Domes sēdes protokols Nr. 13 - 30.09.2020.                                                                                              

 

Sēdi atklāj: plkst. 14.00

Sēde notiek: klātienē, tiek izmantota elektroniskā balsošana

Sēdi vada: Tālis Salenieks – domes priekšsēdētājs

Sēdē piedalās deputāti:  Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Sandra Valaine

Sēdē nepiedalās deputāti: Ainārs Spridzēns, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa

Uzaicināti pašvaldības administrācijas darbinieki: Ivars Bodžs – izpilddirektors, Ingrīda Logina – galvenā grāmatvede, Dace Almane – nekustamā īpašuma speciāliste

Sēdi protokolē:  Sandra Līcīte – kancelejas vadītāja

Darba kārtība:  

 1. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma Vijas sadalei
 2. Par telpu Oskara Kalpaka ielā 12, Lubānā nomas maksas publiskas funkcijas vai deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai apstiprināšanu
 3. Par pirkuma - pārdevuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesību izmantotāju dzīvokļa īpašumam Lubānas ielā 10-1, Lubānā, Lubānas novadā
 4. Par papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu pasažieru furgona iegādei operatīvajā līzingā
 5. Par atļaujas publiska pasākuma rīkošanai izsniegšanu biedrībai “Motoklubs Lubāna”
 6. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Motoklubs Lubāna” motokrosa sacensību rīkošanai
 7. Par izmaksu savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem no 2020. gada 1. septembra apstiprināšanu
 8. Par specializētās automašīnas maksas pakalpojuma izcenojuma apstiprināšanu
 9. Par valsts budžeta mērķdotācijas Lubānas novada pašvaldības pamata un vispārējās izglītības iestāžu, interešu izglītības un pirmsskolas izglītības iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai sadales kārtību
 10. Par saistošo noteikumu Nr. 9 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2020. gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam”” apstiprināšanu
 11. Par nekustamā īpašuma Pūpoli, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
 12. Par nekustamā īpašuma Kreimenes, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
 13. Par piedalīšanos jaunveidojamā Madonas novada plānošanas dokumentu izstrādē

Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks informē deputātus par domes sēžu starplaikā notikušajām aktivitātēm. Septembra beigās tradicionāli notika Svecīšu vakars un Miķeļdienas gadatirgus. Šogad veiksmīgi izdevās apskaņošana Jaunajos kapos, visā teritorijā varēja dzirdēt mūziku un dievkalpojumu. Iedzīvotājiem patika un bija labas atsauksmes. Tirgus, kurš eksperimenta veidā šogad notika svētdienā, nevis Svecīšu vakara sestdienā, varēja būt gan labāk apmeklēts, gan pulcēt vairāk tirgotāju. Acīmredzot tirgus organizēšanai jābūt rūpīgākai. Nevar iztikt tikai ar kultūras programmu, šai dienai galvenais tomēr ir tirgošanās, pirkšana un pārdošana. Septembra sākumā beidzās pieteikšanās uz vakanto dienas centra vadītāja- sociālā darbinieka amata vietu. Diemžēl nepieteicās neviens pretendents. Tomēr, veicot individuālas pārrunas, vadītājs tika atrasts - Dace Valaine, kura sāks komplektēt dienas centra darbinieku kolektīvu. 22. septembrī notika 4 pašvaldības nekustamo īpašumu izsoles.  

Izpilddirektors Ivars Bodžs iepazīstina klātesošos ar sagatavoto informāciju par 2020.gada 27.augusta domes sēdes lēmumu izpildi. 

1. Pielikums Pārskats par 27.08.2020.  domes sēdes lēmumu izpildi.

 

1.§ Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma Vijas sadalei 

Ziņo: Dace Almane 

Lubānas novada pašvaldībā saņemts R.K. iesniegums (reģistrēts pašvaldībā 21.09.2020., Nr. LUB/2.09/20/40) par nekustamā īpašuma Vijas, Lubāna, Lubānas nov., zemes vienības sadalīšanu divās zemes vienībās.

Pamatojoties uz 02.08.2016. MK noteikumu Nr. 505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.2. punktu, kurā teikts, ka vietējā pašvaldība izsniedz ierosinātājam projekta izstrādes nosacījumus, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (25.09.2020. protokols Nr.9, 1.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Izsniegt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus nekustamā īpašuma Vijas, Lubāna, Lubānas nov., zemes vienības ar kadastra apzīmējumu: 7013 005 0007, sadalei. 

2. Pielikums Lēmums-administratīvais akts. Projekta izstrādes nosacījumi un sadalījuma shēma.

 

2.§ Par telpu Oskara Kalpaka ielā 12, Lubānā nomas maksas publiskas funkcijas vai deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai apstiprināšanu 

Ziņo: Ivars Bodžs 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta b) apakšpunktu, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 3. nodaļas noteikumiem un pašvaldības grāmatvedības veiktajiem aprēķiniem, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (25.09.2020. protokols Nr.9, 6.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1. Apstiprināt telpu Oskara Kalpaka ielā 12, Lubānā, Lubānas novadā, ja telpas iznomā publiskai personai vai tās iestādei, kapitālsabiedrībai vai privātpersonai publiskas funkcijas vai deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai, nomas maksu 2,50 euro/m2 mēnesī.

2. Noteikt, ka nekustamā īpašuma uzturēšanai nepieciešamo pakalpojumu - siltumenerģijas, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu, sadzīves atkritumu izvešanas un elektroenerģijas izmaksas nomnieks sedz faktisko izmaksu apmērā.

3. Pielikums Pirmā stāva nedzīvojamo telpu Oskara Kalpaka ielā 12, Lubānā nomas maksas aprēķins.

 

3.§ Par pirkuma - pārdevuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesību izmantotāju dzīvokļa īpašumam Lubānas ielā 10-1, Lubānā, Lubānas novadā 

Ziņo: Ivars Bodžs  

2020. gada 27. augustā Lubānas novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu “Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma atsavināšanu” (protokols Nr. 12, 5.§), pamatojoties uz kuru īpašuma pirmpirkuma tiesīgajai personai [..]. tika nosūtīts atsavināšanas paziņojums. 2020. gada 24. augustā starp fiziskām personām [..] un [..] noslēgta vienošanās, ka, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta ceturtās daļas 1. punktu, fiziska persona [..] iegūs īpašumā fiziskas personas [..] īrēto dzīvokli Lubānas ielā 10-1, Lubānā, Lubānas novadā. 2020. gada 10. septembrī pašvaldībā saņemts fiziskas personas [..] iesniegums izmantot pirmpirkuma tiesības un iegūt īpašumā dzīvokļa īpašumu Lubānas ielā 10-1. 

2020. gada 17. septembrī pašvaldības bankas norēķinu kontā saņemti finanšu līdzekļi 2000 EUR apmērā ar norādi “Īpašuma Lubānas iela 10-1, Lubānā, Lubānas nov. atsavināšana”. 2020. gada 18. septembrī pašvaldības bankas norēķinu kontā saņemti finanšu līdzekļi 2000 EUR apmērā ar norādi “Īpašuma Lubānas iela 10-1, Lubānā, Lubānas nov. atsavināšana” (grāmatvedības apliecinājums, reģistrēts 24.09.2020., Nr. LUB/2.08/20/856). E.M. uz lēmuma pieņemšanas brīdi ir nokārtoti atsavināmā dzīvokļa īpašuma nomas un nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi (nekustamā īpašuma speciālistes izziņa, reģistrēta 24.09.2020., Nr. LUB/2.08/20/855). 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (25.09.2020. protokols Nr.9, 7.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Noslēgt pirkuma-pārdevuma līgumu ar fizisku personu [..], personas kods: [..], par dzīvokļa īpašuma Lubānas ielā 10- 1, Lubānā, Lubānas nov., kadastra Nr.70139000292 pārdošanu par 4000 EUR.

 

4.§ Par papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu pasažieru furgona iegādei operatīvajā līzingā 

Ziņo: Ivars Bodžs 

Uzklausot izpilddirektora Ivara Bodža sniegto informāciju un iepazīstoties ar iepirkuma „Vidējās klases daudzfunkciju pasažieru furgona iegāde operatīvajā līzingā” (identifikācijas Nr. LNP 2020/10) dokumentāciju, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2 punktu, ņemot vērā 2020. gada 25. septembra Finanšu un attīstības komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.13, 9.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Piešķirt papildus 4877 EUR finansējumu no Lubānas novada pašvaldības budžeta nesadalītajiem (brīvajiem) līdzekļiem daudzfunkciju pasažieru furgona iegādei operatīvajā līzingā, izdarot attiecīgus grozījumus 2020. gada pašvaldības budžetā. 

 

5.§ Par atļaujas publiska pasākuma rīkošanai izsniegšanu biedrībai “Motoklubs Lubāna”

Ziņo: Ivars Bodžs

24.09.2020. pašvaldībā saņemts biedrības “Motoklubs Lubāna” valdes locekļa Sandija Klikuča iesniegums (reģistrācijas Nr. LUB/2.08/20/850) ar lūgumu atļaut rīkot publisku pasākumu - motokrosa sacensības “Zeta mopēds” Lubānas mototrasē 2020. gada 10. oktobrī. Uzklausot pasākuma organizatoru pārstāvja Gunta Klikuča sniegto informāciju, pamatojoties uz Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma 7.panta trešo daļu, ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdes (25.09.2020. protokols Nr.8, 1.§) atzinumu 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj: 

1. Izsniegt atļauju publiska pasākuma - motokrosa “Zelta mopēds” rīkošanai biedrībai “Motoklubs Lubāna”, reģ. Nr. 50008251511, 2020. gada 10. oktobrī no plkst 9.00 līdz plkst. 16.00 Lubānas mototrasē, Lubānā, Lubānas novadā. 

2. Atļauju izsniegt pēc tam, kad šā pasākuma organizators ir iesniedzis savas civiltiesiskās apdrošināšanas faktu apliecinošu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus.

 

6.§ Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Motoklubs Lubāna” motokrosa sacensību rīkošanai

Ziņo: Ivars Bodžs

Pildot likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, deputāts Guntis Klikučs informē par interešu konfliktu un lēmuma pieņemšanā nepiedalās. 

Lubānas novada pašvaldībā saņemts biedrības “Motoklubs Lubāna” iesniegums (reģistrēts 24.09.2020., Nr. LUB/2.08/20/854) par finansiālu atbalstu 686 EUR apmērā motokrosa sacensību “Zelta mopēds” organizēšanai Lubānas mototrasē 2020. gada 10. oktobrī. Finansējums nepieciešams apbalvojumu iegādei un ātrās medicīniskās palīdzības pakalpojuma nodrošināšanai. Pasākuma kopējās izmaksas 1907 EUR.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, saskaņā ar Lubānas novada pašvaldības 30.03.2017. noteikumu Nr. 3 “Par finansējuma piešķiršanas kārtību biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām” 5. punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 25.09.2020. (protokols Nr. 9, 2.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 5 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Lana Kunce, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Piešķirt biedrībai “Motoklubs Lubāna”, reģistrācijas Nr. 50008251511, finansiālu atbalstu motokrosa sacensību “Zelta mopēds” organizēšanai Lubānas mototrasē 2020. gada 10. oktobrī 686 euro no sporta pasākumiem paredzētajiem līdzekļiem, izdarot attiecīgus grozījumus pašvaldības 2020. gada budžetā.

 

7.§ Par izmaksu savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem no 2020. gada 1. septembra apstiprināšanu

Ziņo: Ingrīda Logina 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 28.06.2016. noteikumu Nr. 418 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 10. punktu, ņemot vērā audzēkņu skaita  izmaiņas uz 2020. gada 1. septembri, kā arī Finanšu un attīstības komitejas pozitīvo atzinumu (25.09.2020., protokols Nr. 9, 3.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Apstiprināt šādas izmaksas pašvaldību savstarpējiem norēķiniem Lubānas novada pašvaldības izglītības iestādēs 2020. gada septembra-decembra mēnešiem: 

euro mēnesī vienam audzēknim         

1. Lubānas vidusskolā                                                 140,69          

2. Meirānu Kalpaka pamatskolā:                                                         

- 5 un 6-gadīgo izglītošanai                                          399,98            

- pārējās pirmsskolas vecuma grupās                            446,01

- pamatskolas klasēs                                                    367,05                

 3. Pirmsskolas izglītības iestādē „Rūķīši”                               

- bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanai                     202,71            

 - pārējās pirmsskolas vecuma grupās                            289,40            

4. Pielikums Lubānas vidusskolas, Meirānu Kalpaka pamatskolas, pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” pamatbudžeta iestādes uzturēšanas ieņēmumu un izdevumu tāmes pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 2020. gada septembrī-decembrī.

 

8.§ Par specializētās automašīnas maksas pakalpojuma izcenojuma apstiprināšanu

Ziņo: Ingrīda Logina 

Ņemot vērā pašvaldības galvenās grāmatvedes Ingrīdas Loginas sagatavoto Lubānas novada Sociālā dienesta automašīnas Renault Master, reģ. Nr. MK 3624 maksas pakalpojuma aprēķinu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g)apakšpunktu un Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (25.09.2020. prot. Nr. 9, 8.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Apstiprināt Lubānas novada Sociālā dienesta specializētās automašīnas RENAULT MASTER, reģ. Nr. MK 3624 maksas pakalpojuma izcenojumu 0,50 euro par vienu nobraukuma kilometru. 

5. Pielikums Lubānas novada Sociālā dienesta automašīnas RENAULT MASTER, reģ. Nr. MK 3624 maksas pakalpojumu aprēķins.

 

9.§ Par valsts budžeta mērķdotācijas Lubānas novada pašvaldības pamata un vispārējās izglītības iestāžu, interešu izglītības un pirmsskolas izglītības iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai sadales kārtību

Ziņo: Ingrīda Logina 

Pamatojoties uz 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumu Nr. 447 „Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” un Ministru kabineta 28.08.2001. noteikumu Nr. 382 “Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība” prasībām un Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (25.09.2020. prot.Nr.9, 5.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Apstiprināt pamata un vispārējās izglītības iestāžu, interešu izglītības un pirmsskolas izglītības iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai piešķirtās mērķdotācijas sadales kārtību laika periodam no 2020. gada 1. septembra līdz 2021. gada 31. augustam.  

6. Pielikums Pedagogu atlīdzības sadales kārtība un aprēķini.

 

10.§ Par saistošo noteikumu Nr. 9 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2020. gada 29. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam”” apstiprināšanu

Ziņo: Ingrīda Logina  

Sakarā ar prognozētajām valsts budžeta mērķdotācijām vispārizglītojošo skolu un 5.-6.gadīgo audzēkņu apmācības pedagogu atlīdzībai septembra-decembra mēnešiem un priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanas projektam PuMPuRS, finansējuma pieprasījumiem no budžeta brīvajiem (nesadalītajiem) līdzekļiem ārdurvju kodu atslēgu ierīkošanai PII “Rūķīši” un papildus līdzekļiem transportlīdzekļa operatīvās nomas maksājumiem novada domes un  administrācijas vajadzībām, kā arī veicamajām izmaiņām atsevišķu ekonomiskās darbības un kultūras pasākumu 2020. gada ieņēmumu/izdevumu tāmēs, atbilstoši izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu, likuma  „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta 1.punktu un pašvaldībā noteikto Budžeta sagatavošanas, izskatīšanas, apstiprināšanas un izpildes kārtību, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (25.09.2020. protokols Nr.9, 4.§.) pozitīvo atzinumu 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1.  Veikt grozījumus pašvaldības 2020. gada budžetā un apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 9 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2020. gada 29. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam””  saskaņā ar pielikumu.

2. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 46.pantam:

2.1 Saistošos noteikumus Nr. 9 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2020. gada 29. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai;

2.2. Saistošie noteikumi Nr. 9 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2020. gada 29. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie publicējami pašvaldības mājaslapā internetā. 

7. Pielikums Saistošie noteikumi Nr. 9; 29.01.2020. saistošo noteikumu Nr. 1 “Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam” 1., 2., 3. pielikums 30.09.2020. Saistošo noteikumu Nr. 9 redakcijā.

 

11.§ Par nekustamā īpašuma Pūpoli, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

Ziņo: Ivars Bodžs  

Ar Lubānas novada pašvaldības domes 2020. gada 30. jūlija lēmumu (protokols Nr. 11, 11.§) tika nolemts atsavināt, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli, Lubānas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Pūpoli, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra numurs 70580160013.

Paziņojums par nekustamā īpašuma Pūpoli izsoli publicēts pašvaldības mājaslapā internetā www.lubana.lv 2020. gada 24. augustā, Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” Nr. 159, 2020. gada 19. augustā, Lubānas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Lubānas Ziņas" Nr. 10 (546) 2020. gada 28. augustā.

Atklāta mutiska izsole (izsoles noteikumi un izsoles komisija apstiprināti ar Lubānas novada pašvaldības izpilddirektora 12.08.2020. rīkojumu Nr. LUB/2.01/20/10) notika 2020. gada 22. septembrī plkst. 15.00 Lubānas novada pašvaldībā Tilta ielā 11, Lubānā. Izsolē piedalījās viens pretendents – [..], personas kods: [..], piedāvātā cena 5600,00 EUR.

Atbilstoši Izsoles noteikumu 5.10. apakšpunktam, ja noteiktajā reģistrācijas termiņā ir reģistrējies tikai viens izsoles dalībnieks un tas ir ieradies uz izsoli, izsoles komisija lemj par īpašuma pārdošanu vienīgajam izsoles dalībniekam par nosacīto cenu, paaugstinot to par vienu soli.

Atbilstoši Izsoles noteikumu 5.11. apakšpunktam, izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, divu nedēļu laikā no izsoles dienas jāsamaksā summa, ko veido starpība starp nosolīto summu un iemaksāto nodrošinājumu. Izsoles uzvarētājs pašvaldības norēķinu kontā 2020. gada 30. augustā iemaksāja izsoles nodrošinājumu 550 EUR apmērā un 2020. gada 28. septembrī iemaksāja atlikušo pirkuma maksas daļu 5050 EUR (pašvaldības grāmatvedības apliecinājums Nr. LUB/2.08/20/871, 29.09.2020.), līdz ar to, saskaņā ar Izsoles noteikumu 6.2. apakšpunktu, ir pamats apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles rezultātus.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34. panta otro daļu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Apstiprināt 2020. gada 22. septembrī notikušās nekustamā īpašuma Pūpoli, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra numurs 70580160013 izsoles rezultātus un pārdot nekustamo īpašumu izsoles uzvarētājam - fiziskai personai [..], personas kods: [..], par pirkuma maksu 5600,00 EUR (Pieci tūkstoši seši simti euro un 00 centi).  

 

12.§ Par nekustamā īpašuma Kreimenes, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

Ziņo: Ivars Bodžs 

Ar Lubānas novada pašvaldības domes 2020. gada 30. jūlija lēmumu (protokols Nr. 11, 9.§) tika nolemts atsavināt, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli, Lubānas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Kreimenes, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra numurs 70580040017.

Paziņojums par nekustamā īpašuma Pūpoli izsoli publicēts pašvaldības mājaslapā internetā www.lubana.lv 2020. gada 24. augustā, Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” Nr. 159 2020. gada 19. augustā, Lubānas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Lubānas Ziņas" Nr. 10 (546) 2020. gada 28. augustā.

Atklāta mutiska izsole (izsoles noteikumi un izsoles komisija apstiprināti ar Lubānas novada pašvaldības izpilddirektora 12.08.2020. rīkojumu Nr. LUB/2.01/20/10) notika 2020. gada 22. septembrī plkst. 14.00 Lubānas novada pašvaldībā Tilta ielā 11, Lubānā. Izsolē piedalījās viens pretendents – [..], personas kods: [..], piedāvātā cena 6000,00 EUR.

Atbilstoši Izsoles noteikumu 5.10. apakšpunktam, ja noteiktajā reģistrācijas termiņā ir reģistrējies tikai viens izsoles dalībnieks un tas ir ieradies uz izsoli, izsoles komisija lemj par īpašuma pārdošanu vienīgajam izsoles dalībniekam par nosacīto cenu, paaugstinot to par vienu soli.

Atbilstoši Izsoles noteikumu 5.11. apakšpunktam, izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, divu nedēļu laikā no izsoles dienas jāsamaksā summa, ko veido starpība starp nosolīto summu un iemaksāto nodrošinājumu. Izsoles uzvarētājs pašvaldības norēķinu kontā 2020.gada 30.augustā iemaksāja izsoles nodrošinājumu 590 EUR apmērā un 2020. gada 29. septembrī iemaksāja atlikušo pirkuma maksas daļu 5410 EUR (pašvaldības grāmatvedības apliecinājums Nr. LUB/2.08/20/876, 30.09.2020. ), līdz ar to, saskaņā ar Izsoles noteikumu 6.2. apakšpunktu, ir pamats apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles rezultātus.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34. panta otro daļu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Apstiprināt 2020. gada 22. septembrī notikušās nekustamā īpašuma Kreimenes, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra numurs 70580040017 izsoles rezultātus un pārdot nekustamo īpašumu izsoles uzvarētājam - Indrānu pagasta zemnieku saimniecībai “Ceriņi”, reģ. Nr. 45401020293, par pirkuma maksu 6000,00 EUR (Seši tūkstoši euro un 00 centi).

 

13.§ Par piedalīšanos jaunveidojamā Madonas novada plānošanas dokumentu izstrādē

Ziņo: Ivars Bodžs 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 9.punkts nosaka nosacījumus un kārtību, kādā administratīvi teritoriālās reformas ietvaros līdz
2021. gada 1. decembrim no valsts budžetā piešķirtajiem finanšu līdzekļiem pašvaldībām līdzfinansē jaunizveidojamā novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādi.  Lubānas novada pašvaldība ir saņēmusi Madonas novada pašvaldības 28.09.2020. iesniegumu Nr. MNP/2.1.3.1/20/2781 (reģistrēts pašvaldībā 29.09.2020. ar Nr. LUB/2.08/20/866) par attīstības plānošanas dokumentu izstrādi ar lūgumu Lubānas novada pašvaldībai pieņemt lēmumu par dalību Madonas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2035.gadam un Madonas novada Attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādē, norādot vai plānotais attīstības plānošanas dokuments tiks izstrādāts no jauna vai turpināts izstrādē esošs dokuments, vai esošais dokuments tiks integrēts jaunajā.

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 9. punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1. Piedalīties plānošanas dokumentu - jaunveidojamā Madonas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2035. gadam un Madonas novada Attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādē un finansēšanā.

2. Spēkā esošos plānošanas dokumentus “Lubānas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.–2030. gadam” un “Lubānas novada attīstības programma 2019.-2025.gadam” integrēt jaunveidojamā Madonas novada plānošanas dokumentos. 

 

Sēde slēgta: plkst. 16.30  

Sēdes vadītājs: Tālis Salenieks 

Sēdi protokolēja: Sandra Līcīte                                         

Sēdes protokols parakstīts 06.10.2020.