1. Par finansējuma piešķiršanu pašvaldības nozīmes koplietošanas grāvju apsekošanai un apsekošanas aktu sastādīšanai. Darbi izpildīti (SIA „Zvidze”), rēķins apmaksāts.

2. Par Madonas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāva

apstiprināšanu. Lēmums 08.01.2018. nosūtīts Madonas novada pašvaldībai.

3. Par saistošo noteikumu Nr.16 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 12.10.2017. noteikumos Nr.11 "Par kārtību, kādā Lubānas novada pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu valsts nozīmes kultūras pieminekļu saglabāšanai Lubānas novadā”” apstiprināšanu. Noteikumi publicēti 26.01.2018. „Lubānas ziņās” Nr.2(495), stājušies spēkā.

4. Par Lubānas novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja pienākumu izpildītāja iecelšanu amatā. Lēmums nosūtīts Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam.

5. Par zemesgabala zemes reformas pabeigšanai nomas tiesību izsoli. Izsole notika 25.01.2018., sagatavots lēmums par izsoles rezultātu apstiprināšanu.

6. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Ģirtam Ādminim. Lēmums nosūtīts 08.01.2018. personai uz norādīto e-pastu un deklarēto dzīvesvietu.

7. Par līdzvērtīgas dzīvojamās telpas ierādīšanu Naurim Kalniņam. 03.01.2018. noslēgts dzīvojamo telpu īres līgums.

8. Par valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai Lubānas novada

pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs pārdali. Veikti mērķdotācijas sadales

plāna grozījumi finanšu un grāmatvedības uzskaitē.

9. Par prēmijas piešķiršanu Lubānas vidusskolas un Meirānu Kalpaka pamatskolas direktoriem. Prēmijas izmaksātas.

10. Par saistošo noteikumu Nr.17„Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par pašvaldības 2017.gada budžetu”” apstiprināšanu. Veikti budžeta plāna grozījumi finanšu un grāmatvedības uzskaitē, noteikumi nosūtīti VARAM 05.01.2018.