Lubānas novada pašvaldība izveidota 2007. gada 30. oktobrī. Lubānas novada pašvaldības administratīvais centrs ir Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, LV- 4830.

Iedzīvotāju skaits Lubānas novadā uz 01.01.2018. pēc Iedzīvotāju reģistrā esošās informācijas: 2464 cilvēki, no tiem 773 Indrānu pagastā, 1691 Lubānas pilsētā. Iedzīvotāji darbaspējas vecumā: 1 582. Bezdarbnieku skaits / Bezdarba līmenis: 113/ 7.8%.

Iedzīvotāju skaits un sastāvs tabulā PDF formā.

Lubānas novada teritorija: 346,93 kvadrātkilometri. Lubānas novada pašvaldības teritorijai ir šāds iedalījums: Lubānas pilsēta (4,39 kvadrātkilometri), bet Indrānu pagasts (342,54 kvadrātkilometri).

Darba un dzīves iespējas novadā:    Novada teritorija ir 346,93 kvadrātkilometri, no tiem aptuveni divas trešdaļas jeb 65% no Lubānas novada kopējās platības aizņem mežu zemes. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes aizņem salīdzinoši mazāku daļu – 17,2%, savukārt 8,6% no visas novada teritorijas aizņem purvi. Lubānas novadā ir konstatētas triju veidu derīgo izrakteņu atradnes – smilts, kūdra un sapropelis. Lubānas novadā atrodas 2 īpaši aizsargājamās dabas teritorijas - Kapu ezers un Lubāna mitrājs, abas ir Natura 2000 teritorijas. Lubāna mitrājs ir unikāls Eiropas un pasaules nozīmes dabas komplekss ar izcilu nozīmi daudzu īpaši aizsargājamo sugu populāciju un biotopu saglabāšanai. Lubānas novada kultūrainavai nozīmīga un tikai novadam raksturīga ir Indrānu pagastā 17 ha apjomā esošā Seldžu ozolu audze, kurā ietilpst arī gobu, ošu un ozolu meži Aiviekstes upes krastā, kas ir Latvijā reti sastopams biotops.

Vairāk kā puse no visiem Lubānas novada uzņēmējiem darbojas lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības nozarē, no kuras dominējošā joma ir augkopība, lopkopība, medniecība, mežsaimniecība, mežizstrāde un zivsaimniecība, nākošā vairāk pārstāvētā nozare ir tirdzniecība un apstrādes rūpniecība, kur dominē koksnes un koka izstrādājumu ražošana. Atbilstoši Lubānas novada lielākie uzņēmumi nodarbojas ar mežistrādi, kokapstrādi, tirdzniecību un lauksaimniecisko ražošanu. Labs potenciāls ir tūrisma nozarei, īpaši, medību tūrismam, kurš jau šobrīd ir attīstīts starptautiskā līmenī, tāpat ūdens tūrismam, t.sk. laivošana, makšķerēšana, un aktīvai atpūtai dabā – dabas takas, putnu vērošanas vietas, u.c. Svarīgs faktors tūrisma aktivitātei un attīstībai ir Lubānas novada amatnieku, radošo darbnīcu darbība un piedāvājums. Perspektīvas lauksaimniecības nozares ir arī biškopība, aitkopība, augļkopība, kā arī netradicionālās nozares – sēņu, dzērveņu audzēšana, bioloģiskā lauksaimniecība.

Lielākie uzņēmumi:  Kokaudzētava "Podiņi", SIA "Lubānas KP", SIA "Holzwerke Lubāna", SIA “Lubānas patērētāju biedrība”, SIA "Lubānas aptieka", IK "Bestland - L", SIA "Hereford Agro", ZS "Vilces", ZS "Bļodāri", ZS "Apogi", ZS “Kalnastradi”.

Novada īpašie resursi: Lubānas novada priekšrocības ir meža resursi, derīgo izrakteņu, meža dzīvnieku un meža ogu, sēņu pieejamība. Tā ir iespēja veicināt eksporta un daudzu ekonomikas un jaunrades nozaru attīstību – videi draudzīgs tūrisms, atpūta, rekreācija un ārstniecība, tūrisma pakalpojumi, lauksaimniecībā – bioloģiskā lauksaimniecība, lauksaimniecības ražošanā – enerģijas ražošana.

Kultūrvide un kultūra:  Lubānas novada teritorijā ir saglabāta latviskā kultūrvide un ainava, kuru raksturo vidzemnieku viensētu grupas, dižkoki, kultūrvēsturiskie pieminekļi. Lubānas evaņģēliski luteriskās draudzes baznīcas ēka, tajā esošās ērģeles un vitrāžas ieguvušas valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa statusu. Novadā darbojas privātais operdziedātāja Jāņa Zābera memoriālais muzejs ,,Vecais Ceplis". Novadā izveidots un aktīvu darbību veic Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs.

Lubānas novada kultūrizglītības iestādes nodrošina iespēju robežās profesionālās mākslas pieejamību pašvaldības iedzīvotājiem, nodrošina iedzīvotāju dalību valsts un pilsētas svētku (piem. Aiviekstes svētki), kultūrvēsturisko un tradicionālo svētku norisēs, veicina kultūras vērtību saglabāšanu (piem. Jāni Zāberam veltītais zēnu vokālistu konkurss „Aiviekstes lakstīgalas”) un pieejamību iedzīvotājiem organizējot koncertus, izrādes un izstādes, kino seansus,  atpūtas un izklaides pasākumus visu vecumu iedzīvotājiem. Lubānas novadā darbojas 12 amatiermākslas kolektīvi.

Izglītības iestādes: Lubānas vidusskola, Meirānu Kalpaka pamatskola, Lubānas pirmsskolas izglītības iestāde "Rūķīši", Lubānas Mākslas skola, Lubānas novadā darbojas arī darbojas Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skolas filiāle.

Fiziskās aktivitātes: novadā ir pieejama skolu sporta infrastruktūra (sporta zāles, laukumi, skrejceļi u.c.), Lubānas vidusskolas telpās ir ierīkota trenažieru zāle. Iecienītākie sporta veidi novadā ir basketbols, volejbols (vasaras sezonā darbojas pludmales volejbola laukumi), futbols, hokejs (ziemā), distanču slēpošana un orientēšanās, tiek attīstīta arī šaušana ar loku mērķī.

Veselības aprūpe: Lubānas novadā veselības aprūpi nodrošina ģimenes ārstu prakses, zobārstniecības prakse, Lubānas veselības un sociālās aprūpes centrs, ātrā medicīniskā palīdzība, Ambulatorais dienests.