Lubānas novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu Stirnas Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra Nr. 70580050053, kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70580050053, 5,69 ha platībā. Uz Nekustamo īpašumu pastāv pirmpirkuma tiesības saskaņā ar likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30². pantā (Pirmpirkuma tiesības uz lauksaimniecības zemi) noteikto.

Izsoles pretendentu reģistrācija notiek no 22.04.2021. plkst.13.00 līdz 12.05.2021. plkst. 23.59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv uzturētā Izsoļu dalībnieku reģistrā. 
Izsole sākas 22.04.2021. plkst. 13.00, noslēdzas – 24.05.2021. plkst. 13.00.

Izsoles sākumcena – 12700 EUR. Izsoles solis – 200 EUR. Drošības nauda 1270 EUR jāiemaksā Lubānas novada pašvaldības kontā AS “Swedbank”, konts: LV64HABA0551033331460, AS “SEB banka”, konts: LV43UNLA0050019786428, vai AS “Citadele banka”, konts: LV90PARX0012454500001 ar atzīmi “Nekustamā īpašuma Stirnas, Indrānu pagastā, Lubānas novadā izsoles drošības nauda”.

Izsoles reģistrācijas maksa 20,00 EUR jāiemaksā atbilstoši elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv norādītajiem nosacījumiem.

Izsoles objekts ir brīvi apskatāms dabā.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties www.lubana.lv sadaļā Pašvaldība-Izsoles.
Izsoles noteikumi.

Tālr. uzziņām 64894941, 26482016.

Jaunākie notikumi

17
Mai
Lubānas pilsētas klubā
2021. gada 17. maijā no plkst. 9.00 – 12.00 DONORU DIENA Lubānas pilsētas klubā (Tilta ielā 14).

06
Jūl
Otrdien, 6. jūlijā (pārcelts no 2. jūlija), Lubānas novada Sociālais dienests organizē Rīgas Bērnu klīniskās slimnīcas