Reģistrācijas Nr.90000613616

Adrese: Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801

m.t.: 29422298, t./fakss: 64822374, e‑pasts:  buvvalde@cesvaine.lv

Būvvaldes sastāvs:

Vadītāja: Iveta Meļehova

    Tālrunis: +371 29422298, t./f.64822374

Arhitekte: Silvija Šīre

    Tālrunis:  +371 28371721

    e-pasts: silvija.sire@cesvaine.lv

Būvinspektors: Andris Garančs, būvinspektora.reģ.nr.254

    Tālrunis:  +371 29244474


Būvvaldes nolikums apstiprināts ar Lubānas novada pašvaldības domes 28.04.2016. lēmumu (protokols Nr.4, 13.§)


 

 

 

Adrese: Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV 4801

Tālrunis/fakss: 648 22374 

Vadītāja: Iveta Meļehova

Tālrunis: +371 29422298

Arhitekte: Silvija Šīre

Tālrunis:  +371 28371721

Būvinspektors: Andris Garančs

Tālrunis: +371 29244474