtību visā platībā.

Rakstisks pieteikums jāiesniedz Lubānas novada pašvaldībā Tilta ielā 11, Lubānā līdz 2021. gada 13. maijam plkst. 14.00 pa pastu vai personīgi klientu apkalpošanas centrā. Pieteikums iesniedzams slēgtā aploksnēs ar atzīmi “Rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70130040104 daļas 7100 m² platībā Lubānā, Lubānas novadā nomas tiesību izsolei, neatvērt līdz 2021. gada 13. maijam plkst. 16.00”,  kā arī norādīt nomas pretendenta nosaukumu.

 Pieteikumā norāda:

- fiziska persona – vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, un citu adresi, kurā persona ir sasniedzama (ja ir), juridiska persona un personālsabiedrība – nosaukumu (firmu), reģistrācijas numuru un juridisko adresi;

- pretendenta pārstāvi, norādot personu identificējošus datus (ja ir);

- oficiālo elektronisko adresi (ja ir aktivizēts tās konts) vai elektroniskā pasta adresi (ja ir);

- nomas objektu – neapbūvētā zemesgabala nosaukumu, atrašanās vietu, kadastra apzīmējumu;

- nomas laikā plānotās darbības neapbūvētajā zemesgabalā;

- piedāvāto nomas maksu;

- pretendenta piekrišanu, ka iznomātājs kā kredītinformācijas lietotājs ir tiesīgs pieprasīt un saņemt kredītinformāciju, tai skaitā ziņas par pretendenta kavētajiem maksājumiem un tā kredītreitingu, no iznomātājam pieejamām datu bāzēm.

Pieteikumi tiks atvērti 2021. gada 13. maijā plkst. 16.00 Lubānas novada pašvaldībā, Tilta ielā 11, 14. kabinetā, Lubānā, Lubānas novadā. Dalībnieku reģistrācija – līdz 2021. gada 13. maijam plkst. 14.00. Lubānas novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā. 
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties http://www.lubana.lv.

Objektu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku ar kontaktpersonu Gunti Stalbovu, tālr. 26110463. 

Zemes vienības Skice
Izsoles noteikumi

Jaunākie notikumi

21
Jūn
Sēde notiks videokonferences veidā Zoom platformā

21
Jūn
Upes mala estrādes rajonā

23
Jūn
Radīsim svētku sajūtu sev un citiem! Krāšņāk izrotātās automašīnas īpašnieku gaida Līgo un Jāņu dienai atbilstoša balva! Lai zaļām un jautrām domām pildītas svētku dienas!