Domes sēdes protokols Nr. 12 - 27.08.2020.

 

Sēdi atklāj: plkst. 14.00

Sēde notiek: klātienē, tiek izmantota elektroniskā balsošana

Sēdi vada: Tālis Salenieks – domes priekšsēdētājs

Sēdē piedalās deputāti: Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine 

Sēdē nepiedalās deputāti: Ainārs Spridzēns, Rudīte Kolāte 

Uzaicināti pašvaldības administrācijas darbinieki:           

Ivars Bodžs – izpilddirektors

Dace Mežsarga – izglītības darba speciāliste

Dace Almane – nekustamā īpašuma speciāliste

Sēdi protokolē: Sandra Līcīte – kancelejas vadītāja

Darba kārtība:

 1. Par izglītojamo skaitu Lubānas vidusskolas 10. klasē 2020./2021. mācību gadā.
 2. Par skolēnu piepildījumu klašu grupās 2020./2021. mācību gadā Meirānu Kalpaka pamatskolā.
 3. Par Meirānu Kalpaka pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā.
 4. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu bezkontakta ķermeņa temperatūras mērierīces iegādei un uzstādīšanai Lubānas vidusskolā.
 5. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma atsavināšanu.
 6. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 1 Oskara Kalpaka ielā 25, Lubānā, Lubānas novadā, atsavināšanu izsolē.
 7. Par pašvaldībai piekritīgā zemes gabala nomas tiesību izsoli.
 8. Par nekustamā īpašuma Tauriņi sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu.
 9. Par grozījumiem Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un amatalgu likmju sarakstā.
 10. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līguma darbības termiņa pagarināšanu.
 11. Par ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu no budžeta līdzekļiem Lubānas novada pašvaldības izglītības iestādēs.
 12. Par pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķīši” ēdināšanas pakalpojumu cenas apstiprināšanu.
 13. Par Lubānas vidusskolas ēdināšanas pakalpojumu cenas apstiprināšanu.
 14. Par Meirānu Kalpaka pamatskolas ēdināšanas pakalpojumu cenas apstiprināšanu.
 15. Par saistošo noteikumu Nr. 8 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2020. gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam”" apstiprināšanu.
 16. Par biedrības "Aborieši" iniciatīvas projektu konkursa "Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai 2020" pieteikuma "Pārvietojamā laipa" apstiprināšanu.
 17. Par biedrības "Disku golfs Lettes" iniciatīvas projektu konkursa "Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai 2020" pieteikuma "Disku golfa trases izveide Lubānā" apstiprināšanu.
 18. Par biedrības "Motoklubs Lubāna" iniciatīvas projektu konkursa "Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai 2020" pieteikuma "Lubānas mototrases seguma atjaunošana un reljefa izveide" apstiprināšanu. 

Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks informē deputātus par domes sēžu starplaikā notikušajām aktivitātēm. 19. augustā T.Salenieks piedalījās ikgadējā Vidzemnieku dārza svētku pasākumā, kurš šogad notika Gulbenes novada Stāmerienas pilī. Lubānas novadu šogad pārstāvēja “Vilces” - mežizstrādes uzņēmums ar tūrisma piedāvājumu.

22. augustā Lubānā notika Latvijas Ordeņu brālības 22. salidojums. Tā ietvaros Broņislavas Martuževas dzejas klēts dārzā risinājās Dzejas dienas pasākums, kā arī tika saņemtas labas atsauksmes par koncertu Lubānas ev. lut. baznīcā, kuru sniedza vokālais ansamblis “Naktsputni”.

23. augustā T.Salenieks piedalījās  piemiņas koncertā “Jānim Zāberam - 85”, kurš notika brīvdabas estrādē pie Jāņa Zābera memoriālā muzeja “Vecais Ceplis” un bija labi apmeklēts.

Deputāti vienojas izskatīt jautājumu par Latgales ielas virmas atjaunošanu posmā no mājas Latgales iela Nr. 44 līdz Nr. 71.

Deputāti vienojas grāmatu “Lubāna. Nākamie simts” izdot 1200 eks. lielā metienā.

Deputāti vienojas atkārtoti veikt iepirkumu par automašīnas iegādi pašvaldības vajadzībām.

Deputāti vienojas veikt iepirkumu, lai turpinātu apauguma novākšanu Dzelzceļa zonā.

Izpilddirektors Ivars Bodžs iepazīstina klātesošos ar sagatavoto informāciju par 2020.gada 30. jūlija domes sēdes lēmumu izpildi.

1. Pielikums. Pārskats par 30.07.2020.  domes sēdes lēmumu izpildi.

 

1.§ Par izglītojamo skaitu Lubānas vidusskolas 10. klasē 2020./2021. mācību gadā 

Ziņo: Dace Mežsarga 

Izskatot Lubānas vidusskolas direktores Ivetas Peilānes iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā ar Nr. LUB/2.08/20/75 18.08.2020.), pamatojoties uz “Likuma par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, kas nosaka, ka Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai Dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, saskaņā ar 2016. gada 25. augusta Lubānas novada pašvaldības noteikumu Nr. 2 “Par minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu Lubānas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes klasēs, pirmsskolas izglītības iestādes grupas, sociālās un pedagoģiskās korekcijas klasēs un interešu izglītības grupās” (apstiprināti ar Lubānas novada pašvaldības 25.08.2016. lēmumu, protokols Nr. 12, 9.§) 3. punktu, kas nosaka, ka izglītojamo skaita noteikšanā var tikt izdarīti izņēmumi ar Lubānas novada domes lēmumu, kā arī, ievērojot Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas atzinumu (20.08.2020., prot. Nr. 7, 1.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

2020./2021. mācību gadā Lubānas vidusskolā atvērt 10.klasi ar nepilnu skolēnu skaitu - 7 izglītojamie. 

 

2.§ Par skolēnu piepildījumu klašu grupās 2020./2021. mācību gadā Meirānu Kalpaka pamatskolā 

Ziņo: Dace Mežsarga 

Pildot likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, deputāte Lana Kunce informē par interešu konfliktu un lēmuma pieņemšanā nepiedalās.  

Izskatot Meirānu Kalpaka pamatskolas direktores Lanas Kunces 2020. gada 14. augusta iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 19.08.2020., Nr. LUB/2.08/20/756), pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21. panta 27. punktu, kas nosaka, ka Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai Dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, saskaņā ar 2016. gada 25. augusta Lubānas novada pašvaldības noteikumu Nr. 2 “Par minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu Lubānas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes klasēs, pirmsskolas izglītības iestādes grupas, sociālās un pedagoģiskās korekcijas klasēs un interešu izglītības grupās” (apstiprināti ar Lubānas novada pašvaldības 25.08.2016. lēmumu, protokols Nr. 12, 9.§) 3. punktu, kas nosaka, ka izglītojamo skaita noteikšanā var tikt izdarīti izņēmumi ar Lubānas novada domes lēmumu, kā arī, ievērojot Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas atzinumu (20.08.2019., prot. Nr. 7, 3.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, , Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

2020./2021. mācību gadā Meirānu Kalpaka pamatskolā atvērt izglītojamo klases ar sekojošu klašu piepildījumu:

1. un 3.klase  – 4 izglītojamie;

4. klase – 3 izglītojamie;

5. klase – 4 izglītojamie;

6. un 7. klase – 3 izglītojamie;

8. un 9. klase – 5 izglītojamie;

Speciālā klase – 4 izglītojamie;

Pirmsskolas izglītības grupa – 9 izglītojamie.  

 

3.§ Par Meirānu Kalpaka pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā 

Ziņo: Dace Mežsarga  

Pildot likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, deputāte Lana Kunce informē par interešu konfliktu un lēmuma pieņemšanā nepiedalās.  

Lubānas novada pašvaldībā saņemts Meirānu Kalpaka pamatskolas direktores Lanas Kunces iesniegums (reģistrēts pašvaldībā ar Nr. LUB/2.08/20/738)  ar lūgumu apstiprināt skolas nolikumu jaunā redakcijā, spēkā esošais nolikums apstiprināts ar Lubānas novada pašvaldības domes lēmumu 2010. gada 26. augustā (protokols Nr. 8; 13.§). Paredzētās redakcionālās izmaiņas nolikumā saistītas ar izmaiņām normatīvajos aktos, vērstas uz mūsdienu prasībām atbilstošu izglītības iestādes resursu pārvaldību.

Noklausoties izglītības darba speciālistes sniegto informāciju, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu, ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas atzinumu (20.08.2019., prot. Nr.7, 2.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1. Apstiprināt Meirānu Kalpaka pamatskolas nolikumu jaunā redakcijā.

2. Ar šī lēmuma stāšanos spēkā spēku zaudē ar Lubānas novada pašvaldības domes 2010. gada 26. augustā (protokols Nr. 8; 13.§). apstiprinātais Meirānu Kalpaka pamatskolas nolikums.

2. Pielikums. Nolikums Nr. 2 “Meirānu Kalpaka pamatskolas nolikums”.

 

4.§ Par finanšu līdzekļu piešķiršanu bezkontakta ķermeņa temperatūras mērierīces iegādei un uzstādīšanai Lubānas vidusskolā 

Ziņo: Ivars Bodžs 

Izskatot Lubānas vidusskolas direktores Ivetas Peilānes iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā ar Nr. LUB/2.08/20/752 18.08.2020.) ar lūgumu piešķirt EUR 850.00 temperatūras sensora iegādei, lai novērstu iespējamos saslimšanas riskus ar Covid-19 vīrusu un veiktu izglītojamo un darbinieku veselības stāvokļa monitoringu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (24.08.2020. protokols Nr. 8, 1.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Piešķirt Lubānas vidusskolai 850 EUR finansējumu no Lubānas novada pašvaldības budžeta nesadalītajiem (brīvajiem) līdzekļiem bezkontakta ķermeņa temperatūras mērierīces iegādei, izdarot attiecīgus grozījumus 2020. gada pašvaldības budžetā.   

 

5.§ Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma atsavināšanu 

Ziņo: Ivars Bodžs 

Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” Pārejas noteikumu 30.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 5. punktu, 5. panta pirmo daļu, likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 17. punktu, atbilstoši SIA „EIROEKSPERTS” 2020. gada 20. augusta atzinumam Nr. L8614/ER/2020 par īpašuma tirgus vērtību, saskaņā ar fiziskas personas [..], personas kods: [..], 2019. gada 10. maija iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 10.05.2019. Nr. LUB/2.09/19/26) par īrētā dzīvokļa Lubānas ielā 10-1, Lubānā, Lubānas novadā atsavināšanu, kā arī ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (24.08.2020. protokols Nr. 8, 2.§) atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj: 

1. Atsavināt Lubānas novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Lubānas ielā 10-1, Lubānā, Lubānas novadā, kadastra numurs 70139000292, īpašuma sastāvs: 3-istabu dzīvoklis ar kopējo platību 76,4 m2, dzīvojamās mājas kopīpašuma 778/1428 domājamās daļas,  zemes gabala Lubānas ielā 10, Lubānā, Lubānas novadā (kadastra apzīmējums 70130030026 ), 778/1428 domājamās daļas (kopējā platība 7614 m2), piedāvājot to pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem.

2.  Noteikt šī lēmuma 1. punktā minētā dzīvokļa īpašuma atsavināšanas cenu 4000 EUR.

 

6.§ Par dzīvokļa īpašuma Nr. 1 Oskara Kalpaka ielā 25, Lubānā, Lubānas novadā, atsavināšanu izsolē 

Ziņo: Ivars Bodžs 

Īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu Oskara Kalpaka ielā 25-1, Lubānā, Lubānas novadā, kadastra Nr. 70139000293, kas sastāv no 3-istabu dzīvokļa ar kopējo platību 58 m2, kopīpašuma 597/6610 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 70130020044001 un kopīpašuma 597/6610 domājamām daļām no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 70130020044, nostiprinātas Lubānas novada pašvaldībai Lubānas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 66 1. Šobrīd dzīvoklis nav izīrēts, tajā nav deklarētu personu, tas nav nepieciešams pašvaldībai un tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. 

Dzīvokļa īpašumam ir noteiktas šādas vērtības (EUR):

Sertificēta vērtētāja SIA “EIROEKSPERTS” noteiktā tirgus vērtība 2020.gada 20. maijā

VZD kadastrālā vērtība 2020.gada 1.janvārī

Atlikusī bilances vērtība (pašvaldības Centralizētās grāmatvedības dati) 2020.gada 1. augustā

5500  

3027

1230,09

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk- Atsavināšanas likums) 4.panta pirmā daļa nosaka, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai, līdz ar to dzīvokļa īpašums ir atsavināms un saskaņā ar Atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu pārdodams izsolē.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 6.panta otro un trešo daļu, 9.panta otro daļu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (24.08.2020. protokols Nr. 8, 3.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1. Atsavināt, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, ar tūlītēju samaksu, Lubānas novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Oskara Kalpaka ielā 25-1, Lubānā, Lubānas novadā, kadastra Nr. 70139000293, kas sastāv no 3-istabu dzīvokļa ar kopējo platību 58 m2, kopīpašuma 597/6610 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 70130020044001 un kopīpašuma 597/6610 domājamām daļām no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 70130020044.

2. Apstiprināt īpašuma nosacīto cenu 5500 EUR.

3. Izpilddirektoram izveidot izsoles komisiju, izsoles nolikumu un organizēt nekustamā īpašuma izsoli.

 

7.§ Par pašvaldībai piekritīgā zemes gabala nomas tiesību izsoli 

Ziņo: Ivars Bodžs

Izskatot fiziskas personas [..] iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 08.07.2020. ar Nr. LUB/2.09/20/31) par zemes iznomāšanu, dome secina, ka zemes vienība Indrānu pagastā, Lubānas novadā, ar kadastra apzīmējumu 70580160274, kopējā platība 1,1 ha kadastrālā vērtība 486 eiro, ir pašvaldībai piekritīgā zeme, pamatojoties uz Lubānas novada pašvaldības domes 2010. gada 28. decembra lēmuma “Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu fiziskai personai [..] uz zemi “Fondiņi”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā” 3.2. punktu. Zemes gabals šobrīd nav iznomāts.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta “a” apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu) un 2016. gada 20. novembra pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 15 „Par Lubānas novada pašvaldībai piekrītošo vai piederošo neapbūvētu zemesgabalu nomas maksu” 2.3. punktu, kas nosaka, ka nomas gada maksas apmērs par  zemes iznomāšanu ir 5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, nomas līgumu slēdz ar personu, kura nosolījusi augstāko nomas maksu kā arī nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (24.08.2020. protokols Nr. 8, 7.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1. Organizēt pašvaldībai piekritīgā zemes gabala Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra apzīmējums 70580160274, 1,1 ha platībā, zemes nomas tiesību atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli. Noteikt izsoles sākumcenu 24,30 EUR gadā.

2.  Izsoles rezultātus apstiprināt domes sēdē.

 

8.§ Par nekustamā īpašuma Tauriņi sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu 

Ziņo: Dace Almane 

Lubānas novada pašvaldības dome izskata fiziskas personas [..], personas kods: [..], iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 24.08.2020. ar Nr. LUB/2.09/20/35) par nekustamā īpašuma Tauriņi, kadastra numurs 70580160007, sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos, atdalot divas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 70580160140 un 70580160150, nosaukuma piešķiršanu jaunajam īpašumam un lietošanas mērķu noteikšanu.

Ņemot vērā iesniegumu, izvērtējot Lubānas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un lietas materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu un  Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9. panta pirmās daļas 1.punktu, “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 14. panta otro daļu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (24.08.2020. protokols Nr. 8, 13.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1.  Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu Tauriņi, kadastra numurs 70580160007, divos atsevišķos īpašumos.

2.  Jauna nekustamā īpašuma veidošanai atdalīt divas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 70580160140, platība 10.0 ha, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101) un 70580160150, platība 5.0 ha, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods: 0201), piešķirt nosaukumu Kauguriņi.

3. Paliekošajam nekustamajam īpašumam,  kurš sastāv no trim zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 70580160007, platība - 2.0 ha, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101), 70580160008 - platība 0.9 ha, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101) un 70820070015, atrodošos Madonas novada Ošupes pagastā, saglabāt nosaukumu Tauriņi.

3. Pielikums. Administratīvais akts

 

9.§ Par grozījumiem Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un amatalgu likmju sarakstā 

Ziņo: Ivars Bodžs 

Pildot likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, deputāte Lana Kunce informē par interešu konfliktu un lēmuma pieņemšanā nepiedalās. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 16.06.2020. noteikumiem Nr. 401 “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi", pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”21.panta pirmās daļas 13. un 27.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (24.08.2020. protokols Nr. 8, 4.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Izdarīt grozījumus Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un amatalgu likmju sarakstā (apstiprināts 30.01.2020., prot. Nr. 2, 15.§)

 1. Sadaļā Lubānas novada Meirānu Kalpaka pamatskola-

1.1  51. punktā skaitli “1053” aizstāt ar skaitli “1056”;

1.2. 56. punktā skaitli “750” aizstāt ar skaitli “790”;

 1. Sadaļā Lubānas novada Mākslas skola - 68.punktā skaitli “1053” aizstāt ar skaitli “1056”.
 2. Sadaļā Lubānas novada pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķīši”-

3.1. 71. punktā skaitli “1053” aizstāt ar skaitli “1056”;

3.2. 72. punktā skaitli “750” aizstāt ar skaitli “790”;

3.3. 73. punktā skaitli “750” aizstāt ar skaitli “790”;

3.4.  74. punktā skaitli “750” aizstāt ar skaitli “790”;

3.5.  78. punktā skaitli “750” aizstāt ar skaitli “790”. 

 

10.§ Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līguma darbības termiņa pagarināšanu 

Ziņo: Ivars Bodžs 

Likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. punkts cita starpā nosaka, ka “Pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: sadzīves atkritumu apsaimniekošana”. 

Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18. panta sestā daļa cita starpā nosaka, ka “Pašvaldība slēdz līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju, kurš izraudzīts publisko iepirkumu vai publisko un privāto partnerību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā”. 

2016. gada 18. augustā Lubānas novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) ar SIA “Pilsētvides serviss” noslēdza līgumu Nr. LUB/1.03/16/11 par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Lubānas novada administratīvajā teritorijā (turpmāk tekstā – Līgums). Līguma 2.1. punkts nosaka, ka “līgums stājas spēkā ar dienu, kad to ir parakstījis pēdējais no Līdzējiem un ir spēkā 4 (četrus gadus) no tā spēkā stāšanās dienas”. Līguma darbības termiņš beidzās 2020. gada 18. augustā. Uz šo brīdi pašvaldība nav noslēgusi jaunu līgumu par atkritumu apsaimniekošanu gan gaidāmās teritoriālās reformas dēļ, gan arī tāpēc, ka nav aktualizēta pašvaldības saistošo noteikumu redakcija, atbilstoši spēkā esošo Atkritumu apsaimniekošanas likuma normām.

Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18.panta sestā prim daļa nosaka, ka, “ja pašvaldība pēc šā panta sestajā daļā minētā līguma termiņa beigām nav noslēgusi jaunu līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju, tā līdz jauna līguma noslēgšanai var turpināt sadarbību ar līdzšinējo atkritumu apsaimniekotāju, bet ne ilgāk par sešiem mēnešiem pēc šā panta sestajā daļā minētā līguma termiņa beigām.

2020. gada 21. jūlijā Pašvaldība nosūtīja vēstuli SIA “Pilsētvides serviss”, kurā piedāvāja noslēgt vienošanos par Līguma darbības termiņa pagarināšanu.

2020. gada 3. augustā Pašvaldība saņēma atbildes vēstuli Nr. 1-05-2020/305-e, kurā SIA “Pilsētvides serviss” informē, ka sabiedrība piekrīt turpināt sadarbību un veikt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Lubānas novada administratīvajā teritorijā, noslēdzot vienošanos saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18. panta sestās prim daļas noteikumiem.

Izvērtējot sniegto informāciju, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. punktu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18. panta sesto prim daļu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (24.08.2020. protokols Nr. 8, 5.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Noslēgt vienošanos ar SIA “Pilsētvides serviss” (vienotais reģistrācijas numurs 40003244831) par 2016. gada 18. augusta līguma Nr. LUB/1.03/16/11 par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Lubānas novada administratīvajā teritorijā, pagarināšanu uz sešiem mēnešiem.

 

11.§ Par ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu no budžeta līdzekļiem Lubānas novada pašvaldības izglītības iestādēs 

Ziņo: Ivars Bodžs 

Lai nodrošinātu visiem Lubānas novada pašvaldības izglītības iestāžu skolēniem, tai skaitā pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem, ēdināšanas pakalpojumu par valsts vai pašvaldības budžeta līdzekļiem, uzlabotu izglītības iestāžu apmeklētību, saglabātu esošo izglītojamo skaitu novada izglītības iestādēs, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvalžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī šāda darbība nav aizliegta ar likumu, 21. panta pirmās daļas 27. punktu, kas nosaka, ka dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, Bērnu tiesību aizsardzības likuma 26. panta ceturto daļu, kas nosaka, ka Valsts un pašvaldības sniedz atbalstu ģimenes un bērnu izglītības, veselības nostiprināšanas, kultūras un sporta, kā arī atpūtas iestādēm un organizācijām, lai sekmētu bērna fizisko attīstību un radošo darbību, gādā par bērna brīvā laika pavadīšanas iespējām un sniedz citus pakalpojumus, kuri veicina bērna pilnveidošanos un palīdz ģimenei bērna audzināšanā, ņemot vērā, ka iniciatīvas izpildei no pašvaldības budžeta līdzekļiem ir nepieciešami 92 000 EUR gadā, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (24.08.2020. protokols Nr.8, 6.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1. Nodrošināt bezmaksas ēdināšanu Lubānas novada pašvaldības izglītības iestāžu skolēniem/audzēkņiem ar 2020. gada 1. septembri.

2. Līdzekļus ēdināšanas pakalpojuma finansēšanai paredzēt no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

 

12.§ Par pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķīši” ēdināšanas pakalpojumu cenas apstiprināšanu 

Ziņo: Ivars Bodžs  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (24.08.2020. protokols Nr. 8, 8.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1. Apstiprināt ēdināšanas pakalpojuma cenu pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķīši”:

- brokastis 0,59 EUR par porciju;

- pusdienas 1,68 EUR par porciju;

- launags 0,59 EUR par porciju.

2. Noteikt, ka iestādes darbiniekiem ir tiesības saņemt ēdināšanas pakalpojumu darba vietā par apstiprināto pakalpojuma cenu.

3. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar 2020. gada 1. septembri.

 

13.§ Par Lubānas vidusskolas ēdināšanas pakalpojumu cenas apstiprināšanu 

Ziņo: Ivars Bodžs 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta g) apakšpunktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (24.08.2020. protokols Nr. 8, 9.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR-7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1.  Apstiprināt ēdināšanas pakalpojuma cenu Lubānas vidusskolā:

pusdienas 1,94 EUR par porciju, t.sk. 1,42 EUR komersanta - pakalpojuma sniedzēja noteiktā cena un 0,52 EUR iestādes izdevumi.

2. Noteikt, ka iestādes darbiniekiem ir tiesības saņemt ēdināšanas pakalpojumu darba vietā par apstiprināto pakalpojuma cenu.

3. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar 2020. gada 1. septembri.

 

14.§ Par Meirānu Kalpaka pamatskolas ēdināšanas pakalpojumu cenas apstiprināšanu 

Ziņo: Ivars Bodžs  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (24.08.2020. protokols Nr. 8, 10.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1. Apstiprināt ēdināšanas pakalpojuma cenu Meirānu Kalpaka pamatskolā:

- brokastis pirmsskolas izglītības audzēkņiem 1,15 EUR par porciju;

- brokastis skolēniem 2,49 EUR par porciju;

- pusdienas 2,85 EUR par porciju;

- launags 1,63 EUR par porciju;

- vakariņas 2,52 EUR par porciju.

2. Noteikt, ka iestādes darbiniekiem ir tiesības saņemt ēdināšanas pakalpojumu darba vietā par apstiprināto pakalpojuma cenu.

3. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar 2020. gada 1. septembri.

 

15.§ Par saistošo noteikumu Nr. 8 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2020. gada 29. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam”" apstiprināšanu 

Ziņo: Ivars Bodžs  

Sakarā ar līdzekļu nepieciešamību skolēnu nodarbinātības vasaras brīvlaikā finansēšanai un personu ar garīga rakstura traucējumiem deinstitucionalizācijas pasākumiem, papildus līdzekļu nepieciešamību brīvpusdienu apmaksai un digitālā distances ķermeņa temperatūras mērītāja iegādei Lubānas vidusskolā, inventāra iegādei no dabas resursu nodokļa līdzekļiem, nepieciešamajiem izdevumu grozījumiem starp valdības funkciju klasifikāciju kategorijām, kā arī veicamajām izmaiņām transporta būvju uzturēšanas un būvniecības, ēku apsaimniekošanas un veselības un sociālās aprūpes centra 2020.gada ieņēmumu/izdevumu tāmēs atbilstoši izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu, likuma  „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta 1.punktu un pašvaldībā noteikto Budžeta sagatavošanas, izskatīšanas, apstiprināšanas un izpildes kārtību, ņemot vērā ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (24.08.2020. protokols Nr. 8, 11.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1. Veikt grozījumus pašvaldības 2020. gada budžetā un apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 8 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2020. gada 29. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam””, saskaņā ar pielikumu.

2. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 46. pantam:

2.1.   Saistošos noteikumus Nr. 8 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2020. gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai;

2.2.   Saistošie noteikumi Nr. 8 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2020. gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie publicējami pašvaldības mājas lapā internetā.

4. Pielikums. Saistošie noteikumi Nr. 8; 29.01.2020. saistošo noteikumu Nr. 1 “Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam” 1., 2., 3. pielikums 27.08.2020. Saistošo noteikumu Nr. 8 redakcijā, kopā uz  23 lapām.

 

16.§ Par biedrības "Aborieši" iniciatīvas projektu  konkursa "Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai 2020" pieteikuma "Pārvietojamā laipa" apstiprināšanu 

Ziņo: Tālis Salenieks  

Saskaņā ar Lubānas novada pašvaldības izsludināto projektu konkursu “Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai 2020” saņemts biedrības “Aborieši”  projekta pieteikums “Pārvietojamā laipa”, reģistrēts pašvaldībā 03.06.2019. ar Nr. LUB/2.08/20/769.

Finanšu un attīstības komiteja (24.08.2020., protokols Nr. 8, 12.§), izvērtējot projekta iesnieguma atbilstību konkursa nolikuma vērtēšanas kritērijiem, konstatēja:

1) projekta iesniegums atbilst vērtējumam “Jā” vispārējās prasībās;

2) projekta iesniegums atbilst vērtējumam “Jā” šādos kritērijos: Nr. 7.1., Nr. 7.2., Nr. 7.3.

3) projekta iesniegums atbilst vērtējumam “Jā”  aktivitātē Nr. 8.1.

4) ņemot vērā, ka konkursā visu iesniegto projektu koptāme nepārsniedz budžetā atvēlētos līdzekļus, projekta iesnieguma vērtējums punktu izteiksmē nav nepieciešams.

Ņemot vērā iepriekš konstatēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Apstiprināt biedrības “Aborieši”, reģistrācijas Nr. 50008189951, projekta pieteikumu “Pārvietojamā laipa” projektu konkursa “Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai” ietvaros ar pašvaldības finansējumu 1000 EUR.

 

17.§ Par biedrības "Disku golfs Lettes" iniciatīvas projektu konkursa "Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai 2020" pieteikuma "Disku golfa trases izveide Lubānā" apstiprināšanu 

Ziņo: Tālis Salenieks  

Pildot likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, deputāte Laila Ozoliņa informē par interešu konfliktu un lēmuma pieņemšanā nepiedalās.  

Saskaņā ar Lubānas novada pašvaldības izsludināto projektu konkursu “Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai 2020” saņemts biedrības “Disku golfs Lettes” projekta pieteikums “Disku golfa trases izveide Lubānā”, reģistrēts pašvaldībā 21.08.2020. ar Nr. LUB/2.08/20/768.

Finanšu un attīstības komiteja (24.08.2020., protokols Nr. 8, 12.§), izvērtējot projekta iesnieguma atbilstību konkursa nolikuma vērtēšanas kritērijiem, konstatēja:

1) projekta iesniegums atbilst vērtējumam “Jā” vispārējās prasībās;

2) projekta iesniegums atbilst vērtējumam “Jā” šādos kritērijos: Nr. 7.1., Nr. 7.2., Nr. 7.3;

3) projekta iesniegums atbilst vērtējumam “Jā”  aktivitātē Nr. 8.2;

4) ņemot vērā, ka konkursā visu iesniegto projektu koptāme nepārsniedz budžetā atvēlētos līdzekļus, projekta iesnieguma vērtējums punktu izteiksmē nav nepieciešams.

Ņemot vērā iepriekš konstatēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Apstiprināt biedrības “Disku golfs Lettes”, reģistrācijas Nr. 40008291550, projekta pieteikumu “Disku golfa trases izveide Lubānā” projektu konkursa “Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai 2020” ietvaros ar pašvaldības finansējumu 1000 EUR.

 

18.§ Par biedrības "Motoklubs Lubāna" iniciatīvas projektu  konkursa "Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai 2020" pieteikuma "Lubānas mototrases seguma atjaunošana un reljefa izveide" apstiprināšanu 

Ziņo: Tālis Salenieks  

Pildot likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, deputāts Guntis Klikučs informē par interešu konfliktu un lēmuma pieņemšanā nepiedalās.  

Saskaņā ar Lubānas novada pašvaldības izsludināto projektu konkursu “Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai 2020” saņemts biedrības “Motoklubs Lubāna” projekta pieteikums “Lubānas mototrases seguma atjaunošana un reljefa izveide”, reģistrēts pašvaldībā 19.08.2020. ar Nr. LUB/2.08/20/758.

Finanšu un attīstības komiteja (24.08.2020., protokols Nr. 8, 12.§), izvērtējot projekta iesnieguma atbilstību konkursa nolikuma vērtēšanas kritērijiem, konstatēja:

1) projekta iesniegums atbilst vērtējumam “Jā” vispārējās prasībās;

2) projekta iesniegums atbilst vērtējumam “Jā” šādos kritērijos: Nr. 7.2., Nr. 7.3.

3) projekta iesniegums atbilst vērtējumam “Jā”  aktivitātē Nr. 8.2.

4) ņemot vērā, ka konkursā visu iesniegto projektu koptāme nepārsniedz budžetā atvēlētos līdzekļus, projekta iesnieguma vērtējums punktu izteiksmē nav nepieciešams.

Ņemot vērā iepriekš konstatēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Apstiprināt biedrības “Motoklubs Lubāna”, reģistrācijas Nr. 50008251511, projekta pieteikumu “Lubānas mototrases seguma atjaunošana un reljefa izveide” projektu konkursa “Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai 2020” ietvaros ar pašvaldības finansējumu 1000 EUR.

 

Sēde slēgta: plkst. 17.30  

Sēdes vadītājs: Tālis Salenieks 

Sēdi protokolēja: Sandra Līcīte                 

Sēdes protokols parakstīts 02.09.2020.