Reģistrācijas Nr.90000613616

Adrese: Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801

m.t.: 29422298, t./fakss: 64822374, e‑pasts:  buvvalde@cesvaine.lv

Būvvaldes sastāvs:

Vadītāja: Iveta Meļehova

    Tālrunis: +371 29422298, t./f.64822374

Arhitekte: Silvija Šīre

    Tālrunis:  +371 28371721

    e-pasts: silvija.sire@cesvaine.lv

Būvinspektors: Andris Garančs, būvinspektora.reģ.nr.254

    Tālrunis:  +371 29244474


Būvvaldes nolikums apstiprināts ar Lubānas novada pašvaldības domes 28.04.2016. lēmumu (protokols Nr.4, 13.§)


PIEŅEMŠANAS LAIKI 2019.GADĀ:

Būvvaldes pieņemšanas laiki Lubānā būs katra mēneša pirmajā un trešajā otrdienā no plkst.10.00-12.00, Madonā katru ceturtdienu no plkst.8.00- 16.00, pusdienas pārtraukums no plkst.12.00- 13.00.   

N.p.k.

Mēnesis

Datumi

1.

Janvāris

08.01.

22.01.

2.

Februāris

05.02.

19.02.

3.

Marts

05.03.

19.03.

4.

Aprīlis

02.04.

16.04.

5.

Maijs

07.05.

21.05.

6.

Jūnijs

04.06.

18.06.

7.

Jūlijs

02.07.

16.07.

8.

Augusts

06.08.

20.08.

9.

Septembris

03.09.

17.09.

10.

Oktobris

08.10.

22.10.

11.

Novembris

05.11.

19.11.

12.

Decembris

03.12.

17.12.