Ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifa projekta aprēķins 2017. gadam Lubānas pilsētā

 

Realizēts projekts „Tautas tērpu iegāde Lubānas novada amatiermākslas kolektīviem”

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.- 2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, "Cilvēks, vieta, darbs Madonas reģionā 2015.-2020." ietvaros ir realizēts projekts “Tautas tērpu iegāde Lubānas novada amatiermākslas kolektīviem (Projekta numurs: 16-05-AL23-A019.2205-000002).) Projekta kopējās izmaksas – EUR 20069,26.Projekta publiskais finansējums - EUR 13865,54.

Projekta mērķis:

Ar šo projektu Lubānas novada pieciem amatiermākslas kolektīviem tika iegādāti tautas tērpi, kas nesīs vēstījumu par šiem kolektīviem raksturīgo kultūras mantojumu un kolektīvi būs sagatavoti XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem 2018. gadā. Iegādātie tautastērpi būs Lubānas novada pašvaldības pamatlīdzekļi. Šī projekta ietvaros esam iegādājušies tautas tērpus Lubānas kultūras nama tautas deju ansamblim “Lubāna”, Lubānas kultūras nama jauniešu deju kolektīvam “Žuburi”, Lubānas folkloras kopai “Lubāna”, Lubānas kultūras nama senioru sieviešu korim “Noskaņa”, Meirānu tautas nama vecākās paaudzes deju kolektīvam “Meirāni”. Tautas tērpu komplekti ir veidoti balstoties uz LNKC tautastērpu nozares padomes tautas tērpu konsultantes Anetes Karlsones un Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja galvenā krājuma glabātājas Laimas Garās ieteikumiem, izmantojot jau esošos tērpus, tos komplektējot ar projektā iegādātajiem tērpiem. Projekta ietvaros austos izstrādājumus nodrošināja V. Bļinkovas individuālais uzņēmums “MĀKSLA”, šūtos izstrādājumus - saimnieciskās darbības veicējs Pēteris Čaikovskis, šūtos ar izšuvumu izstrādājumus - SIA “MUDURI”.

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

 


Noslēdzies ūdenssaimniecības projekts Lubānā

27.11.2015.

Ir noslēgusies būvdarbu veikšana SIA „Lubānas KP” realizētā projekta „Lubānas ūdenssaimniecības attīstības II kārta” Nr. 3DP/3.5.1.1.0/15/IPIA/VARAM/006 ietvaros.

Galvenie projekta mērķi bija veicināt ilgtspējīgu, efektīvu un kvalitatīvu ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanu, uzlabojot ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu, kā arī paplašinot pakalpojuma pieejamību Lubānas pilsētā.

Atklātā konkursa iepirkumā uzvarēja SIA “Hektors”, kas būvdarbus veica sekmīgi un darbi tika pabeigti laikā.

Projekta rezultātā  Klānu, Celtnieku, Latgales, Jaunā, Meža ielas, Skolas, Lubānas un Barkavas ielās tika paplašināta kanalizācijas sistēma un tika dota pieslēguma iespēja vairāk nekā 250 pilsētas iedzīvotājiem. 

Izbūvēto maģistrālo pašteces tīklu garums ir 3,390 km, pievadi līdz zemes gabala robežai – 0,570 m, jauna rūpnieciski ražotā kanalizācijas sūkņu stacija (KSS) un kanalizācijas spiedvads – 0,215 km.

Projekta būvniecības kopējās izmaksas sastādīja 538 793,47 euro (bez PVN), tai skaitā Kohēzijas Fonda līdzfinansējums – 401 141,24 euro.


 

Būvdarbu veikšana "Lubānas ūdenssaimniecības attīstības II kārta ietvaros"

05.06.2015


SIA „Lubānas KP” 3. jūnijā noslēdza līgumu ar SIA „Hektors” par būvdarbu veikšanu projekta „Lubānas ūdenssaimniecības attīstības II kārta” Nr. 3DP/3.5.1.1.0/15/IPIA/VARAM/006 ietvaros. Noslēgtā būvdarbu līguma summa EUR 494 904.47. būvdarbi jāveic četru mēnešu laikā no datuma, kad būvatļaujā ir izdarīta atzīme par tajā ietverto nosacījumu būvdarbiem izpildi.

Projektu līdzfinansē Kohēzijas fonds.


 

Kanalizācijas tīklu paplašināšana

18.05.2015.


Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kā Eiropas Savienības fondu atbildīgā iestāde, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Lubānas KP” kā Finansējuma saņēmējs un Lubānas novada pašvaldība, 18. maijā ir noslēguši civiltiesisku līgumu par Kohēzijas fonda līdzfinansēta projekta „Lubānas ūdenssaimniecības attīstības II kārta” Nr. 3DP/3.5.1.1.0/15/IPIA/VARAM/006 īstenošanu.

Kanalizācijas tīkla paplašināšana tiks veikta  Klānu, Celtnieku, Latgales, Jaunā, Meža, Skolas, Lubānas un Barkavas ielās. Izbūvējamo maģistrālo pašteces tīklu garums 3,390 km, pievadi tiks izbūvēti līdz zemes gabala robežai.

Paplašinot kanalizācijas tīklus līdz 2015. gada beigām par 4,175 km (3,96 km sadzīves kanalizācijas pašteces tīkli un 0,215 km kanalizācijas spiedvads) tiks palielināta pakalpojuma pieejamība par 15,8 %, jeb līdz 87,9 %  no projekta teritorijas.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 872 410,61 no tā attiecināmās izmaksas ir EUR 640 206,63.

Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir  EUR 544 000,00.

Finanšu saņēmēja līdzfinansējumu nodrošināšanās pašvaldība, ņemot aizņēmumu Valsts kasē.

Projekta īstenošanas termiņš ir līdz 2015. gada 30. decembrim.


"Pārvades un sadales sistēmas rekonstrukciju Lubānas pilsētā"

SIA "Lubānas KP" ir noslēdzis 2014.gada 26.februārī līgumu Nr. L-PCS-14-0109 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra par projekta "Pārvades un sadales sistēmas rekonstrukciju Lubānas pilsētā" īstenošanu, ko līdzfinansē Kohēzijas fonds.

Adrese: Oskara Kalpaka 4 - 1, Lubāna, Lubānas novads, LV-4830

Tālrunis/fakss: 64894352

E-pasts: lubanaskp@inbox.lv