2019. gada 1. janvārī ir stājušies spēkā grozījumi Publisko iepirkumu likumā, paredzot, ka turpmāk pasūtītājiem, t.sk. pašvaldībām, visa informācija par iepirkumiem, ir jāizvieto tikai Elektronisko iepirkumu sistēmā.

Ir izmaiņas arī Ministru kabineta 25.09.2018. noteikumos Nr.611 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā”, kas vairs neparedz iepirkumu informācijas ievietošanu iestāžu tīmekļvietnēs. Tādējādi detalizēta informācija par Lubānas novada pašvaldības aktuālajiem iepirkumiem būs atrodama Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/306  


2021. gada iepirkumu saraksts

Iepirkuma identifikācijas numurs
Līguma priekšmets

Pieteikuma/piedāvājuma
iesniegšanas datums
Izpildītāja/piegādātāja nosaukums Līgumcena (bez PVN) Līguma izpildes termiņš

LNP 2021/10

Kokskaidu granulu iegāde Lubānas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām

28.06.2021. plkst. 10.00      

LNP 2021/9
Kokskaidu granulu iegāde Lubānas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām

26.05.2021. plkst. 14:00 Iepirkums pārtraukts 24.05.2021.
Jāprecizē tehniskā specifikācija
   

LNP 2021/8
Lubānas estrādes jumta seguma maiņa

12.05.2021. plkst. 14:00 SIA "Akvilons Z" 12120,49 2021.g.
30. jūnijs

LNP 2021/7
Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas ierīkošana Lubānas vidusskolas ēkā

30.04.2021. plkst. 14:00  SIA "MA SYSTEMS" 15918,53 2021.g.
21. augusts

LNP 2021/6
Kluba ēkas pārbūve

27.04.2021. plkst. 14:00      

LNP 2021/5 
Gājēju ietves seguma uz tilta pār Aivieksti atjaunošana

06.04.2021. plkst. 15:00  SIA "CEĻINIEKS 2010"  28111,77

2021.g.
31. augusts

LNP 2021/4
Divu ielu segumu atjaunošana Lubānā

09.04.2021. plkst. 15:00      

LNP 2021/3 
Lubānas PII "Rūķīši" telpu remonts

25.03.2021. plkst. 14:00  SIA "ArhiProf"  26444,81 2021.g.
31. jūlijs

LNP 2021/2
Cesvaines un Oskara Kalpaka ielu
seguma atjaunošana Lubānā

26.02.2021. plkst. 14:00   SIA "Valkas ceļi"  33 332,40 2021.g.
31. augusts
LNP 2021/1 
Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Lubānas novada administratīvajā teritorijā
15.02.2021. plkst. 15:00      


 2020. gada iepirkumu saraksts

Iepirkuma identifikācijas numurs
Līguma priekšmets

Pieteikuma/piedāvājuma
iesniegšanas datums
Izpildītāja/piegādātāja nosaukums Līgumcena (bez PVN) Līguma izpildes termiņš

LNP 2020/11 
Jauna traktora piegāde SIA “Lubānas KP” vajadzībām

28.10.2020. plkst.10:00  Iepirkums nenotika    

LNP 2020/10 
Vidējās klases daudzfunkciju pasažieru furgona iegāde operatīvajā līzingā

18.09.2020. plkst. 15:00  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Pilna Servisa Līzings” 22847,80
(EUR bez PVN)
 5 gadi

LNP 2020/8
Kokskaidu granulu iegāde Lubānas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām

 17.08.2020. plkst. 14:00  SIA "Akvarius"  134,20 EUR/t  30.04.2021.

LNP 2020/7
Ielu seguma atjaunošana Lubānā

27.07.2020. plkst. 10:00  Iepirkums izbeigts, netika iesniegts neviens piedāvājums    

LNP 2020/6
Lubānas vidusskolas aktu zāles  kosmētiskais remonts

 24.04.2020. plkst. 11:00  SIA "BD & C"  53 339,54   2020.g.
20. augusts

LNP 2020/5
Poliklīnikas ēkas pārbūve par kultūrizglītības iestādes ēku

 27.03.2020 plkst. 14:00 SIA "Erbauer group"  25445,38 EUR  2020.g.
31. augusts

LNP 2020/4
Latgales ielas atjaunošana Lubānā

 26.03.2020. plkst. 14.00 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Krustpils"  79658,42 EUR  4 mēneši no līguma noslēgšanas brīža

LNP 2020/2
Vidējās klases daudzfunkciju pasažieru furgona iegāde operatīvajā līzingā

 13.03.2020. plkst. 14:00 Iepirkums pārtraukts, nav pieejams finansējums ilgtermiņa saistībām    

LNP 2020/1
Gājēju ietves seguma uz tilta pār Aivieksti atjaunošana

 19.03.2020. plkst. 14:00 Iepirkums izbeigts, netika iesniegts neviens piedāvājums    

2019. gada iepirkumu saraksts

Lietotas automašīnas iegāde Lubānas novada sociālajam dienestam (pieteikumu iesniegšanas termiņš 20.12.2019. plkst. 14:00)

Degvielas iepirkums Lubānas novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām (pieteikumu iesniegšanas termiņš 12.12.2019. plkst. 14:00)

Lubānas novada Indrānu pagasta ceļu mehanizēta attīrīšana no sniega 2019./2020. gada ziemas sezonā (pieteikumu iesniegšanas termiņš 09.10.2019. plkst. 14:00)

Telpu pārbūve dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem izveidei (pieteikumu iesniegšanas termiņš 23.08.2019. plkst. 14:00)

Kokskaidu granulu piegāde Lubānas vidusskolai (pieteikumu iesniegšanas termiņš 20.08.2019. plkst. 14:00)

Meirānu stacijas jumta vienkāršota atjaunošana (pieteikumu iesniegšanas termiņš 24.07.2019. plkst. 14:00)

Barkavas ielas asfalta seguma atjaunošana (pieteikumu iesniegšanas termiņš 03.07.2019. plkst. 14:00)

Telpu pārbūve dienas  aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem izveidei ES līdzfinansēta projekta ietvaros (pieteikumu iesniegšanas termiņš 05.07.2019. plkst. 14:00)

Meirānu stacijas jumta vienkāršota atjaunošana  (pieteikumu iesniegšanas termiņš 28.06.2019. plkst. 14:00)

Kluba ēkas pārbūve  (pieteikumu iesniegšanas termiņš 26.06.2019. plkst. 15:00)

Lietotas automašīnas piegāde Lubānas novada pašvaldībai (pieteikumu iesniegšanas termiņš 18.03.2019. plkst. 14:00)

Barkavas ielas asfalta seguma atjaunošana (pieteikumu iesniegšanas termiņš 31.01.2019.)


2012.-2018. gada iepirkumu saraksts


Iepirkuma identif. numurs 
Līguma priekšmets

Paziņojuma publikācijas datums

Pieteikumu/ 
piedāvājumu iesniegšanas datums

Piegādātāja nosaukums

Līgumcena 
(bez PVN)

Līguma 
izpildes 
termiņš

LNP2018/11/ELFLA

Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu atjaunošana Lubānas novadā

Nolikums

1.pielikums- Būvdarbu apjoms

1.1. iepirkuma 1.daļa

1.2. iepirkuma 2.daļa

10.pielikums- Būvprojekts

10.1. iepirkuma 1.daļa

iepirkuma 1.daļas izmaiņas

10.2. iepirkuma 2.daļa

iepirkuma 2.daļas izmaiņas

9.pielikums- Līguma projekts

30.11.2018.

14.12.2018. plkst.14:00

Lēmums

1. daļā “Pašvaldības nozīmes koplietošanas grāvja 423721:02 pārbūve Indrānu pagastā, Lubānas novadā”: SIA "Ambergold", Reģ.Nr.44103058866

2. daļā “Pašvaldības nozīmes koplietošanas grāvju 42373:01, 42373:02, 42373:03 un 42373:04 pārbūve, Lubānas pilsētā un Indrānu pagastā, Lubānas novadā”: SIA "MTE", Reģ.Nr.45403012905

 

EUR 29995,21

 

 

 

 

 

 EUR 129857,66

 

LNP2018/10

Ielu seguma atjaunošana Lubānā

Nolikums

Tehniskās dokumentācijas rasējums Barkavas ielai Nr.1Nr.2

Tehniskās dokumentācijas rasējums Latgales ielai Nr.1Nr.2Nr.3

Tehniskās dokumentācijas rasējums Tilta ielai Nr.1

30.10.2018.

15.11.2018.

plkst.14:00

 Iepirkums pārtraukts, netika iesniegts neviens piedāvājums.    

LNP2018/9/ELFLA

Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu atjaunošana Lubānas novadā

Nolikums

1.pielikums- Būvdarbu apjoms

1.1. iepirkuma 1.daļa

1.2. iepirkuma 2.daļa

10.pielikums- Būvprojekts

10.1. iepirkuma 1.daļa

10.2. iepirkuma 2.daļa

9.pielikums- Līgums

10.10.2018.

22.10.2018.

plkst.14:00

Iepirkums pārtraukts. Abu pretendentu iesniegto finanšu piedāvājumu summas pārsniedz Publisko iepirkumu likuma 9.panta (1) daļā noteikto būvdarbu līgumcenas slieksni.

 

   

LNP2018/8

Lubānas novada Indrānu pagasta ceļu mehanizēta attīrīšana no sniega 2018./2019. gada ziemas sezonā

Nolikums

08.10.2018.

26.10.2018.

plkst.15:00

 ZS "Niedres" 

Reģ.Nr.45401016118

Lēmums

 EUR 

14 603,87

 

LNP2018/7

Iepirkums "Kokskaidu granulu piegāde Lubānas vidusskolai"

Nolikums

19.09.2018.

01.10.2018.

plkst.14:00

 SIA "Latgales Granulas"

Reģ.Nr.52403034911

Lēmums

 EUR 

22 900,00

 

LNP2018/6

Iepirkums „Siltumtrases pieslēguma un siltummezglu izbūve Lubānā”

Nolikums

Pielikums Nr.5

Pielikums Nr.6

Pielikums Nr.7

Pielikums Nr.8

13.07.2018.

24.07.2018.

plkst.14:00

 

 SIA "Siltumtehserviss", Reģ.Nr.42402005862,

Lēmums

 EUR

57 771,91

 15.10.2018.

LNP2018/5

„Būvprojekta izstrāde Lubānas kultūras nama telpu paplašināšanai Tilta ielā 14, Lubānā” 

Nolikums

Pielikums Nr.3

Pielikums Nr.4

16.06.2018.

20.07.2018.

plkst.14:00

 SIA "Ceturtais stils", Reģ.Nr.55403015621,

Lēmums

 EUR

10 491,00

 

LNP2018/4/ELFLA

„Autoceļa Jaunie kapi- Birznieki- Dambīši posma pārbūve”

Nolikums 

12.pielikums Teritorijas sadaļa Nr.1

12.pielikums Teritorijas sadaļa Nr.2

12.pielikums Teritorijas sadaļa Nr.3

3.pielikums Tehniskā specifikācija

11.pielikums Darbu apjomi

13.pielikums Tilta būvkonstrukcijas

15.pielikums Iepirkuma līguma projekts

Iepirkuma priekšmeta prasības atrodamas EIS sistēmas datu bāzē

04.06.2018.

25.06.2018.

plkst.14:00

 SIA "Ceļi un tilti"

Reģ.Nr.42403006225

Lēmums

EUR 305 408,94  30.11.2019.

LNP2018/3

Granulu apkures katla piegāde un uzstādīšana Lubānas vidusskolā LNP2018/3

Nolikums 

 24.05.2018. 04.06.2018. plkst. 14.00

 SIA "Taupi", Reģ.Nr.41203029207,

Lēmums 

 EUR

24 974,48

 

LNP2018/2

Ielu seguma atjaunošana Lubānā 

Nolikums

Tehniskās dokumentācijas rasējums Barkavas ielai Nr.1Nr.2

Tehniskās dokumentācijas rasējums Latgales ielai Nr.1; Nr.2; Nr.3

Tehniskās dokumentācijas rasējums Tilta ielai Nr.1

15.05.2018. 29.05.2018. plkst. 14.00 Iepirkums pārtraukts, netika iesniegts neviens piedāvājums.    

 LNP2018/1

Dīķu tīrīšanas darbi Lubānā 

Nolikums

 20.04.2018.  08.05.2018. plkst. 14.00 Iepirkums pārtraukts. Pretendenta iesniegtais finanšu piedāvājums pārsniedz pasūtītāja budžeta iespējas.    

 

LNP2017/5/

Lubānas novada Indrānu pagasta ceļu mehanizēta attīrīšana no sniega 2017./2018. gada ziemas sezonā.

Nolikums

 

 

17.10.2017

31.10.2017. plkst. 15.00

 SIA "BIRKE"

Lēmums

Līdz 14648,20 EUR  

LNP2017/4/

Lubānas novada Indrānu pagasta ceļu mehanizēta attīrīšana no sniega 2017./2018. gada ziemas sezonā.

Nolikums

17.10.2017

31.10.2017. plkst. 15.00

Iepirkums pārtraukts, Jāveic izmaiņas tehniskajā specifikācijā, apjomos.    

LNP2017/3/ ELFLA

 

AUTOCEĻA JAUNIE KAPI – BIRZNIEKI – DAMBĪŠI

POSMA PĀRBŪVE”

Nolikums

Darba apjomi

1. Pielikums

2. Pielikums

Plāns

Atbildes uz jautājumiem 12.10.2017

27.09.2017

11.20.2017

plkst. 14:00

 

Iepirkums pārtraukts, jo visi iesniegtie piedāvājumi pārsniedz pasūtītāja finanšu iespējas.

   

LNP2017/2

"Kapličas būvniecība Lubānas Jaunajos kapos"

Nolikums

Darba apjomi

2. pielikums

27.07.2017.

15.08.2017.

plkst. 14.00

 PS "A.A.& Būvkompānijas"

Lēmums

 78 987,04 EUR  

LNP2017/1

"Siltumenerģijas piegāde no Ozolu ielas katlu mājas Lubānā"

Nolikums

Atbildes uz jautājumiem 14.08.2016.

18.07.2017.

22.08.2017.

plkst. 14.00

 SIA “Granulu Mobilais Siltums"

Lēmums

Kopējā cena 5 apkures sezonās 519 750,00 EUR.  

LNP2016/13

"Degvielas iepirkums Lubānas novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām 2017. - 2019. gadam."

Nolikums

14.12.2016.

28.12.2016.

plkst. 14.00

A/S "VIADA Baltija"

Lēmums

 

25170,00 EUR

 

LNP2016/12

"Ražošanas ēkas un šķūņa nojaukšana"

Nolikums

6. pielikums

10.10.2016.

21.10.2016.

plkst. 14.00

SIA "CELTCOM"

Lēmums

 

15875,04 EUR

 

LNP2016/11

"Lubānas novada Indrānu pagasta ceļu uzturēšana 2016./2017. gada ziemas sezonā"

Nolikums

10.10.2016.

21.10.2016.

plkst. 15.00

Aigars Bērziņš 

Lēmums

 

4,50 EUR/km

 

LNP2016/10/LEADER

"Tautas tērpu iegāde Lubānas novada amatiermākslas kolektīviem"

Nolikums

3. pielikums

01.08.2016.

12.08.2016.

plkst. 12.00

I.U. "Māksla" 

Pēteris Čaikovskis

SIA "MUDURI"

Lēmums

3945,00 EUR

4024,60 EUR

11633,21 EUR

 

 

LNP2016/9

"Pasākumi Oskara Kalpaka kapa pieminekļa saglabāšanai"

Nolikums

21.07.2016.

01.08.2016.

plkst. 15.00

SIA "Multi Heritage"

Lēmums

 

7997,26 EUR

 

LNP2016/8

"Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Lubānas novada administratīvajā teritorijā"

Nolikums

30.06.2016.

05.08.2016.

plkst. 12.00

SIA "Pilsētvides serviss"

Lēmums

 

12,95 EUR/m3

 

LNP2016/7/ELFLA

"Projektēšanas darbi un autoruzraudzība Lubānas novada pašvaldības grants ceļa Jaunie kapi-Birznieki-Dambīši pārbūvei"

Nolikums

08.06.2016.

12.07.2016.

plkst. 14.00

IK "RK Ceļu Projektēšana"

Lēmums

 

19190,00 EUR

 

LNP2016/6/LEADER

"Multivides iekārtas piegāde Lubānas pilsētas klubam"

Nolikums

3. pielikums

30.05.2016.

10.06.2016.

plkst. 12.00

SIA "Certes.lv"

Lēmums

 

14828,08 EUR

 

LNP2016/5

"Brīvības ielas posma seguma atjaunošana Lubānā"

Nolikums

1. pielikums

2. pielikums

16.05.2016.

25.05.2016.

plkst. 15.00

SIA "Krustpils"

Lēmums

 

57970,64 EUR

 

LNP2016/4

"Oskara Kalpaka kapa pieminekļa restaurācija"

Nolikums

10.05.2016.

25.05.2016.

plkst. 15.00

Iepirkums pārtraukts.

Pretendentu iesniegtie finanšu piedāvājumi pārsniedz pasūtītāja budžeta iespējas.

   

LNP2016/3/ELFLA

"Projektēšanas darbi un autoruzraudzība Lubānas novada pašvaldības grants ceļa Jaunie kapi - Birznieki - Dambīši pārbūvei"

Nolikums

21.04.2016.

03.05.2016.

plkst. 14.00

Iepirkums pārtraukts.

Netika saņemts neviens piedāvājums

   

LNP2016/2

”Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Lubānas novada administratīvajā teritorijā”

Nolikums 

Atbildes uz jautājumiem 28.04.2016.

Grozījumi iepirkuma nolikumā

Nolikums un pielikumi grozīts 28.04.2016.

Atbildes uz jautājumiem 03.06.2016.

Paziņojums par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes atcelšanu

Paziņojums par piedāvājumu atvēršanas sanāksmi

15.04.2016.

13.06.2016. 

plkst. 15.00

 

Iepirkums pārtraukts.

Iepirkuma laikā mainīti piedāvājuma izvēles kritēriji.
   

LNP2016/1

”Maināmo paklāju nomas un servisa pakalpojumu sniegšana Lubānas novada pašvaldības vajadzībām”

Nolikums

 08.03.2016.

24.03.2016.

plkst. 12.00

SIA "Berendsen Tekstila Serviss"

Lēmums

 

2361,60 EUR

 

24 mēneši

 

LNP2015/14

"Iekšējo kanalizācijas tīklu renovācija Lubānas sociālās aprūpes centrā"

Nolikums

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

 

01.10.2015.

12.10.2015.

plkst. 15.00

 SIA "Halle B"

Lēmums

 

 8222,09 EUR

 

30.12.2015.

LNP2015/13

"Lubānas novada Indrānu pagasta ceļu uzturēšana 2015./2016. gada ziemas sezonā"

Nolikums

28.09.2015.

09.10.2015. plkst. 15.00

 SIA “Ambergold”

 

14.66 EUR par viena ceļa kilometra uzturēšanu

30.04.2016.

LNP2015/12

"Ūdens ieguves vietas atjaunošana un ūdens sagatavošana stacijas izbūve Meirānos, Lubānas novadā"

Nolikums

Tehniskais projekts - 1. pielikums

Darbu apjomi - 2. pielikums

23.09.2015.

05.10.2015.

plkst. 15.00

SIA "Siltumkomforts"

Lēmums

 

24783,50 EUR

18.12.2015.

LNP2015/11

"Ūdens ieguves vietas atjaunošana un ūdens sagatavošana stacijas izbūve Meirānos, Lubānas novadā"

Nolikums

Tehniskais projekts - 1. pielikums

Darbu apjomi - 2. pielikums

26.08.2015.

07.09.2015.

plkst. 15.00

Iepirkums pārtraukts.

Pretendentu iesniegtie finanšu piedāvājumi pārsniedz pasūtītāja budžeta iespējas.

  18.12.2015.

LNP2015/10

"Lietota mikroautobusa piegāde Lubānas vidusskolai"

Nolikums

14.08.2015.

25.08.2015.

plkst. 15.00

SIA „Sertifikācijas centrs” 

Lēmums

 7990,00 EUR

 

1 mēneša laikā no līguma noslēgšanas dienas

LNP2015/9

"Ūdens ieguves vietas atjaunošana un ūdens sagatavošana stacijas izbūve Meirānos, Lubānas novadā"

Nolikums

Tehniskais projekts - 1. pielikums

Darbu apjomi - 2. pielikums

04.08.2015. 21.08.2015. plkst. 15.00  

Iepirkums pārtraukts.

Pretendentu iesniegtie finanšu piedāvājumi pārsniedz pasūtītāja budžeta iespējas.

  30.10.2015

LNP2015/8

"Paneļu žoga uzstādīšana Lubānas jaunajos kapos"

Nolikums

30.06.2015.

13.07.2015.

plkst. 15.00

Lēmums

Līgums

 

 7834,87 EUR

1 mēneša laikā no līguma noslēgšanas dienas

LNP2015/7

„Ielu un ietvju segumu atjaunošana Lubānā”

Nolikums

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

19.06.2015.

10.07.2015.

 Lēmums

 Līgums

 77 745,47 EUR

30.09.2015.

LNP2015/6

„Žoga uzstādīšana Lubānas jaunajos kapos”

Nolikums

11.06.2015.

25.06.2015.

Iepirkums pārtraukts.

Pretendentu iesniegtie finanšu piedāvājumi pārsniedz pasūtītāja budžeta iespējas.

 

Lēmums

 

 

LNP2015/5

„Kapu teritorijas sagatavošana apbedījumu veikšanai”

Nolikums

14.05.2015.

26.05.2015.

SIA “Ambergold”

Lēmums

Līgums

6949,40 EUR

10.07.2015.

LNP2015/4

„Lietota mikroautobusa piegāde Lubānas vidusskolai”

Nolikums

06.05.2015.

01.06.2015.

Iepirkums pārtraukts

Lēmums

 

1 mēneša laikā no līguma noslēgšanas dienas

LNP2015/3

„Grāvja gultnes tīrīšana Madonas ielā Lubānā”

Nolikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

06.05.2015.

25.05.2015.

SIA “Ambergold”

Lēmums

Līgums

2410,62 EUR

31.08.2015.

LNP2015/2

„Lubānas PII „Rūķīši” mēbeļu iepirkums”

Nolikums

26.03.2015.

21.04.2015.

Lēmums

Līgums

4312.00EUR

31.07.2015.

LNP2015/1/KPFI

“Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Lubānas novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”

Nolikums

3. pielikums

23.03.2015.

07.04.2015.

Lēmums

Līgums

5720.76 EUR

27.05.2015.

Pasūtītājs patur tiesības pārtraukt iepirkuma procedūru bez rezultātiem, ja netiek piešķirts finansējums projekta realizācijai vai piešķirtais finansējums ir nepietiekams.

LNP 2014/14 

"Lubānas novada pašvaldības degvielas iepirkums 2015. - 2016. gadam" 

Nolikums

03.11.2014.

20.11.2014.

SIA "Lukoil Baltija R"

21563.00 EUR

31.12.2014.

LNP 2014/13 

"Pašvaldības ceļu uzturēšana Lubānas novada Indrānu pagastā 2014./2015. gada ziemas sezonā" 

Nolikums

21.10.2014.

03.11.2014.

PS "Road master"

14.66 EUR/km

30.04.2014.

"Dzesētavu piegāde" 

Plašāka informācija šeit

15.09.2014.

25.09.2014.

SIA "Inkomercs K"

3425.00 EUR

24.10.2014.

LNP 2014/12 

"Parketa grīdas ieklāšana Lubānas pilsētas kluba zālē" 

Nolikums

11.09.2014.

22.09.2014.

SIA "CEPLIS V.S"

6800.90 EUR

07.11.2014.

LNP 2014/11 

"Lubānas VSAC ēkas jumta nomaiņa" 

Nolikums 
2. pielikums 
3. pielikums 
3.1. pielikums

05.08.2014.

18.08.2014.

SIA "Būvrem"

44966.73 EUR

30.09.2014.

LNP 2014/10 

"Lubānas VSAC ēkas jumta nomaiņa" 

Nolikums 
2. pielikums 
3. pielikums 
4. pielikums

23.07.2014.

04.08.2014.

Iepirkums pārtraukts, pretendentu piedāvājumi pārsniedza pasūtītāja budžeta iespējas

 

 

LNP 2014/9 

"Periodiskās uzturēšanas darbi Vidzemes ielā Lubānā" 

Nolikums 
2. pielikums 
3. pielikums

06.06.2014.

30.06.2014.

SIA "Ķekava PMK"

31265.92 EUR

29.08.2014.

LNP 2014/8 

"Gājēju celiņa atjaunošana Stacijas ielā Lubānā" 

Nolikums 
2. pielikums 
3. pielikums

04.06.2014.

20.06.2014.

SIA "Ribetons ceļi"

24986.27 EUR

29.08.2014.

LNP 2014/7 

"Novadgrāvju tīrīšana Lubānas pilsētā" 

Nolikums 
2. pielikums 
3. pielikums 
4. pielikums 
5. pielikums

02.06.2014.

17.06.2014.

SIA "MTE"

10124.49 EUR

30.09.2014.

LNP 2014/6 

"Datortehnikas iepirkums Lubānas novada pašvaldības vajadzībām" 

Nolikums

29.05.2014.

18.06.2014.

Iepirkums pārtraukts, 
pretendenta piedāvātā līgumcena pārsniedz pasūtītāja budžeta iespējas

 

 

LNP 2014/5 

"Datortehnikas iepirkums Lubānas novada pašvaldības vajadzībām"

29.05.2014.

 

Iepirkums pārtraukts

 

 

LNP 2014/4 

"Lubānas estrādes labiekārtošana" 

Nolikums 
3. pielikums 
4. pielikums 
5. pielikums 
6. pielikums

09.05.2014.

21.05.2014.

SIA "Kvalitātes Centrs Būvniecībai" 

Lēmums 
Līgums

24264.03 EUR

04.07.2014.

LNP 2014/3 

"Lubānas PII "Rūķīši" mēbeļu iepirkums" 

Nolikums

07.04.2014.

24.04.2014.

SIA "Inter Rino" 

Lēmums 
Līgums

5828.10 EUR

15.08.2014.

LNP 2014/2 

"Ventilācijas sistēmas ierīkošana Lubānas vidusskolas sporta zālē" 

Nolikums 
Pielikums

19.03.2014.

31.03.2014.

SIA "Halle B" 

Lēmums 
Līgums

18234.08 EUR

30.05.2014.

LNP 2014/1 

"Pārtikas produktu piegāde Lubānas novada pašvaldības iestādēm " 

Nolikums 
Pielikums

24.02.2014.

10.03.2014.

Lēmums

 

 

LNP 2013/14 

"Pašvaldības ceļu uzturēšana Lubānas novada Indrānu pagastā 2013./2014. gada ziemas sezonā" 

Nolikums

04.11.2013.

15.11.2013.

Aigars Bērziņš

10.70 LVL/km

30.04.2014.

LNP 2013/13 

"Lubānas pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšana 2014. gadā" 

Nolikums

03.10.2013.

15.10.2013.

SIA "Lubānas KP"

4444.15 LVL

31.12.2014.

LNP 2013/12 

"Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Lubānā Vidzemes, Madonas un Dārzu ielās" 

Nolikums

30.09.2013.

11.10.2013.

SIA "Aiviekstes Energoceltnieks"

9985.99 LVL

30.11.2013.

LNP 2013/11/ELFLA 

"Mūzikas instrumentu un apskaņošanas iekārtas piegāde" 

Instrukcija

04.09.2013.

17.09.2013.

SIA "DIOGENS audio"

6093.39 LVL

14.12.2013.

LNP 2013/10 

"Lietus ūdens kanalizācijas slēgtā vada izbūve Lubānā" 

Nolikums

04.09.2013.

16.09.2013.

SIA "Hydra Baltic"

11361.57 LVL

15.11.2013.

LNP 2013/9 

"Mūzikas instrumentu un apskaņošanas iekārtas piegāde" 

Instrukcija

07.08.2013.

19.08.2013.

Iepirkums pārtraukts 02.09.2013., 
pretendenta piedāvājums pārsniedz pasūtītāja budžeta iespējas

 

 

LNP 2013/8 

"Apkures sistēmas vienkāršotā renovācija Lubānas novada sociālā dienesta ēkā, Oskara Kalpaka ielā 12" 

Nolikums

01.08.2013.

12.08.2013.

SIA "Halle B"

18000.42 LVL

15.10.2013.

LNP 2013/7/KPFI 

"KPFI projekta "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Lubānas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē "Rūķīši"" būvdarbi" 

Nolikums 
Apjomu specifikācija 
Pielikums D2 

Jautājumi par nolikumu: 

6.1. punktā ir minēts D2 pielikums. 
Nolikumā tāda nav. 

9.4. punktā ir minēts D8 pielikums. Šo pielikumu nevaram atrast. 
"pielikums D8" tekstā minēts kļūdaini

29.07.2013.

02.09.2013.

Iepirkums pārtraukts 22.08.2013., 
nav nepiecieša-mības pēc šāda iepirkuma

 

 

LNP 2013/6/KPFI 

"Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana Lubānas novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" 

Nolikums 
1. shēma 
2. shēma 
Topogrāfijas kartes

11.07.2013.

23.07.2013.

Iepirkums pārtraukts 
25.07.2013. 

pretendenta piedāvājums pārsniedz pasūtītāja budžeta iespējas

 

 

LNP 2013/5 

"Siltumsūkņa nomaiņa Lubānā, Tilta ielā 5" 

Nolikums

11.07.2013.

23.07.2013.

 

 

 

LNP 2013/4 

"Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Lubānas novadā" 

Nolikums

04.07.2013.

19.08.2013.

 

 

 

LNP 2013/3 

"Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Lubānas novadā" 

Nolikums

17.05.2013.

17.06.2013.

Iepirkums pārtraukts

 

 

LNP 2013/2 

"Lubānas PII "Rūķīši" mēbeļu iepirkums" 

Nolikums

18.03.2013.

11.04.2013.

SIA "Inter Rino"

2969.00 LVL

24.05.2013.

LNP 2013/1 

"Lubānas PII "Rūķīši" mēbeļu iepirkums" 

Nolikums

21.02.2013.

11.04.2013.

Iepirkums pārtraukts

 

 

LNP 2012/14 

"Autoskolas pakalpojumi Lubānas vidusskolas skolēniem 2013. gadā" 

Nolikums

17.12.2012.

07.01.2013.

Iepirkums pārtraukts

 

 

LNP 2012/13 

"Degvielas piegāde Lubānas novada pašvaldībai 2013. - 2014. gadā" 

Nolikums

05.12.2012.

17.12.2012.

SIA "LUKoil Baltija R" 

Lēmums

16852 LVL

 

LNP 2012/11 

"Lubānas pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšana 2013. gadā" 

Nolikums

25.10.2012.

09.11.2012.

SIA "Lubānas KP" 

Lēmums

4444.15 LVL

31.12.2013.

LNP 2012/10 

"Pašvaldības ceļu uzturēšana Lubānas novada Indrānu pagastā 2012./2013. gada ziemas sezonā" 

Nolikums

22.10.2012.

02.11.2012.

z/s "Niedres" 

Lēmums

11 Ls/km

30.04.2013.

LNP 2012/9 

"Plašizklaides pasākumu telpas vienkāršota renovācija" 

Nolikums 
Paskaidrojuma raksts 
Apjomi 
Telpu plāns 

Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem 
1 2

04.10.2012.

30.10.2012.

SIA "Perfekt Būve" 

Lēmums

16058.09 LVL

01.03.2013.

LNP 2012/8 

"Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Lubānā Meirānu un Rugāju ielās" 

Nolikums

26.07.2012.

15.08.2012.

SIA "Aiviekstes Energoceltnieks"

9817.05 LVL

10.12.2012.

LNP 2012/7 

"Lubānas novada pašvaldības administratīvās ēkas fasādes (jumta) vienkāršotā renovācija" 

Nolikums 
Jumta plāns 
Zibens- aizsardzības plāns 
Apjomi iepirkumam

17.07.2012.

30.07.2012.

SIA "Būvrem"

14833.97 LVL

25.10.2012.

LNP 2012/6 

"Strūklakas izbūve Lubānā" 


01.06.2012.

12.06.2012.

SIA "Ceļinieks 2010"

14479.97 LVL

10.08.2012.

LNP 2012/5/ESF 

"Apmācību cikls Lubānas novada pašvaldības darbiniekiem" 

Nolikums

23.05.2012.

04.06.2012.

SIA "Firma L4"

11161.00 LVL

31.01.2013.

LNP 2012/4/ESF 

"Apmācību cikls Lubānas novada pašvaldības darbiniekiem" 

Nolikums

25.04.2012.

10.05.2012.

Iepirkums pārtraukts 09.05.2012., neprecizitātes tehniskajā specifikācijā

 

 

LNP 2012/3/KPFI 

"Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana nomainot gaismas objektus Lubānā" 

Nolikums 

O. Kalpaka iela 
Stacijas iela 
Tilta iela

28.03.2012.

11.04.2012.

SIA "PhotonL Baltic"

17937.34 LVL

25.06.2012.

LNP 2012/2 

"Lubānas PII "Rūķīšī" mēbeļu iepirkums" 

Nolikums

13.03.2012.

31.05.2012.

SIA "Inter Rino"

3275.50 LVL

10.08.2012.

LNP 2012/1/KPFI 

"Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana nomainot gaismas objektus Lubānā" 

Nolikums 

O. Kalpaka iela 
Stacijas iela 
Tilta iela

27.02.2012.

12.03.2012.

Iepirkums pārtraukts