Aizgājis mūžībā ilggadējais Lubānas novada pašvaldības vadītājs, dziesminieks, zemnieku saimniecības “Lettes” īpašnieks un Latvijas valsts patriots Miķelis Gruzītis.

Miķelis Gruzītis dzimis 1940.gada 29.septembrī - Miķeļdienā (par godu tam arī ticis pie sava vārda) Lubānas pagasta “Lettēs” 7 bērnu ģimenē kā vienīgais dēls. Tēvs Rolands bija diplomēts agronoms, māte Anna (dzimusi Meiers) Lubānas pusē pazīstama folkloras teicēja. Miķelis Gruzītis bērnību pavadījis dzimtas mājās "Lettēs". Šajā mājvietā Gruzīšu dzimta dzīvojusi kopš 1630.gada, 1869.gadā izpērkot zemi no Lubānas muižas (minētos faktus apliecina Gruzīšu ģimenes īpašumā esošie arhīvu materiāli). Dzimtas mājas nosaukums „Lettes”, domājams, radies no vārda „lettisch”, jo agrāk zemes īpašums dokumentēts kā “Lettisch Gruzitis”. Dziļās dzimtas saknes Miķeli Gruzīti aizvien saistījušas Lubānas pusē, veidojušas lokālās piederības un patriotisma izjūtu un dziļo cieņu pret Latviju un tās laukiem.

1947.gadā Miķelis Gruzītis sāka mācīties Lubānas vidusskolā, kur tika atklātas labās zēna dziedāšanas spējas. Skolas laikā ir bijusi iespēja dziedāt kopā duetā ar vēlāk pasaules atpazīstamību iemantojušo novadnieku, operdziedātāju Jāni Zāberu. Skola rosināja arī padziļinātu interesi par sportu: Miķelis spēlēja basketbolu, slēpoja, bija skolas vieglatlēts, kā arī regulāri skolas sporta komandas sastāvā piedalījās Madonas rajona un Latvijas mēroga sacensībās, katru gadu bija dalībnieks arī skolēnu vasaras spartakiādēs. M.Gruzītis īpaši aizrāvās ar riteņbraukšanu.

17 gadu vecumā grūto materiālo apstākļu dēļ tika uzsāktas darba gaitas Lubānā. 1957.gada un 1958.gada vasarā Miķelis Gruzītis strādāja vietējā dolomīta ieguves vietā „Akmeņtacis”.  1959.gadā uzsākts darbs kokzāģētavā, vēlāk, darba devēja uzdevumā, viņš tika nosūtīts uz šoferu – atslēdznieku kursiem Liepājā. Pēc kursu pabeigšanas bija vēlme turpināt mācības vidusskolā, bet no Liepājas Miķeli Gruzīti iesauca padomju armijā. M.Gruzītis dienējis gaisa spēkos lidmašīnu tehniskās apkopes daļā. Pēc dienesta un atgriešanās Lubānā - 1963.gadā Miķelis Gruzītis strādāja Lubānas meliorācijas celtniecības pārvaldē.

1975.gadā Miķelis Gruzītis tika ievēlēts par Madonas rajona Lubānas ciemata darbaļaužu deputātu padomes izpildu komitejas priekšsēdētāju. Jau savas darbības sākumā, 1976.gadā Miķelis Gruzītis sāka veidot Lubānas ciematu par apdzīvotu vietu ar sakārtotām ielām, trotuāriem, mūsdienīgu ielu apgaismojumu, sakoptiem parkiem un skvēriem. Īpaša uzmanība tika pievērsta ūdens apgādes un notekūdeņu sistēmu sakārtošanai, šo sistēmu centralizēšanai un modernizēšanai.

20.gs. 80.-90.gados M.Gruzītis aktīvi iesaistījās Latvijas Trešās atmodas procesā. 1988.gada vasarā viņš bija to pirmo 13 cilvēku vidū, kuri iesāka veidot Latvijas Tautas Frontes Madonas nodaļu. 1988.gada rudenī sāka veidoties Latvijas Tautas Frontes grupa Lubānas pilsētciematā. 1988.gada oktobrī Miķelis Gruzītis piedalījās arī Latvijas Tautas frontes dibināšanas kongresā Rīgā. 1991.gada barikāžu laikā Miķelis Gruzītis veica organizatorisko barikāžu atbalsta darbu Lubānā.

Miķelim Gruzītim ir nozīmīga loma arī Lubānas pilsētas statusa piešķiršanā 1992.gada 30.janvārī. Tāpat arī Miķelis Gruzītis aktīvi līdzdarbojās Lubānas pilsētas pašvaldības izpildvaras institūcijas izveidē, un Lubānas pilsēta bija viena starp pirmajām Latvijā, kas realizēja varas dalīšanas principu pašvaldībā.

2007.gadā tika izveidots Lubānas novads, apvienojot Lubānas pilsētu un Indrānu pagastu, veicot administratīvi teritoriālo reformu pirms valstī noteiktā beigu datuma. Par novada domes priekšsēdētāju kļuva Miķelis Gruzītis, vadot novada domi līdz 2009.gadam. Miķelis Gruzītis Lubānas pašvaldības vadītāja amatā tika nostrādājis 34 gadus bez pārtraukuma – no 1975.gada 19.jūnija kā Lubānas pilsētciemata vadītājs līdz 2009.gada 6.jūnija Latvijas Republikas pašvaldību vēlēšanām, kurām viņš savu kandidatūru vairs neizvirzīja. Miķelis Gruzītis arī aktīvi darbojies Latvijas Pašvaldību savienības Domē, Madonas rajona padomē.

Miķelis Gruzītis ir bijis iniciators vairāku vietējo amatiermākslas kolektīvu dibināšanai, rūpējies par kolektīvu vadītāju piesaisti, ieviesis pateicību piešķiršanas tradīciju, pasakot paldies tiem cilvēkiem, kuri devuši lielu ieguldījumu Lubānas novada dzīvē, sekojis tam, lai novada kultūras jomas speciālisti tiktu pienācīgi godināti un atbalstīti. Miķelis Gruzītis ir tautas deju ansambļa „Lubāna” krusttēvs. Miķelis Gruzītis deva deju kolektīvam nosaukumu „Lubāna”, jo allaž lepojās ar savu dzimto novadu un visos laikos ir bijis svarīgi nest Lubānas vārdu Latvijā un pasaulē. Pašvaldības izdevuma „Lubānas Ziņas”, kas tiek izdots kopš 1996.gada, izveides iniciators.

Miķelis Gruzītis ir aktīvi atbalstījis interešu izglītības nodrošināšanu izglītības iestādēs, t.sk. aktīvi piedalījās Lubānā Mākslas skolas izveidē, atbalstīja Madonas mūzikas skolas filiāles uzturēšanas izdevumu segšanu no pašvaldības līdzekļiem, tādējādi nodrošinot speciālas muzikālās izglītības ieguvi, nemērojot ceļu uz Madonu.

Miķelis Gruzītis ir arī Latvijā zināms un iemīļots kā dziesminieks. Plašāku popularitāti Miķelis Gruzītis kā mūziķis ieguva 1990.gadā, parādoties Latvijas Televīzijas veidotajā raidījumā "Savai zemītei". Vēlāk uzsākās sadarbība ar “Saulkrastu kapelu”. Miķeļa Gruzīša dziesma "Pārdomu vējš" 1991.gadā Latvijas Televīzijas organizētajā “Mikrofona aptaujā 1991” kategorijā “Vecā ratiņa aptauja” ieguva 2.vietu. Miķelis Gruzītis dziesmām pats rakstījis gan vārdus, gan melodiju, tās allaž bijušas izjustas, dziļi personiskas un patriotiskas.

Miķelis Gruzītis kopā ar sievu Viju izaudzinājuši trīs bērnus – meitas Jolantu un Lailu, dēlu Rolandu. Ir seši mazbērni, kuros visos ir ieliktas ģimeniskuma un latviskuma vērtības.

Līdz savas dzīves pēdējai dienai Miķelis Gruzītis aktīvi darbojās savā zemnieku saimniecībā "Lettes" un brīvajā laikā Lubānas viesiem, ceļotājiem, kas iebrauc pilsētā, labprāt kā gids vadīja ekskursijas, dalījās stāstos par Lubānu, Lubānas novadu, tā cilvēkiem, notikumiem.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumu Nr.928 "Kārtība, kādā dibināmi valsts institūciju un pašvaldību apbalvojumi" 58.punktu Miķelim Gruzītim piešķirts Ministru kabineta Atzinības raksts par nozīmīgu ieguldījumu Lubānas pilsētas attīstībā, Lubānas novada izveidošanā, kā arī Lubānas kultūrvides veidošanā. 
2018.g. 19. oktobrī Ordeņu kapituls par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā Miķelim Gruzītim piešķīra Atzinības krusta III šķiru. Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis svinīgā ceremonijā šo augsto apbalvojumu pasniedza 17. novembrī.

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem!

Lubānas novada pašvaldība