Domes sēdes protokols Nr. 14 - 29.10.2020.                                                                                                           

 

Sēdi atklāj: plkst. 14.00

Sēde notiek: klātienē, tiek izmantota elektroniskā balsošana

Sēdi vada: Tālis Salenieks – domes priekšsēdētājs

Sēdē piedalās deputāti:  Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Lana Kunce, Rudīte Kolāte Sandra Valaine

Sēdē nepiedalās deputāti: Ainārs Spridzēns, Guntis Klikučs, Laila Ozoliņa

Uzaicināti pašvaldības administrācijas darbinieki: Ivars Bodžs – izpilddirektors, Ingrīda Logina – galvenā grāmatvede

Sēdi protokolē:  Sandra Līcīte – kancelejas vadītāja

Darba kārtība:

1. Par zemes nomas līguma slēgšanu ar I.S.

2. Par zemes nomas līguma slēgšanu ar Indrānu pagasta zemnieku saimniecību “Ceriņi”

3. Par zemes nomas līguma slēgšanu ar A.P.

4. Par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu

5. Par nekustamā īpašuma Zīlītes 2, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

6. Par nekustamā īpašuma Līdumnieki 1, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

7. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70580020030 piekritību pašvaldībai un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Lubānas novada pašvaldības vārda

8.  Par grāmatas “Lubāna. Nākamie simts” atsavināšanu

9.  Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā

10. Par papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu PII "Rūķīši" gaiteņa remontam

11. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu pašvaldības ēkas “Eglāji 1”, Indrānu pagastā dūmvada remontam

12. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu bāriņtiesas dokumentu arhivēšanai un apraksta sagatavošanai

13. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu

14. Par Meirānu Kalpaka pamatskolas likvidēšanu

15. Par pašvaldības apbalvojuma "Lubānas novada Gada cilvēks" nominācijā “Gada cilvēks savā amatā” piešķiršanu A. Stoļeram

16. Par pašvaldības apbalvojuma "Lubānas novada Gada cilvēks" nominācijā “Lauku sētas saimnieks” piešķiršanu A. Martišonokai

17. Par pašvaldības apbalvojuma "Lubānas novada Gada cilvēks" nominācijā “Mūža ieguldījums” piešķiršanu I. Mālniecei

18. Par pašvaldības apbalvojuma "Lubānas novada Gada cilvēks" nominācijā “Mūža ieguldījums” piešķiršanu M. Ločmelei

19. Par pašvaldības apbalvojuma "Lubānas novada Gada cilvēks" nominācijā “Mūža ieguldījums” piešķiršanu G. Cīrulei

20. Par pašvaldības apbalvojuma "Lubānas novada Gada cilvēks" nominācijā “Mūža ieguldījums” piešķiršanu A. Petrovskai

21. Par pašvaldības apbalvojuma "Lubānas novada Gada cilvēks" nominācijā “Mūža ieguldījums” piešķiršanu I. Kozlovai

22. Par pašvaldības apbalvojuma "Lubānas novada Gada cilvēks" nominācijā “Gada cilvēks sportā” piešķiršanu biedrībai “Disku golfs Lettes”

23. Par Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu apvienības Mājturības un tehnoloģiju skolotāju metodiskās apvienības vadītāja izvirzīšanu

24. Par saistošo noteikumu Nr. 10 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2020. gada 29. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam”” apstiprināšanu

25. Par saistošo noteikumu Nr. 11 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019. gada 28. marta saistošajos noteikumos Nr. 4 „Par sociālajiem pakalpojumiem Lubānas novadā”” apstiprināšanu

26. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 1 Oskara Kalpaka ielā 25, Lubānā, Lubānas novadā  izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

Lubānas novada izglītības iestāžu vadītāji informē klātesošos par mācību procesa organizēšanu Lubānas vidusskolā, Meirānu Kalpaka pamatskolā un Lubānas Mākslas skolā Covid-19 izplatības laikā.

Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks informē deputātus par domes sēžu starplaikā notikušajām aktivitātēm. Ir saņemta ziņa no izdevniecības “Jumava”, ka grāmata “Lubāna. Nākamie simts” ir iespiesta un var tikt nodota lasītājiem vērtēšanai. Šodien lemsim par grāmatas atsavināšanas cenu, kas plānota 6,60 euro un grāmatas tirdzniecības vietām. Grāmata izdota 1200 eksemplāros. 300 eksemplārus no tiem plānots dāvināt grāmatas redkolēģijai, stāstu autoriem, iedzīvotājiem un citām iesaistītām personām par ieguldījumu grāmatas tapšanā un izdošanā. Tāpat grāmata tiks izsniegta novada bibliotēkām un citām pašvaldības iestādēm.

Kultūras darba speciāliste Ilze Kraukle informē par plānotajiem svētku pasākumiem 11. un 18. novembrī. Lāčplēša dienā kopīgs organizēts pasākums nenotiks. Katram interesentam visā dienas garumā būs iespēja nolikt svecītes pie Uguns altāra individuāli. Ņemot vērā pašreizējo situāciju, 18. novembra svētku pasākums - dievkalpojums notiks Lubānas ev.lut. baznīcā, ietilpības ziņā lielākajā publiski pieejamā telpā Lubānā. Par pašvaldības apbalvojuma “Lubānas novada Gada cilvēks” pasniegšanas pasākumu pagaidām konkrētu plānu vēl nav, iespējams, ka tas varētu notikt arī pēc pandēmijas uzliesmojuma beigām, piemēram, nākamā gada janvārī pilsētas svētku laikā.

Izpilddirektors Ivars Bodžs iepazīstina klātesošos ar sagatavoto informāciju par 2020. gada 29. septembra domes sēdes lēmumu izpildi. 

1. Pielikums. Pārskats par 30.09.2020. domes sēdes lēmumu izpildi.

 

1.§ Par zemes nomas līguma slēgšanu ar I.S.

Ziņo: Ivars Bodžs

2020. gada 4. septembrī pašvaldībā tika saņemts I.S., p.k.: [..], iesniegums (reģistrēts pašvaldībā ar Nr. LUB/2.09/20/38) par pašvaldībai piekrītoša neapbūvēta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 70580160274 nomu. 03.09.2020. pašvaldības interneta vietnē www.lubana.lv publicēts informatīvais paziņojums par šīs zemes vienības iznomāšanu, nosakot pieteikšanos līdz 17.09.2020. Paziņojumā noteiktajā laikā citu pretendentu pieteikumi netika saņemti. Zemesgabala platība 1,1 ha, kadastrālā vērtība 486 EUR.

Pamatojoties uz 2018. gada 19. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.8. punktu, kurā teikts, ka izsoli var nerīkot, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals līdz 10 ha lauku teritorijā, kas tiek izmantots lauksaimniecībā, mežsaimniecībā vai ūdenssaimniecībā, uz termiņu ne ilgāk par sešiem gadiem, ja noteiktajā termiņā pieteicies tikai viens pretendents, Lubānas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 15 „Par Lubānas novada pašvaldībai piekrītošo vai piederošo neapbūvētu zemesgabalu nomas maksu” (apstiprināti ar Lubānas novada domes 2016. gada 30. novembra sēdes protokola Nr. 15, 8.§ lēmumu), ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (26.10.2020.,  protokols Nr. 10, 1.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Lana Kunce, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Iznomāt pašvaldībai piekrītošu neapbūvētu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 70580160274, 1,1 ha platībā, I.S., personas kods: [..], slēdzot nomas līgumu uz sešiem gadiem ar gada nomas maksu 5 % no īpašuma kadastrālās vērtības.

 

2.§ Par zemes nomas līguma slēgšanu ar Indrānu pagasta zemnieku saimniecību “Ceriņi”

Ziņo: Ivars Bodžs 

2020. gada 14. septembrī pašvaldībā tika saņemts fiziskas personas [..] iesniegums par pašvaldībai piekrītoša neapbūvēta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 70580040089 nomu. 25.09.2020. pašvaldības interneta vietnē www.lubana.lv publicēts informatīvais paziņojums par šīs zemes vienības iznomāšanu, nosakot pieteikšanos līdz 06.10.2020. Paziņojumā noteiktajā laikā tika saņemts Indrānu pagasta zemnieku saimniecības “Ceriņi” iesniegums par šīs zemes vienības nomu, līdz ar to tika rīkota šīs zemes vienības nomas tiesību izsole. Objekta mutiska izsole tika izsludināta pašvaldības mājaslapā www.lubana.lv 2020. gada 8. oktobrī.

Atklāta mutiska izsole (izsoles noteikumi un izsoles komisija apstiprināti ar Lubānas novada pašvaldības izpilddirektora 08.10.2020. rīkojumu Nr. LUB/2.01/20/14)  notika 2020. gada 16. oktobrī plkst. 15.00 Lubānas novada pašvaldībā Tilta ielā 11, Lubānā. Izsolē augstāko nomas maksu piedāvāja pretendents - Indrānu pagasta zemnieku saimniecība “Ceriņi”, piedāvātā gada nomas maksa 402,55 EUR.

Pamatojoties uz 2018. gada 19. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, izsoles noteikumiem (apstiprināti ar 08.10.2020. izpilddirektora rīkojumu Nr. LUB/2.01/20/14), ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (26.10.2020., protokols Nr. 10, 2.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Lana Kunce, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Iznomāt pašvaldībai piekrītošu neapbūvētu zemes gabalu 3,0419 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 70580040089, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, Indrānu pagasta zemnieku saimniecībai “Ceriņi”, reģ. Nr. 45401020293, slēdzot nomas līgumu uz divpadsmit gadiem ar gada nomas maksu 402,55 EUR.

 

3.§ Par zemes nomas līguma slēgšanu ar A.P.

Ziņo: Ivars Bodžs

2020. gada 12. oktobrī pašvaldībā tika saņemts A.P., p.k.: [..], iesniegums par pašvaldībai piekrītošu neapbūvētu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumiem 70580050120 un 70580050108 nomu. Zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 70580050120 platība 1,85 ha (no tās lauksaimniecībā izmantojama 1,26 ha), kadastrālā vērtība 1536 EUR. Zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 70580050108 platība 0,903 ha, kadastrālā vērtība 588 EUR. 12.10.2020. pašvaldības interneta vietnē www.lubana.lv publicēts informatīvais paziņojums par šo zemes vienību iznomāšanu, nosakot pieteikšanos līdz 21.10.2020. Paziņojumā noteiktajā laikā citu pretendentu pieteikumi netika saņemti.

Pamatojoties uz 2018. gada 19. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.8. punktu, kurā teikts, ka izsoli var nerīkot, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals līdz 10 ha lauku teritorijā, kas tiek izmantots lauksaimniecībā, mežsaimniecībā vai ūdenssaimniecībā, uz termiņu ne ilgāk par sešiem gadiem, ja noteiktajā termiņā pieteicies tikai viens pretendents, Lubānas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 15 „Par Lubānas novada pašvaldībai piekrītošo vai piederošo neapbūvētu zemesgabalu nomas maksu” (apstiprināti ar Lubānas novada domes 2016. gada 30. novembra sēdes protokola Nr. 15, 8.§ lēmumu), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Lana Kunce, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1. Iznomāt pašvaldībai piekrītošu neapbūvētu zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 70580050120, daļu 1,26 ha platībā A.P., personas kods: [..], slēdzot nomas līgumu uz pieciem gadiem ar gada nomas maksu 5 % no iznomātās īpašuma daļas kadastrālās vērtības. 

2. Iznomāt pašvaldībai piekrītošu neapbūvētu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 70580050108, 0,903 ha platībā., ar A.P. p.k.: [..], slēdzot nomas līgumu uz pieciem gadiem ar gada nomas maksu 5 % no īpašuma kadastrālās vērtības.

 

4.§ Par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

2020. gada 8. oktobrī pašvaldības interneta vietnē www.lubana.lv tika publicēts informatīvais paziņojums par pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70130050117 Dzelzceļa ielā, Lubānā, Lubānas novadā trīs daļu (pievienotajā shēmā “Dzelzceļa iela”) izsoli, nosakot pieteikšanos līdz 15. oktobrim.

14. oktobrī pašvaldībā tika saņemts U.K., p.k.: [..], iesniegums par pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70130050117 daļas ar Nr. 3 nomu. Paziņojumā noteiktajā laikā citu pretendentu pieteikumi netika saņemti. Zemes vienības daļas platība 1300 m², kadastrālā vērtība 504,62 EUR.

Pamatojoties uz 2018. gada 19. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 44. punktu, kurā teikts, ka, ja izsolei piesakās tikai viens pretendents, izsoli atzīst par notikušu. Iznomātājs ar pretendentu slēdz nomas līgumu par nomas maksu, kas nav zemāka par iznomātāja noteikto izsoles sākuma nomas maksu, 5. punktu, kurā teikts, ka zemesgabala minimālā nomas maksa vai neapbūvēta zemesgabala apbūves tiesības minimālā maksa gadā ir 28 euro, Lubānas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 15 „Par Lubānas novada pašvaldībai piekrītošo vai piederošo neapbūvētu zemesgabalu nomas maksu” (apstiprināti ar Lubānas novada domes 2016. gada 30. novembra sēdes protokola Nr. 15, 8.§ lēmumu), ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (26.10.2020., protokols Nr. 10, 3.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Lana Kunce, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Apstiprināt izsoles rezultātus un iznomāt pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70130050117 daļu ar Nr. 3, 1300 m² platībā pievienotajā shēmā “Dzelzceļa iela” Lubānā, Lubānas novadā,  U.K, p.k.: [..], slēdzot nomas līgumu uz divpadsmit gadiem ar gada nomas maksu 28 EUR. 

2. Pielikums. Shēma “Dzelzceļa iela”.

 

5.§ Par nekustamā īpašuma Zīlītes 2, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

Ar Lubānas novada pašvaldības domes 2020. gada 30. jūlija lēmumu (protokols Nr. 11, 12.§) tika nolemts atsavināt, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli, Lubānas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Zīlītes 2, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra numurs 70580170014.

Paziņojums par nekustamā īpašuma Zīlītes 2 izsoli publicēts pašvaldības mājaslapā internetā www.lubana.lv 2020. gada 24. augustā, Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” Nr. 159 2020. gada 19. augustā, Lubānas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Lubānas Ziņas"  Nr. 10 (546) 2020. gada 28. augustā.

Atklāta mutiska izsole (izsoles noteikumi un izsoles komisija apstiprināti ar Lubānas novada pašvaldības izpilddirektora 12.08.2020. rīkojumu Nr. LUB/2.01/20/10) notika 2020. gada 22. septembrī plkst. 15.30 Lubānas novada pašvaldībā Tilta ielā 11, Lubānā. Izsolē piedalījās viens pretendents - Indrānu pagasta zemnieku saimniecība “Ceriņi”, tās pārvaldnieka A.S. personā, piedāvātā cena 14400,00 EUR.

Atbilstoši Izsoles noteikumu 5.10. apakšpunktam, ja noteiktajā reģistrācijas termiņā ir reģistrējies tikai viens izsoles dalībnieks un tas ir ieradies uz izsoli, izsoles komisija lemj par īpašuma pārdošanu vienīgajam izsoles dalībniekam par nosacīto cenu, paaugstinot to par vienu soli.

Pretendents Indrānu pagasta zemnieku saimniecība “Ceriņi” ir veicis samaksu par nekustamo īpašumu Zīlītes 2, kadastra Nr. 70580040176, ko apliecina Lubānas novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības daļas 2020. gada 20. oktobra apliecinājums (reģ. Nr. LUB/2.08/20/976).

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34. panta otro daļu, Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (26.10.2020., protokols Nr. 10, 4.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Lana Kunce, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Apstiprināt 2020. gada 22. septembrī notikušās nekustamā īpašuma Zīlītes 2, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra numurs 70580040176, kas sastāv no vienas zemes vienības 7,03 ha platībā, kadastra apzīmējums 70580040176, izsoles rezultātus un pārdot nekustamo īpašumu izsoles uzvarētājam Indrānu pagasta zemnieku saimniecībai “Ceriņi”, reģ. Nr. 45401020293 par pirkuma maksu 14400,00 EUR (četrpadsmit tūkstoši četri simti euro un 00 centi).

 

6.§ Par nekustamā īpašuma Līdumnieki 1, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

Ar Lubānas novada pašvaldības domes 2020. gada 30. jūlija lēmumu (protokols Nr. 11, 10.§) tika nolemts atsavināt, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli, Lubānas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Līdumnieki 1, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra numurs 70580170014.

Paziņojums par nekustamā īpašuma Līdumnieki 1 izsoli publicēts pašvaldības mājaslapā internetā www.lubana.lv 2020. gada 24. augustā, Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” Nr. 159 2020. gada 19. augustā, Lubānas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Lubānas Ziņas" Nr. 10 (546) 2020. gada 28. augustā.

Atklāta mutiska izsole (izsoles noteikumi un izsoles komisija apstiprināti ar Lubānas novada pašvaldības izpilddirektora 12.08.2020. rīkojumu Nr. LUB/2.01/20/10) notika 2020. gada 22. septembrī plkst. 14.30 Lubānas novada pašvaldībā Tilta ielā 11, Lubānā.  Izsolē piedalījās viens pretendents – fiziskas personas pilnvarotā persona D.M. Piedāvātā cena 5300,00 EUR.

Atbilstoši Izsoles noteikumu 5.10. apakšpunktam, ja noteiktajā reģistrācijas termiņā ir reģistrējies tikai viens izsoles dalībnieks un tas ir ieradies uz izsoli, izsoles komisija lemj par īpašuma pārdošanu vienīgajam izsoles dalībniekam par nosacīto cenu, paaugstinot to par vienu soli.

Pretendents K.M. ir veicis samaksu par nekustamo īpašumu Līdumnieki 1, kadastra Nr. 70580170014, ko apliecina Lubānas novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības daļas 2020. gada 12. oktobra apliecinājums (reģ. Nr. LUB/2.08/20/927).

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34. panta otro daļu, Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (26.10.2020., protokols Nr. 10, 5.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Lana Kunce, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Apstiprināt 2020. gada 22. septembrī notikušās nekustamā īpašuma Līdumnieki 1, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra numurs 70580170014, kas sastāv no vienas zemes vienības 3,5 ha platībā, kadastra apzīmējums 70580170014, izsoles rezultātus un pārdot nekustamo īpašumu izsoles uzvarētājam K.M., personas kods: [..], par pirkuma maksu 5300,00 EUR (pieci tūkstoši trīs simti euro un 00 centi).

 

7.§ Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70580020030 piekritību pašvaldībai un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Lubānas novada pašvaldības vārda

Ziņo: Ivars Bodžs

Izvērtējot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 70580020030 5,1 ha platībā, atbilstoši Zemes pārvaldības likuma 17. panta sestajā daļā noteiktajam, ka “šā panta pirmajā daļā minētie zemes gabali, par kuriem šā panta piektajā daļā noteiktajā termiņā pašvaldības un ministrijas Valsts zemes dienesta publicētajos rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās zemes izvērtēšanas sarakstos nav izdarījušas atzīmi par zemes gabala piederību vai piekritību pašvaldībai vai valstij, piekrīt vietējai pašvaldībai tās administratīvajā teritorijā. Lēmumu par šo zemes gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņem pašvaldība”, konstatējot šādu nosacījumu iestāšanos:

1) ir pieņemts Ministru kabineta rīkojums par zemes reformas pabeigšanu visā Lubānas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;

2) pagājis valstij un pašvaldībām noteiktais divu gadu termiņš pēc zemes reformas pabeigšanas rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību izvērtēšanai;

3) pamatojoties uz Ministru kabineta 2016. gada 29. marta noteikumu Nr. 190 “Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 8.1. apakšpunktu Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē publicēts ministriju un pašvaldības izvērtētais rezerves zemju saraksts (turpmāk – izvērtētais saraksts);

4) izvērtētajā sarakstā pie attiecīgās zemes vienības nav izdarītas atzīmes par tās piekritību vai piederību valstij vai pašvaldībai.

Pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17. panta sesto daļu, Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē publicēto ministriju un pašvaldības izvērtēto rezerves zemju sarakstu, Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (26.10.2020., protokols Nr. 10, 6.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Lana Kunce, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1. Noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 70580020030, 5,1 ha platībā piekrīt Lubānas novada pašvaldībai un ir ierakstāma zemesgrāmatā uz Lubānas novada pašvaldības vārda.

2. Veikt lēmuma 1. punktā nosauktās zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu un sagatavot visus nepieciešamos dokumentus īpašumu nostiprināšanai zemesgrāmatā.

 

8.§ Par grāmatas “Lubāna. Nākamie simts” atsavināšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

Ņemot vērā Lubānas novada iedzīvotāju interesi, Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centra 2020. gada darba plānā par godu Latvijas simtgadei iekļauta otrās grāmatas par Lubānas novadu izdošana, kā arī šim mērķim ir paredzēts finansējums pašvaldības budžetā. Grāmatas mērķis ir celt Lubānas novada iedzīvotāju pašapziņu, lepnumu par dzimtās vietas skaistumu, par Lubānas novada ievērojamiem, stipriem cilvēkiem un saglabāt vēsturiskās liecības nākamajām paaudzēm. Grāmata kalpos novada reprezentācijas vajadzībām, kā arī tiks dota iespēja interesentiem noteiktu grāmatas eksemplāru skaitu iegādāties par pašizmaksas cenu.  

Izvērtējot pieejamo informāciju, ņemot vērā to, ka grāmata izgatavota kā informatīvs un Lubānas novadu reprezentējošs poligrāfisks izdevums, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta g) apakšpunktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (26.10.2020. protokols Nr. 10, 7.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Lana Kunce, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1. Apstiprināt prezentācijas materiāla - grāmatas “Lubāna. Nākamie simts” atsavināšanas cenu atbilstoši faktiskajai pašizmaksai - 6,60 euro par eksemplāru. Atsavināšanai paredzēt 900 eksemplārus.

2. Noteikt šādas grāmatas realizācijas vietas:

2.1. Lubānas pilsētas bibliotēka - Oskara Kalpaka iela 2, Lubāna, Lubānas novads

2.2. Tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs - Oskara Kalpaka iela 4-3, Lubāna, Lubānas novads.

2.3. Meirānu bibliotēka - “Meirānu Stacija”, Meirāni, Indrānu pagasts, Lubānas novads.

 

9.§ Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā

Ziņo: Ivars Bodžs

2020. gada 30. jūnijā Lubānas novada pašvaldība saņēma fiziskas personas, deklarētā dzīvesvieta [..], Indrānu pagasts, Lubānas novads, iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā ar Nr. LUB/2.10/20/275), kurā lūdz piešķirt viņam dzīvojamo platību novada domei piederošā īpašumā. Iesniegumam pievienots 2019. gada 20. septembra patapinājuma līguma atteikums, kurā minēts, ka sakarā ar to, ka fiziskā persona nepilda divas no trim līgumā norunātajām prasībām, līgums tiek pārtraukts. Lūgts atbrīvot telpas viena mēneša laikā no paziņojuma saņemšanas brīža. Jautājumus par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā nosaka 2012. gada 28. jūnija Lubānas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 7 „Par Lubānas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”.

Noklausījusies un izvērtējusi  sniegto informāciju, pamatojoties uz Lubānas novada saistošo noteikumu Nr. 7 „Par Lubānas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 18.punktu, 23.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (26.10.2020., protokols Nr. 10, 8.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Lana Kunce, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Atzīt, ka fiziskās personas, personas kods: [..], deklarētā dzīvesvieta [..], Indrānu pagasts, Lubānas novads,  nav tiesīgs saņemt Lubānas novada pašvaldības palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā - pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšana. 

3. Pielikums. Lēmums-administratīvais akts.

 

10.§ Par papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu PII "Rūķīši" gaiteņa remontam

Ziņo: Ivars Bodžs

Izskatot pašvaldības iestādes pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” vadītājas Astrīdas Somas  iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 08.10.2020., Nr. LUB/2.08/20/908) par papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu gaiteņa remontam, ņemot vērā tirgus izpētes rezultātus un sagatavoto tāmi, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2 punktu un 2020. gada 26. oktobra Finanšu un attīstības komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr. 10, 9.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Lana Kunce, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Piešķirt papildus 4050 EUR finansējumu no Lubānas novada pašvaldības budžeta nesadalītajiem (brīvajiem) līdzekļiem bērnudārza ēkas Brīvības ielā 17, Lubānā gaiteņa remontam, izdarot attiecīgus grozījumus 2020. gada pašvaldības budžetā.

 

 11.§ Par finanšu līdzekļu piešķiršanu pašvaldības ēkas “Eglāji 1”, Indrānu pagastā dūmvada remontam

Ziņo: Ivars Bodžs

Ņemot vērā to, ka Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem izveide Lubānas novadā” ietvaros netika paredzēts ēkas dūmvada remonts, bet, veicot dienas centra sociālā pakalpojuma reģistrēšanu, ēkā “Eglāji 1”, Indrānu pagastā varētu būt problemātiski saņemt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta atzinumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2 punktu, ņemot vērā 2020. gada 26. oktobra Finanšu un attīstības komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr. 10, 10.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Lana Kunce, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Piešķirt 2536 EUR finansējumu no Lubānas novada pašvaldības budžeta nesadalītajiem (brīvajiem) līdzekļiem dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem ēkas “Eglāji 1”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā dūmvada remontam, izdarot attiecīgus grozījumus 2020. gada pašvaldības budžetā.  

 

12.§ Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

2020. gada 31. jūlijā Lubānas novada pašvaldība saņēma I.O. iesniegumu (LUB/2.10/20/328), kurā lūdz anulēt deklarēto dzīvesvietu S.L., [..], Lubānā, jo ir zudis tiesiskais pamats dzīvot norādītajā adresē. Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu tika ierosināta administratīvā lieta.

Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 1., 3.pantu, 11.pantu, 12.panta 1.daļu, Administratīvā procesa likuma 59.panta 1 un 2.daļu, 63.panta 1.daļas 1.punktu, ņemot vērā 2020.gada 26.oktobra Finanšu un attīstības komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr. 10, 14.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Lana Kunce, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Anulēt S.L., personas kods: [..], deklarēto dzīvesvietu [..], Lubānā, Lubānas novadā. 

4. Pielikums. Lēmums-administratīvais akts. 

 

13.§ Par finanšu līdzekļu piešķiršanu bāriņtiesas dokumentu arhivēšanai un apraksta sagatavošanai

Ziņo: Ivars Bodžs

Izskatot Lubānas novada bāriņtiesas priekšsēdētājas A. Vaskas  iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 26.10.2020., Nr. LUB/2.08/20/1000) par papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu pastāvīgi un ilgstoši glabājamo dokumentu arhivēšanai un aprakstu sagatavošanai par 2014.-2017. gadu, atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 6. novembra noteikumu Nr. 748 prasībām, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2 punktu, ņemot vērā 2020. gada 26. oktobra Finanšu un attīstības komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr. 10, 11.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Lana Kunce, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Piešķirt 615 EUR finansējumu no Lubānas novada pašvaldības budžeta nesadalītajiem (brīvajiem) līdzekļiem bāriņtiesas 2014.-2017. gada dokumentu arhivēšanai un aprakstu sagatavošanai, izdarot attiecīgus grozījumus 2020. gada pašvaldības budžetā. 

 

14.§ Par Meirānu Kalpaka pamatskolas likvidēšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

Pildot likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, deputāte Lana Kunce informē par interešu konfliktu un lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

Izskatot pašvaldības izpilddirektora Ivara Bodža priekšlikumu par pašvaldības izglītības iestādes “Meirānu Kalpaka pamatskola” likvidāciju, tiek konstatēts;

1) Meirānu Kalpaka pamatskolas jautājums pašvaldībā ir bijis redzeslokā straujā izglītojamo skaita samazinājuma un apvienoto klašu dēļ jau vairākus gadus. Apzinoties, cik svarīga ir skolas loma Indrānu pagasta teritorijā, jautājums vairākkārt ir ticis pārrunāts, meklēti risinājumi pamatskolas darba pilnveidei, tai skaitā Meirānu Kalpaka pamatskolas reorganizēšanu, pievienojot to Lubānas vidusskolai, kas neguva Izglītības un zinātnes ministrijas atbalstu.

2) Šobrīd pamatskolā mācās 23 skolēni un 9 pirmsskolas audzēkņi. Indrānu pagasta demogrāfiskā situācija neliecina, ka nākotnē izglītojamo skaits varētu palielināties. Mācību darbs skolā norit tikai apvienotajās klasēs. Lielā mērā tas ir par pamatu tam, ka daudzas pagastā dzīvojošās ģimenes ir izvēlējušās izglītību iegūt citās novada izglītības iestādēs.

3) Šobrīd esošais skolēnu skaits neļauj nodrošināt pilnvērtīgu skolas administrācijas un pedagogu darba apmaksu no valsts mērķdotācijas, papildus tiek piešķirts finansējums no pašvaldības budžeta - 2020. gadā 75 833 EUR. Pedagogus ir grūti nodrošināt ar optimālām slodzēm. Meirānu Kalpaka pamatskolas skolēnu skaits ir kritiski mazs, ar kādu nākotnē būs arvien grūtāk nodrošināt labu izglītības kvalitāti, sekmīgu socializācijas prasmju apgūšanu pašiem skolēniem, jaunā – kompetencēs balstītā mācību satura ieviešanu un mūsdienīgas mācību vides attīstību.

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta ceturtās daļas 5.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības likuma 23.panta otro daļu, Vispārējās izglītības likuma 7.panta otro daļu, ņemot vērā 22.10.2020. Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas atzinumu (protokols Nr. 9, 1.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 5 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1. Likvidēt Lubānas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādi “Meirānu Kalpaka pamatskola”, reģistrācijas numurs 40900015179.

2. Likvidēšanu uzsākt ar 2021. gada 18. jūniju un pabeigt līdz 2021. gada 31. jūlijam. 

 

15.§ Par pašvaldības apbalvojuma "Lubānas novada Gada cilvēks" nominācijā “Gada cilvēks savā amatā” piešķiršanu A. Stoļeram

Ziņo: Ilze Kraukle

Pamatojoties uz 2009. gada 9. decembra nolikumu Nr. 12 par pašvaldības apbalvojumu „Lubānas novada GADA cilvēks”, ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas (22.10.2020. protokols Nr. 9, 2.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Lana Kunce, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu "Lubānas novada Gada cilvēks" nominācijā „Gada cilvēks savā amatā” Andrim Stoļeram, p.k.: [..], par godprātīgu darbu kvalitatīvi un mākslinieciski augstvērtīgi nodrošinot pasākumu gaismas un skaņas māksliniecisko risinājumu, kā arī bez atlīdzības nodrošinot kino seansu norisi Lubānas pilsētas klubā.  

 

16.§ Par pašvaldības apbalvojuma "Lubānas novada Gada cilvēks" nominācijā “Lauku sētas saimnieks” piešķiršanu A. Martišonokai

Ziņo: Ilze Kraukle

Pamatojoties uz 2009. gada 9. decembra nolikumu Nr. 12 par pašvaldības apbalvojumu „Lubānas novada GADA cilvēks”, ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas (22.10.2020. protokols Nr. 9, 2.§) pozitīvo atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Lana Kunce, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu "Lubānas novada Gada cilvēks" nominācijā „Lauku sētas saimnieks” Antrai Sniedzītei Martišonokai, p.k.: [..], par ieguldījumu lauku vides sakopšanā un lauku dzīves veida popularizēšanā. 

 

17.§ Par pašvaldības apbalvojuma "Lubānas novada Gada cilvēks" nominācijā “Mūža ieguldījums” piešķiršanu I. Mālniecei

Ziņo: Ilze Kraukle

Pamatojoties uz 2009. gada 9. decembra nolikumu Nr. 12 par pašvaldības apbalvojumu „Lubānas novada GADA cilvēks”, ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas (22.10.2020. protokols Nr. 9, 2.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Lana Kunce, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu "Lubānas novada Gada cilvēks" nominācijā „Mūža ieguldījums” Lubānas Svētās Ģimenes Romas katoļu draudzes kora vadītājai, Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skolas skolotājai Inārai Mālniecei, p.k.: [..], par ilggadēju godprātīgu darbu Lubānas Svētās Ģimenes Romas katoļu draudzē, tās kora vadīšanā, par nozīmīgu ieguldījumu izglītībā un skolu jaunatnes audzināšanā un par ieguldījumu novada  amatiermākslas tradīciju stiprināšanā. 

 

18.§ Par pašvaldības apbalvojuma "Lubānas novada Gada cilvēks" nominācijā “Mūža ieguldījums” piešķiršanu M. Ločmelei

Ziņo: Ilze Kraukle 

Pildot likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, deputāts Tālis Salenieks informē par interešu konfliktu un lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

Pamatojoties uz 2009. gada 9. decembra nolikumu Nr. 12 par pašvaldības apbalvojumu „Lubānas novada GADA cilvēks”, ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas (22.10.2020. protokols Nr. 9, 2.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 5 (Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Lana Kunce, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu "Lubānas novada Gada cilvēks" nominācijā „Mūža ieguldījums” Lubānas vidusskolas skolotājai Mudītei Ločmelei, p.k.: [..], par ilggadēju godprātīgu darbu un nozīmīgu ieguldījumu izglītībā un skolu jaunatnes audzināšanā, kā arī Lubānas novada atpazīstamības veicināšanā. 

 

19.§ Par pašvaldības apbalvojuma "Lubānas novada Gada cilvēks" nominācijā “Mūža ieguldījums” piešķiršanu G. Cīrulei

Ziņo: Ilze Kraukle

Pamatojoties uz 2009. gada 9. decembra nolikumu Nr. 12 par pašvaldības apbalvojumu „Lubānas novada GADA cilvēks”, ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas (22.10.2020. protokols Nr. 9, 2.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Lana Kunce, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu "Lubānas novada Gada cilvēks" nominācijā „Mūža ieguldījums” Lubānas vidusskolas skolotājai Guntai Cīrulei, p.k.: [..], par ilggadēju godprātīgu darbu un nozīmīgu ieguldījumu izglītībā un skolu jaunatnes audzināšanā, kā arī Lubānas novada atpazīstamības veicināšanā. 

 

20.§ Par pašvaldības apbalvojuma "Lubānas novada Gada cilvēks" nominācijā “Mūža ieguldījums” piešķiršanu A. Petrovskai

Ziņo: Ilze Kraukle

Pamatojoties uz 2009. gada 9. decembra nolikumu Nr. 12 par pašvaldības apbalvojumu „Lubānas novada GADA cilvēks”, ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas (22.10.2020. protokols Nr. 9, 2.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Lana Kunce, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu "Lubānas novada Gada cilvēks" nominācijā „Mūža ieguldījums” Lubānas vidusskolas skolotājai Anitai Petrovskai, p.k.: [..], par ilggadēju godprātīgu darbu un nozīmīgu ieguldījumu izglītībā un skolu jaunatnes audzināšanā, kā arī Lubānas novada atpazīstamības veicināšanā. 

 

21.§ Par pašvaldības apbalvojuma "Lubānas novada Gada cilvēks" nominācijā “Mūža ieguldījums” piešķiršanu I. Kozlovai

Ziņo: Ilze Kraukle

Pamatojoties uz 2009. gada 9. decembra nolikumu Nr. 12 par pašvaldības apbalvojumu „Lubānas novada GADA cilvēks”, ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas (22.10.2020. protokols Nr. 9, 2.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Lana Kunce, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu "Lubānas novada Gada cilvēks" nominācijā „Mūža ieguldījums” feldšerei Irēnai Kozlovai, p.k.: [..], par ilggadēju godprātīgu darbu un ieguldījumu sava novada un tā iedzīvotāju labā. 

 

22.§ Par pašvaldības apbalvojuma "Lubānas novada Gada cilvēks" nominācijā “Gada cilvēks sportā” piešķiršanu biedrībai "Disku golfs Lettes"

Ziņo: Ilze Kraukle

Pamatojoties uz 2009. gada 9. decembra nolikumu Nr. 12 par pašvaldības apbalvojumu „Lubānas novada GADA cilvēks”, ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas (22.10.2020. protokols Nr. 9, 2.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Lana Kunce, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu "Lubānas novada Gada cilvēks" nominācijā „Gada cilvēks sportā” biedrībai “Disku golfs Lettes”, reģistrācijas Nr.40008291550, par nozīmīgu ieguldījumu sportā un novada vārda popularizēšanā. 

 

23.§ Par Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu apvienības Mājturības un tehnoloģiju skolotāju metodiskās apvienības vadītāja izvirzīšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

Pildot likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, deputāte Lana Kunce informē par interešu konfliktu un lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

Lubānas un Madonas novada pašvaldības jau vairāku gadu garumā ir veiksmīgi īstenojušas sadarbību dažādu ar izglītības jomu saistītu jautājumu risināšanā, tajā skaitā mācību priekšmetu olimpiāžu un mācību priekšmetu metodiskā darba organizēšanā. Ņemot vērā ar Madonas novada pašvaldības domes 22.09.2020. lēmumu Nr. 373 (protokols Nr. 19, 26.p.) apstiprinātā Mācību jomu un mācību priekšmetu metodisko apvienību darbības nolikuma 1.1. un 4.1. punktus, kā arī Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu apvienības (turpmāk – Novadu apvienība) Mājturības un tehnoloģiju (meitenēm un zēniem) skolotāju metodiskās apvienības dalībnieku ieteikumu, potenciālā metodiskās apvienības vadītāja izglītību, profesionalitāti, radošo aktivitāti, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24. punktu, balstoties uz Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas  atzinumu (22.10.2020., prot. Nr. 9, 3.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 5 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Lana Kunce, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Izvirzīt Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu apvienības Mājturības un tehnoloģiju skolotāju metodiskās apvienības vadītāja amatam Meirānu Kalpaka pamatskolas direktori Lanu Kunci. 

 

24.§ Par saistošo noteikumu Nr. 10 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2020. gada 29. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam”” apstiprināšanu

Ziņo: Ingrīda Logina

Sakarā ar transfertu ieņēmumiem no Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas pasākumiem un Kultūras ministrijas finansētajam projektam “Skolas soma”, nepieciešamo finansējumu dūmvada remontam dienas aprūpes centrā “Eglāji”, saņemto iesniegumu no PII “Rūķīši” vadītājas A. Somas (reģ. pašvaldībā 08.10.2020., Nr. LUB/2.08/20/908) par papildus līdzekļu pieprasījumu  pirmā stāva koridora daļas remontam un bāriņtiesas priekšsēdētājas A. Vaskas iesniegumu (reģ. pašvaldībā 26.10.2020., Nr. LUB/2.08/20/1000) par līdzekļiem bāriņtiesas arhīva dokumentu sakārtošanai, kā arī veicamajām izmaiņām Lubānas vidusskolas un Lubānas Mākslas skolas 2020. gada ieņēmumu/izdevumu tāmēs, atbilstoši izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu, likuma  „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta 1.punktu un pašvaldībā noteikto Budžeta sagatavošanas, izskatīšanas, apstiprināšanas un izpildes kārtību, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (26.10.2020. protokols Nr.10, 13.§.) pozitīvo atzinumu

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Lana Kunce, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1. Veikt grozījumus pašvaldības 2020. gada budžetā un apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 10 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2020. gada 29. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam””  saskaņā ar pielikumu.

2. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 46.pantam:

2.1 Saistošos noteikumus Nr. 10 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2020. gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai;

2.2. Saistošie noteikumi Nr. 10 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2020. gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie publicējami pašvaldības mājas lapā internetā.  

5. Pielikums. Saistošie noteikumi Nr. 10; 29.01.2020. saistošo noteikumu Nr. 1 “Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam” 1., 2., 3. pielikums 29.10.2020. Saistošo noteikumu Nr. 10 redakcijā. 

 

25.§ Par saistošo noteikumu Nr. 11 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019. gada 28. marta saistošajos noteikumos Nr. 4 „Par sociālajiem pakalpojumiem Lubānas novadā”” apstiprināšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punkts nosaka, ka “pašvaldības autonomā funkcija ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību”. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta trešās daļas nosaka, ka “kārtību, kādā saņemami pašvaldību sniegtie sociālie pakalpojumi, nosaka pašvaldību saistošajos noteikumos”.

Ņemot vērā Lubānas novada pašvaldības Sociālā dienesta ierosinājumu par sociālā pakalpojuma “Dienas aprūpes centra pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem” ieviešanu Lubānas novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu klāstā, nepieciešams veikt grozījumus Lubānas novada pašvaldības saistošajos noteikumos “Par sociālajiem pakalpojumiem Lubānas novadā”, papildinot ar apakšnodaļu, kas regulē augstākminētā pakalpojuma saņemšanas kārtību.

Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2003. gada 25. maija noteikumu Nr. 275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma  izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” 6.punktu, ņemot vērā 2020. gada 22. oktobra Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas (protokols Nr. 9, 4.§) atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Lana Kunce, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1. Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 11 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019. gada 28. marta saistošajos noteikumos Nr. 4 „Par sociālajiem pakalpojumiem Lubānas novadā””.

2. Saistošo noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

3. Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinuma saņemšanas un, ja tajā nav izteikti iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu vai pašvaldībai likumā noteiktajā termiņā atzinums nav nosūtīts, saistošos noteikumus publicēt informatīvajā izdevumā “Lubānas Ziņas”. 

6. Pielikums. Saistošie noteikumi Nr. 11. Paskaidrojuma raksts. 

 

26.§ Par dzīvokļa īpašuma Nr. 1 Oskara Kalpaka ielā 25, Lubānā, Lubānas novadā  izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

2020. gada 27. augustā Lubānas novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu “Par dzīvokļa īpašuma Nr. 1 Oskara Kalpaka ielā 25, Lubānā, Lubānas novadā, atsavināšanu izsolē” (protokols Nr. 12, 6.§), pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, ar tūlītēju samaksu, Lubānas novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Oskara Kalpaka ielā 25-1, Lubānā, Lubānas novadā, kadastra Nr. 70139000293, kas sastāv no 3-istabu dzīvokļa ar kopējo platību 58 m2, kopīpašuma 597/6610 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 70130020044001 un kopīpašuma 597/6610 domājamām daļām no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 70130020044.

Paziņojums par dzīvokļa īpašuma izsoli publicēts pašvaldības mājaslapā internetā www.lubana.lv 2020. gada 14. septembrī, Latvijas Republikas oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis 2020. gada 14. septembra laidienā Nr. 177, Lubānas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Lubānas Ziņas" 2020. gada 18. septembrī Nr. 11 (547).

Atklāta mutiska izsole (izsoles noteikumi un izsoles komisija apstiprināti ar Lubānas novada pašvaldības izpilddirektora 03.09.2020. rīkojumu Nr. LUB/2.01/20/13) notika 2020. gada 26. oktobrī plkst. 15.30 Lubānas novada pašvaldībā Tilta ielā 11, Lubānā. Izsolē piedalījās viens pretendents – fiziska persona [..], p.k.: [..], piedāvātā cena 5600,00 EUR.

Atbilstoši Izsoles noteikumu 5.9. apakšpunktam, ja noteiktajā reģistrācijas termiņā ir reģistrējies tikai viens izsoles dalībnieks un tas ir ieradies uz izsoli, izsoles komisija lemj par dzīvokļa pārdošanu vienīgajam izsoles dalībniekam par nosacīto cenu, paaugstinot to par vienu soli.

Pretendents ir veicis samaksu par dzīvokļa īpašuma Nr. 1 Oskara Kalpaka ielā 25, Lubānā, Lubānas novadā, ko apliecina Lubānas novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības daļas 2020. gada 29. oktobra apliecinājums Nr. 9. Līdz ar to saskaņā ar Izsoles noteikumu 6.2. apakšpunktu ir pamats apstiprināt dzīvokļa īpašuma izsoles rezultātus.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34. panta otro daļu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Lana Kunce, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Apstiprināt 2020. gada 26. oktobrī notikušās dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 25-1, Lubānā, Lubānas novadā, kadastra Nr. 70139000293, kas sastāv no 3-istabu dzīvokļa ar kopējo platību 58 m2, kopīpašuma 597/6610 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 70130020044001 un kopīpašuma 597/6610 domājamām daļām no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 70130020044, izsoles rezultātus un pārdot īpašumu izsoles uzvarētājam [..], p.k.: [..], par pirkuma maksu 5600,00 EUR (pieci tūkstoši seši simti euro un 00 centi). 

 

Sēde slēgta: plkst. 17.00 

Sēdes vadītājs: Tālis Salenieks 

Sēdi protokolēja: Sandra Līcīte 

Sēdes protokols parakstīts 04.11.2020.