Iznomājamo (brīvo) pašvaldības zemju saraksts pieejams šeit


Par zemes nomas tiesību izsoli

25.09.2020.

Lubānas novada pašvaldība paziņo:
Lubānas novada pašvaldība nodod iznomāšanai zemes vienību 3,0419 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7058 004 0089. Zemes nomas maksa noteikta 5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālas vērtības gadā. Zemes izmantošanas mērķis – lauksaimniecība. Zeme nomas termiņš 6 gadi.
Nomnieks tiek noteikts šādā kārtībā:
T
iek publicēts informatīvais paziņojums par šīs zemes vienības iznomāšanu pašvaldības interneta vietnē www.lubana.lv, nosakot pieteikšanos līdz 6.10.2020.
Ja līdz 6.10.2020. iesniegumu par šīs zemes vienības nomu iesniedz viena persona, tad ar šo personu tiek slēgts nomas līgums, nosakot nomas maksu 5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā.
Ja iesniegumu par šīs zemes vienības nomu iesniedz vairākas personas, tad starp šīm personās rīkojama atklāta mutiska izsole. 
Iznomājamās zemes vienības grafiskais attēls apskatāms interneta vietnē https://www.kadastrs.lv, ievadot meklētājā zemes vienības kadastra apzīmējumu un pieprasot telpiskos datus.


Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli

14.09.2020.

Lubānas novada pašvaldība 2020. gada 26. oktobrī plkst. 15.30 Lubānas novada pašvaldībā Tilta ielā 11, Lubānā, Lubānas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli dzīvokļa īpašumam Nr. 1 Oskara Kalpaka ielā 25, Lubānā, Lubānas novadā, ar kadastra Nr. 70139000293, kas sastāv no 3-istabu dzīvokļa ar kopējo platību 58 m², kopīpašuma 597/6610 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 70130020044001 un kopīpašuma 597/6610 domājamām daļām no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 70130020044, nostiprinātas Lubānas novada pašvaldībai Lubānas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 66 1. Izsoles sākumcena - 5500 EUR, izsoles solis - 100 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 550 EUR. Nodrošinājums iemaksājams Lubānas novada pašvaldības (reģ. Nr. 90000054159) kontā AS “Swedbank”, Konts: LV64HABA0551033331460, AS “SEB banka”, Konts: LV43UNLA0050019786428, vai AS “Citadele banka”, Konts: LV90PARX0012454500001. Pieteikums par dalību izsolei jāiesniedz Lubānas novada pašvaldībā ne vēlāk kā līdz 2020. gada 26. oktobrim plkst. 10.00. Izsoles noteikumi publicēti tīmekļvietnē www.lubana.lv. Izsoles objekts ir brīvi apskatāms dabā, tālrunis uzziņām 26110463.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties ŠEIT


Par zemes nomas tiesību izsoli

3.09.2020.

Lubānas novada pašvaldība paziņo:

Lubānas novada pašvaldība nodod iznomāšanai zemes vienību 1,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7058 016 0274. Zemes nomas maksa noteikta 5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās vērtības gadā. Zemes izmantošanas mērķis – lauksaimniecība. Zeme nomas termiņš 6 gadi. Iesniegums par zemes nomu jāiesniedz līdz 2020. gada 17. septembrim klientu apkalpošanas centrā Tilta ielā 11, Lubānā, vai elektroniski e-pastā pasts@lubana.lv.

Nomnieks tiek noteikts šādā kārtībā:

Tiek publicēts informatīvais paziņojums par šīs zemes vienības iznomāšanu pašvaldības interneta vietnē www.lubana.lv, nosakot pieteikšanos līdz 17.09.2020. 
Ja līdz 17.09.2020. iesniegumu par šīs zemes vienības nomu iesniedz viena persona, tad ar šo personu tiek slēgts nomas līgums, nosakot nomas maksu 24,30 EUR, jeb 5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā.
Ja iesniegumu par šīs zemes vienības nomu iesniedz vairākas personas, tad starp šīm personās rīkojama atklāta mutiska izsole ar augšup ejošu soli. 

Iznomājamās zemes vienības grafiskais attēls apskatāms interneta vietnē https://www.kadastrs.lv, ievadot meklētājā zemes vienības kadastra apzīmējumu un pieprasot telpiskos datus.


Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli

24.08.2020.

Lubānas novada pašvaldība 2020. gada 22. septembrī plkst. 15.30 Lubānas novada pašvaldībā Tilta ielā 11, Lubānā, Lubānas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam "Zīlītes 2", Indrānu pagastā, Lubānas novadā, ar kadastra Nr. 70580040176, kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70580040176, 7,03 ha platībā. Izsoles sākumcena - 14300 EUR, izsoles solis - 100 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 1430 EUR. Nodrošinājums iemaksājams Lubānas novada pašvaldības (reģ. Nr. 90000054159) kontā AS “Swedbank”, Konts: LV64HABA0551033331460, AS “SEB banka”, Konts: LV43UNLA0050019786428, vai AS “Citadele banka”, Konts: LV90PARX0012454500001. Pieteikums par dalību izsolei jāiesniedz Lubānas novada pašvaldībā ne vēlāk kā līdz 2020. gada 22. septembra plkst. 10.00. Izsoles noteikumi publicēti tīmekļvietnē www.lubana.lv. Izsoles objekts ir brīvi apskatāms dabā, tālrunis uzziņām 26482016. Uz Nekustamo īpašumu pastāv pirmpirkuma tiesības saskaņā ar likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30². pantā (Pirmpirkuma tiesības uz lauksaimniecības zemi) noteikto.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties ŠEIT


Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli

24.08.2020.

Lubānas novada pašvaldība 2020. gada 22. septembrī plkst. 15.00 Lubānas novada pašvaldībā Tilta ielā 11, Lubānā, Lubānas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam "Pūpoli", Indrānu pagastā, Lubānas novadā, ar kadastra Nr. 70580160189, kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70580160189, 3,54 ha platībā. Izsoles sākumcena - 5500 EUR, izsoles solis - 100 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 550 EUR. Nodrošinājums iemaksājams Lubānas novada pašvaldības (reģ. Nr. 90000054159) kontā AS “Swedbank”, Konts: LV64HABA0551033331460, AS “SEB banka”, Konts: LV43UNLA0050019786428, vai AS “Citadele banka”, Konts: LV90PARX0012454500001. Pieteikums par dalību izsolei jāiesniedz Lubānas novada pašvaldībā ne vēlāk kā līdz 2020. gada 22. septembra plkst. 10.00. Izsoles noteikumi publicēti tīmekļvietnē www.lubana.lv. Izsoles objekts ir brīvi apskatāms dabā, tālrunis uzziņām 26482016. Uz Nekustamo īpašumu pastāv pirmpirkuma tiesības saskaņā ar likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30². pantā (Pirmpirkuma tiesības uz lauksaimniecības zemi) noteikto.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties ŠEIT


Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli

24.08.2020.

Lubānas novada pašvaldība 2020. gada 22. septembrī plkst. 14.30 Lubānas novada pašvaldībā Tilta ielā 11, Lubānā, Lubānas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam "Līdumnieki 1", Indrānu pagastā, Lubānas novadā, ar kadastra Nr. 70580170014, kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70580170014, 3,5 ha platībā. Izsoles sākumcena - 5200 EUR, izsoles solis - 100 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 520 EUR. Nodrošinājums iemaksājams Lubānas novada pašvaldības (reģ. Nr. 90000054159) kontā AS “Swedbank”, Konts: LV64HABA0551033331460, AS “SEB banka”, Konts: LV43UNLA0050019786428, vai AS “Citadele banka”, Konts: LV90PARX0012454500001. Pieteikums par dalību izsolei jāiesniedz Lubānas novada pašvaldībā ne vēlāk kā līdz 2020. gada 22. septembra plkst. 10.00. Izsoles noteikumi publicēti tīmekļvietnē www.lubana.lv. Izsoles objekts ir brīvi apskatāms dabā, tālrunis uzziņām 26482016. Uz Nekustamo īpašumu pastāv pirmpirkuma tiesības saskaņā ar likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30². pantā (Pirmpirkuma tiesības uz lauksaimniecības zemi) noteikto.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties ŠEIT


Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli

24.08.2020.

Lubānas novada pašvaldība 2020. gada 22. septembrī plkst. 14.00 Lubānas novada pašvaldībā Tilta ielā 11, Lubānā, Lubānas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam "Kreimenes", Indrānu pagastā, Lubānas novadā, ar kadastra Nr. 70580040017, kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70580040093, 3,13 ha platībā. Izsoles sākumcena - 5900 EUR, izsoles solis - 100 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 590 EUR. Nodrošinājums iemaksājams Lubānas novada pašvaldības (reģ. Nr. 90000054159) kontā AS “Swedbank”, Konts: LV64HABA0551033331460, AS “SEB banka”, Konts: LV43UNLA0050019786428, vai AS “Citadele banka”, Konts: LV90PARX0012454500001. Pieteikums par dalību izsolei jāiesniedz Lubānas novada pašvaldībā ne vēlāk kā līdz 2020. gada 22. septembra plkst. 10.00. Izsoles noteikumi publicēti tīmekļvietnē www.lubana.lv. Izsoles objekts ir brīvi apskatāms dabā, tālrunis uzziņām 26482016. Uz Nekustamo īpašumu pastāv pirmpirkuma tiesības saskaņā ar likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30². pantā (Pirmpirkuma tiesības uz lauksaimniecības zemi) noteikto.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties ŠEIT


Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoli

02.07.2020.

Lubānas novada pašvaldība paziņo: Lubānas novada pašvaldība nodod iznomāšanai zemes vienību 1,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7058 016 0233. Zemes nomas maksa noteikta 5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās vērtības gadā. Zemes izmantošanas mērķis – lauksaimniecība. Zemes nomas termiņš - 6 gadi.

Nomnieks tiek noteikts šādā kārtībā: Tiek publicēts informatīvais paziņojums par šīs zemes vienības iznomāšanu pašvaldības interneta vietnē www.lubana.lv, nosakot pieteikšanos līdz 10.07.2020. Ja līdz 10.07.2020. iesniegumu par šīs zemes vienības nomu iesniedz viena persona, tad ar šo personu tiek slēgts nomas līgums, nosakot nomas maksu 5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā. Ja iesniegumu par šīs zemes vienības nomu iesniedz vairākas personas, tad starp šīm personām rīkojama atklāta mutiska izsole.

Iznomājamās zemes vienības grafiskais attēls apskatāms interneta vietnē https://www.kadastrs.lv, ievadot meklētājā zemes vienības kadastra apzīmējumu un pieprasot telpiskos datus.


Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli  

Lubānas novada pašvaldība trešajā atklātā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod apbūvētu nekustamo īpašumu „Grantiņi”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra numurs 70580040127, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 2729 m², uz kuras atrodas dzīvojamā māja ar trīs palīgceltnēm. 

Izsoles objekta nosacītā cena (izsoles sākumcena) – 1000,00 euro (viens tūkstotis  euro). Izsoles nodrošinājuma apmērs – 100,00 euro (viens simts euro). 

Nodrošinājums iemaksājams Lubānas novada pašvaldības (reģ. Nr. 90000054159) kontā AS “Swedbank”, konts: LV64HABA0551033331460, AS “SEB banka”, konts: LV43UNLA0050019786428, vai AS “Citadele banka”, konts: LV90PARX0012454500001. Rakstiski piedāvājumi iesniedzami Lubānas novada pašvaldībā, Tilta ielā 11, Lubānā, Lubānas nov., LV-4830 pa pastu vai personīgi ievietojot pie ēkas esošajā pastkastē  līdz 2020. gada 11. maijam plkst. 14.00. Piedāvājumi tiks atvērti 2020. gada 11. maijā plkst. 14.00. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Lubānas novada pašvaldības mājaslapā www.lubana.lv sadaļā „Pašvaldība/Izsoles”. Izsoles objekts ir brīvi apskatāms dabā, tālrunis uzziņām 26482016. 

Ar izsoles noteikumiem aicinām iepazīties ŠEIT

Izsoles rezultāti: Nekustamais īpašums pārdots fiziskai personai.
Līgums noslēgts 19.05.2020.
Pirkuma maksa 1000 EUR (viens tūkstotis euro).  


Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoli 

Lubānas novada pašvaldība nodod rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamā īpašuma Sporta 17 zemes vienības ar apzīmējumu 7013 001 0067 daļas 500 m² platībā nomas tiesības. Iznomājamais objekts 500 m² platībā tiek nodots nomai ar lietošanas mērķi – sporta pasākumu bāzes izveide ar tiesībām izvietot īslaicīgas lietošanas būvi. Nomas līguma darbības termiņš – 2032. gada 1. marts. Nosacītā nomas maksa – 25.60 EUR/gadā.

Rakstiski piedāvājumi iesniedzami Lubānas novada pašvaldībā, Tilta ielā 11, Lubānā, Lubānas nov., LV-4830 pa pastu vai personīgi ievietojot pie ēkas esošajā pastkastē  līdz 2020. gada 24. aprīlim plkst. 10.00. Piedāvājumi tiks atvērti 2020. gada 24. aprīlī plkst. 10.00. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Lubānas novada pašvaldības mājaslapā www.lubana.lv sadaļā „Pašvaldība/Izsoles”. Izsoles objekts ir brīvi apskatāms dabā, tālrunis uzziņām 26165144.

Ar izsoles noteikumiem aicinām iepazīties ŠEIT
Nomas objekta shēma ŠEIT

Pašvaldības nekustamā īpašuma Sporta 17 zemes vienības ar apzīmējumu 7013 001 0067 daļas 500 m² platībā nomas tiesību izsoles rezultāti: 
2020.g. 12. maijā noslēgts zemes nomas līgums ar biedrību “Aborieši” (reģ. Nr. 50008189951);
Līgums noslēgts līdz 2032. gada 1. martam;
Nomas maksa - 30 EUR gadā.


Paziņojums par kustamās mantas (koksnes) izsoli  

Lubānas novada pašvaldība pirmā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldībai piederošu kustamo mantu (koksni) nekustamajā īpašumā „Dzelzceļš” zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 70580170024 un 70580160182, cērtamais apjoms 1142 m³ (turpmāk – izsoles objekts). 

Izsoles objekta nosacītā cena (izsoles sākumcena) – 24 400,00 euro (divdesmit četri tūkstoši četri simti euro). Izsoles nodrošinājuma apmērs – 2440,00 euro (divi tūkstoši četri simti četrdesmit euro).

Nodrošinājums iemaksājams Lubānas novada pašvaldības (reģ. Nr. 90000054159) kontā AS “Swedbank”, Konts: LV64HABA0551033331460, AS “SEB banka”, Konts: LV43UNLA0050019786428, vai AS “Citadele banka”, konts: LV90PARX0012454500001. Rakstiski piedāvājumi iesniedzami Lubānas novada pašvaldībā, Tilta ielā 11, Lubānā, Lubānas nov., LV-4830 pa pastu vai personīgi ievietojot pie ēkas esošajā pastkastē līdz 2020. gada 24. aprīlim. plkst. 14.00. Piedāvājumi tiks atvērti 2020. gada 24. aprīlī plkst. 14.00. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Lubānas novada pašvaldības mājaslapā www.lubana.lv sadaļā „Pašvaldība/Izsoles”. Tālrunis uzziņām 26165144.

Ar izsoles noteikumiem aicinām iepazīties ŠEIT 
Cirsmas vērtējums 1 ŠEIT
Cirsmas vērtējums 2 ŠEIT

Kustamās mantas (koksnes) nekustamajā īpašumā "Dzelzceļš" izsoles rezultāti: 
2020.g. 8.maijā noslēgts pirkuma līgums ar SIA “WOLF”, reģistrācijas numurs 45403017743, par pašvaldības kustamās mantas – koksnes 1142,65 m3 pārdošanu īpašumā "Dzelzceļš", Indrānu pagasts, Lubānas novads, zemes vienību kadastra apzīmējumi 7058 017 0024 un 7058 016 0182.
Pircējs apņemas sešu mēnešu laikā no pirkuma parakstīšanas brīža veikt izstrādi objektā. 
Līguma summa - 25005 EUR.


Paziņojums par saimniecības ēkas īpašumā "Roznieki 3" Indrānu pagastā, Lubānas novadā nomas tiesību izsoli

Lubānas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamā īpašuma-saimniecības ēkas īpašumā “Roznieki 3”, kadastra apzīmējums Nr. 70580020051001, nomas tiesības. Iznomājamā objekta platība 124,4 m², atrodas adresē “Roznieki 3”, Indrānu pagasts, Lubānas novads, tiek nodots nomai ar lietošanas mērķi – saimnieciskās darbības veikšana. Nomas līguma darbības termiņš – 5 gadi. Telpu sākotnējā nomas maksa, kas ir izsoles sākumcena, ir EUR 3,00 mēnesī. Izsoles solis EUR 0,50.

Izsole notiks 2019. gada 20. decembrī plkst. 14.00 Lubānas novada pašvaldībā, Tilta ielā 11, 14. kabinetā, Lubānā, Lubānas novadā. Dalībnieku reģistrācija – līdz 2019. gada 20. decembrim plkst. 12.00 Lubānas novada pašvaldības administrācijas kancelejā 13. kab. Tilta ielā 11, Lubānā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties http://www.lubana.lv. Objektu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku ar kontaktpersonu Gunti Stalbovu, tālr. 26110463.

Ar izsoles noteikumiem aicinām iepazīties ŠEIT
Pieteikuma veidlapa ŠEIT 

Saimniecības ēkas īpašumā "Roznieki 3" Indrānu pagastā, Lubānas novadā nomas tiesību izsoles rezultāti: 
Noslēgts telpu nomas līgums ar biedrību “Madonas mednieku un makšķernieku biedrība” (reģ. Nr. 40008039430).
Līgums parakstīts 2020.g. 9. janvārī.
Līgums stājas spēkā ar 2020.g. 1. februāri, spēkā līdz 2025.g. 31. janvārim.
Nomas maksa - 3 EUR/mēnesī.


Paziņojums par telpu "Meirānu stacija" Meirānos, Indrānu pagastā nomas tiesību izsoli

Lubānas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamā īpašuma “Meirānu Stacija”, kadastra apzīmējums 7058 016 0165 001, telpu (telpu grupas Nr. 604 pēc būves kadastrālās uzmērīšanas lietas) nomas tiesības. Telpas atrodas Meirānos, Indrānu pagastā, Lubānas novadā 63,7 m² platībā, telpas tiek nodotas nomai ar lietošanas mērķi – saimnieciskās darbības veikšana. Nomas līguma darbības termiņš – 5 gadi. Telpu sākotnējā nomas maksa, kas ir izsoles sākumcena, ir EUR 25,00 mēnesī. Izsoles solis EUR 1,00.

Izsole notiks 2019. gada 27. novembrī plkst. 16.00 Lubānas novada pašvaldībā, Tilta ielā 11, 14. kabinetā, Lubānā, Lubānas novadā. Dalībnieku reģistrācija – līdz 2019. gada 27. novembrim plkst. 12.00 Lubānas novada pašvaldības administrācijas kancelejā 13. kab. Tilta ielā 11, Lubānā. Objektu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku ar kontaktpersonu Gunti Stalbovu, tālr. 26110463.

Ar izsoles noteikumiem aicinām iepazīties ŠEIT.

Telpu "Meirānu Stacija", Meirānos, Indrānu pagastā, Lubānas novadā nomas tiesību izsoles rezultāti: 
Noslēgts telpu nomas līgums ar Pēteri Čaikovski.
Līgums parakstīts 2019.g. 17. decembrī.
Līgums stājas spēkā ar 2020.g. 1. janvāri, spēkā līdz 2025.g. 31.decembrim.
Nomas maksa – 100 EUR/mēnesī. 


Lubānas novada pašvaldība paziņo par iespēju izteikt vēlmi iegādāties savā īpašumā zemi

Atbilstoši grozījumiem Zemes pārvaldības likumā, kas stājās spēkā 2018.gada 25.oktobrī, 17.panta sestajā daļā noteikts, ka “šā panta pirmajā daļā minētie zemes gabali, par kuriem šā panta piektajā daļā noteiktajā termiņā pašvaldības un ministrijas Valsts zemes dienesta publicētajos rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās zemes izvērtēšanas sarakstos nav izdarījušas atzīmi par zemes gabala piederību vai piekritību pašvaldībai vai valstij, piekrīt vietējai pašvaldībai tās administratīvajā teritorijā.

Pašvaldība, veicot izvērtējumu, sagatavoja divus sarakstus ar zemes vienībām, kuras nav nepieciešamas pašvaldības funkciju nodrošināšanai un ir iespējams atsavināt Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā, tas ir izsolē.

Lai pieņemtu lēmumu par šo zemes gabalu kadastrālo uzmērīšanu, ierakstīšanu zemesgrāmatās un tālāko atsavināšanas procedūru, vēlams saprast, vai vispār ir interese par šo zemes vienību iegādi.

Tāpēc lūdzu interesentus sūtīt paziņojumu uz e-pastu pasts@lubana.lv vai zvanot uz t.64894941 par interesi iegādāties to vai citu zemes vienību, norādot zemes vienības kadastra apzīmējumu. Noskaidrot zemes vienības atrašanās vietu un citas ziņas var iegūt portālā www.kadastrs.lv.

Zemju saraksts:

Atsavināmās zemes vienības skatīt šeit

Starpgabali skatīt šeit


Lubānas novada pašvaldība paziņo par pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu atkārtotā izsolē:

Lubānas novada pašvaldība atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu automašīnu ŠKODA:

 • reģistrācijas Nr. FZ-1463, 1. reģistrācijas datums 19.05.2006.,
 • nosacītā cena – EUR 1300.00, nodrošinājums EUR 130.00,
 • izsoles solis – EUR 50,00.

Nodrošinājums jāiemaksā kredītiestādē Lubānas novada pašvaldības kontā: A/S SWEDBANK, bankas kods HABALV22, konts LV64HABA0551033331460, ar norādi par konkrētā objekta izsoli. Izsole notiks 2019. gada 31.maijā plkst. 14.00 Lubānas novada pašvaldības 14. kabinetā, Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads. Informācija pa tālr. 26165144 vai 26482016.

Automašīnu var apskatīt, iepriekš sazvanoties. Pieteikumus pieņems Lubānas novada pašvaldības kancelejā vai Klientu apkalpošanas centrā Tilta ielā 11, Lubānā līdz 2019.gada 30.maijam plkst.17.00. Piedāvātā augstākā summa jāsamaksā piecu darba dienu laikā no izsoles dienas. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā.

Ar izsoles noteikumiem aicinām iepazīties ŠEIT.

Kustamā manta - automašīna Škoda 04.06.2019. pārdota par 2000 EUR fiziskai personai.


Lubānas novada pašvaldība paziņo:

Lubānas novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu automašīnu ŠKODA:

 • reģistrācijas Nr. FZ-1463, 1. reģistrācijas datums 19.05.2006.,
 • nosacītā cena – EUR 1500.00, nodrošinājums EUR 150.00,
 • izsoles solis – EUR 50,00.

Nodrošinājums jāiemaksā kredītiestādē Lubānas novada pašvaldības kontā: A/S SWEDBANK, bankas kods HABALV22, konts LV64HABA0551033331460, ar norādi par konkrētā objekta izsoli. Izsole notiks 2019. gada 24. aprīlī plkst. 14.00 Lubānas novada pašvaldības 14. kabinetā, Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads. Informācija pa tālr. 26165144 vai 26482016.

Automašīnu var apskatīt, iepriekš sazvanoties. Pieteikumus pieņems Lubānas novada pašvaldības kancelejā vai Klientu apkalpošanas centrā Tilta ielā 11, Lubānā līdz 2019.gada 23.aprīlim plkst.17.00. Piedāvātā augstākā summa jāsamaksā piecu darba dienu laikā no izsoles dienas. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā.

Ar izsoles noteikumiem aicinām iepazīties ŠEIT.


VAS „Privatizācijas aģentūra” paziņo:

13.02.2019. noslēgts nekustamā īpašuma “Cepurīšu ferma” Indrānu pag., Lubānas nov., kad. Nr.70580050104, pirkuma līgums. Pircējs A.Prikuls, pirkuma cena 3675 EUR.


Lubānas novada pašvaldība paziņo:

Lubānas novada pašvaldība nodod iznomāšanai zemes vienību 3,04 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7058 004 0089. Zemes nomas maksa noteikta 5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālas vērtības gadā. Zemes izmantošanas mērķis – lauksaimniecība. Zeme nomas termiņš līdz 2025.gada 31.decembrim. 

Nomnieks tiek noteikts šādā kārtībā:

 • Tiek publicēts informatīvais paziņojums par šīs zemes vienības iznomāšanu pašvaldības interneta vietnē www.lubana.lv, nosakot pieteikšanos līdz 23.01.2019.
 • Ja līdz 23.01.2019. iesniegumu par šīs zemes vienības nomu iesniedz viena persona, tad ar šo personu tiek slēgts nomas līgums, nosakot nomas maksu 5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā.
 • Ja iesniegumu par šīs zemes vienības nomu iesniedz vairākas personas, tad starp šīm personās rīkojama atklāta mutiska izsole.

Iznomājamās zemes vienības grafiskais attēls apskatāms interneta vietnē https://www.kadastrs.lv, ievadot meklētājā zemes vienības kadastra apzīmējumu un pieprasot telpiskos datus.


Lubānas novada pašvaldība paziņo:

Lubānas novada pašvaldība nodod iznomāšanai zemes vienību 3,1ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7058 004 0093. Zemes nomas maksa noteikta 5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālas vērtības gadā. Zemes izmantošanas mērķis – lauksaimniecība. Zeme nomas termiņš līdz 2025.gada 31.decembrim. 

Nomnieks tiek noteikts šādā kārtībā:

 • Tiek publicēts informatīvais paziņojums par šīs zemes vienības iznomāšanu pašvaldības interneta vietnē www.lubana.lv, nosakot pieteikšanos līdz 15.01.2019.
 • Ja līdz 15.01.2019. iesniegumu par šīs zemes vienības nomu iesniedz viena persona, tad ar šo personu tiek slēgts nomas līgums, nosakot nomas maksu 5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā.
 • Ja iesniegumu par šīs zemes vienības nomu iesniedz vairākas personas, tad starp šīm personās rīkojama atklāta mutiska izsole.

Iznomājamās zemes vienības grafiskais attēls apskatāms interneta vietnē https://www.kadastrs.lv , ievadot meklētājā zemes vienības kadastra apzīmējumu un pieprasot telpiskos datus.


Lubānas novada pašvaldība izsludina:

Lubānas novada pašvaldība pārdod otrajā atklātajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli apbūvētu nekustamo īpašumu „Grantiņi”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra numurs 70580040127, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 2729 m², uz kuras atrodas dzīvojamā māja ar trīs palīgceltnēm. Izsoles sākumcena ir 1760.00 euro. Nodrošinājums 176,00 euro apmērā iesniedzams līdz pieteikuma iesniegšanas brīdim ar pārskaitījumu uz Lubānas novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000054159, bankas kontu Nr. LV64HABA0551033331460, AS “Swedbank”, kods HABALV22.

Augstākās nosolītās nekustamā īpašuma cenas samaksa pilnā apmērā jāveic divu nedēļu laikā no izsoles dienas. Pieteikumi jāiesniedz Lubānas novada pašvaldības kancelejā vai klientu apkalpošanas centrā personīgi vai pa pastu: Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads LV-4830, vai elektroniski adresē pasts@lubana.lv līdz 2019. gada 16. janvārim plkst. 17.30. Izsole notiks 2019. gada 17. janvārī plkst. 14.00 Lubānas novada pašvaldības administrācijas ēkā, 14. kabinetā, Tilta ielā 11, Lubānā, Lubānas novadā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pieteikumu iesniegšanas vietā, kā arī pašvaldības mājaslapā www.lubana.lv. Tālrunis uzziņām par nekustamo īpašumu 64894941. Izsoles objekts ir brīvi apskatāms dabā.


Valsts akciju sabiedrība “Privatizācijas aģentūra” paziņo:

Apstiprināti izsoles noteikumi (05.11.2018): Apstiprināti valsts īpašuma objekta "Cepurīšu ferma" Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra Nr.70580050104, privatizācijas noteikumi. Nosacītā cena – EUR 2475.

Apliecinājumi iesniedzami Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, līdz 06.12.2018., plkst.17:00. Vairāku pretendentu pieteikšanās gadījumā izsole notiks 20.12.2018., plkst.10:00, Privatizācijas aģentūrā.

Papildu informācija: http://www.pa.gov.lv sadaļā “Izsoles”, tālrunis uzziņām 67021419, 67021358.

Uzsākta nekustamā īpašuma “Cepurīšu ferma” Indrānu pag., Lubānas nov., kadastra Nr. 70580050104, privatizācija (28.08.2018.): Valsts īpašuma objekta sastāvs – zemes vienība 1,86 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 70580050104) un viena būve (būves kadastra apzīmējums 70580050104001).

Saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 21.pantu viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”:

 1. personām, kuras pretendē uz pirmpirkuma tiesībām, jāiesniedz rakstisks pieteikums Privatizācijas aģentūrā K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, LV–1887;
 2. personas, kuras vēlas privatizēt šo objektu, var iesniegt savus priekšlikumus Privatizācijas aģentūrā.

Ar informāciju par šo objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, tālrunis uzziņām - 67021419, 67021358, kā arī Privatizācijas aģentūras mājaslapā: www.pa.gov.lv sadaļā Zemesgabali un nekustamā īpašuma objekti / Paziņo

Nekustamais īpašums "Cepurīšu ferma", Indrānu pagasts, Lubānas novads nodots privatizācijai (13.12.2017.): ar Ministru kabineta 2017.gada 13.decembra rīkojumu Nr.743 privatizācijai nodots valsts īpašuma objekts – nekustamais īpašums “Cepurīšu ferma” (kadastra Nr.7058 005 0104) – zemes vienība (kadastra apzīmējums 7058 005 0104) 1,9000 ha platībā un būve (kadastra apzīmējums 7058 005 0104 001) Indrānu pagastā, Lubānas novadā.

Kreditoru prasības un citas pretenzijas, kas attiecas uz minēto objektu, piesakāmas divu mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

Ar informāciju par privatizējamo objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūras interneta vietnē www.pa.gov.lv sadaļā Zemesgabali un nekustamā īpašuma objekti/Paziņojumi.

Prasījumus apliecinošie dokumenti jāiesniedz Privatizācijas aģentūrā K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, LV-1887. Tālrunis uzziņām 67021419.


Lubānas novada pašvaldība izsludina:

Lubānas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz zemes gabalu īstermiņa nomu:

1. Rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes vienība, kadastra apzīmējums: 7058-004-0024, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, 1,1 ha platībā.  Zemesgabala kadastrālā vērtība 1034 EUR, atļautais izmantošanas veids – lauksaimniecības zeme. Nosacītā nomas maksa – 51,70 eur/gadā. Nomas līguma termiņš – 12 gadi, vai līdz brīdim, kad uz ārējo normatīvo aktu pamata tiek mainīts zemesgabala statuss

2. Rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes vienība, kadastra apzīmējums: 7058-004-0157, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, 2,1 ha platībā.  Zemesgabala kadastrālā vērtība 1974 EUR, atļautais izmantošanas veids – lauksaimniecības zeme. Nosacītā nomas maksa – 98,70 eur/gadā. Nomas līguma termiņš – 12 gadi, vai līdz brīdim, kad uz ārējo normatīvo aktu pamata tiek mainīts zemesgabala statuss.

Pretendentiem pieteikties līdz 2018. gada 15. novembrim, iesniedzot pieteikumu Lubānas novada pašvaldībā Tilta ielā 11, Lubānā, Lubānas novadā, LV-4830 vai elektroniski e-pasts: pasts@lubana.lv.


Lubānas novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma izsoli:

Lubānas novada pašvaldība pārdod pirmajā atklātajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli apbūvētu nekustamo īpašumu „Grantiņi”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra numurs 70580040127, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 2729 m², uz kuras atrodas dzīvojamā māja ar trīs palīgceltnēm.

Izsoles sākumcena ir 2200.00 euro. Nodrošinājums 220,00 euro apmērā iesniedzams līdz pieteikuma iesniegšanas brīdim ar pārskaitījumu uz Lubānas novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000054159, bankas kontu Nr. LV64HABA0551033331460, AS “Swedbank”, kods HABALV22. Augstākās nosolītās nekustamā īpašuma cenas samaksa pilnā apmērā jāveic divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Pieteikumi jāiesniedz Lubānas novada pašvaldības kancelejā vai klientu apkalpošanas centrā personīgi vai pa pastu: Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads LV-4830, vai elektroniski adresē pasts@lubana.lv līdz 2018.gada 19.novembrim plkst.17.30. Izsole notiks 2018.gada 20.novembrī plkst.14:00 Lubānas novada pašvaldības administrācijas ēkā, 14. kabinetā, Tilta ielā 11, Lubānā, Lubānas novadā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pieteikumu iesniegšanas vietā, kā arī ŠEIT.

Tālrunis uzziņām par nekustamo īpašumu 64894941. Izsoles objekts ir brīvi apskatāms dabā. 


 Lubānas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz zemes gabalu īstermiņa nomu:

 • Rezerves zemes fondā ieskaitītais zemes gabals “Dzidrumi”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra apzīmējums: 7058-019-0073, 0,09 ha platībā. Zemesgabala kadastrālā vērtība 387,- EUR, atļautais izmantošanas veids – lauksaimniecības zeme. Nosacītā nomas maksa – 19,35 eur/gadā. Nomas līguma termiņš – 12 gadi, vai līdz brīdim, kad uz ārējo normatīvo aktu pamata tiek mainīts zemesgabala statuss. Izsoles noteikumi ŠEIT;
 • Rezerves zemes fondā ieskaitītais zemes gabals “Alīdas”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra apzīmējums: 7058-016-0227, 0,8661 ha platībā.  Zemesgabala kadastrālā vērtība 281,- EUR, atļautais izmantošanas veids – lauksaimniecības zeme. Nosacītā nomas maksa – 14,05 eur/gadā. Nomas līguma termiņš – 12 gadi, vai līdz brīdim, kad uz ārējo normatīvo aktu pamata tiek mainīts zemesgabala statuss. Izsoles noteikumi ŠEIT;
 • Rezerves zemes fondā ieskaitītais zemes gabals “Zīlītes-2”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra apzīmējums: 7058-004-0176, 6,95 ha platībā.  Zemesgabala kadastrālā vērtība 5769,- EUR, atļautais izmantošanas veids – lauksaimniecības zeme. Nosacītā nomas maksa – 288,45 eur/gadā. Nomas līguma termiņš – 12 gadi, vai līdz brīdim, kad uz ārējo normatīvo aktu pamata tiek mainīts zemesgabala statuss. Izsoles noteikumi ŠEIT.

Pretendentiem pieteikties līdz 2018.gada 12.jūlijam, iesniedzot pieteikumu Lubānas novada pašvaldībā: Tilta ielā 11, Lubānā, Lubānas novadā, LV-4830 vai elektroniski e-pasts: pasts@lubana.lv.


 Telpu "Meirānu Stacija", Meirānos, Indrānu pagastā, Lubānas novadā nomas izsoles rezultāti

Lubānas novada pašvaldības domes sēdē 28.02.2018. tika nolemts:

 1. Apstiprināt pašvaldības nomas objekta – nedzīvojamās telpas ar kopējo platību 18,8m2 nekustamā īpašumā “Meirānu Stacija”, Meirānos, Indrānu pagastā, Lubānas novadā (telpu grupas Nr.603 pēc būves kadastrālās uzmērīšanas lietas, ēkas kadastra apzīmējums 7058 016 0165 001), mutiskās izsoles rezultātus.
 2. Slēgt nomas līgumu par nomas objektu ar Pēteri Čaikovski, personas kods:xxx, par nomas maksu 8,00 euro mēnesī.

 

 Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes nomas tiesību izsoli

Lubānas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes gabala Lubānā, Lubānas novadā, kadastra apzīmējums: 7013-004-0121, 6741 m² platībā īstermiņa nomu. Zemesgabala kadastrālā vērtība 472 EUR, atļautais izmantošanas veids – lauksaimniecības zeme. Nosacītā nomas maksa – 23,60 eur/gadā. Nomas līguma termiņš – 5 gadi, vai līdz brīdim, kad uz ārējo normatīvo aktu pamata tiek mainīts zemesgabala statuss.

Pretendentiem pieteikties līdz 2018. gada 25. janvārim plkst. 12.00, iesniedzot pieteikumu Lubānas novada pašvaldībā Tilta ielā 11, Lubānā, Lubānas novadā, LV-4830, e-pasts: pasts@lubana.lv.

Izsoles noteikumi


Neapbūvētas zemes vienības “Palienas”, Meirānos, Indrānu pagastā, Lubānas novadā pirmā mutiskā izsole

Lubānas novada pašvaldība pārdod pirmajā atklātajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu - neapbūvētu zemes vienību “Palienas”, Meirānos, Indrānu pagastā, Lubānas novadā (kadastra apzīmējums 78580160229) ar platību 0,65 ha. Izsoles sākumcena ir 860,52 euro. Nodrošinājums 86 euro apmērā iesniedzams līdz pieteikuma iesniegšanas brīdim ar pārskaitījumu uz Lubānas novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000054159, bankas kontu Nr. LV64HABA0551033331460, AS “Swedbank”, kods HABALV22. Augstākās nosolītās nekustamā īpašuma cenas samaksa pilnā apmērā jāveic divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Pieteikumi jāiesniedz Lubānas novada pašvaldības kancelejā vai klientu apkalpošanas centrā personīgi vai pa pastu Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads LV-4830 līdz 2017. gada 20. decembrim plkst. 17.30. Izsole notiks 2017. gada 22. decembrī plkst. 14.00 Lubānas novada pašvaldības administrācijas ēkā, 14. kabinetā, Tilta ielā 11, Lubānā, Lubānas novadā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pieteikumu iesniegšanas vietā, kā arī pašvaldības mājaslapā www.lubana.lv. Tālrunis uzziņām par nekustamo īpašumu 64894941.

 Noteikumi


 Telpu “Meirānu stacija” Meirānos, Indrānu pagastā nomas mutiskās izsoles rezultātu apstiprināšana

Lubānas novada pašvaldības domes sēdē 30.11.2017 tika nolemts

1.     Apstiprināt pašvaldības nomas objekta – pašvaldības nekustamā īpašuma – nedzīvojamās telpas pašvaldības nekustamajā īpašumā “Meirānu Stacija”, Meirānos, Indrānu pagastā, Lubānas novadā (telpu grupas Nr. 604 pēc būves kadastrālās uzmērīšanas lietas, kadastra apzīmējums 7058 016 0165 001), mutiskās izsoles rezultātus.

2.     Slēgt nomas līgumu ar SIA “Velga”, reģ. Nr. 47102001547, par nomas maksu 26,-  EUR mēnesī


 

Nedzīvojamo telpu pašvaldības nekustamajā īpašumā “Meirānu Stacija”, Meirānos, Indrānu pagastā, nomas tiesību izsole

Lubānas novada pašvaldība, saskaņā ar 2010.gada 8. jūnija LR MK noteikumiem Nr.515 “Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem’’, paziņo par nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoli.

Nomas objekts - pašvaldības nekustamā īpašuma “Meirānu Stacija”, Meirānos, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra apzīmējums 7058 016 0165 001, telpas (telpu grupas Nr.604 pēc būves kadastrālās uzmērīšanas lietas) ar kopējo platību 63,7 m².

Telpu lietošanas mērķis – tirdzniecība, pakalpojumu sniegšana.

Nomas objekta nosacītā nomas mēneša maksa 26,00 EUR.

Maksimālais iznomāšanas termiņš – 12 (divpadsmit) gadi.

Izsoles veids – pirmā mutiskā izsole ar augšupejošu soli.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš – līdz 2017. gada 21. novembrim plkst. 12.00.

Izsole notiks 2017. gada 21. novembrī plkst. 14.00 Lubānas novada pašvaldībā, Tilta ielā 11, 10. kabinetā, Lubānā, Lubānas novadā, izsoles solis 5,00 EUR.

Izsolāmais objekts apskatāms tā atrašanās vietā, apskati iepriekš saskaņojot ar pašvaldības pārstāvi pa telefonu 64894491.

Izsoles noteikumi

Nomas līguma projekts.

Jaunākie notikumi

03
Okt
Visagala kapsēta

03
Okt
Meirānu tautas namā
Viesos saksofona virtuozs Arnis Graps Ieejas maksa 3 EUR, skolēniem 1 EUR

17
Okt
Lubānas pilsētas klubā
Folkloras kopu un etnogrāfisko ansambļu sadziedāšanās

23
Okt
Lubānā VUGD laukumā
Informācija vecākiem! 23. oktobrī no plkst. 10.00 Lubānas novada Sociālais dienests bērniem līdz 18 gadu vecumam organizē Rīgas Bērnu klīniskās slimnīcas ārstu