Kādās situācijās piešķir pakalpojumu?

Pakalpojumu piešķir personām, kuras sasniegušas pensijas vecumu vai atzītas par I vai II grupas invalīdiem. Pakalpojumu piešķir pamatvajadzību (ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe) apmierināšanai personu dzīvesvietā, kuras vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ nevar sevi aprūpēt.

Kas ir tiesīgs saņemt pakalpojumu?

Personai ir tiesības saņemt pakalpojumu, ja tā dzīvo viena vai tās likumīgie apgādnieki objektīvu iemeslu dēļ nespēj sniegt minētajām personām nepieciešamo aprūpi vecuma, veselības stāvokļa, dzīvesvietas attāluma vai nodarbinātības dēļ. Pakalpojumi par pašvaldības līdzekļiem tiek sniegti personām, kuras:

1. Deklarētas Lubānas novada administratīvajā teritorijā;

2. Ienākumi mēnesī nepārsniedz 350 €; 

3. Invalīdiem un personām, kurām nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku.

Sociālā dienesta sociālais darbinieks izvērtēs nepieciešamību saņemt pakalpojumu, un to vai šis pakalpojums personai ir piemērotākais.

Ko pakalpojums nodrošina?

1.  Personiskā higiēna un rūpes par izskatu (sejas un mutes higiēnas nodrošināšana, bārdas skūšana, matu sakārtošana, matu griešana (nolīdzināšana), ķermeņa ikdienas apmazgāšana, šībera/pīles lietošana, nagu kopšana);

2. Mazgāšanās (vannas sagatavošana, palīdzība iekāpt un izkāpt no vannas/ dušas, mazgāšana vannā/dušā, matu mazgāšana, uzraudzība mazgāšanās laikā);

3. Ģērbšanās (apģērba sagatavošana, virsdrēbju uzvilkšana/novilkšana, ķermeņa augšdaļas apģērbšana/noģērbšana, ķermeņa apakšdaļas apģērbšana/noģērbšana, apavu uzvilkšana/novilkšana, ortozes/protēzes pielikšana/noņemšana);

4. Ēdināšana (palīdzība ēdiena pagatavošanā, ēdiena gatavošana, ēdiena uzsildīšana un pasniegšana, barošana, trauku mazgāšana);

5. Pozicionēšana/pārvietošana (pozicionēšana gultā, fiziska vai mehāniska palīdzība iekļūstot gultā, izkļūstot no gultas, pārvietojoties no gultas uz krēslu/podkrēslu/ ratiņkrēslu, palīdzība iekļūšanai/ izkļūšanai no gultas);

6.  Palīdzība mājas darbu veikšanā un sadzīvē (produktu, medikamentu un citu ikdienas preču iegāde un piegāde, palīdzība medikamentu lietošanā, sadalē, ūdens ienešana telpās, iznešana no telpām, kurināmā piegāde telpās, telpu kurināšana (iekurināšana u.c. darbības), atkritumu iznešana, gultas veļas nomaiņa, sīkās veļas mazgāšana, veļas mazgāšana veļas mašīnā (ielikšana, izkāršana), veļas nodošana/saņemšana veļas mazgātavā, palīdzība apģērba labošanā (pogas piešūšana u.tml.), dzīvojamo telpu uzkopšana, logu mazgāšana, dzīvokļa īres, komunālo un citu maksājumu pēc vajadzības kārtošana, starpnieka pakalpojumi (palīdzība dokumentu kārtošanā, ārsta izsaukšana u.tml.), pavadoņa pakalpojums uz medicīnas iestādi).

Kur interesēties?

Interesēties pie Lubānas novada sociālā dienesta sociālās darbinieka Vēsmas Masas– Oskara Kalpaka ielā 12, Lubānā (1. stāvā, 119.kabinetā) vai pa tālr. 20275661

Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu?

Lai saņemtu pakalpojumus, personai vai viņas likumiskajam pārstāvim jāvēršas Lubānas novada sociālajā dienestā, iesniedzot šādus dokumentus:

1.  Iesniegumu;

2. primārās veselības aprūpes ārsta izraksta "Izraksts no stacionāra pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes" (veidlapa Nr.027/u), kurā norādīta pakalpojuma nepieciešamība un kontrindikāciju neesamība pakalpojuma saņemšanai;

3. Invalīda apliecības kopiju, ja personai noteikta invaliditāte;

4.  Pensijas apliecības kopija;

Sociālais darbinieks sagatavo personas vajadzību novērtējumu (par funkciju traucējumiem, tehnisko palīglīdzekļu lietošanu, ēdiena gatavošanu, ēšanu, dzeršanu, pārvietošanos/kustīgumu, ģērbšanos, rūpēm par izskatu, personisko higiēnu, mazgāšanos (vannā/dušā), tualetes lietošanu, orientēšanos telpā un laikā, saskarsmi, uzvedību, konfliktu risināšanu).

Kādi ir ar pakalpojumu saistītie normatīvie akti?

Lubānas novada pašvaldības saistošie noteikumi 26.08.2010. Nr.10 "Par aprūpi mājās Lubānas novadā"

Lēmuma pieņemšanas termiņš

Sociālais dienests 20 darbdienu laikā, pēc pieprasīto dokumentu saņemšanas, izvērtē personas atbilstību pakalpojuma saņemšanai un informē par sociālā pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu.

 

Sociālā darbiniece "Aprūpe mājās" 

Vēsma Masa

Telefons: 20275661

Adrese: Oskara Kalpaka iela 12, Lubāna (1.stāvs, 119.kabinets)

Adrese: Oskara Kalpaka iela 12, Lubāna, Madonas novads, LV-4830

Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem
Vēsma Masa - 20275661; vesma.masa@madona.lv 

Pirmdiena 8:00-12:30/13:00-18:00

Trešdiena 8:00-12:30/13:00-16:00

Piektdiena 8:30-12:30

Sociālā darbiniece
Irina Mālniece - 64894581, 26474839; lubsocpabalsti@madona.lv

Trešdiena 8:30 - 17:00