Nr.

p.k.

Iesniegšanas datums

Plānoto būvdarbu veikšanas vieta

Būvniecības veids un būves plānotā funkcija

Būvatļaujas spēkā stāšanās diena vai atteikuma izsniegt būvatļauju datums

1.

07.06.2013.

 "Eglītes", "Ramslavas 1" Indrānu pagastā, Lubānas novadā

Meliorācijas sistēmas renovācija

07.06.2013.

2.

10.09.2013.

Birznieki, Indrānu pagastā, Lubānas novadā

20 un0.4 kV EPL rekonstrukcija pie TP-4422

12.09.2013.

3.

05.11.2013.

Vētraines, Indrānu pagastā, Lubānas novadā

Kūts un šķūņa rekonstrukcija

05.11.2013.

4.

12.11.2013.

"Ezernieki", Indrānu pagastā, Lubānas novadā

Viesu mājas jaunbūve

14.11.2013.

5.

04.03.2014.

Lidlauks, Indrānu pagastā, Lubānas novadā

0.4 kV EPL rekonstrukcija pie TP-4466 L-1

05.03.2014.

6.

28.03.2014.

Meirāni, Indrānu pagastā, Lubānas novadā

Optiskā tīkla infrastruktūras projektēšana un būvniecības darbi Vidzemes plānošanas reģionā (1.kārta). Objekts –Madona.
14.sējums.Optiskās kabeļu kanalizācijas jaunbūve Meirānos, Indrānu pagastā, Lubānas novadā.

31.03.2014.

7.

27.05.2014.

Cesvaines ielā 3, Lubānā, Lubānas novadā

Nojumes jaunbūve

28.05.2014.

8.

15.08.2014.

"Brūklenāji", Indrānu pagastā, Lubānas novadā

Kūts, šķūņa rekonstrukcija par saimniecības ēku

20.08.2014.

9.

19.08.2014.

"Priedkalniņi", Indrānu pagastā, Lubānas novadā

Kūts, šķūņa rekonstrukcija par saimniecības ēku

20.08.2014.

10.

16.10.2014.

Lubāna, Lubānas novadā

Pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcija

22.10.2014.

 

Lubānas novada pašvaldības rekvizīti nodevas nomaksai 

Reģ nr. 90000054159

 

AS Swedbank, kods: HABALV22

Konts: LV64HABA0551033331460

AS SEB banka, kods: UNLALV2X 

Konts: LV43UNLA0050019786428

AS Citadele banka, kods: PARXLV22

Konts: LV90PARX0012454500001

Adrese: Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV 4801

Tālrunis/fakss: 648 22374 

Vadītāja: Iveta Meļehova

Tālrunis: +371 29422298

Arhitekte: Silvija Šīre

Tālrunis:  +371 28371721

Būvinspektors: Andris Garančs

Tālrunis: +371 29244474