Domes sēdes protokols Nr. 16 - 30.12.2020.                                                                                             

 

Sēdi atklāj: plkst. 14.00  

Sēde notiek: videokonferences veidā ZOOM platformā, tiek izmantota elektroniskā balsošana

Sēdi vada: Tālis Salenieks – domes priekšsēdētājs

Sēdē piedalās deputāti: Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Lana Kunce, Rudīte Kolāte Sandra Valaine, Guntis Klikučs, Laila Ozoliņa  

Sēdē nepiedalās deputāti: Ainārs Spridzēns

Uzaicināti pašvaldības administrācijas darbinieki: Ivars Bodžs – izpilddirektors; Ingrīda Logina – galvenā grāmatvede; Dace Almane  nekustamā īpašuma speciāliste; Andris Kļaviņš – juriskonsults 

Sēdi protokolē: Sandra Līcīte – kancelejas vadītāja

Darba kārtība:

  1. Par medību tiesību līguma pārslēgšanu
  2. Par zemes nomas līguma slēgšanu
  3. Par starpgabala statusa piešķiršanu un īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 70580040198
  4. Par Saistošo noteikumu Nr. 13 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2013. gada 31. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 19 „Par Lubānas novada pašvaldības pabalstiem”” apstiprināšanu
  5. Par saistošo noteikumu Nr. 14 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2020. gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam”” apstiprināšanu
  6. Par zemes “Upmalītes”, Indrānu pagastā nomas līguma grozīšanu
  7. Par Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu
  8. Par Lubānas pilsētas bibliotēkas ārējā apkalpošanas punkta slēgšanu
  9. Par Lubānas novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Lubānas Ziņas” nolikuma apstiprināšanu
  10. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu

Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks informē deputātus par domes sēžu starplaikā notikušajām aktivitātēm.

Lubānas novada Sociālā dienesta direktore Inese Lībere informē klātesošos par stāvokli Veselības un sociālās aprūpes centā, kur  izplatījies Covid-19 vīruss.          

Izpilddirektors Ivars Bodžs iepazīstina klātesošos ar sagatavoto informāciju par 2020. gada 26. novembra domes sēdes lēmumu izpildi.

1. Pielikums. Pārskats par 26.11.2020.  domes sēdes lēmumu izpildi.

 

1.§ Par medību tiesību līguma pārslēgšanu 

Ziņo: Ivars Bodžs

 Izskatot biedrības “MK Meirāni” 14.12.2020. iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 14.12.2020. ar Nr. LUB/2.07/20/36) par medību tiesību nomas līguma pārslēgšanu, tiek konstatēts: 

1) 24.03.2017. tika noslēgts Medību tiesību nomas līgums LUB/5.07.4/17/21, ar kuru pašvaldība nodeva medību tiesības biedrības “Madonas mednieku un makšķernieku biedrība” (reģ. Nr. 40008039430) mednieku kolektīvam “Meirāni” 21 pašvaldības valdījumā esošu zemes vienību, 94,1 ha kopplatībā uz laiku līdz 2029. gada 31. martam;

2) “Madonas mednieku un makšķernieku biedrība” 12.11.2020. (valdes sēdes protokols Nr. 5) ir deleģējusi biedrībai “MK Meirāni” tiesības par medību nomas līgumu slēgšanu un pārslēgšanu ar visām juridiskajām un fiziskajām personām;

3) Centrālvidzemes virsmežniecība savā 14.12.2020. vēstulē Nr. VM2.1-10/10740 ir sniegusi ziņas par medību formējumiem, kas atrodas pašvaldībai piederošajos zemesgabalos, tai skaitā par biedrību “MK Meirāni”;

4) līguma darbības laikā četras zemes vienības ir atsavinātas citām fiziskām un juridiskām personām. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, Finanšu un attīstības komitejas 2020.gada 28. decembra atzinumu (sēdes protokols Nr.12, 1.§), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Medību likuma 29.panta pirmo un otro daļu, Ministru kabineta 2014.gada 22.jūlija noteikumu Nr.421 “Medību noteikumi” 13., 14. punktu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR-8 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj: 

Pārslēgt medību tiesību nomas līgumu ar biedrību “MK Meirāni” reģ.Nr.40008296191 uz pašvaldības valdījumā esošām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 70580160040; 70580160041; 70580160042; 70580160062; 70580160081; 70580160082; 70580160088; 70580160128; 70580160137; 70580160182; 70580160205; 70580160209; 70580160252; 70580160271; 70580160274; 70580170024; 70580190075, saglabājot 24.03.2017. noslēgtā Medību tiesību nomas līguma Nr. LUB/5.07.4/17/21 ar biedrību “Madonas mednieku un makšķernieku biedrība” nosacījumus.  

 

2.§ Par zemes nomas līguma slēgšanu 

Ziņo: Ivars Bodžs

 2020. gada 7. decembrī pašvaldībā tika saņemts [..] 03.12.2020. iesniegums (reģistrēts pašvaldībā ar Nr. LUB/2.09/20/78) par pašvaldībai piekrītoša neapbūvēta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 70580040073 nomu. 07.12.2020. pašvaldības interneta vietnē www.lubana.lv publicēts informatīvais paziņojums par šīs zemes vienības iznomāšanu, nosakot pieteikšanos līdz 22.12.2020. Paziņojumā noteiktajā laikā citu pretendentu pieteikumi netika saņemti. Zemesgabala platība 0,6166 ha, kadastrālā vērtība 322 EUR. 

Pamatojoties uz 2018. gada 19. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.8. punktu, kurā teikts, ka izsoli var nerīkot, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals līdz 10 ha lauku teritorijā, kas tiek izmantots lauksaimniecībā, mežsaimniecībā vai ūdenssaimniecībā, uz termiņu ne ilgāk par sešiem gadiem, ja noteiktajā termiņā pieteicies tikai viens pretendents, Lubānas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 15 „Par Lubānas novada pašvaldībai piekrītošo vai piederošo neapbūvētu zemesgabalu nomas maksu” (apstiprināti ar Lubānas novada domes 2016. gada 30. novembra sēdes protokola Nr. 15, 8.§ lēmumu), ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (28.12.2020., protokols Nr. 12, 2.§) 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 8 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Iznomāt pašvaldībai piekrītošu neapbūvētu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 70580040073, 0,6166 ha platībā [..], personas kods: [..], slēdzot nomas līgumu uz sešiem gadiem ar gada nomas maksu 5% no īpašuma kadastrālās vērtības.  

 

3.§ Par starpgabala statusa piešķiršanu un īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 70580040198 

Ziņo: Ivars Bodžs 

Lubānas novada pašvaldībā saņemta Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas (turpmāk VZD) 2020. gada 30. novembra vēstule Nr. 2-13-V/2981 “Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu” (reģ. pašvaldībā 30.11.2020. ar Nr. LUB/2.08/20/1121). Lubānas novada dome, izvērtējot nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 70580040198, Indrānu pagastā, Lubānas novadā zemes vienības, platība - 0,18 ha, kas sastāv no vienas zemes vienības, turpmāko izmantošanu, konstatē:

1. Nekustamais īpašums ar kadastra Nr. 70580040198, 0,18 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 70580040198 nav reģistrēts zemesgrāmatā;

2. Ar 2020. gada 26.novembra VZD aktu Nr. 11-12-V/246 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 70580040198 ir iekļauta rezerves zemes fondā;

3. Saistošo noteikumu Nr. 5 "Lubānas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" (apstiprināti ar Lubānas novada domes lēmumu 25.04.2013., sēdes protokols Nr. 5, 2.§) 3.2.9.4. punktā noteikts, ka jaunveidojamo zemes vienību minimālā platība lauku teritorijās nedrīkst būt mazāka par 1 ha;

4. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.punkta “b” apakšpunkts nosaka, ka zemes starpgabals ir publiskai personai piederošs zemesgabals, kura platība lauku apvidos ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto minimālo zemesgabala platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam teritorijas plānojumam, vai kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam);

5. Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.2.punktā noteikts, ka nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nosaka, ja zemes vienībai vai zemes vienības daļai nav noteikts lietošanas mērķis.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (28.12.2020., protokols Nr. 12, 3.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj: 

1. Noteikt starpgabala statusu zemes vienībai 0,18 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7058 004 0198, Indrānu pagastā, Lubānas novadā.

2. Zemes vienībai 0,18 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 70580040198 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).

3. Starpgabalu reģistrēt zemesgrāmatā uz Lubānas novada pašvaldības vārda.

 

4.§ Par Saistošo noteikumu Nr. 13 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2013. gada 31. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 19 „Par Lubānas novada pašvaldības pabalstiem”” apstiprināšanu

Ziņo: Andris Kļaviņš 

2021. gada 1. janvārī stājas spēkā grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā (turpmāk tekstā – Likums). Grozījumi izsaka Likuma V nodaļu – Sociālā palīdzība jaunā redakcijā. Likuma 33.pants nosaka minimālo ienākumu slieksni sociālai palīdzībai (garantētais minimālais ienākumu slieksnis – turpmāk tekstā GMI, trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis). Ar grozījumiem trūcīgas mājsaimniecības statusu un GMI piešķiršanas kārtību nosaka Likums un Ministru kabineta noteikumi. Līdz 2021. gada 1.janvārim GMI apmēru nosaka pašvaldība.

Grozījumu 1.panta 40.punkts paredz jauna termina “mājsaimniecība - vairākas personas, kuras dzīvo vienā mājoklī un kopīgi sedz izdevumus, vai viena persona, kura saimnieko atsevišķi”, ieviešanu.

Likuma 33.panta trešā daļa nosaka, ka “Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni katra pašvaldība ir tiesīga noteikt ne augstāku par 436 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 305 euro pārējām personām mājsaimniecībā, bet ne zemāku par šā panta otrajā daļā noteikto trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksni”.

Ņemot vērā Likuma grozījumus, jaunu Ministra kabineta noteikumu spēkā stāšanos, ir nepieciešams veikt atbilstošus grozījumus Lubānas novada pašvaldības 2013. gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 19 „Par Lubānas novada pašvaldības pabalstiem”, tai skaitā nosakot maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Lubānas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Lai uzlabotu sociālās palīdzības atbalstu Lubānas novada pašvaldības iedzīvotājiem, ir nepieciešams pārskatīt sociālo pabalstu apmērus, lai atbilstoši pielāgotu ekonomiskajai situācijai.

Ņemot vērā Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma grozījumus, kas stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī, likumu ”Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu, 15.panta pirmās daļas 7.punktu, ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdes atzinumu (22.12.2020., protokols Nr.11, 4.§) un Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (28.12.2020., protokols Nr.12, 4.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 8 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1. Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 13 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2013. gada 31. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 19 „Par Lubānas novada pašvaldības pabalstiem”” .

2. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

3. Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinuma saņemšanas un, ja tajā nav izteikti iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu vai pašvaldībai likumā noteiktajā termiņā atzinums nav nosūtīts, saistošos noteikumus publicēt informatīvajā izdevumā “Lubānas Ziņas”.

 2. Pielikums. Saistošie noteikumi Nr. 13 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2013. gada 31. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 19 „Par Lubānas novada pašvaldības pabalstiem”” un paskaidrojuma raksts.

 

5.§ Par saistošo noteikumu Nr. 14 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2020. gada 29. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam”” apstiprināšanu

Ziņo: Ingrīda Logina 

Sakarā ar saņemtajiem Izglītības un zinātnes ministrijas transfertiem piemaksām pedagogiem par attālinātā mācību procesa nodrošināšanu, Nacionālā Kultūras centra transfertiem Lubānas Mākslas skolas pedagogu darba samaksas paaugstināšanai, Nodarbinātības Valsts aģentūras finansējumu nodarbinātības pasākumiem, nepieciešamību palielināt izdevumu plānu pašvaldības aizņēmumu procentu maksājumiem un sadarbībā ar Vidzemes plānošanas reģiona īstenotajiem deinstitucionalizācijas pasākumiem, kā arī veicamajām izmaiņām atsevišķu iestāžu 2020. gada ieņēmumu/izdevumu tāmēs atbilstoši izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta 1.punktu un pašvaldībā noteikto Budžeta sagatavošanas, izskatīšanas, apstiprināšanas un izpildes kārtību, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (28.12.2020. protokols Nr. 12, 5.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 8 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1. Veikt grozījumus pašvaldības 2020. gada budžetā un apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 14 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2020. gada 29. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam”” saskaņā ar pielikumu.

2. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 46.pantam:

2.1. Saistošos noteikumus Nr. 14 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2020. gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai;

2.2. Saistošie noteikumi Nr. 14 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2020. gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie publicējami pašvaldības mājaslapā internetā.

3. Pielikums. Saistošie noteikumi Nr. 14; 29.01.2020. saistošo noteikumu Nr. 1 “Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam” 1., 2., 3. pielikums 30.12.2020. Saistošo noteikumu Nr. 14 redakcijā.

 

6.§ Par zemes “Upmalītes”, Indrānu pagastā nomas līguma grozīšanu

Ziņo: Dace Almane

 Lubānas novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) 2020. gada 15. decembrī saņemts [..], personas kods: [..], iesniegums par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu (pašvaldības reģistrācijas Nr. LUB/2.09/20/87), kurā lūgts pagarināt 2015. gada 4. decembra Valsts rezerves zemes fonda zemes nomas līgumu  Nr. 8, par zemes “Upmalītes”, Indrānu pagastā nomu līdz 2025. gada 31. decembrim.

Starp Pašvaldību un [..] noslēgts Valsts rezerves zemes fonda zemes nomas līgums par īpašumu “Upmalītes” ar kopējo platību 2,5 ha, kadastra apzīmējums 7058 006 0079 līdz 2020. gada 31. decembrim, pamatojoties uz Lubānas novada pašvaldības domes sēdes lēmumu ”Par valsts rezerves fonda zemesgabala “Upmalītes”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu” (26.11.2015., protokols Nr. 16, 8.§ ).

Atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumu Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 18. punktam,  iznomātājam, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības izlemt, vai pagarināt attiecīgā nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli) vai iznomāt nomas objektu citam nomniekam šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Nomas līgumu var pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu, izņemot gadījumu, kad nomas objektu iznomā publiskas funkcijas vai deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai, savukārt Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 61.panta pirmajā daļā noteikts, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, nekustamā īpašuma nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem.

Nomnieks labticīgi pilda 2015. gada 4. decembra zemes nomas līgumā noteiktos nomnieka pienākumus, tai skaitā, tam nav maksājumu kavējumu, kas kopā pārsniedz divu maksājumu periodu. Ievērojot minēto, 2015. gada 4. decembra zemes nomas līgums būtu pagarināms līdz 2025. gada 31. decembrim.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu un 27.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 61.panta pirmo daļu un trešo daļu, Ministru kabineta 20. februāra noteikumu Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 18., 21. un 119.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (28.12.2020., protokols Nr.12, 6.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 8 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Pagarināt 2015. gada 4. decembra zemes nomas līguma Nr. 8 par īpašumu “Upmalītes” ar kopējo platību 2,5 ha, Indrānu pagasts, Lubānas novads, kadastra apzīmējums 7058 006 0079, kas noslēgts ar [..], personas kods: [..], darbības termiņu līdz 2025. gada 31. decembrim.

 

7.§ Par Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

Noklausoties Lubānas novada pašvaldības izpilddirektora Ivara Bodža informāciju, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 13. un 27.punktu, ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas (22.12.2020.) un Finanšu un attīstības komitejas atzinumu  (28.12.2020., protokols Nr.12,8.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 8 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Apstiprināt Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un amatalgu likmju sarakstu. 

4. Pielikums. Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un amatalgu likmju saraksts.

 

8.§ Par Lubānas pilsētas bibliotēkas ārējā apkalpošanas punkta slēgšanu

Ziņo: Ivars Bodžs 

Izskatot Lubānas pilsētas bibliotēkas vadītājas Ingunas Kaņepones 10.12.2020. iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 10.12.2020. ar Nr. LUB/2.08/20/1169) par saskaņojuma saņemšanu bibliotēkas ārējā apkalpošanas punkta “Baloži” slēgšanai, tiek konstatēts:

1) Lubānas pilsētas bibliotēkas ārējās apkalpošanas punkts “Baloži” tika izveidots 2010. gadā, reorganizējot Indrānu bibliotēku;

2) ja pēdējo trīs gadu laikā lasītāju skaits ir konstants 10-11, tad apmeklētība un literatūras izsniegumu skaits samazinās, 2020. gadā – 75;

3) ārējā apkalpošanas punktā reģistrētie lietotāji apmeklē arī Lubānas pilsētas bibliotēku, kas atrodas 7,5 km attālumā no “Baložiem”;

4) punkta uzturēšanas izdevumi 2020. gadā ir vairāk kā 4,5 tūkstoši eiro;

5) Bibliotēku likuma 16. panta pirmās daļas 2. punktā noteikts, ka bibliotēkai ir tiesības nolikumā noteiktajā kārtībā veidot bibliotēkas struktūru, atvērt nodaļas un filiāles.

Lubānas pilsētas bibliotēkas vadītāja Inguna Kaņepone informē, ka plāno ieviest mājapkalpošanas pakalpojumu pēc pieprasījuma vienu reizi mēnesī. Daudzi bibliotēkas ārējā apkalpošanas punkta “Baloži” lasītāji ir mobili un atbrauc uz bibliotēku Lubānā. Pie tiem, kuriem ir problēma nokļūt līdz bibliotēkai, varētu aizbraukt bibliotekārs.

Izpilddirektors Ivars Bodžs: -Šāds pakalpojums noteikti jāņem vērā, sastādot bibliotēkas budžetu 2021. gadam.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 2020. gada 22. decembra atzinumu (sēdes protokols Nr. 11, 1.§),  pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 8 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1. Piekrist Lubānas pilsētas bibliotēkas ārējā apkalpošanas punkta “Baloži” slēgšanai.

2. Līdz 2021. gada 20. janvārim sagatavot pašvaldības īpašumā esošās ēkas “Baloži” Indrānos, Indrānu pagasts turpmākās izmantošanas priekšlikumus.

 

9.§ Par Lubānas novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Lubānas Ziņas” nolikuma apstiprināšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

Lai noteiktu Lubānas novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Lubānas Ziņas” izdošanas mērķi un kārtību, publicējamo un nepublicējamo informāciju, tās ievietošanas kārtību un organizatorisko struktūru, ir izstrādāts informatīvā izdevuma nolikums.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, 41. panta pirmās daļas 2. punktu, ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 22.12.2020. atzinumu (protokols Nr.11, 2.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 8 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Lubānas Ziņas” nolikumu.

5. Pielikums. Nolikums Nr. 3 Lubānas novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Lubānas Ziņas” nolikums.

 

10.§ Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu

Ziņo: Andris Kļaviņš

Lubānas novada pašvaldības dome izskata administratīvo lietu, kas ierosināta uz  fiziskas personas [..], deklarētā dzīvesvieta [..], Lubāna, Lubānas novads, 2020.gada 9.oktobra iesnieguma pamata (reģ. pašvaldībā 09.10.2020. ar Nr. LUB/2.10/20/455), kurā viņš lūdz anulēt deklarēto dzīvesvietu citai fiziskai personai [..], [..], Lubānā, Lubānas novadā, jo ir zudis tiesiskais pamats dzīvot norādītajā adresē.

Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 1., 3.pantu, 11.pantu, 12.panta 1.daļu, Administratīvā procesa likuma 59.panta 1 un 2.daļu, 63.panta 1.daļas 1.punktu, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas atzinumu (protokols Nr. 11, 3.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 8 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Anulēt fiziskai personai [..], personas kods: [..], deklarēto dzīvesvietu [..], Lubānā, Lubānas novadā.

6. Pielikums. Lēmums-administratīvais akts.

 

Sēde slēgta: plkst. 17.00

Sēdes vadītājs: Tālis Salenieks

Sēdi protokolēja: Sandra Līcīte

Sēdes protokols parakstīts 2021. gada 6. janvārī