Nepieciešamības gadījumā lūdzam zvanīt pa tālruni 110.


Valsts policijas apkopotā informācija liecina, ka iedzīvotāji ne vienmēr ir pietiekami informēti par policijai uzticētajām funkcijām un veicamajiem uzdevumiem.

Ikdienā iedzīvotājiem vistuvāk ir policijas darbinieki- iecirkņu inspektori, kuri strādā konkrētā apkalpojamā teritorijā un kuru būtu jāpazīst katram iedzīvotājam, kas ikdienā dzīvo vai uzturas šajā teritorijā ( pilsētas iecirknī, pagastā vai novadā). Iedzīvotāju veiktā aptauja neuzrāda iepriecinošus rezultātus- Latvijā tikai 21% iedzīvotāju atbild apstiprinoši uz jautājumu „Vai Jūs pazīstat Valsts policijas iecirkņa inspektoru, kura iecirknī atrodas Jūsu dzīvesvieta?” Lai arī Vidzemes reģionā šis rādītājs ir daudz augstāks un gandrīz puse iedzīvotāju uz jautājumu atbild apstiprinoši, Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvalde, aicinot uz sadarbību plašsaziņas līdzekļus, kā arī novadu un pilsētu pašvaldības, uzsāk iedzīvotāju informēšanas kampaņu, kuras laikā visiem vietējiem plašsaziņas līdzekļiem un interneta mājas lapām tiek izsūtītas to iecirkņu inspektoru fotogrāfijas, pieņemšanas laiki, vieta un telefoni, kuri apkalpo konkrēto iecirkņa teritoriju. Lai uzlabotu iedzīvotāju izpratni par policijai veicamajām funkcijām un konkretizētu tos gadījumus, kad pirmais palīgs un padomdevējs ir apkalpojamās teritorijas iecirkņa inspektors, informācijai pievienots īss to funkciju apraksts, ko veic iecirkņu inspektori.

Funkcijas, ko Valsts policijā veic iecirkņa inspektors:

 • Apkalpo ar Valsts policijas teritoriālās pārvaldes priekšnieka pavēli apstiprinātu teritoriju, kurā pilda dienesta pienākumus, veicot pasākumus sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, likumpārkāpumu novēršanā un atklāšanā.
 • Detalizēti izzina savu apkalpojamo teritoriju, apkopo un analizē nepieciešamo informāciju, ar kuras palīdzību iespējams novērst un atklāt likumpārkāpumus, kā arī sniedz atbalstu citām tiesībsargājošām institūcijām cīņā ar noziedzību un citiem likumpārkāpumiem.
 • Veic pasākumus sabiedriskās kārtības nodrošināšanā.
 • Sniedz priekšlikumus policijas patruļu un posteņu izvietojumam.
 • Veic vispārējo un individuālo preventīvo darbu.
 • Sastāda protokolus par administratīvajiem pārkāpumiem
 • Veic apmeklētāju pieņemšanu, pieņem un dokumentē apmeklētāju sūdzības un priekšlikumus, kā arī pieteikumus par noziedzīgiem nodarījumiem.
 • Veic pasākumus satiksmes drošības uzraudzībā.
 • Lauku apvidos patstāvīgi vai sadarbojoties ar kompetentiem Valsts institūciju darbiniekiem, izzina personas, kuras nodarbojas ar nelikumīgām medībām vai zveju un veic pasākumus viņu aizturēšanai un saukšanai pie atbildības.
 • Veic kriminālprocesuālās darbības. Norīkojuma (dežūras) laikā veic neatliekamās izmeklēšanas darbības. Uzsāk kriminālprocesu pēc Krimināllikuma 13. nodaļas (Noziedzīgi nodarījumi pret personas veselību) un citos likumā atrunātos gadījumos. 
 • Izplatot šo informāciju, izsakām vislielākās cerības uz veiksmīgu sadarbību nākotnē. Iedzīvotājiem ir būtiski apzināties, ka tikai kopīgi strādājot un informējot policiju par Jums tuvākajā apkārtnē notiekošo, iespējams panākt, ka drošāk savā dzīvesvietā jūtaties gan Jūs, gan Jūsu bērni un netiek apdraudēts Jūsu īpašums. 
 • Iedzīvotāji ir tie, kas vislabāk pārzina situāciju tuvākajā apkārtnē, pirmie pamana svešu cilvēku vai nojauš par apdraudējumu, kas var skart Jūs, Jūsu īpašumu un tuviniekus. Savukārt pirmā kontaktpersona, kurai uzticēt savas aizdomas un vērojumus vai nepieciešamības gadījumā lūgt palīdzību, ir iecirkņa inspektors.
Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvalde
Adrese: Rīgas iela 50, Valmiera, LV-4201
Kontakttālrunis/fakss: 64202927
Dežūrdaļa: 64201304, fakss: 64202928
Valsts policijas palīdzības tālrunis: 110