Adrese: Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV 4801

Tālrunis/fakss: 648 22374 

No 2016. gada 1.februāra mainās Būvvaldes sastāvs:

Vadītāja: Iveta Meļehova

    Tālrunis: +371 29422298, t./f. 64822374

Arhitekts: Jānis Liepiņš

    Tālrunis: +371 26538839

Būvinspektors: Andris Garančs, būvinspektora.reģ.nr.254

    Tālrunis:  +371 29244474


Būvvaldes nolikums apstiprināts ar Lubānas novada pašvaldības domes 28.04.2016. lēmumu (protokols Nr.4, 13.§)

Būvvaldes pieņemšanas laiki 2017. gadā:

Tilta ielā 11, Lubānā, Lubānas novadā  katra mēneša 1. un 3. otrdienā plkst. 10.00-12.00

Madonā katru ceturtdienu 8.00-16.00, pusdienas pārtraukums no 12.00-13.00

N.p.k.

Mēnesis

Datumi

1.

Janvāris

03.01.

17.01.

2.

Februāris

07.02.

21.02.

3.

Marts

07.03.

21.03.

4.

Aprīlis

04.04.

18.04.

5.

Maijs

02.05.

16.05.

6.

Jūnijs

06.06.

20.06.

7.

Jūlijs

04.07.

18.07.

8.

Augusts

08.08.

22.08.

9.

Septembris

05.09.

19.09.

10.

Oktobris

03.10.

17.10.

11.

Novembris

07.11.

21.11.

12.

Decembris

05.12.

19.12.

 

Lubānas novada pašvaldības rekvizīti nodevas nomaksai 

Reģ nr. 90000054159

 

AS Swedbank, kods: HABALV22

Konts: LV64HABA0551033331460

AS SEB banka, kods: UNLALV2X 

Konts: LV43UNLA0050019786428

AS Citadele banka, kods: PARXLV22

Konts: LV90PARX0012454500001

Adrese: Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV 4801

Tālrunis/fakss: 648 22374 

Vadītāja: Iveta Meļehova

Tālrunis: +371 29422298

Arhitekts: Jānis Liepiņš

Tālrunis: +371 26538839

Būvinspektors: Andris Garančs

Tālrunis: +371 29244474