Domes sēdes protokols Nr.15 - 26.11.2020.                                                                                           

 

Sēdi atklāj: plkst. 14.00

Sēde notiek: klātienē, tiek izmantota elektroniskā balsošana

Sēdi vada: Tālis Salenieks – domes priekšsēdētājs

Sēdē piedalās deputāti: Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Lana Kunce, Rudīte Kolāte Sandra Valaine, Guntis Klikučs 

Sēdē nepiedalās deputāti: Ainārs Spridzēns, Laila Ozoliņa 

Uzaicināti pašvaldības administrācijas darbinieki: Ivars Bodžs – izpilddirektors, Ingrīda Logina – galvenā grāmatvede 

Sēdi protokolē: Sandra Līcīte – kancelejas vadītāja  

Darba kārtība:

 1. Par Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Magones, Indrānu pagastā, Lubānas novadā  atsavināšanu
 2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma Vijas, Lubāna, Lubānas nov., sadalei, nosaukumu piešķiršanu un zemes lietošanas mērķu noteikšanu
 3. Par nedzīvojamo telpu “Meirānu stacija” Meirānos nomas līguma grozīšanu
 4. Par informatīvo izdevumu “Lubānas Ziņas”
 5. Par pašvaldības apbalvojuma "Lubānas novada Gada cilvēks 2020" pasniegšanas ceremoniju
 6. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu 3D printera iegādei
 7. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Krasta un Sporta ielu Lubānā segumu atjaunošanas projektēšanas darbiem
 8. Par SIA “Lubānas KP” pamatkapitāla palielināšanu
 9. Par Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu apvienotās būvvaldes 19.10.2020. Nr.BIS-BV-5.1-2020-476 lēmuma “Par atteikumu izdot būvatļauju dzīvojamās mājas pārbūvei Sporta ielā 10, Lubānā, Lubānas novadā” apstrīdēšanu
 10. Par saistošo noteikumu Nr. 12 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2020. gada 29. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam”” apstiprināšanu
 11. Par Tāļa Salenieka ievēlēšanu dalībai dabas lieguma “Lubāna Mitrājs” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupā 

Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks informē, ka sēdes darba kārtībā ir iekļauts jautājums par SIA “Lubānas KP” pamatkapitāla palielināšanu. Pamatkapitāla palielināšana, palielinot pašvaldībai piederošo kapitāla daļu skaitu, veicot ieguldījumu naudā 70 000 EUR apmērā, bija paredzēta ar mērķi - jaunas traktortehnikas un aprīkojuma iegāde. Traktortehnika un aprīkojums nepieciešams SIA “Lubānas KP” tehniskās kapacitātes stiprināšanai teritorijas  un pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbu veikšanai. Par šo jautājumu plaši tika debatēts Finanšu un attīstības komitejas sēdē. Uzskatu, ka, ņemot vērā pašreizējo situāciju valstī, kad izsludināta ārkārtējā situācija, ka tiek noteikts arvien vairāk papildus drošības pasākumu Covid-19 slimības ierobežošanai, kuru izpildei, iespējams, būs nepieciešami papildus līdzekļi no pašvaldības budžeta, tik lielu finanšu līdzekļu ieguldīšana būtu pārsteidzīga. Ierosinu darba kārtības 8.jautājumu par SIA “Lubānas KP” pamatkapitāla palielināšanu izslēgt no domes sēdes darba kārtības.

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Izslēgt no domes sēdes darba kārtības 8.jautājumu “Par SIA “Lubānas KP” pamatkapitāla palielināšanu”.  

Lubānas novada izglītības iestāžu vadītāji informē klātesošos par mācību procesa organizēšanu Lubānas vidusskolā, Meirānu Kalpaka pamatskolā un Lubānas Mākslas skolā Covid-19 izplatības laikā.

Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks informē deputātus par domes sēžu starplaikā notikušajām aktivitātēm. Šogad dāvināšanai pašvaldības iestādēm un sadarbības partneriem tiks sagatavots kalendārs-pulkstenis ar novada simboliku. 27.novembrī atkal notiks apvienojamo Madonas, Ērgļu, Cesvaines, Lubānas novadu deputātu kopsapulce.

Izpilddirektors Ivars Bodžs iepazīstina klātesošos ar sagatavoto informāciju par 2020. gada 29. oktobra domes sēdes lēmumu izpildi. 

1. Pielikums. Pārskats par 29.10.2020. domes sēdes lēmumu izpildi. 

 

1.§ Par Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Magones,   Indrānu pagastā, Lubānas novadā  atsavināšanu 

Ziņo: Ivars Bodžs 

Izskatot jautājumu par pašvaldības nekustamā īpašuma Magones atsavināšanu, tiek konstatēts: 

 1. Nekustamais īpašums Magones, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra numurs 70580010127, nostiprināts zemesgrāmatā uz Lubānas novada pašvaldības vārda (Indrānu pagasta zemesgrāmatu nodalījuma Nr. 100000605852), sastāv no vienas zemes vienības 6,78 ha platībā, kadastra apzīmējums 70580010141.
 2. Īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
 3. Zemesgabals iznomāts juridiskai personai, nomas līguma darbības termiņš - 2023. gada 31. marts. Līgums paredz iespēju pašvaldībai lauzt līgumu pirms termiņa, ja mainās zemesgabala statuss. Nomniekam ir pirmpirkuma tiesības un saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14. panta 1. punktu, tas var iegūt publiskas personas mantu par izsolē nosolīto augstāko cenu.
 4. Īpašuma atlikusī bilances vērtība 5370 EUR, kadastrālā vērtība 4869 EUR.
 5. Ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8. panta 6. punkta nosacījumus, Pašvaldība saņēmusi nekustamā īpašuma vērtētāja - SIA “Eiroeksperts” novērtējumu, saskaņā ar kuru nekustamā īpašuma iespējamā tirgus vērtība ir 12300 EUR.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un 21. panta pirmās daļas 17. punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 9. panta otro punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas sēdes (23.11.2020., protokols Nr. 11, 2.§) pozitīvo atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1. Nodot atsavināšanai Lubānas novada pašvaldības nekustamo īpašumu Magones, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra numurs 70580010127, pārdodot to izsolē.

2. Apstiprināt atsavināmā īpašuma nosacīto cenu 12300 EUR.

3. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram organizēt  īpašuma atsavināšanu. 

 

2.§ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma Vijas, Lubāna, Lubānas nov., sadalei, nosaukumu piešķiršanu un zemes lietošanas mērķu noteikšanu 

Ziņo: Dace Almane

Lubānas novada pašvaldības dome izskata SIA „NOVADMĒRNIEKS” zemes ierīkotājas Māras Marheles 2020. gada 9. novembra iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 2020. gada 9. novembrī ar Nr. LUB/2.07/20/29) par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma Vijas, Lubāna, Lubānas nov., sadalei, nosaukumu piešķiršanu, zemes lietošanas mērķu noteikšanu un konstatē, ka nav nepieciešama nekustamā īpašuma zemes ierīcības projekta pilnveidošana vai noraidīšana. 

Pamatojoties uz Ministru Kabineta 02.08.2016. noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26.punktu, 28.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu un Lubānas novada pašvaldības domes sēdes 2020. gada 30. septembra lēmumu “Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma Vijas, sadalei”, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas sēdes (23.11.2020., protokols Nr. 11, 1.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1. Apstiprināt SIA “NOVADMĒRNIEKS” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma sadalei Vijas, Lubāna, Lubānas nov. (skat. grafisko pielikumu).

2. Jaunveidotajai zemes vienībai ar plānoto kadastra apzīmējumu: 7013 005 0199, platība - 0,4690 ha, saglabāt esošo nosaukumu: “Vijas”, Lubāna, Lubānas nov., noteikt zemes lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101).

3. Jaunveidotajai zemes vienībai ar plānoto kadastra apzīmējumu: 7013 005 0200,  ar platību - 0,7896 ha, piešķirt nosaukumu: “Birzītes”, Lubāna, Lubānas nov., noteikt zemes lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101).

2. Pielikums. Lēmums-administratīvais akts un grafiskais pielikums.

 

3.§ Par nedzīvojamo telpu “Meirānu stacija” Meirānos nomas līguma grozīšanu 

Ziņo: Ivars Bodžs 

Lubānas novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) 2020. gada 19. novembrī saņemta pašnodarbinātas personas [..], reģistrācijas kods 11116611705, 2020. gada 17. novembra vēstule “Par telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu” (Pašvaldības reģistrācijas Nr. LUB/2.09/20/71), kurā lūgts pagarināt 2019. gada 17. decembra nomas līgumu par telpu 63,7 m2 platībā “Meirānu Stacija”, Meirāni, Indrānu pagasts nomu līdz 2027. gada 31. decembrim, lai varētu iesniegt projekta pieteikumu nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātā atklātā konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 16.kārtas Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.1. „Vietas ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” ietvaros. 2015. gada MK noteikumu Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" 43.3. punktā noteikts, ja nekustamo īpašumu, kurā paredzēts īstenot projektu un uzstādīt stacionāros pamatlīdzekļus, atbalsta pretendents nomā vai patapina, tad pieteikumam jāpievieno nomas vai patapinājuma līguma kopija (nomas vai patapinājuma līgums noslēgts vismaz uz septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas). 

Starp Pašvaldību un pašnodarbināto personu, pamatojoties uz Lubānas novada pašvaldības domes 28.11.2019. lēmumu “Par telpu “Meirānu Stacija”, Meirāni, Indrānu pagasts, Lubānas novads nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu” (protokols Nr. 12, 7.§), 2019. gada 17. decembrī noslēgts Nedzīvojamo telpu nomas līgums (pašvaldības reģistrācijas Nr. LUB/4.08/19/1) par nedzīvojamās telpas ar kopējo platību 63,7 m2, kura atrodas ēkā ar kadastra apzīmējumu 70580160165001 “Meirānu Stacija”, Meirāni, Indrānu pagasts, Lubānas novads nodošanu nomas lietošanā šūšanas darbnīcu izveidei līdz 2025. gada 31. decembrim. 

Atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumu Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 18. punktam,  iznomātājam, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības izlemt, vai pagarināt attiecīgā nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli) vai iznomāt nomas objektu citam nomniekam šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Nomas līgumu var pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu, izņemot gadījumu, kad nomas objektu iznomā publiskas funkcijas vai deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai, savukārt Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 61.panta pirmajā daļā noteikts, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, nekustamā īpašuma nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem. 

Nomnieks labticīgi pilda 2019. gada 17. decembra nedzīvojamo telpu nomas līgumā noteiktos nomnieka pienākumus, tai skaitā tai nav maksājumu kavējumu, kas kopā pārsniedz divu maksājumu periodu. Ievērojot minēto, 2019. gada 17. decembra nedzīvojamo telpu nomas līgums būtu pagarināms līdz 2027. gada 31. decembrim.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu un 27.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 61.panta pirmo daļu un trešo daļu, Ministru kabineta 20. februāra noteikumu Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 18., 21. un 119.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 23.11.2020. atzinumu (protokols Nr.11, 6.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Pagarināt nedzīvojamo telpu Nr. 604 ar kopējo platību 63,7 m2, kas izvietotas ēkā “Meirānu Stacija”, Meirāni, Indrānu pagasts, Lubānas novads (būves kadastra apzīmējums 7058 016 0165 001) nomas līguma Nr. LUB/4.08/19/1 ar saimnieciskās darbības veicēju, reģistrācijas kods 11116611705, darbības termiņu līdz 2027. gada 31. decembrim.

 

4.§ Par informatīvo izdevumu “Lubānas Ziņas” 

Ziņo: Ivars Bodžs 

2020. gada 5. oktobrī Saeima galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus likumā “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem”, pašvaldībām un to iestādēm liedzot dibināt un izdot masu informācijas līdzekļus. Šādi grozījumi veikti, jo politiķu ieskatā pašvaldību tiesības dibināt un izdot masu informācijas līdzekļus kropļo mediju tirgu. Likums paredz, ka pašvaldībām un to iestādēm līdz 2020. gada 31. decembrim būs jāiesniedz Uzņēmumu reģistram pieteikums par to īpašumā esošo masu informācijas līdzekļu izslēgšanu no reģistra. Savukārt, ja minētajā termiņā paziņojums par izslēgšanu no reģistra nebūs saņemts, Uzņēmumu reģistra valsts notāram būs šādi masu informācijas līdzekļi no reģistra jāizslēdz līdz 2021. gada 31. decembrim. Grozījumu mērķis ir sakārtot mediju vidi atbilstoši preses brīvības tiesiskajai izpratnei, nodalot pašvaldību informatīvās un sabiedrisko attiecību aktivitātes no mediju darbības, norādīts likumprojekta anotācijā. Laikraksts “Lubānas Ziņas” izslēgts no Uzņēmumu reģistra 2018. gada 1. oktobrī.

Savukārt 2020. gada 8. oktobrī Saeima pieņēma grozījumus likumā “Par pašvaldībām”, kas stājās spēkā 2020. gada 2. novembrī un likuma 14.1 pantā tiek noteikts, ka pašvaldība ir tiesīga izdot informatīvu izdevumu - periodisku iespiedtehnikā izdotu izdevumu, kurā tā informē vietējos iedzīvotājus par šā likuma 6. pantā noteikto funkciju izpildi, kā arī publicē šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteikto informāciju. Šā panta noteikumi attiecas arī uz informatīvā izdevuma pārpublicēšanu elektroniski.

Informatīvajā izdevumā publicē tikai šajā pantā minēto informāciju un tas ir pieejams bez maksas. Informatīvo izdevumu izdod ne biežāk kā vienu reizi mēnesī. Šis ierobežojums neattiecas uz informatīvajiem izdevumiem, kuros publicē tikai pašvaldības un tās institūciju pieņemtos tiesību aktus un to skaidrojumus. 

Pašvaldības kopējie ieņēmumi gadā par izdevuma “Lubānas Ziņas” tirdzniecību ir 1380 EUR.

Lai nodrošinātu Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. panta septītajā daļā noteikto- valsts pārvaldes pienākums ir informēt sabiedrību par savu darbību, ievērojot likuma “Par pašvaldībām 141. panta regulējumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu  komitejas 20.11.2020. atzinumu (protokols Nr.10, 3.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1. Izdot informatīvo izdevumu “Lubānas Ziņas” reizi mēnesī bez maksas.

2. Izdevuma pieejamību nodrošināt pašvaldības iestādēs / veikalos /aptiekās.

 

5.§ Par pašvaldības apbalvojuma "Lubānas novada Gada cilvēks 2020" pasniegšanas ceremoniju 

Ziņo: Tālis Salenieks 

Atsaucoties uz 2009. gada 9. decembra nolikuma Nr. 12 “Pašvaldības apbalvojums „Lubānas novada GADA cilvēks”” 5. punktu, kurā noteikts, ka apbalvojums tiek pasniegts Latvijas Republikas proklamēšanas dienas svētku pasākumā, ņemot valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, kurā ir aizliegti visi publiski pasākumi līdz 2020. gada 6. decembrim, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu  komitejas 20.11.2020. atzinumu (protokols Nr.10, 4.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Organizēt apbalvojumu „Lubānas novada Gada cilvēks” apbalvošanas ceremoniju 2021. gada pirmajā pusē. 

 

6.§ Par finanšu līdzekļu piešķiršanu 3D printera iegādei 

Ziņo: Ivars Bodžs 

Izskatot Lubānas vidusskolas direktores I. Peilānes 20.11.2020. iesniegumu Nr.1-12/29  (reģistrēts pašvaldībā 20.11.2020., Nr. LUB/2.08/20/1092) par finanšu līdzekļu piešķiršanu EUR 850.00 apmērā 3D printera iegādei, kas nepieciešams kompetencēs balstīta mācību satura apgūšanai mācību priekšmetā “Dizains un tehnoloģijas” 4. un 7.klasē, kurā skolēniem jāapgūst digitālu 3D priekšmetu modelēšana, 3D modelēšanas lietojumprogrammu lietošana, jāiepazīst 3D printera drukāšanas iespējas, tā daudzveidīgā izmantošana ražošanā,  pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2 punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 23.11.2020. atzinumu (protokols Nr.11, 3.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Piešķirt 850 EUR finansējumu no Lubānas novada pašvaldības budžeta nesadalītajiem (brīvajiem) līdzekļiem Lubānas vidusskolai 3 D printera iegādei, izdarot attiecīgus grozījumus 2020. gada pašvaldības budžetā. 

 

7.§ Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Krasta un Sporta ielu Lubānā segumu atjaunošanas projektēšanas darbiem 

Ziņo: Ivars Bodžs  

Lubānas novada Attīstības programmas 2019.-2025. gadam investīciju plānā  ir iekļauti ieguldījumi pašvaldības infrastruktūrā, tai skaitā  ielu segumu atjaunošanai Lubānas pilsētā, tai skaitā Sporta un Krasta ielā (kārtas skaitlis Nr. 23).

Plānots uzklāt asfalta segumu Krasta ielai no 0,710 km līdz 1,100 km un Sporta ielai visā garumā 500 m. Segumu atjaunošanas tehniskās dokumentācijas izstrādei, tai skaitā inženierģeotehniskajai izpētei, tehnisko noteikumu pieprasīšanai no inženierkomunikāciju turētājiem, tehnisko risinājumu seguma atjaunošanai un grafisko dokumentu sagatavošanai nepieciešami 8470 EUR.

Ņemot vērā iepriekš  minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 23.11.2020. atzinumu (protokols Nr.11, 4.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Piešķirt 8470 EUR finansējumu Krasta un Sporta ielu seguma atjaunošanas darbu tehniskās dokumentācijas izstrādei, finansējumu paredzot 2021. gada pašvaldības budžetā.  

 

8.§ Par SIA “Lubānas KP” pamatkapitāla palielināšanu 

Ziņo: Ivars Bodžs

IZSLĒGTS no sēdes darba kārtības.  

 

9.§ Par Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu apvienotās būvvaldes 19.10.2020. Nr.BIS-BV-5.1-2020-476 lēmuma “Par atteikumu izdot būvatļauju dzīvojamās mājas pārbūvei Sporta ielā 10, Lubānā, Lubānas novadā” apstrīdēšanu 

Ziņo: Ivars Bodžs 

Noklausījusies I.Bodža sniegto informāciju, pamatojoties uz Lubānas novada pašvaldības 2013. gada 25. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 5 “Lubānas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” - Lubānas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gada Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 2.29.punktu, Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 81.panta pirmo daļu, otrās daļas 3.punktu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1. Atcelt Būvvaldes lēmumu daļā (lēmuma pirmā rindkopa), kur Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu apvienotā būvvalde konstatējusi, ka Būvprojektā (lietas Nr. BIS-BL-150114-884) dzīvojamās mājas Sporta ielā 10, Lubānā, Lubānas novadā, pārbūve iecerēta, pārkāpjot iedibināto būvlaidi.

2.  Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

3. Lēmumu nosūtīt Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu apvienotajai būvvaldei izdotā Būvvaldes lēmuma pārskatīšanai.  

3. Pielikums. Lēmums-administratīvais akts un grafiskais pielikums. 

 

10.§ Par saistošo noteikumu Nr. 12 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2020. gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam”” apstiprināšanu 

Ziņo: Ingrīda Logina  

Sakarā ar saņemto ilgtermiņa aizņēmumu no Valsts kases investīciju projektam “Latgales ielas atjaunošana Lubānā” un finansējumu no Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldībā īstenotajiem deinstitucionalizācijas pasākumiem, nepieciešamību palielināt izdevumu plānu vides aizsardzības, ielu apgaismošanas un ūdenssaimniecības pasākumiem, 3- D printera iegādei Lubānas vidusskolas vajadzībām, Lubānas Mākslas skolas pedagogu darba samaksai un pašvaldības aizņēmumu procentu maksājumiem, kā arī veicamajām izmaiņām atsevišķu iestāžu un pasākumu 2020.gada ieņēmumu/izdevumu tāmēs atbilstoši izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta 1.punktu un pašvaldībā noteikto Budžeta sagatavošanas, izskatīšanas, apstiprināšanas un izpildes kārtību, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 23.11.2020. atzinumu (protokols Nr.11, 7.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1. Veikt grozījumus pašvaldības 2020. gada budžetā un apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 12 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2020. gada 29. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam””  saskaņā ar pielikumu.

2. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 46.pantam:

2.1 Saistošos noteikumus Nr. 12 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2020. gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai;

2.2. Saistošie noteikumi Nr. 12 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2020. gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie publicējami pašvaldības mājaslapā internetā.  

4.Pielikums. Saistošie noteikumi Nr. 12; 29.01.2020. saistošo noteikumu Nr. 1 “Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam” 1., 2., 3. pielikums 26.11.2020. Saistošo noteikumu Nr. 12 redakcijā.  

 

11.§ Par Tāļa Salenieka ievēlēšanu dalībai dabas lieguma “Lubāna Mitrājs” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupā 

Ziņo: Ivars Bodžs

Sakarā ar dabas lieguma “Lubāna Mitrājs” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu, atbilstoši Ministru kabineta 2007. gada 9. oktobra noteikumu Nr. 686 “Noteikumi par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību” 18. punktam, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”21. panta pirmās daļas 24. punktu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Izvirzīt darbam dabas lieguma “Lubāna Mitrājs” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupā Lubānas novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Tāli Salenieku. 

 

Sēde slēgta: plkst. 17.00 

Sēdes vadītājs: Tālis Salenieks 

Sēdi protokolēja: Sandra Līcīte 

Sēdes protokols parakstīts 02.12.2020.