Bāriņtiesas priekšsēdētāja: Dace Mežsarga

Priekšsēdētājas vietniece: Anda Vaska

Bāriņtiesas locekļi:

Iveta Bērziņa

Jolanta Žvagiņa

Apmeklētāju pieņemšanas laiki

Lubānas novada bāriņtiesā Tilta ielā 11, Lubānā

Pirmdienās          10.00 – 12.30        13.30 – 18.00

Trešdienās          14.00 – 17.30

Piektdienās          8.00 – 12.30                     

Pārējā laikā savu apmeklējumu lūgums saskaņot pa tālruni + 371 25623047 (bāriņtiesas priekšsēdētāja D. Mežsarga).  

e-pasts: barintiesa@lubana.lvdace.mezsarga@lubana.lv

Bāriņtiesa ir Lubānas novada pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde.

Bāriņtiesas darbību regulē Bāriņtiesu likums, LR Civillikums, Bērnu tiesību aizsardzības likums, MK 19.12.2006. noteikumi Nr.1037 "Bāriņtiesas darbības noteikumi", Administratīvā procesa likums,  un citi ārējie normatīvie tiesību akti.

Bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību:

1. Informē pašvaldības sociālo dienestu vai citu atbildīgo institūciju par ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana un kurām nepieciešama palīdzība.

2. Izšķir bērna un vecāku vai aizbildņu domstarpības.

3. Lemj par aprūpes tiesību atņemšanu un atjaunošanu vai lietas par aizgādības tiesību atņemšanas ierosināšanu tiesā bērna vecākiem.

4. Aizstāv bērna personiskās un mantiskās intereses.

5. Lemj par ģimenes vai personas piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai un audžuģimenes statusa piešķiršanu vai atņemšanu.

6. Lemj par aizbildnības nodibināšanu, bērna ievietošanu audžuģimenē vai aprūpes iestādē.

7. Lemj par adopciju un dod atzinumu.

8. Saskaņā ar tiesas nolēmumu par aizgādnības nodibināšanu ieceļ aizgādņus personām vai mantai.

9. Izskata sūdzības un iesniegumus par vecāku, aizbildņu, aizgādņu vai audžuģimenes rīcību.

10. Piedalās lietu izskatīšanā tiesā un sniedz atzinumus, ja likums nosaka vai tiesa atzīst bāriņtiesas piedalīšanos lietas izskatīšanā par nepieciešamu.

Kādos gadījumos jebkurai personai ir pienākums vērsties Bāriņtiesā:

  • Ja ir pamatotas aizdomas, ka bērns cieš no vecāku vai citu personu vardarbības;
  • Ja bērns atrodas viņa veselībai un dzīvībai bīstamos apstākļos;
  • Ja bērns palicis bez vecāku aprūpes un gādības.

Lubānas novada bāriņtiesa apliecina to iedzīvotāju paraksta īstumu, kuru deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā, par Centrālās vēlēšanu komisijā reģistrētu likumprojektu, Satversmes grozījumu projektu vai Saeimas atsaukšanas ierosināšanu. 

Maksa par paraksta apliecināšanu bāriņtiesā saistībā ar parakstu vākšanu par likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu – 1,00 euro. Saite uz vēlētāju iniciatīvām

Bāriņtiesas nolikums

Lubānas novada bāriņtiesas ētikas kodekss

Iesnieguma veidlapa

Valsts nodevas

Notariālās darbības

Uz ārzemēm caur bāriņtiesu Infografika*

Lubānas novada bāriņtiesas PĀRSKATS PAR DARBU 2012. GADĀ

Lubānas novada bāriņtiesas PĀRSKATS PAR DARBU 2013. GADĀ

Lubānas novada bāriņtiesas PĀRSKATS PAR DARBU 2014. GADĀ

Lubānas novada bāriņtiesas PĀRSKATS PAR DARBU 2015. GADĀ

Lubānas novada bāriņtiesas PĀRSKATS PAR DARBU 2016. GADĀ

Adrese: Tilta iela 11- 1. stāvs, Lubāna, Lubānas novads, LV – 4830

Priekšsēdētāja: Dace Mežsarga

Tālrunis: 64820920, +371 25623047

Fakss: 64894171

E-pasts: barintiesa@ubana.lv 

dace.mezsarga@lubana.lv