Realizētie projekti:

 1. Inovatīvas starpdisciplināras atbalsta pasākumu programmas ieviešana garīgās un fiziskās veselības uzlabošanai, sociālās atstumtības riska mazināšanai jauniešiem Lubānas novadā

 2. Dienas centrs ģimenēm ar bērniem

 3. Bērnu un jauniešu brīvā laika centrs

 4. Būsim kopā un radīsim pasauli krāsaināku

 5. Modernās mūzikas studija bērniem un jauniešiem brīvā laika pavadīšanai Meirānos


 

2015. gada 31. jūlijā noslēdzās biedrības "Meirānieši" realizētais SIF un EEZ Norvēģijas finanšu instrumenta projekts "Inovatīvas starpdisciplināras atbalsta pasākumu programmas ieviešana garīgās un fiziskaās veselības uzlabošanai, sociālās atstumtības riska maināšanai jauniešiem Lubānas novadā" (Projekta Nr. 2013.EEZ/PP/1/MIC/018/29).

Šī projekta ietvaros tika organizētas sekojošas aktivitātes:

 • Projekta ietvaros viens Lubānas novada pedagogs ir ieguvis vecāku mācību programmas „Bērna emocionālā audzināšana” vadītāja sertifikātu, līdz ar to ieguvis tiesības vadīt šo vecāku apmācības programmu.
 • Īstenota vecāku apmācības programma „Bērnu emocionālā audzināšana” pirmsskolas vecuma bērnu vecākiem Lubānā un Meirānos. Pavisam šajā programmā iesaistījās 54 novada vecāki.
 • Sešus mēnešus tika piedāvātas fizioterapeita un ārstnieciskās vingrošanas nodarbības bērniem un pieaugušajiem, kurās iesaistījās 12 Lubānas novada bērni un 23 pieaugušie.
 • Lubānas novadā tika organizēti dažādi veselīga dzīvesveida un aktīvās atpūtas pasākumi bērniem un jauniešiem, ģimenēm ar bērniem, piemēram, Sniega diena, orientēšanās sacensības, nūjošanas meistarklase, Ģimeņu sporta svētki, kuros iesaistījās vairāk nekā 195 dalībnieki.
 • Bērniem kopā ar vecākiem tika piedāvāta iespēja apmeklēt smilšu spēles terapijas speciālista konsultācijas. Speciālista konsultācijas apmeklēja 46 Lubānas novada bērni, tika organizēta nodarbība astoņiem Lubānas pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” pedagogiem, lai iepazīstinātu viņus ar smilšu spēles terapijas specifiku.
 • Mākslas nodarbībās bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem bija iespēja apgūt jaunas radošas prasmes, kurās iesaistījās 37 Lubānas novada bērni un 32 pieaugušie.
 • 15 Lubānas novada bērniem bija iespēja piedalīties septiņu dienu vasaras nometnē „Dzīve laukos ir aizraujoša!”, kurā katra diena bija jāpavada kādā no novada zemnieku saimniecībām un iepazīties ar to darbību, pielikt savu roku saimniecību darbā.

 

Biedrības „Meirānieši” valdes priekšsēdētāja Dace Mežsarga

 

On 31st July 2015 has finished the project announced by the SIF and EEA and Norwegian Financial Mechanism „Introduction of innovative interdisciplinary support programs to improve mental and physical health and reduce the risk of social exclusion for young people in municipality Lubana " (project number 2013.EEZ/PP/1/MIC/018/029) which was carried out by the non-governmental organization „Meirānieši.

During this project the following activities were organized:

 • In the frameworks of project a specialist with pedagogical education in municipality Lubana has acquired theoretical and practical training program “Children’s emotional education”, obtaining a certificate which allows leading classes   for parents.
 • The classes “Children’s emotional education” for pre-school age children’s parents were organized in Lubāna and Meirāni. 54 parents from municipality were involved.
 • Physiotherapist and remedial gymnastics activities for children and adults were offered for the period of six months, with 12 local children and 23 adults participating.
 • In the municipality Lubāna were organized different events for children, teenagers, families with children to promote a healthy lifestyle and active relaxation, for example, the Snow day, competition of orienteering, master classes in Nordic walk, and Families sports day, in which 195 people took part.
 • Children together with parents had an opportunity to go to the sand therapist consultations. 46 children from municipality Lubāna used this opportunity, and eight classes were organized for kindergarten „Rūķīši” in Lubāna teachers to get acquainted with the specific of sand therapy.
 • In practical art classes for children, teenagers and parents in which participants had an opportunity to learn creative things were involved 37 local children and 32 adults.
 • 15 children from municipality Lubāna had a chance to participate in a 7 days- long summer camp “Living in the countryside is exciting!” where they spend every day on a different local farm and get to know the work in the countryside and tried with some help.

Board leader of non-governmental organization “Meirānieši” Dace Mežsarga


 

2015. gada 31. jūlijā noslēdzas biedrība „Meirānieši" realizētais SIF un EEZun Norvēģijas finanšu instrumenta projekts „Inovatīvas starpdisciplināras atbalsta pasākumu programmas ieviešana garīgās un fiziskās veselības uzlabošanai, sociālās atstumtības riska mazināšanai jauniešiem Lubānas novadā” (projekta Nr. 2013.EEZ/PP/1/MIC/018/29).

2015. gada 31. jūlijā plkst. 15.00 Lubānas novadā, Lubānā, Oskara Kalpaka ielā 12, 3. stāvā projekta noslēguma seminārs, uz kuru aicināti visi, kas iesaistījušies projektā kā dalībnieki un darbinieki, visi, kas vēlas dalīties kopā ar mums priekā par paveikto.

 Biedrības „Meirānieši” valdes priekšsēdētāja Dace Mežsarga


 

Biedrība "Meirānieši" fonda "Ziedot.lv" un AS "Latvijas Valsts meži" kopīgi rīkotajā projektu konkursā par finansējuma piešķiršanu sociālās palīdzības jomā guvuši pozitīvu vērtējumu. Atbalsta summa Lubānas novadā realizējamam projektam ir EUR 5000,00. Projekta ietvaros paredzēts finansējumu izmantot jau esošo biedrības sniegto pakalpojumu nodrošināšanai Lubānas novada iedzīvotājiem. No jauna tiks piedāvāts pakalpojums „Dzīves prasmju skola”, kuras ietvaros interesentiem tiks piedāvāta iespēja apgūt dažādas prasmes, kas ir noderīgas mūsu ikdienas dzīvē, kā piemēram, kā lētāk, bagātīgāk un veselīgāk pagatavot maltīti ģimenei, konservēšanas prasmes, mazdārziņa kopšanas prasmes, dažādu rokdarbu prasmes.  Taču detalizētāku informāciju par projekta aktivitātēm sniegsim nākamajā avīzes numurā, kā arī sekojiet informācijai Lubānas novada mājas lapā www.lubana.lv un interneta vietnē www.lubanaspuse.lv.

Biedrības valdes priekšsēdētāja Dace Mežsarga


 

 


Aktualitātes biedrības „Meirānieši" īstenotā, SIF un EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta projektā „Inovatīvas starpdisciplināras atbalsta pasākumu programmas ieviešana garīgās un fiziskās veselības uzlabošanai, sociālās atstumtības riska mazināšanai jauniešiem Lubānas novadā” (projekta Nr. 2013.EEZ/PP/1/MIC/018/029)

Projekta ietvaros:

 • Tiek īstenota vecāku apmācības programma „Bērnu emocionālā audzināšana” pirmsskolas vecuma bērnu vecākiem Lubānā. Nodarbību vadītāja Lidija Mičule. No 11. marta desmit nodarbību cikls tiks organizēts Meirānu Kalpaka pamatskolā. Pirmā nodarbība 11. martā plkst. 13.00. Lūdzam pieteikties interesentus!
 • Tiek piedāvātas fizioterapeita un ārstnieciskās vingrošanas nodarbības bērniem un pieaugušajiem. Nodarbību vadītāja Dace Kurtiša.
 • 19. martā orientēšanās sacensības Lubānā. Pasākuma organizators Māris Valainis.
 • 27. martā  Meirānu Kalpaka pamatskolā tiks organizēts veselīga dzīvesveida un aktīvās atpūtas pasākums (orientēšanās pasākums) bērniem un vecākiem. Pasākuma organizators Māris Valainis.
 • Darbu turpina smilšu spēles terapijas speciālists Inese Kolneja.

Piektdienās notiek mākslas nodarbības bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem. Nodarbību vadītāja Dace Rudzīte.

Sīkāka informācija par projekta aktivitātēm pie projekta vadītājas Vēsmas Masas (tālr. 20275661) 

 


              

Aktualitātes  biedrības "Meirānieši" īstenotā, SIF, EEZ  un Norvēģijas finanšu instrumenta projektā "Inovatīvas starpdisciplināras atbalsta pasākumu programmas ieviešana garīgās un fiziskās veselības uzlabošanai, sociālās atstumtības riska mazināšanai jauniešiem Lubānas novadā”

(projekta Nr. 2013.EEZ/PP/1/MIC/018/029)

Projekta ietvaros:

 • No 2015. gada 01. janvāra tiek piedāvāta vecāku apmācības programma „Bērnu emocionālā audzināšana” pirmsskolas vecuma bērnu vecākiem. Paredzēts 10 nodarbību cikls. Nodarbību vadītāja Lidija Mičule.
 • No 2015. gada 01. janvāra tiek piedāvātas fizioterapeita un ārstnieciskās vingrošanas nodarbības bērniem un pieaugušajiem. Nodarbību vadītāja Dace Kurtiša.
 • Reizi mēnesī tiek organizēts veselīga dzīvesveida un aktīvās atpūtas pasākums Lubānas novadā. Pasākuma organizators Māris Valainis.
 • Darbu turpina smilšu spēles terapijas speciālists Inese Kolneja.
 • Turpinās mākslas nodarbības bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem. Nodarbību vadītāja Dace Rudzīte.

Sīkāka informācija par projekta aktivitātēm pie projekta vadītājas Vēsmas Masas (tālr. 20275661)

 

News about the project announced by the SIF and EEA and Norwegian Financial Mechanism „Introduction of innovative interdisciplinary support programs to improve  mental and physical health and reduce the risk of social exclusion for young people in municipality Lubana " (project number 2013.EEZ/PP/1/MIC/018/029) which is carried out by the non-governmental organization  „Meirānieši”

In the frameworks of Project:

 • An educational programme for pre-school childrens’ parents „Emotional education of children” is offered from 01.01.2015.. 10 classes are planned. Activity leader- Lidija Mičule.
 • Physiotherapist and remedial gymnastics activities for children and adults are offered from 01.01.2015. Activity leader- Dace Kurtiša.
 • An event related to healthy lifestyle and active recreation is organised once a months in municipality Lubāna. Organiser of events- Māris Valainis.
 • Sand game therapy specialist Inese Kolneja continues work..
 • Art classes for children, young people and adults are continued. Activity leader- Dace Rudzīte.

For further information about art classes, please, contact the Project leader Vēsma Masa (tel. 20275661)


 

 

Aktualitātes biedrības "Meirānieši" īstenotā, SIF un EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta projektā "Inovatīvas starpdisciplināras atbalsta pasākumu programmas ieviešana garīgās un fiziskās veselības uzlabošanai, sociālās atstumtības riska mazināšanai jauniešiem Lubānas novadā"
(projekta Nr. 2013.EEZ/PP/1/MIC/018/029)

No 1. novembra projekta ietvaros iespējams iesaistīties praktiskās mākslas nodarbībās bērniem, jauniešiem un vecākiem, kurās kopā ar nodarbību vadītāju Daci Rudzīti būs iespēja apgūt interesantas un noderīgas praktiskās iemaņas.

Šajā laikā, kad Ziemassvētku gaidas jau pamazām ienāk katrā mājā, nodarbībās kopīgi gatavosimies šiem svētkiem – gatavosim Ziemassvētku apsveikumus, gatavosim dažādus telpu dekorus, darbosimies ar stikla un auduma apgleznošanu, varbūt pagatavosim kādu masku budēļiem un arī Jūs variet izteikt savas vēlmes, ko varētu kopā pamēģināt!

Nodarbības notiek katru nedēļu piektdienās Lubānas Mākslas skolas telpās: pieaugušajiem plkst. 11.00 bērniem un jauniešiem plkst. 14.00.

Sīkāka informācija par mākslas nodarbībām pie projekta vadītājas Vēsmas Masas (tālr. 20275661) vai nodarbību vadītājas Daces Rudzītes (tālr. 29404727). 

Gaidīsim visus, kam darboties ir prieks!

News about the project announced by the SIF and EEA and Norwegian Financial Mechanism "Introduction of innovative interdisciplinary support programs to improve mental and physical health and reduce the risk of social exclusion for young people in municipality Lubana" (project number 2013.EEZ/PP/1/MIC/018/029) which is carried out by the non-governmental organization "Meirānieši"

From the 1st November it is possible in the frameworks of Project to take part in the art classes for children, young people and parents in which together with a teacher Dace Rudzīte there will be an opportunity to learn interesting and useful practical skills.

In this time when the Christmas spirit is entering each house in the classes we will prepare for Christmas together- make Christmas cards, different room decorations, paint glass and fabric, maybe make masks and you can also express your wishes, what could we try together!

Classes are held each Friday in the premises of Lubāna Art school:
for adults at 11:00
for children and young people at 14:00

For further information about art classes, please, contact the Project leader Vēsma Masa (tel. 20275661) or classes teacher Dace Rudzīte (tel.29404727).
We’ll be waiting for everyone who enjoys to be active!


  

Aktualitātes biedrības "Meirānieši" īstenotā, SIF un EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta projektā "Inovatīvas starpdisciplināras atbalsta pasākumu programmas ieviešana garīgās un fiziskās veselības uzlabošanai, sociālās atstumtības riska mazināšanai jauniešiem Lubānas novadā"

(projekta Nr. 2013.EEZ/PP/1/MIC/018/029)
Aktivitāšu norises vieta: Oskara Kalpaka ielā 12, Lubānā, 3. stāvā.

 • No 2014. gada 5. septembra pedagogs Lidija Mičule Rīgā, "Psiholoģijas centrā" piedalās Vecāku mācību programmas "Bērnu emocionālā audzināšana" vadītāju apmācībā.
 • Reizi nedēļā Vecāku mācību programmas "Bērnu emocionālā audzināšana" vadītājas apmācības ietvaros notiek nodarbības vecākiem "Bērnu emocionālā audzināšana".
 • No 1. oktobra vienu reizi nedēļā tiek piedāvāta Smilšu spēles terapijas konsultācijas bērniem.
 • Ar 1. novembri tiks organizētas praktiskās mākslas nodarbības bērniem, jauniešiem un vecākiem, kurās būs iespēja apgūt dzīvei nepieciešamas praktiskās iemaņas, kā piemēram, dažādus rokdarbos – rotaļlietu gatavošanā, vienkāršu priekšmetu vai apģērbu šūšanā, darbā ar mālu utt.

Atvainojamies, ka Smilšu spēles terapijas speciālists nevar pieņemt visus pieteiktos bērnus uzreiz šajā mēnesī, taču tas notiks rindas kārtībā. Esam pacietīgi!
Sīkāka informācija par projekta aktivitātēm pie projekta vadītājas Vēsmas Masas (tālr. 20275661).

News about the project announced by the SIF and EEA and Norwegian Financial Mechanism "Introduction of innovative interdisciplinary support programs to improve mental and physical health and reduce the risk of social exclusion for young people in municipality Lubana"
(project number 2013.EEZ/PP/1/MIC/018/029) which is carried out by the non-governmental organization "Meirānieši"
Place of organizing the activities: Oskara Kalpaka Street 12, Lubāna, municipality Lubāna, 3rd floor.

 • Pedagogue Lidija Mičule is participating in the educational program for parents "Children’s emotional education" leader training in the "Centre of psychology" in Rīga from September 5th, 2014.
 • The classes "Children’s emotional education" for parents are organized once a week in the framework of leader’s training in the educational program for parents "Children’s emotional education".
 • Sand tray therapy consultations for children are provided once a week from October 1st.
 • Practical art classes for children, teenagers and parents in which participants are going to have an opportunity to acquire necessary for life skills like different handicrafts- making toys, sewing simple objects or clothes, working with clay etc. are going to be organized from November 1st.

We apologize that the Sand tray therapist can’t accept this month all children who have applied but it will be organized by the row. Please, be patient!
For more detailed information about activities you can call the leader of this project Vēsma Masa (tel.nr. 20275661).

 


Biedrība "Meirānieši" laika posmā no 2014. gada 01. augusta līdz 2015. gada 31. jūlijam realizē SIF un EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta projektu

"Inovatīvas starpdisciplināras atbalsta pasākumu programmas ieviešana garīgās un fiziskās veselības uzlabošanai, sociālās atstumtības riska mazināšanai jauniešiem Lubānas novadā"
(projekta Nr. 2013.EEZ/PP/1/MIC/018).
Projekta mērķis: Nodrošināt atbalstu bērniem, jauniešiem un viņu vecākiem, realizējot inovatīvas starpdisciplināras atbalsta pasākumu programmas ieviešanu garīgās un fiziskās veselības uzlabošanai, sociālās atstumtības riska mazināšanai Lubānas novadā.
Projekta ietvaros paredzēts:

 • nodrošināt psihologa/ psihoterapeita konsultācijas bērniem, jauniešiem, vecākiem;
 • organizēt nodarbības veselīga dzīvesveida veicināšanai bērnu , jauniešu vidū, vecākiem;
 • piedāvāt pašizpausmes nodarbības mākslā bērniem, jauniešiem, viņu vecākiem;
 • Lubānas novada speciālistam ar pedagoģisko izglītību "Psiholoģijas centrā" Rīgā apgūt teorētisku un praktisku apmācību programmu vecākiem, iegūt sertifikātu ar tiesībām vadīt nodarbības vecākiem par bērnu emocionālo audzināšanu;
 • novadīt lekciju/praktisko nodarbību ciklu vecākiem "Bērnu emocionālā audzināšana";
 • noorganizēt sporta dienu ģimenēm Lubānas novadā par godu Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai 1. jūnijam.
 • organizēt 7 dienu vasaras nometni "Dzīve laukos ir aizraujoša!"

Projekta īstenošanas vieta: Oskara Kalpaka ielā 12, Lubānā, Lubānas novadā, 3. stāvā.

Projekta kopējās izmaksas: 19 230,42 EUR (tajā skaitā 1 835,52 EUR Lubānas novada pašvaldības līdzfinansējums).

Non-governmental organization "Meiraniesi" is carrying out the project announced by the SIF and EEA and Norwegian Financial Mechanism

"Introduction of innovative interdisciplinary support programs to improve mental and physical health and reduce the risk of social exclusion for young people in municipality Lubana"
(project number 2013.EEZ/PP/1/MIC/018).

Aim of the project: To maintain support for children, young people and their parents by Introduction of innovative interdisciplinary support programs to improve mental and physical health and reduce the risk of social exclusion for young people in municipality Lubana.
Project is going to consist of:

 • providing consultations of psychologist/ psychotherapist for children, young people, parents; organizing activities to increase the healthy lifestyle awareness among children, young people, parents;
 • offering self-expression activities in art for children, young people and their parents;
 • for a specialist with pedagogical education in municipality Lubana acquiring theoretical and practical training program, obtaining a certificate which allows to lead classes for parents about children’s emotional education;
 • organizing a sports day for families in municipality Lubana on the 1st June- the International day of children protection;
 • organizing a 7 days- long summer camp "Living in the countryside is exciting!"

Place of organizing a project: Oskara Kalpaka Street 12, Lubana, municipality Lubana, 3rd floor.
Total expenses of project: 19 230.42 EUR (including 1 835.52 EUR of co- funding from self- government of municipality Lubana).


  

Biedrība "Meirānieši" no 2013. gada 10. oktobra realizē Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētā atklāta projektu iesniegumu konkursa pasākumam "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" aktivitātē "Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem"
projekts Nr. 13 – 05 – LL15 – L413101 - 000002

"Dienas centrs ģimenēm ar bērniem".

Projekta mērķis: Sniegt sociālos pakalpojumus un organizēt to sniegšanu sociāli vismazāk aizsargātajām iedzīvotāju grupām, t.i., ģimenēm ar bērniem, bērniem, kuri atrodas ārpusģimenes aprūpē, personām, kuras aprūpē kādu no ģimenes locekļiem, atkarīgajām un līdzatkarīgajām personām, ģimenes locekļiem ar invaliditāti, lai palīdzētu šiem cilvēkiem pārvarēt ikdienas dzīves grūtības un krīzes situācijas, veicinātu viņu integrāciju sabiedrībā.
Projekta īstenošanas vieta: Oskara Kalpaka ielā 12, Lubānā, Lubānas novadā, 3. stāvā.
Projeta ietvaros: renovētas trīs telpas Oskara Kalpaka ielā 12, Lubānā, Lubānas novadā, 3. stāvā, iegādāti pamatlīdzekļi (mēbeles, sadzīves elektroteknika, rotaļlietas, smilšu spēļu terapijas aprīkojums).
Projekta kopējās izmaksas: 19 026,91 EUR.


  

Atbalstīts biedrības „Meirānieši” Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētā atklāta projektu iesniegumu konkursa pasākumam "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" 2.aktivitātē "Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem" projekts

„Bērnu un jauniešu brīvā laika centrs”.

Projekta mērķis: izveidot centru bērnu un jauniešu kvalitatīvai brīvā laika pavadīšanai, nodrošinot bērnu un jauniešu fiziskās un garīgās pasaules attīstību, radot vidi un priekšnoteikumus bērnu un jauniešu personības un potenciāla atklāšanai un vispusīgai attīstībai. Radīt kvalitatīvu materiālo bāzi bērnu un jauniešu ziemas sporta aktivitātēm (projekta ietvaros tiks iegādāts distanču slēpošanas inventārs), uzlabot, dažādot un pilnveidot brīvā laika pavadīšanas iespējas, iegādājoties dažādus spēļu galdus (galda teniss, novuss, biljards, galda futbols u.c.) un dažādas attīstošās spēles.

Līdzfinansējumu projekta realizācijai sniedz Lubānas novada pašvaldība, SIA Holzwerke Lubāna un z/s „Vilces”.

Projekta realizācijas laiks: 2011.gada septembris – 2013.gada 15. janvāris


 

Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds sadarbībā ar SEB banku programmas „Kopā ar ģimeni un skolu” ietvaros ir atbalstījusi projektu „Būsim kopā un radīsim pasauli krāsaināku.” Projekts tiks īstenots sadarbībā ar Meirānu Kalpaka pamatskolu.

Tā mērķis: atbalsta pasākumu īstenošana Meirānu Kalpaka pamatskolā, kuru mērķis ir sniegt atbalstu sociālās izstumtības riska mazināšanai un kvalitatīvai integrācijai sabiedrībā, dzīves prasmju apguvē un karjeras izaugsmē bērniem un jauniešiem, bērniem ar īpašām vajadzībām, veicinot skolas un ģimenes sadarbību. Projekta laikā iekārtotā uzlabotā un pilnveidotā praktisko apmācību kabinetā (mājturības kabinetā) tiks organizētas radošās darbnīcas vecākiem ar bērniem, tajā skaitā ģimenēm, kurās ir bērns ar īpašām vajadzībām, jaunajām māmiņām (kas jau veidos pozitīvu saikni ar skolu un veicinās sadarbību turpmākā laikā). Radošajās darbnīcās būs iespēja apgūt dažādas jaunas tradicionālās mākslas prasmes, veselīga uztura pamatus, tikties ar dažādiem lektoriem, kas sniegtu vecākiem un bērniem, jauniešiem atbildes uz neskaidriem un interesējošiem jautājumiem.


Meirānu Kalpaka pamatskolā biedrība „Meirānieši” īsteno Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansēto projektu

„Modernās mūzikas studija bērniem un jauniešiem brīvā laika pavadīšanai Meirānos”

projekta nr. 09 – 05 – LL15 – 413201 – 000003

Projekta īstenošanas laiks: 01.03.2010. – 30.06.2011.

Jaunākie notikumi

01
Okt
Lubānas pilsētas klubā Tilta ielā 14 vēlēšanu iecirknis Nr. 656
Madonas novada Lubānas vēlēšanu iecirknis Nr. 656LUBĀNAS PILSĒTAS KLUBSTilta iela 14, Lubāna, Madonas nov. Iecirkņa darba

01
Okt
Lubānas centrā
Laipni aicināti pircēji un pārdevēji!

01
Okt
Visagala kapsēta
Svecīšu vakars Indrānu pagasta Visagala kapos 1. oktobrī plkst. 18.00.

Lubānas apvienības pārvaldes vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”) papildus informāciju skat. šeit.