Par Lubānas veselības un sociālās aprūpes centra klientu var kļūt:

 • personas pensijas vecumā;
 • 1. un 2. grupas invalīdi ar fiziska rakstura traucējumiem. 

Sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtību nosaka "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums" un MK noteikumi Nr.288 "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība".

Iesniedzamie dokumenti, slēdzot patstāvīgās aprūpes līgumu:

 • jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase);
 • personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karte (Sociālā dienesta izvērtējums).
 • personas rakstisks iesniegums par uzņemšanu centrā;
 • Sociālā dienesta lēmums par sociālo pakalpojumu nepieciešamību;
 • invaliditāti apliecinošs dokuments;
 • ģimenes ārsta nosūtījums - izraksts no ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u);
 • līgums par pakalpojuma sniegšanu (tiek noslēgts uz vietas).

Iesniedzamie dokumenti, slēdzot īslaicīgas aprūpes līgumu:

 • jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase);
 • personas rakstisks iesniegums par uzņemšanu centrā;
 • ģimenes ārsta nosūtījums - izraksts no ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u);
 • līgums par pakalpojuma sniegšanu (tiek noslēgts uz vietas).
 • personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karte (Sociālā dienesta izvērtējums);
 • psihiatra atzinums par personas psihisko veselību un speciālajām (psihiatriskajām) kontrindikācijām sociālo pakalpojumu saņemšanai;
 • Covid 19 analīžu testu ne vecāku par 2 (divām) dienām.

Lubānas novada Sociālā dienesta struktūrvienība "Lubānas veselības un sociālās aprūpes centrs"

Adrese: Oskara Kalpaka iela 12, Lubāna

Tālrunis: 64894181

E-pasts: lubanasvsac@lubana.lv 

Direktore: Inese Lībere

Tālrunis/fakss: 64894581; mob.t. +371 28374760

Direktores vietniece: Vija Bandere

Tālrunis: 64894381

Sociālā darbiniece sociālās aprūpes nodaļā: Alīna Jelagina

Tālrunis: 64894181

E-pasts: soc.darbinieks@lubana.lv